ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 92 din 30 decembrie 1997privind stimularea investițiilor directe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 30 decembrie 1997  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul general privind garanțiile și facilitățile de care beneficiază investițiile directe în România. (la 16-12-1998, Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 241 din 14 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 16 decembrie 1998. )  +  Articolul 2În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii de mai jos se definesc după cum urmează:Partea introductivă a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 241 din 14 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 16 decembrie 1998.a) investiție directa - participarea la constituirea sau la extinderea unei întreprinderi în oricare dintre formele juridice prevăzute de lege, dobândirea de acțiuni sau de părți sociale ale unei societăți comerciale, cu excepția investițiilor de portofoliu, sau înființarea și extinderea în România a unei sucursale de către o societate comercială străină, prin:– aport financiar, în moneda naționala sau în valută convertibilă;– aport în natura de bunuri imobile sau/și bunuri mobile, corporale și necorporale;– participarea la creșterea activelor unei întreprinderi, prin orice mod legal de finanțare;Litera a) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 241 din 14 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 16 decembrie 1998.b) investiție de portofoliu - dobândirea de valori mobiliare pe piețele de capital organizate și reglementate și care nu permit participarea directa la administrarea societății comerciale;Litera b) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 241 din 14 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 16 decembrie 1998.c) investitor - persoana fizica sau juridică, rezidență sau nerezidenta, cu domiciliul sau cu sediul permanent în România ori în străinătate, care investeste în România, în oricare dintre modalitățile prevăzute la lit. a) și b);d) rezident/nerezident - persoanele calificate astfel conform reglementărilor în vigoare privind regimul valutar;Litera d) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 241 din 14 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 16 decembrie 1998.e) profit reinvestit - sumele utilizate din profitul realizat pentru modernizarea tehnologiilor și extinderea activității societății comerciale, concretizate în active corporale și necorporale amortizabile, precum și pentru achiziții de active, părți sociale sau de acțiuni prin oferta Fondului Proprietății de Stat.Litera e) a art. 2 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 241 din 14 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 16 decembrie 1998.  +  Articolul 3Regimul investițiilor de portofoliu, inclusiv avantajele de care acestea beneficiază, se stabilește prin lege specială.  +  Capitolul II Garanții și facilități comune  +  Articolul 4(1) Investițiile efectuate în România, precum și posesia, folosință și dispoziția asupra unei proprietăți beneficiază de garanțiile și facilitățile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. (2) Investitorii în România beneficiază, în principal, de următoarele garanții și facilități:a) posibilitatea efectuării de investiții în orice domeniu și în orice forme juridice prevăzute de lege;b) egalitatea de tratament - just, echitabil și nediscriminatoriu - pentru investitorii români sau străini, rezidenți sau nerezidenti în România;c) garanții împotriva naționalizarii, exproprierii sau altor măsuri cu efect echivalent;d) facilități vamale și fiscale;e) asistența privind parcurgerea formalităților administrative;f) dreptul la conversia în valută investiției a sumelor în lei ce le revin din investiție, precum și la transferul valutei în țara de origine, potrivit reglementărilor privind regimul valutar;g) dreptul investitorilor de a alege instanțele judecătorești sau arbitrale competente pentru soluționarea eventualelor litigii;h) posibilitatea reportarii pierderilor înregistrate în cursul unui exercițiu financiar pe seama profitului impozabil al exercițiilor financiare următoare;i) posibilitatea utilizării amortizarii accelerate;j) posibilitatea deducerii cheltuielilor pentru reclama și publicitate din profitul impozabil;k) posibilitatea angajării de cetățeni străini, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(3) Regimul juridic prevăzut la alin. (1) și (2) nu se aplică investitorilor care operează și investițiilor care funcționează în zone libere sau în zone reglementate prin legi speciale. (la 16-12-1998, Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 241 din 14 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 16 decembrie 1998. )  +  Articolul 5Domeniile în care investițiile se pot efectua numai pe bază de licență sau de autorizare, precum și condițiile generale în care se pot acorda licentele sau autorizațiile se stabilesc prin acte normative cu putere de lege. (la 16-12-1998, Art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 241 din 14 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 16 decembrie 1998. )  +  Articolul 6O societate comercială, persoană juridică rezidentă sau nerezidentă, poate dobândi orice drepturi reale asupra bunurilor imobile, în măsura necesară derulării activității sale, potrivit obiectului social, cu respectarea dispozițiilor legale privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetățenii străini și apatrizi, precum și de către persoanele juridice străine. (la 01-01-2007, Articolul 6 din Capitolul II a fost modificat de Articolul 7, Capitolul IV din LEGEA nr. 312 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1008 din 14 noiembrie 2005 )  +  Articolul 7Investitorii pot efectua schimb valutar pe teritoriul României, în condițiile stabilite prin reglementările Băncii Naționale a României, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8(1) Investițiile nu pot fi naționalizate, expropriate sau supuse unor măsuri cu efect echivalent, exceptând cazurile în care o astfel de măsura întrunește, cumulativ, următoarele condiții:a) sunt necesare pentru cauza de utilitate publică;b) sunt nediscriminatorii;c) se efectuează în conformitate cu prevederile exprese ale legii;d) se fac cu plata unei despăgubiri prealabile, adecvate și efective.Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 241 din 14 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 16 decembrie 1998.(2) Despăgubirea prevăzută la alin. (1) lit. d) va fi echivalenta cu valoarea justa de piața a investiției expropriate la momentul imediat anterior exproprierii sau înainte ca exproprierea iminenta sa devină cunoscută într-un mod care să afecteze valoarea investiției.Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 241 din 14 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 16 decembrie 1998.(3) La cererea investitorului, valoarea justa de piața a investiției poate fi exprimată în valută liber convertibilă, pe baza cursului valutei respective pe piața valutară la data evaluării.(4) Investitorul afectat are dreptul la o examinare prompta a cazului sau, a evaluării investiției sale și a plății despăgubirii, conform legii române, examinare efectuată, după caz, de către o autoritate judecătorească sau de către o alta autoritate independenta și competența, conform tratatelor internaționale în materie la care România este parte.  +  Capitolul IIIGaranții și facilități pentru investitorii străini sau nerezidenti în România (la 16-12-1998, Titlul cap. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 241 din 14 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 16 decembrie 1998. )  +  Articolul 9Investitorii vor avea aceleași drepturi și obligații, indiferent dacă sunt rezidenți sau nerezidenti, români sau străini, sub rezerva dispozițiilor prezentului capitol. (la 16-12-1998, Art. 9 a fost modificat de LEGEA nr. 241 din 14 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 16 decembrie 1998. )  +  Articolul 9^1În cazul în care un acord bilateral de promovare și protejare reciprocă a investițiilor, ratificat potrivit legii, ori o alta lege ar indreptati un investitor, persoana fizica sau juridică străină, la un tratament mai favorabil decât cel prevăzut prin prezenta ordonanță de urgență, investitorul în cauza va beneficia de acel tratament.-----------Art. 9^1 a fost introdus (alin. 2 al art. 9 a devenit art. 9^1) prin LEGEA nr. 241 din 14 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 16 decembrie 1998.  +  Articolul 10Investitorii nerezidenti în România au dreptul de a transfera în străinătate, fără nici un fel de restrictii, după plata impozitelor și a taxelor legale, următoarele venituri, în valută liber convertibilă:a) dividendul sau beneficiul obținut de la o societate comercială, persoana juridică română, în cazul în care sunt acționari sau asociați; (la 16-12-1998, Litera a) a art. 10 a fost modificată de LEGEA nr. 241 din 14 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 16 decembrie 1998. ) b) venitul obținut în cazul unei asociații în participațiune, precum și veniturile obținute din vânzarea acțiunilor sau a părților sociale;c) sumele obținute din lichidarea unei societăți comerciale, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ori din lichidarea unei societăți comerciale potrivit procedurii falimentului, reglementată prin Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, cu modificările ulterioare;d) sumele obținute cu titlu de despăgubiri, ca urmare a unei exproprieri sau aplicării unei alte măsuri cu efect echivalent;e) alte venituri, conform formei de realizare a investiției.  +  Articolul 11Litigiile dintre investitorii străini și statul român cu privire la drepturile și obligațiile rezultând din prevederile cap. II și III, precum și ale cap. V vor fi soluționate, la alegerea investitorului, potrivit procedurii instituite prin:a) Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 și Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat;b) Convenția pentru reglementarea diferendelor relative la investiții între state și persoane ale altor state, încheiată la Washington la 18 martie 1965 și ratificată de România prin Decretul Consiliului de Stat nr. 62/1975, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 56 din 7 iunie 1975, atunci când investitorul străin este cetățean al unui stat-parte la convenție și diferendul este rezolvat prin conciliere și/sau arbitraj. În astfel de situații, o societate română în care investitorii străini dețin - potrivit legii române - o poziție de control, aceasta va fi considerată, conform art. 25 alin. (2) lit. b) din convenție, ca având naționalitatea investitorilor străini;c) Regulamentul de arbitraj UNCITRAL/CNUDCI; în cazul în care arbitrii nu vor fi desemnați în condițiile acestui regulament, ei vor fi desemnați de către secretarul general al Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții. (la 16-12-1998, Art. 11 a fost modificat de LEGEA nr. 241 din 14 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 16 decembrie 1998. )  +  Capitolul IV Facilități vamale și fiscale  +  Articolul 12Abrogat (la 16-12-1998, Art. 12 a fost abrogat de LEGEA nr. 241 din 14 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 16 decembrie 1998. )  +  Articolul 13Investitorii beneficiază de următoarele facilități:a) abrogată;Litera a) a fost abrogată de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 215 din 29 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 30 decembrie 1999. ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 215 din 29 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 30 decembrie 1999 a fost respinsă de LEGEA nr. 285 din 5 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 11 iunie 2001.Litera a) a fost abrogată de art. 37 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 14 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 15 martie 2000, abrogare menținută și prin modificarea adusă de LEGEA nr. 76 din 4 mai 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 5 mai 2000; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 14 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 15 martie 2000 a fost abrogată de litera a) a art. 40 din LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 1 iunie 2002.b) abrogată;Litera b) a fost abrogată de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 215 din 29 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 30 decembrie 1999. ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 215 din 29 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 30 decembrie 1999 a fost respinsă de LEGEA nr. 285 din 5 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 11 iunie 2001.Litera b) a fost abrogată de art. 37 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 14 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 15 martie 2000, abrogare menținută și prin modificarea adusă de LEGEA nr. 76 din 4 mai 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 5 mai 2000; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 14 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 15 martie 2000 a fost abrogată de litera a) a art. 40 din LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 1 iunie 2002.c) abrogată;Litera c) a fost abrogată de art. 5 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 217 din 29 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 30 decembrie 1999. Notă
  Prin art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 februarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 21 februarie 2000, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 30 decembrie 1999, se modifică după cum urmează:
  "Art. II. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă prevederile referitoare la impozitul pe profit din următoarele acte normative:
  i) art. 13 lit. c), d), e), f) si art. 13^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investițiilor directe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 30 decembrie 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 241/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 16 decembrie 1998, referitoare la deducerea cheltuielilor cu amortizarea accelerată, reclamă și publicitate, recuperarea pierderilor anuale, scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit, reducerea cotei de impozit pe profit corespunzător valorii investiției.
  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 februarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 21 februarie 2000 a fost respinsă prin LEGEA nr. 294 din 5 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 8 iunie 2001.
  Prin pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 17 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 19 aprilie 2001, se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217 din 29 decembrie 1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 30 decembrie 1999, cu următoarele modificări:
  Articolul II va avea urmatorul cuprins:
  "Art. II. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la impozitul pe profit din urmatoarele acte normative:
  i) art. 13 lit. c), d), e), f) si art. 13^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 30 decembrie 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 241/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 16 decembrie 1998, referitoare la deducerea cheltuielilor cu amortizarea accelerată, reclama si publicitate, recuperarea pierderilor anuale, scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit, reducerea cotei de impozit pe profit corespunzător valorii investiției.
  d) abrogată;Litera d) a fost abrogată de pct. 1 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 februarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 21 februarie 2000. Notă
  Prin art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 februarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 21 februarie 2000, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 30 decembrie 1999, se modifică după cum urmează:
  "Art. II. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă prevederile referitoare la impozitul pe profit din următoarele acte normative:
  i) art. 13 lit. c), d), e), f) si art. 13^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investițiilor directe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 30 decembrie 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 241/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 16 decembrie 1998, referitoare la deducerea cheltuielilor cu amortizarea accelerată, reclamă și publicitate, recuperarea pierderilor anuale, scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit, reducerea cotei de impozit pe profit corespunzător valorii investiției.
  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 februarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 21 februarie 2000 a fost respinsă prin LEGEA nr. 294 din 5 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 8 iunie 2001.
