HOTĂRÂRE nr. 1.373 din 18 noiembrie 2009 (*actualizată*)pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici(actualizată până la data de 10 iunie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 25 noiembrie 2009. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 10 iunie 2010, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 1.373 din 18 noiembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 507 din 26 mai 2010.În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAgenţia Naţională a Funcţionarilor Publici se reorganizează prin următoarele modalităţi: a) desfiinţarea prin comasare prin absorbţie a Institutului Naţional de Administraţie şi preluarea activităţii de către o direcţie nouă care se înfiinţează în cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; b) desfiinţarea centrelor regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală şi preluarea activităţii de către instituţii nou-înfiinţate în subordinea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; c) reducerea de posturi.  +  Articolul II (1) În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, personalul Institutului Naţional de Administraţie se preia în cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în limita posturilor aprobate pentru aceasta. Personalul centrelor regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală se preia în cadrul centrelor regionale înfiinţate în condiţiile Legii nr. 329/2009 şi ale prezentei hotărâri, în limita posturilor aprobate pentru fiecare centru regional. (2) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobate în condiţiile prevăzute la alin. (1) pe noile funcţii se face cu alocarea resurselor potrivit nevoilor instituţionale, cu respectarea pregătirii profesionale şi a competenţelor personalului prin raportare la atribuţiile compartimentelor. (3) Încadrarea personalului în condiţiile prevăzute la alin. (2), precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii. (4) În cazul în care personalul din cadrul instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) nu se încadrează în numărul de posturi aprobat, conform prevederilor legale în vigoare, acestuia îi încetează raportul de muncă sau, după caz, raportul de serviciu. Încetarea raporturilor de muncă sau, după caz, a raporturilor de serviciu se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte şi a prevederilor legale privind protecţia socială, în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (5) şi, dacă este cazul, alin. (6) din Legea nr. 329/2009, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul III (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici preia patrimoniul instituţiilor publice care se desfiinţează, prevăzute la art. I, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, care cuprinde menţiunile prevăzute la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 329/2009. (2) Un exemplar al protocolului de predare-preluare încheiat la nivelul fiecărui centru regional se comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. (3) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici transmite Ministerului Administraţiei şi Internelor protocoalele de predarepreluare prevăzute la alin. (1).  +  Articolul III^1 (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici predă patrimoniul preluat în condiţiile art. III de la centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, desfiinţate potrivit art. I lit. b), instituţiilor similare nouînfiinţate în subordinea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în condiţiile prezentei hotărâri. (2) Patrimoniul prevăzut la alin. (1) se predă pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat între Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi fiecare centru regional de formare continuă pentru administraţia publică locală, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Patrimoniul predat în condiţiile alin. (1) şi (2), precum şi structurile de personal se gestionează de către fiecare centru regional de formare continuă pentru administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (4) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici transmite un exemplar al protocoalelor prevăzute la alin. (2) şi Ministerului Administraţiei şi Internelor.--------------Art. III^1 a fost introdus de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 507 din 26 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 10 iunie 2010.  +  Articolul IV (1) Programele de formare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie, aflate în derulare sau programate să se desfăşoare până la data de 31 decembrie 2009, se preiau de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi se finalizează, respectiv se desfăşoară în condiţiile aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Programele/proiectele derulate de Institutul Naţional de Administraţie se preiau de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi se derulează în continuare de aceasta până la finalizarea lor, în condiţiile şi termenii stabiliţi până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Programele de formare profesională destinate personalului din administraţia publică, precum şi altor categorii de personal, organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală şi aflate în derulare, se preiau de centrele regionale înfiinţate ca instituţii publice în subordinea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi se desfăşoară până la finalizarea acestora în condiţiile aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (4) Programele/proiectele finanţate şi destinate personalului din administraţia publică, precum şi altor categorii de personal, gestionate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală şi aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se preiau de centrele regionale înfiinţate ca instituţii publice în subordinea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi se desfăşoară în continuare până la data finalizării lor.  +  Articolul VHotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 15 august 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În subordinea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici se organizează şi funcţionează ca instituţii publice cu personalitate juridică centre regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, denumite în continuare centre regionale."2. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici este în municipiul Bucureşti."3. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, denumită în continuare Agenţia, asigură aplicarea strategiilor şi a Programului de guvernare în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, precum şi în domeniul formării profesionale a personalului din administraţia publică."4. La articolul 2 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) formare profesională în administraţia publică;".5. La articolul 4 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) realizează recrutarea şi promovarea pentru funcţiile publice pentru care organizează concurs, în condiţiile legii;".6. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - (1) În domeniul formării profesionale în administraţia publică, Agenţia are următoarele atribuţii principale: a) asigură formarea continuă pentru înalţii funcţionari publici, funcţionarii publici de conducere, tinerii funcţionari publici, care pot deveni manageri publici, tinerii absolvenţi de învăţământ superior, viitori manageri publici, funcţionari publici de execuţie din administraţia publică centrală; b) elaborează, în colaborare cu instituţiile publice şi cu alte organizaţii cu obiect de activitate în domeniu, strategia de formare continuă a funcţionarilor publici; monitorizează şi evaluează implementarea acesteia; c) coordonează metodologic centrele regionale; d) asigură comunicarea şi colaborarea instituţională cu celelalte instituţii care organizează programe de formare continuă; e) organizează programul de formare specializată în administraţia publică, cu durata de 2 ani, destinat absolvenţilor de învăţământ superior de lungă durată, cu diplomă de licenţă, în vârstă de până la 30 de ani, în vederea accesului lor rapid la funcţia publică, în condiţiile legii; f) organizează programe de formare specializată pentru înalţii funcţionari publici; g) organizează programul de formare specializată, cu durata de un an, destinat tinerilor funcţionari publici sub 33 de ani şi cu cel mult 7 ani de experienţă; h) organizează programe de formare specializată, cu durata de un an, destinate funcţionarilor publici de conducere; i) organizează programe de perfecţionare de până la 90 de zile, destinate înalţilor funcţionari publici, funcţionarilor publici de conducere şi de execuţie din administraţia publică centrală; j) organizează seminarii şi conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică centrală şi locală. (2) Atestarea absolvirii programelor de formare specializată şi a programelor de perfecţionare organizate de Agenţie se face prin certificate, semnate de preşedintele Agenţiei."7. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Preşedintele Agenţiei este ordonator secundar de credite."8. La articolul 11, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) În cazul lipsei preşedintelui, precum şi în cazul în care preşedintele se află în imposibilitate de a-şi exercită funcţia, calitatea de ordonator secundar de credite, precum şi celelalte atribuţii care revin preşedintelui se exercită în numele preşedintelui, de către vicepreşedintele Agenţiei."9. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Agenţiei este de 190, exclusiv demnitarii. Numărul maxim de posturi aprobat include şi posturile aferente cabinetului preşedintelui. (2) Personalul Agenţiei este format din funcţionari publici şi personal contractual. Salarizarea personalului Agenţiei se face în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. (3) Structura organizatorică a Agenţiei este prevăzută în anexa nr. 1. (4) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al preşedintelui Agenţiei, având în vedere nevoile instituţionale şi structura de personal, se pot înfiinţa servicii, birouri şi alte compartimente, în condiţiile legii. (5) Compartimentele care sunt prevăzute în structura organizatorică din anexa nr. 1 pot fi stabilite ca servicii sau, după caz, birouri, în condiţiile prevăzute la alin. (4). (6) În cadrul Agenţiei, prin ordin al preşedintelui, se înfiinţează Unitatea de implementare a proiectelor, în condiţiile legii."10. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor."11. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Veniturile obţinute din taxele şi tarifele de participare la programele de formare profesională se fac venit la bugetul de stat."12. După articolul 17 se introduce un nou capitol, capitolul III^1, cu cinci noi articole, articolele 17^1 - 17^5, cu următorul cuprins:  +  Capitolul III^1  Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile centrelor regionaleArt. 17^1. - (1) Centrele regionale sunt organizate şi funcţionează cu sediul în municipiile Bucureşti, Craiova, Călăraşi, Iaşi, Cluj-Napoca, Sibiu, Constanţa şi Timişoara. (2) Arondarea judeţelor şi a municipiului Bucureşti la centrele regionale este prevăzută în anexa nr. 2. (3) Numărul maxim de posturi pentru centrele regionale este de 200. (4) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a centrelor regionale, structura organizatorică, precum şi numărul de posturi alocat fiecărui centru regional se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei.Art. 17^2. - (1) Centrele regionale se organizează la nivel de direcţie şi sunt conduse de către un director, angajat prin concurs organizat în condiţiile legii. (2) Coordonarea metodologică şi controlul ierarhic asupra activităţii centrelor regionale se exercită de către Agenţie. (3) Angajarea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă ale directorilor centrelor regionale se fac în condiţiile legii. (4) Atribuţiile şi responsabilităţile directorilor centrelor regionale se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (5) Directorii centrelor regionale sunt ordonatori terţiari de credite. (6) În exercitarea atribuţiilor, directorul centrului regional emite dispoziţii. (7) Directorul centrului regional poate delega, prin dispoziţie şi în condiţiile legii, atribuţii personalului din subordine. (8) Personalul centrelor regionale este alcătuit din personal contractual. Salarizarea personalului centrelor regionale se face în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. (9) Angajarea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului centrului regional se fac în condiţiile legii.Art. 17^3. - (1) Centrele regionale organizează programe de perfecţionare de până la 90 de zile pentru următoarele categorii de personal: a) pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul propriu al instituţiilor prefectului, precum şi din serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei centrale de specialitate din unităţile administrativ-teritoriale, cu excepţia celor care se încadrează în categoria înalţilor funcţionari publici; b) pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul propriu al consiliilor locale şi judeţene, precum şi din serviciile publice locale subordonate consiliilor locale sau consiliilor judeţene ori aflate sub autoritatea acestora; c) pentru secretarii municipiilor, secretarii sectoarelor municipiului Bucureşti, secretarii oraşelor şi comunelor, pentru aleşii locali, precum şi pentru alte categorii de persoane interesate, în domeniul administraţiei publice. (2) Atestarea absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale se face prin certificate, semnate de directorul centrului regional respectiv. (3) Centrele regionale pot organiza seminarii şi conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică locală. (4) Centrele