HOTĂRÂRE nr. 193 din 28 februarie 2002 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Biroului Roman de Metrologie Legală(actualizată până la data de 26 aprilie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 13 martie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 26 aprilie 2005, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 289 din 7 aprilie 2005.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Biroul Român de Metrologie Legală, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului, este responsabil cu asigurarea reglementărilor metrologice, mijloacelor tehnice şi acţiunilor necesare obţinerii credibilităţii rezultatelor măsurărilor, precum şi cu exercitarea, în numele statului, a controlului metrologic legal, la nivel naţional. (2) Biroul Român de Metrologie Legală are sediul în municipiul Bucureşti, şos. Vitan Bârzeşti nr. 11, sectorul 4.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 289 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 26 aprilie 2005.  +  Articolul 2Pentru realizarea obiectului său de activitate, Biroul Român de Metrologie Legală are următoarele competenţe: a) stabileşte cerinţe tehnice şi metrologice pentru mijloacele de măsurare supuse controlului metrologic legal şi contribuie la dezvoltarea cadrului legal pentru desfăşurarea activităţilor de metrologie, prin armonizare cu reglementările europene şi aliniere la practicile internaţionale; b) atestă etaloanele naţionale şi asigură transmiterea unităţilor de măsură; c) deţine, perfecţionează, conservă şi utilizează etaloane naţionale; d) examinează mijloacele de măsurare, cu raportare la cerinţele tehnice şi metrologice stabilite în reglementările aplicabile acestora; e) exercită controlul metrologic legal asupra mijloacelor de măsurare, măsurărilor şi activităţilor prevăzute la art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare; f) constată contravenţiile şi aplică sancţiunile în domeniile pentru care este nominalizat, conform legislaţiei în vigoare.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 289 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 26 aprilie 2005.  +  Articolul 3 (1) În realizarea obiectului sau de activitate Biroul Roman de Metrologie Legală are următoarele atribuţii principale: a) elaborează strategii şi programe de dezvoltare privind activitatea de metrologie; b) supraveghează şi controlează, la nivel naţional, aplicarea reglementărilor din domeniul său de competenţă;-------------Litera b) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 289 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 26 aprilie 2005.b^1) realizează controlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare şi al măsurărilor prin modalităţile prevăzute la art. 16, 16 1 şi, respectiv, la art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992, cu modificările şi completările ulterioare;-------------Litera b^1) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 289 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 26 aprilie 2005.b^2) realizează controlul metrologic legal al activităţilor care au ca obiect mijloacele de măsurare şi măsurările utilizate în domenii de interes public, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992, cu modificările şi completările ulterioare;-------------Litera b^2) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 289 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 26 aprilie 2005. c) participă la elaborarea de proiecte de acte normative ce privesc activitatea de metrologie şi urmăreşte corelarea acestora cu celelalte norme aplicabile în domeniu;-------------Litera c) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 289 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 26 aprilie 2005.c^1) elaborează instrucţiuni de metrologie legală, norme de metrologie legală şi norme de metrologie legală CEE, care se aprobă şi se publică conform prevederilor art. 37 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992, cu modificările şi completările ulterioare;-------------Litera c^1) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 289 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 26 aprilie 2005.c^2) întocmeşte, emite şi publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, aprobată prin ordin al directorului general;-------------Litera c^2) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 289 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 26 aprilie 2005. d) participă la evaluarea competenţei tehnice a organismelor care solicită să fie aprobate/desemnate pentru a evalua conformitatea mijloacelor de măsurare reglementate în baza prevederilor Legii nr. 608/2001privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare;-------------Litera d) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 289 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 26 aprilie 2005. e) asigura supravegherea pieţei pentru mijloacele de măsurare; f) transmite unităţile de măsură pentru mijloacele de măsurare care nu se supun controlului metrologic legal;-------------Litera f) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 289 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 26 aprilie 2005.f^1) asigură pentru etaloanele naţionale deţinute trasabilitatea la etaloanele internaţionale;-------------Litera