  Prin pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 17 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 19 aprilie 2001, se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217 din 29 decembrie 1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 30 decembrie 1999, cu următoarele modificări:
  Articolul II va avea urmatorul cuprins:
  "Art. II. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la impozitul pe profit din urmatoarele acte normative:
  i) art. 13 lit. c), d), e), f) si art. 13^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 30 decembrie 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 241/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 16 decembrie 1998, referitoare la deducerea cheltuielilor cu amortizarea accelerată, reclama si publicitate, recuperarea pierderilor anuale, scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit, reducerea cotei de impozit pe profit corespunzător valorii investiției.
  e) abrogată;Litera e) a fost abrogată de art. 5 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 217 din 29 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 30 decembrie 1999. Notă
  Prin art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 februarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 21 februarie 2000, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 30 decembrie 1999, se modifică după cum urmează:
  "Art. II. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă prevederile referitoare la impozitul pe profit din următoarele acte normative:
  i) art. 13 lit. c), d), e), f) si art. 13^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investițiilor directe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 30 decembrie 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 241/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 16 decembrie 1998, referitoare la deducerea cheltuielilor cu amortizarea accelerată, reclamă și publicitate, recuperarea pierderilor anuale, scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit, reducerea cotei de impozit pe profit corespunzător valorii investiției.
  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 februarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 21 februarie 2000 a fost respinsă prin LEGEA nr. 294 din 5 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 8 iunie 2001.
  Prin pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 17 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 19 aprilie 2001, se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217 din 29 decembrie 1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 30 decembrie 1999, cu următoarele modificări:
  Articolul II va avea urmatorul cuprins:
  "Art. II. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la impozitul pe profit din urmatoarele acte normative:
  i) art. 13 lit. c), d), e), f) si art. 13^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 30 decembrie 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 241/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 16 decembrie 1998, referitoare la deducerea cheltuielilor cu amortizarea accelerată, reclama si publicitate, recuperarea pierderilor anuale, scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit, reducerea cotei de impozit pe profit corespunzător valorii investiției.
  f) abrogată.Litera f) a fost abrogată de art. 5 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 217 din 29 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 30 decembrie 1999. Notă
  Prin art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 februarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 21 februarie 2000, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 30 decembrie 1999, se modifică după cum urmează:
  "Art. II. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă prevederile referitoare la impozitul pe profit din următoarele acte normative:
  i) art. 13 lit. c), d), e), f) si art. 13^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investițiilor directe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 30 decembrie 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 241/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 16 decembrie 1998, referitoare la deducerea cheltuielilor cu amortizarea accelerată, reclamă și publicitate, recuperarea pierderilor anuale, scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit, reducerea cotei de impozit pe profit corespunzător valorii investiției.
  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 februarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 21 februarie 2000 a fost respinsă prin LEGEA nr. 294 din 5 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 8 iunie 2001.
  Prin pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 17 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 19 aprilie 2001, se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217 din 29 decembrie 1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 30 decembrie 1999, cu următoarele modificări:
  Articolul II va avea urmatorul cuprins:
  "Art. II. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la impozitul pe profit din urmatoarele acte normative:
  i) art. 13 lit. c), d), e), f) si art. 13^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 30 decembrie 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 241/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 16 decembrie 1998, referitoare la deducerea cheltuielilor cu amortizarea accelerată, reclama si publicitate, recuperarea pierderilor anuale, scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit, reducerea cotei de impozit pe profit corespunzător valorii investiției.
   +  Articolul 13^1AbrogatArticolul 13^1 a fost abrogat de art. 5 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 217 din 29 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 30 decembrie 1999. Notă
  Prin art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 februarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 21 februarie 2000, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 30 decembrie 1999, se modifică după cum urmează:
  "Art. II. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă prevederile referitoare la impozitul pe profit din următoarele acte normative:
  i) art. 13 lit. c), d), e), f) si art. 13^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investițiilor directe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 30 decembrie 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 241/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 16 decembrie 1998, referitoare la deducerea cheltuielilor cu amortizarea accelerată, reclamă și publicitate, recuperarea pierderilor anuale, scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit, reducerea cotei de impozit pe profit corespunzător valorii investiției.
  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 februarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 21 februarie 2000 a fost respinsă prin LEGEA nr. 294 din 5 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 8 iunie 2001.
  Prin pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 17 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 19 aprilie 2001, se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217 din 29 decembrie 1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 30 decembrie 1999, cu următoarele modificări:
  Articolul II va avea urmatorul cuprins:
  "Art. II. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la impozitul pe profit din urmatoarele acte normative:
  i) art. 13 lit. c), d), e), f) si art. 13^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 30 decembrie 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 241/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 16 decembrie 1998, referitoare la deducerea cheltuielilor cu amortizarea accelerată, reclama si publicitate, recuperarea pierderilor anuale, scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit, reducerea cotei de impozit pe profit corespunzător valorii investiției.