regionale pot desfăşura şi următoarele activităţi: a) elaborarea de studii, proiecte şi publicaţii în domeniul administraţiei publice locale; b) dezvoltarea de relaţii de colaborare cu alte instituţii din domeniul administraţiei publice locale, din ţară şi străinătate. (5) Centrele regionale au obligaţia de a transmite semestrial Agenţiei rapoarte privind activităţile desfăşurate. (6) Centrele regionale îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin acte normative.Art. 17^4. - (1) Pe lângă directorul centrului regional se organizează şi funcţionează un consiliu consultativ, compus din: a) directorul centrului regional; b) un reprezentant al Agenţiei; c) prefectul judeţului în care îşi are sediul centrul regional, respectiv prefectul municipiului Bucureşti; d) primarul municipiului reşedinţă de judeţ în care îşi are sediul centrul regional, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti; e) preşedinţii consiliilor judeţene din judeţele arondate la centrul regional respectiv; f) 1 sau 2 reprezentanţi din mediul universitar. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c)-e) pot participa prin reprezentant, cu precizarea limitelor mandatului acordat. (3) Atribuţiile principale ale consiliului consultativ sunt următoarele: a) analizează nevoile de instruire stabilite de autorităţile şi instituţiile publice din judeţele arondate; b) formulează propuneri privind domeniile prioritare ale programelor de formare profesională, pe care le comunică Agenţiei; c) analizează solicitările autorităţilor şi instituţiilor publice privind organizarea programelor de formare profesională cu tematici specifice şi decide asupra oportunităţii organizării acestor programe; d) analizează propunerile privind protocoalele de colaborare sau parteneriate cu persoane juridice de drept public sau de drept privat în domeniul de activitate al centrului regional respectiv, din ţară sau din străinătate, şi identifică modalităţile optime de finanţare şi implementare a acestora; e) propune organizarea de conferinţe şi seminarii şi identifică modalităţi de finanţare a acestora. (4) Consiliul consultativ se întruneşte pe baza convocării directorului centrului regional, de regulă, trimestrial. (5) Componenţa nominală a consiliului consultativ, precum şi Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea consiliului consultativ al centrelor regionale se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei.------------Alin. (5) al art. 17^4 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 1.373 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2010.Art. 17^5. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale centrelor regionale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Agenţiei. (2) Veniturile obţinute din taxele şi tarifele de participare la programele de formare profesională se fac venit la bugetul de stat. (3) Centrele regionale pot beneficia de consultanţă şi asistenţă tehnică prin programe/proiecte cu finanţare externă."13. După articolul 18 se introduc două noi articole, articolele 18^1 şi 18^2, cu următorul cuprins:"Art. 18^1. - Modelul certificatelor prevăzute la art. 5^1 alin. (2) şi art. 17^3 alin. (2) se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Art. 18^2. - Autorităţile administraţiei publice locale din municipiile reşedinţă de judeţ în care funcţionează centrele regionale vor asigura, în condiţiile legii, spaţiile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor acestora."14. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 20, cu următorul cuprins:"Art. 20. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."15. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.16. După anexă, care va deveni anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul VILa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.083/2004 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie şi a centrelor regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 19 iulie 2004.  +  Articolul VIIHotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu modificările ulterioare, inclusiv cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul administraţieişi internelor, interimar,Vasile BlagaPreşedintele Agenţiei Naţionalea Funcţionarilor Publici,Andras Zsolt Szakalp. Ministrul educaţiei,cercetării şi inovării, interimar,Cătălin Ovidiu Baba,secretar de statp. Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale, interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.373.  +  Anexa 1-------(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006)----------------------------------------------------STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici*Font 8*    Numărul maxim de posturi pentru aparatul central:    190, exclusiv demnitarii, inclusiv posturile aferente cabinetului preşedintelui    Numărul maxim de posturi pentru centrele regionale de formare continuă    pentru administraţia publică locală: 200                                                      ┌──────────┐       ┌──────────────┬────────┬───┬──────────────────┤PREŞEDINTE├──────────────┐       │ │ │ │ └────┬─────┘ │ ┌───────────────────┐       │ │ │ │ │ │ │ Cabinetul │       │ │ │ │ │ │ ┌─┤ preşedintelui │       │ │ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ └───────────────────┘       │ │ │ │ ├───┤VICEPREŞEDINTE│ │ │ ┌───────────────────┐       │ │ │ │ │ └──────────────┘ │ │ │ Compartiment │       │ │ │ │ │ │ ├─┤ audit public │       │ │ │ │ ┌────────┴───────┐ │ │ │ intern │       │ │ │ │ │Secretar general│ └─┤ └───────────────────┘       │ │ │ │ └────────┬───────┘ │ ┌───────────────────┐       │ │ │ │ │ ├─┤ Corpul de control │       │ │ │ │ │ │ └───────────────────┘       │ │ │ │ │ │ ┌───────────────────┐       │ │ │ │ │ └─┤ Compartimentul │       │ │ │ │ │ │ registratură şi │       │ │ │ │ │ │relaţii cu publicul│       │ │ │ │ │ └───────────────────┘       │ │ │ │ │       │ │ │ │ ┌────────────┬──┴──────────────┬───────────────┐┌──────┴──────┐ ┌─────┴─────┐ │ │ │ │ │ ││ Direcţia │ │Direcţia de│ │ │ ┌────┴──────┐ ┌───┴────────┐ ┌──────┴──────┐ ┌──────┴───────┐│ generală │ │comunicare │ │ │ │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Direcţia ││ juridică, │ │şi relaţii │ │ │ │programe cu│ │ generală │ │ planificare │ │ economic, ││dezvoltare şi│ │ interna- │ │ │ │ finanţare │ │managementul│ │ şi evidenţă │ │resurse umane,││implementare │ │ ţionale │ │ │ │ externă │ │ funcţiei │ │informatizată│ │ achiziţii, │└──────┬──────┘ └───────────┘ │ │ └───────────┘ │ publice │ └─────────────┘ │administrativ │       │ │ │ ┌----------└────┬───────┘ │ şi protocol │       │ │ │ | │ └──────────────┘       │ │ │ | │┌──────┴─────┐ │ ┌─┴─────┴─────┐ ┌────┴─────────┐│ Direcţia │ │ │Direcţia de │ │ Direcţia ││ politici, │ │ │formare şi │ │ gestionarea ││strategii şi│ │ │perfecţionare│ │ procedurilor ││reglementare│ │ │profesională │ │administrative│└────────────┘ │ └─────────────┘ └──────────────┘                               │    ┌────────────┬──────────┬──┴─────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐┌───┴─────┐ ┌────┴────┐ ┌───┴─────┐ ┌────┴──────┐ ┌────┴────┐ ┌────┴────┐ ┌────┴────┐ ┌────┴────┐│ Centrul │ │ Centrul │ │ Centrul │ │ Centrul │ │ Centrul │ │ Centrul │ │ Centrul │ │ Centrul ││ regional│ │ regional│ │ regional│ │ regional │ │ regional│ │ regional│ │ regional│ │ regional││Bucureşti│ │ Călăraşi│ │ Sibiu │ │Cluj-Napoca│ │Constanţa│ │Timişoara│ │ Craiova │ │ Iaşi │└─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └───────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘  +  Anexa 2-------(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006)----------------------------------------------------ARONDAREAjudeţelor şi a municipiului Bucureşti la centrele regionalede formare continuă pentru administraţia publică localăI. Centrul regional de formare continuă pentru administraţia publică locală Bucureşti1. Municipiul Bucureşti2. Judeţul Ilfov3. Judeţul Prahova4. Judeţul Argeş5. Judeţul Dâmboviţa6. Judeţul TeleormanII. Centrul regional de formare continuă pentru administraţia publică locală Călăraşi1. Judeţul Călăraşi2. Judeţul Giurgiu3. Judeţul Ialomiţa4. Judeţul BuzăuIII. Centrul regional de formare continuă pentru administraţia publică locală Cluj-Napoca1. Judeţul Cluj2. Judeţul Maramureş3. Judeţul Satu Mare4. Judeţul Sălaj5. Judeţul Bistriţa-Năsăud6. Judeţul BihorIV. Centrul regional de formare continuă pentru administraţia publică locală Constanţa1. Judeţul Constanţa2. Judeţul Tulcea3. Judeţul Brăila4. Judeţul Vrancea5. Judeţul GalaţiV. Centrul regional de formare continuă pentru administraţia publică locală Craiova1. Judeţul Dolj2. Judeţul Olt3. Judeţul Gorj4. Judeţul Vâlcea5. Judeţul MehedinţiVI. Centrul regional de formare continuă pentru administraţia publică locală Iaşi1. Judeţul Iaşi2. Judeţul Suceava3. Judeţul Botoşani4. Judeţul Neamţ5. Judeţul Bacău6. Judeţul VasluiVII. Centrul regional de formare continuă pentru administraţia publică locală Sibiu1. Judeţul Sibiu2. Judeţul Braşov3. Judeţul Mureş4. Judeţul Covasna5. Judeţul Harghita6. Judeţul AlbaVIII. Centrul regional de formare continuă pentru administraţia publică locală Timişoara1. Judeţul Timiş2. Judeţul Arad3. Judeţul Caraş-Severin4. Judeţul Hunedoara------------