ORDIN nr. 5 din 4 februarie 2010 (*actualizat*)privind informarea consumatorilor în legătură cu produsele şi serviciile supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor care sunt puse la dispoziţia acestora de către persoanele fizice şi juridice(actualizat până la data de 19 mai 2010*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 9 februarie 2010. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 19 mai 2010, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 46 din 17 mai 2010.Văzând Referatul de aprobare nr. 20.154 din 4 februarie 2010 întocmit de către direcţiile tehnice din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 20 din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, republicată,ţinând cont de prevederile art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Persoanele fizice şi juridice care pun la dispoziţia consumatorilor produse şi servicii care sunt supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor sunt obligate să afişeze la loc vizibil, respectiv la intrarea şi ieşirea din unitate, precum şi lângă casele de marcat în spaţiul de comercializare sau, după caz, de prestare a serviciilor un anunţ cu numărul de telefon TEL VERDE: 0800.826.787 - linie telefonică cu apelare gratuită, în vederea formulării de sesizări/reclamaţii în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi de sesizări cu privire la faptele de corupţie din domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 46 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 19 mai 2010. (2) Anunţul prevăzut la alin. (1) va fi inserat pe o plachetă care va conţine adresa site-ului oficial al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor: www.ansvsa.ro-----------Alin. (3) al art. 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 46 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 19 mai 2010.  +  Articolul 2 (1) Placheta prevăzută la art. 1 alin. (2) va fi realizată prin grija persoanei fizice sau juridice care pune la dispoziţia consumatorilor produse şi servicii care sunt supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Modelul plachetei prevăzut în anexa la prezentul ordin este afişat, în format electronic, color, pe site-ul oficial al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 46 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 19 mai 2010.  +  Articolul 3Persoanele fizice şi juridice care deţin site-uri de e-commerce (comerţ electronic) şi care oferă produse şi servicii supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor sunt obligate să prezinte pe prima pagină a site-ului propriu (home page) o legătură (un link) către adresa oficială de web a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor: www.ansvsa.ro  +  Articolul 4Nerespectarea prezentului ordin se sancţionează potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 6Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian ZloteaBucureşti, 4 februarie 2010.Nr. 5.-----------Anexa 1 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 46 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 19 mai 2010.  +  Anexa 2MODEL PLACHETĂ*)--------*) Placheta se afişează în mod obligatoriu în format color.--------------NOTĂ(CTCE)Modelul se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 19 mai 2010, pagina 13 (a se vedea imaginea asociată).-----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 46 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 19 mai 2010, conform pct. 6 al art. I din acelaşi act normativ.--------