HOTĂRÂRE nr. 34 din 21 ianuarie 1999 (*actualizată*)privind înfiinţarea Institutului Limbii Române(actualizată până la data de 3 octombrie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 27 ianuarie 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 3 octombrie 2005, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 306 din 19 aprilie 2000; HOTĂRÂREA nr. 1.108 din 22 septembrie 2005.În temeiul art. 10 alin. (1) şi al art. 141 lit. b) şi j) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Institutul Limbii Române, organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, având sediul în municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1.--------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.108 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 3 octombrie 2005.  +  Articolul 2 (1) Institutul Limbii Române are drept obiect de activitate promovarea cunoaşterii limbii române, sprijinirea persoanelor care învaţă această limbă şi atestarea cunoştinţelor de limba română. (2) Institutul Limbii Române eliberează absolvenţilor programului de pregătire un certificat care atesta competenţa în domeniul cunoaşterii limbii române.  +  Articolul 3Institutul Limbii Române are următoarele atribuţii: a) sprijină persoanele care doresc să înveţe limba română, încurajând caracterul sistematic, profesionalizat, de însuşire şi răspândire a limbii române, organizează, în parteneriat cu Departamentul pentru relaţiile cu românii de pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, expoziţii, conferinţe, proiecţii de filme, simpozioane, acţiuni de promovare a elementelor de cultură şi civilizaţie românească, prin persoanele nominalizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la propunerea Institutului Limbii Române, să predea limba română în străinătate;--------------Litera a) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.108 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 3 octombrie 2005. b) susţine universităţile din ţara în elaborarea cursurilor şi a materialelor didactice, destinate persoanelor care doresc sa studieze limba română ca pe o limbă străină; c) organizează, pe baze contractuale, cursuri în domeniu şi eliberează certificate autorizate care atesta cunoaşterea limbii române; d) susţine logistic lectoratele româneşti din străinătate şi colaborează cu institutele sau cu catedrele de studii româneşti din afara ţării, cu instituţiile din învăţământul preuniversitar din străinătate, cu asociaţii şi organizaţii neguvernamentale ale organizaţiilor comunităţilor româneşti din afara graniţelor ţării, pe care le dotează cu cărţi, publicaţii, materiale didactice;--------------Litera d) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.108 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 3 octombrie 2005. e) furnizează materiale pentru cursurile de reciclare a cadrelor didactice din afară tarii, care predau în limba română, cat şi materialele necesare pentru învăţarea limbii române; f) propune şi coordonează programe de colaborare interegionala, transfrontaliera, în domeniul învăţământului în limba română; g) organizează concurs pentru nominalizarea lectorilor care predau în universităţile din străinătate în baza acordurilor interguvernamentale, protocoalelor încheiate între Institutul Limbii Române şi instituţii de învăţământ superior de peste hotare sau în baza altor acte normative;--------------Litera g) a art. 3 a fost introdusă de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.108 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 3 octombrie 2005. h) organizează concurs pentru nominalizarea profesorilor din învăţământul preuniversitar, care predau cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească destinate etnicilor români (vlahi, aromâni, meglenoromâni, istroromâni), în colaborare cu asociaţiile şi fundaţiile acestora şi cu sprijinul financiar al Departamentului pentru relaţiile cu românii de pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.--------------Litera h) a art. 3 a fost introdusă de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.108 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 3 octombrie 2005.  +  Articolul 4Activitatea Institutului Limbii Române este coordonata de un consiliu de coordonare format din 7 membri. Membrii consiliului de coordonare sunt propuşi de instituţiile subordonate Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Culturii, Academiei Române, Uniunii Scriitorilor şi de alte instituţii cu preocupări în domeniul promovării limbii române. Componenta consiliului de coordonare este stabilită prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Preşedintele consiliului de coordonare va fi propus de acesta şi va fi numit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Membrii consiliului de coordonare vor fi retribuiţi pe baza unor convenţii civile pentru prestări servicii, încheiate cu Institutul Limbii Române.  +  Articolul 5Activitatea Institutului Limbii Române se va desfăşura pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare, elaborat de consiliul de coordonare prevăzut la art. 4, în termen de 30 de zile de la numirea sa, şi aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.  +  Articolul 6 (1) Numărul maxim de posturi al Institutului Limbii Române este de 10, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării finanţate din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat. În numărul maxim de posturi nu sunt cuprinşi membrii consiliului de coordonare prevăzut la art. 4. (2) Structura organizatorică şi statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. (3) Încadrarea şi salarizarea personalului se fac potrivit anexei nr. I "Administraţia publică centrală de specialitate (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administraţiei Prezidenţiale, aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)" şi anexei nr. V/2 "Alte funcţii comune din sectorul bugetar (Salarii de bază pentru personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire)" la Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2005, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.108 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 3 octombrie 2005.  +  Articolul 7 (1) Începând cu anul 1999, finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi de capital se asigura din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat, prin Ministerul Educaţiei Naţionale, de la cap. "Învăţământ". (2) Veniturile extrabugetare provin din taxe, sponsorizări, donaţii şi din venituri proprii, realizate în condiţiile legii. Cuantumul taxelor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 7^1 (1) Institutul Limbii Române va sprijini universităţile româneşti în încheierea acordurilor cu universităţi din străinătate, ce vor avea ca obiect şi înfiinţarea sau sprijinirea lectoratelor de limba română în străinătate. Retribuirea lectorilor români va fi asigurată în acest caz de universităţile româneşti prin includerea sumelor necesare în contractele instituţionale pe care universităţile le semnează cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (2) Nominalizarea lectorilor care vor preda în străinătate se va face conform criteriilor stabilite de Institutul Limbii Române, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. Lectoratele astfel înfiinţate vor intra în reţeaua de centre româneşti gestionată de Institutul Limbii Române.--------------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.108 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 3 octombrie 2005.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 690/1997*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 13 noiembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se completează la lit. a) Unităţile de învăţământ cu punctul IX^7 cu următorul cuprins:    "IX^7. Institutul Venituri extrabugetare şi           Limbii alocaţii de la bugetul de           Române stat"-------------*) Hotărârea Guvernului nr. 690/1997 a fost abrogată de art. 23 din HOTĂRÂREA nr. 23 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2001. HOTĂRÂREA nr. 23 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2001 a fost abrogată de art. 25 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 4 iulie 2003. HOTĂRÂREA nr. 741 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 4 iulie 2003 a fost abrogată de art. 22 din HOTĂRÂREA nr. 410 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 30 martie 2004. HOTĂRÂREA nr. 410 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 30 martie 2004 a fost abrogată de art. 20 din HOTĂRÂREA nr. 223 din 24 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 5 aprilie 2005.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei naţionale,Andrei MargaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul afacerilor externe,Andrei PlesuMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu-------------