f^1) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 289 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 26 aprilie 2005.f^2) utilizează etaloane trasabile la etaloanele naţionale ale României, ale altor ţări sau la etaloanele internaţionale, pentru transmiterea unităţilor de măsură;-------------Litera f^2) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 289 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 26 aprilie 2005. g) evaluează şi atestă laboratoarele de metrologie pentru mijloacele de măsurare care nu se supun controlului metrologic legal;-------------Litera g) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 289 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 26 aprilie 2005. h) reprezintă interesele României în cadrul Organizaţiei Internaţionale de Metrologie Legală şi al altor organisme internaţionale şi regionale de metrologie şi colaborează cu instituţiile similare din alte tari sau cu organisme internaţionale; i) efectuează lucrări de cercetare ştiinţifică în domeniul metrologiei; j) elaborează proiectul Listei de tarife pentru lucrările efectuate de Biroul Roman de Metrologie Legală, pe care îl transmite spre aprobare Ministerului Industriei şi Resurselor; k) sprijină învăţământul şi manifestările ştiinţifice în domeniul metrologiei şi organizează forme de perfecţionare şi instruire profesională specifice;-------------Litera k) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 289 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 26 aprilie 2005. l) coordonează şi derulează programe în domeniul metrologiei la nivel naţional, cu finanţare interna şi/sau internaţionala; m) elaborează şi editează materiale informative şi realizează produse specifice domeniului, pe care le difuzează sau le distribuie contra cost ori gratuit;-------------Litera m) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 289 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 26 aprilie 2005. n) încheie, în condiţiile legii, convenţii, protocoale sau alte documente de recunoaştere a unor documente sau activităţi de metrologie. (2) Biroul Roman de Metrologie Legală îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite potrivit legii pentru domeniul sau de activitate.  +  Articolul 4 (1) Biroul Roman de Metrologie Legală este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului industriei şi resurselor. (2) Directorul general conduce întreaga activitate a Biroului Roman de Metrologie Legală şi îl reprezintă în raporturile cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, precum şi cu persoane juridice din ţara şi din străinătate. (3) În exercitarea atribuţiilor sale directorul general emite ordine. (4) Ordinele de interes general se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) Directorul general poate da împuterniciri de reprezentare şi delegare de competenţa directorilor generali adjuncţi şi directorilor.  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică a Biroului Roman de Metrologie Legală este prevăzută în anexa nr. 1. (2) În cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1), prin ordin al directorului general se pot organiza servicii, birouri, centre, oficii, secţii, laboratoare, colective, consilii. (3) Directorii generali adjuncţi sunt numiţi prin ordin al directorului general, potrivit legii. (4) Numărul maxim de posturi este de 975.  +  Articolul 6 (1) În structura Biroului Roman de Metrologie Legală funcţionează direcţiile regionale de metrologie legală Bacău, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Ploieşti, Timişoara, unităţi fără personalitate juridică, care au în zona lor teritorială de competenţa judeţe conform repartizării prevăzute în anexa nr. 2. (2) În subordinea Biroului Roman de Metrologie Legală funcţionează Institutul Naţional de Metrologie organizat ca institut de cercetare-dezvoltare în domeniul metrologiei, unitate fără personalitate juridică. (3) Patrimoniul Biroului Roman de Metrologie Legală este alcătuit din bunurile proprii ale direcţiilor regionale de metrologie legală şi ale Institutului Naţional de Metrologie, evidenţiate în contabilitate la data de 31 decembrie 2001.  +  Articolul 7Atribuţiile şi modalităţile de finanţare ale compartimentelor şi unităţilor din structura Biroului Roman de Metrologie Legală se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aproba prin ordin al directorului general.  +  Articolul 8 (1) Finanţarea cheltuielilor aferente activităţii Biroului Roman de Metrologie Legală se asigura integral din venituri extrabugetare. Veniturile se realizează din sumele încasate pentru lucrările de etalonare, verificare metrologica, încercare de mijloace de măsurare, evaluare în vederea acordării autorizaţiilor metrologice, expertizare şi supraveghere metrologica pe bază de tarife, precum şi pentru alte lucrări efectuate în conformitate cu atribuţiile sale. (2) Veniturile încasate rămân la dispoziţia Biroului Roman de Metrologie Legală, iar cele rămase în sold la sfârşitul anului se reportează în bugetul de venituri şi cheltuieli al Biroului Roman de Metrologie Legală în anul următor. (3) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Biroului Roman de Metrologie Legală se elaborează anual de către aceasta instituţie şi se aproba de Ministerul Industriei şi Resurselor, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. (4) Salarizarea personalului Biroului Roman de Metrologie Legală se realizează potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile instituţiilor publice finanţate integral din venituri extrabugetare.  +  Articolul 9 (1) Pentru structura centrala a Biroului Roman de Metrologie Legală se utilizează un număr de 5 autoturisme cu un consum lunar de carburanţi de 300 litri/autoturism, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice. (2) Pentru activităţile specifice de supraveghere a pieţei şi de control metrologic al statului Biroul Roman de Metrologie Legală are în dotare un parc auto care cuprinde autolaboratoare şi autoturisme. (3) Numărul de autolaboratoare şi consumul de carburanţi aferent se stabilesc, în funcţie de necesitaţi, prin ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legală. (4) Biroul Roman de Metrologie Legală utilizează câte un autoturism pentru fiecare dintre direcţiile regionale de metrologie legală, cu un consum lunar de carburanţi de 250 litri/autoturism.  +  Articolul 10Etaloanele naţionale ale unităţilor de măsura sunt bunuri proprietate publică a statului aflate în administrarea Biroului Roman de Metrologie Legală.  +  Articolul 11Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 12Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 853/1999 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Roman de Metrologie Legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 25 octombrie 1999.---------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 289 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 26 aprilie 2005, se înfiinţează Societatea Comercială "BRML Cert" - S.A. prin reorganizarea prin divizare parţială a Biroului Român de Metrologie Legală.Societatea comercială prevăzută la alin. (1) este persoana juridică română care se organizează ca societate comercială pe acţiuni sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului, acţionar unic în numele statului, şi funcţionează potrivit legii şi statutului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Sediul Societăţii Comerciale "BRML Cert" - S.A. este în municipiul Bucureşti, şos. Vitan Bârzeşti nr. 11, sectorul 4.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul integrării europene,Hildegard Carola Puwak  +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Biroului Român de Metrologie Legală - B.R.M.L.    Numărul maxim de posturi = 975                                 ┌──────────────────┐                                 │ DIRECTOR GENERAL │                                 └─────────┬────────┘                                           │           ┌────────────────────┬──────────┼─────────┬────────────────┐ ┌─────────┴─────────┐ ┌───────┴───────┐ │ ┌──────┴─────┐ ┌──────┴──────┐ │ Consilieri tehnici│ │ Birou juridic │ │ │Audit intern│ │Resurse umane│ └───────────────────┘ └───────────────┘ │ └────────────┘ └─────────────┘                                           │                   ┌───────────────────────┴─────────┬────────────────┬─────┐     ┌─────────────┴──────────┐ ┌──────────┴─────────────┐ │ |     │Director general adjunct│ │Director general adjunct│ │ |     └─────────────┬──────────┘ └─────────┬──────────────┘ │ |                   │ │ │ |┌──────────────────┴─────────────┐ │ │ |│ │ │ │ |│ ┌─────────────────────┐ ┌──────┴──────┐ ┌──────┴──────┐ │ |├─┤Direcţia regională de│ │ Direcţia │ │ │ │ |│ │ metrologie legală 1 │ │inspecţii şi │ │ │ │ |│ └─────────────────────┘ │supravegherea│ ┌──┴───────┐ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐|│ │ pieţei │ │ Direcţia │ │ │ │Direcţia│|│ └─────────────┘ │ evaluare │ │Direcţia│ │ econo- │|│ ┌─────────────────────┐ │organisme,│ │tehnică │ │ mică │|│ │Direcţia regională de│ │autorizări│ │ │ │ │|├─┤metrologie legală 2 │ └──────────┘ └────────┘ └────────┘|│ └─────────────────────┘ |│ |│ |│ ┌─────────────────────┐ ┌────────┴──┐│ │Direcţia regională de│ │ Institutul│└─┤metrologie legală 8 │ │Naţional de│  └─────────────────────┘ │ Metrologie│                                                                   └───────────┘-------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 289 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 26 aprilie 2005, conform pct. 11 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2             Direcţiile regionale de metrologie legală şi judeţele                 din zona teritorială de competenţa a acestora──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Direcţia regionala Judeţecrt. de metrologie legală────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Bacău Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui 2. Constanta Brăila, Buzău, Constanta, Galaţi, Tulcea,                                 Vrancea 3. Ploieşti Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Prahova,                                 Teleorman, Ialomiţa 4. Craiova Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Valcea 5. Timişoara Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş 6. Cluj-Napoca Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş,                                 Sălaj, Satu Mare 7. Braşov Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu 8. Bucureşti Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------