   +  Capitolul V Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 14În cazul nerespectării condițiilor pentru acordarea facilităților prevăzute la art. 13, se vor aplica sancțiunile specifice, existente în legislația vamală și fiscală în vigoare la momentul încălcării normei. (la 16-12-1998, Art. 14 a fost modificat de LEGEA nr. 241 din 14 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 16 decembrie 1998. )  +  Articolul 15Abrogat (la 01-01-2000, Art. 15 a fost abrogat de de art. 5 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 217 din 29 decembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 30 decembrie 1999 ) Notă
  Prin art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 februarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 21 februarie 2000, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 30 decembrie 1999, se modifică după cum urmează:
  "Art. II. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă prevederile referitoare la impozitul pe profit din următoarele acte normative:
  j) art. 15 și 15^1 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investițiilor directe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 30 decembrie 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 241/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 16 decembrie 1998, referitoare la facilitățile în derulare prevăzute de Legea nr. 35/1991 privind regimul investițiilor străine, republicată, Legea nr. 71/1994 privind acordarea unor facilități suplimentare față de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de investitori străini în industrie, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investițiilor străine în România, privind scutirea, reducerea și cota redusă a impozitului pe profit;
  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 februarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 21 februarie 2000 a fost respinsă prin LEGEA nr. 294 din 5 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 8 iunie 2001.
  Prin pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 17 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 19 aprilie 2001, se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217 din 29 decembrie 1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 30 decembrie 1999, cu următoarele modificări:
  Articolul II va avea urmatorul cuprins:
  "Art. II. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgență se abrogă prevederile referitoare la impozitul pe profit din urmatoarele acte normative:
  j) art. 15 și 15^1 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investițiilor directe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 30 decembrie 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 241/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 16 decembrie 1998, referitoare la facilitățile în derulare prevăzute de Legea nr. 35/1991 privind regimul investițiilor străine în România, republicată, Legea nr. 71/1994 privind acordarea unor facilități suplimentare față de Legea nr. 35/1991 privind regimul investițiilor străine în România, republicată, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investițiilor străine în România, privind scutirea, reducerea și cota redusă a impozitului pe profit;
   +  Articolul 15^1Abrogat -----------Art. 15^1 a fost abrogat de articolul unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 februarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 21 februarie 2000. Notă
  Prin art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 februarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 21 februarie 2000, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 30 decembrie 1999, se modifică după cum urmează:
  "Art. II. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă prevederile referitoare la impozitul pe profit din următoarele acte normative:
  j) art. 15 și 15^1 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investițiilor directe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 30 decembrie 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 241/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 16 decembrie 1998, referitoare la facilitățile în derulare prevăzute de Legea nr. 35/1991 privind regimul investițiilor străine, republicată, Legea nr. 71/1994 privind acordarea unor facilități suplimentare față de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de investitori străini în industrie, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investițiilor străine în România, privind scutirea, reducerea și cota redusă a impozitului pe profit;
  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 februarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 21 februarie 2000 a fost respinsă prin LEGEA nr. 294 din 5 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 8 iunie 2001.
  Prin pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 17 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 19 aprilie 2001, se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217 din 29 decembrie 1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 30 decembrie 1999, cu următoarele modificări:
  Articolul II va avea urmatorul cuprins:
  "Art. II. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgență se abrogă prevederile referitoare la impozitul pe profit din urmatoarele acte normative:
  j) art. 15 și 15^1 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investițiilor directe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 30 decembrie 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 241/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 16 decembrie 1998, referitoare la facilitățile în derulare prevăzute de Legea nr. 35/1991 privind regimul investițiilor străine în România, republicată, Legea nr. 71/1994 privind acordarea unor facilități suplimentare față de Legea nr. 35/1991 privind regimul investițiilor străine în România, republicată, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investițiilor străine în România, privind scutirea, reducerea și cota redusă a impozitului pe profit;
   +  Articolul 16Facilitățile acordate prin prezenta ordonanță de urgență nu vor fi modificate timp de 5 ani.  +  Articolul 17În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Consiliul pentru Reforma și Ministerul Finanțelor vor elabora și vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice pentru aplicarea acesteia.  +  Articolul 18La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abroga Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investițiilor străine în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 19 iunie 1997, art. 2 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 12 martie 1997, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei ordonanțe de urgență. (la 16-12-1998, Art. 18 a fost modificat de LEGEA nr. 241 din 14 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 16 decembrie 1998. )

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministrul reformei,
  președintele Consiliului
  pentru Reformă,
  Ilie Șerbănescu
  Ministrul finanțelor,
  Daniel Dăianu
  Ministru de stat,
  ministrul industriei
  și comerțului,
  Mircea Ciumara
  p. Ministru de stat,
  ministrul justiției,
  Dinu Ianculescu,
  secretar de stat
  -------