HOTĂRÂRE nr. 34 din 21 ianuarie 1999 (*actualizată*)privind înfiinţarea Institutului Limbii Române(actualizată până la data de 26 aprilie 2000*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 27 ianuarie 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 26 aprilie 2000, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 306 din 19 aprilie 2000.În temeiul art. 10 alin. (1) şi al art. 141 lit. b) şi j) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Institutul Limbii Române, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, având sediul în municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1.--------------Art. 1 a fost modificat de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 306 din 19 aprilie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 26 aprilie 2000.  +  Articolul 2 (1) Institutul Limbii Române are drept obiect de activitate promovarea cunoaşterii limbii române, sprijinirea persoanelor care învaţă această limbă şi atestarea cunoştinţelor de limba română. (2) Institutul Limbii Române eliberează absolvenţilor programului de pregătire un certificat care atesta competenţa în domeniul cunoaşterii limbii române.  +  Articolul 3Institutul Limbii Române are următoarele atribuţii: a) sprijină persoanele care doresc sa înveţe limba română, încurajând caracterul sistematic, profesionalizat, de însuşire şi răspândire a limbii române; b) susţine universităţile din ţara în elaborarea cursurilor şi a materialelor didactice, destinate persoanelor care doresc sa studieze limba română ca pe o limbă străină; c) organizează, pe baze contractuale, cursuri în domeniu şi eliberează certificate autorizate care atesta cunoaşterea limbii române; d) susţine logistic lectoratele româneşti din străinătate şi colaborează cu institutele sau catedrele de studii româneşti din afară tarii; e) furnizează materiale pentru cursurile de reciclare a cadrelor didactice din afară tarii, care predau în limba română, cat şi materialele necesare pentru învăţarea limbii române; f) propune şi coordonează programe de colaborare interegionala, transfrontaliera, în domeniul învăţământului în limba română.  +  Articolul 4Activitatea Institutului Limbii Române este coordonata de un consiliu de coordonare format din 7 membri. Membrii consiliului de coordonare sunt propuşi de instituţiile subordonate Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Culturii, Academiei Române, Uniunii Scriitorilor şi de alte instituţii cu preocupări în domeniul promovării limbii române. Componenta consiliului de coordonare este stabilită prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Preşedintele consiliului de coordonare va fi propus de acesta şi va fi numit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Membrii consiliului de coordonare vor fi retribuiţi pe baza unor convenţii civile pentru prestări servicii, încheiate cu Institutul Limbii Române.  +  Articolul 5Activitatea Institutului Limbii Române se va desfăşura pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare, elaborat de consiliul de coordonare prevăzut la art. 4, în termen de 30 de zile de la numirea sa, şi aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.  +  Articolul 6 (1) Numărul maxim de posturi al Institutului Limbii Române este de 8, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Educaţiei Naţionale pentru instituţiile de învăţământ. În numărul maxim de posturi nu sunt cuprinşi membrii consiliului de coordonare prevăzut la art. 4. (2) Structura organizatorică şi statul de funcţii se aproba prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. (3) Încadrarea şi salarizarea personalului se fac potrivit anexelor nr. VII/1, VIII/1 şi VIII/2 la Legea nr. 154/1998, referitoare la stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar.  +  Articolul 7 (1) Începând cu anul 1999, finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi de capital se asigura din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat, prin Ministerul Educaţiei Naţionale, de la cap. "Învăţământ". (2) Veniturile extrabugetare provin din taxe, sponsorizări, donaţii şi din venituri proprii, realizate în condiţiile legii. Cuantumul taxelor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 13 noiembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se completează la lit. a) Unităţile de învăţământ cu punctul IX^7 cu următorul cuprins:    "IX^7. Institutul Venituri extrabugetare şi           Limbii alocaţii de la bugetul de           Române stat"PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei naţionale,Andrei MargaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul afacerilor externe,Andrei PlesuMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu-------------