LEGE nr. 181 din 12 iunie 2007 (*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane(actualizată până la data de 12 noiembrie 2009*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 20 iunie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 12 noiembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009.Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Agenţia Naţională a Zonei Montane, denumită în continuare Agenţia, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, finanţată integral de la bugetul de stat. (2) Agenţia preia în structura sa Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi, denumit în continuare CEFIDEC. (3) Personalul aferent preluat conform alin. (2) se consideră preluat/transferat în interesul serviciului. (4) Agenţia are sediul central în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al alin. (1) al art. 64, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 2Agenţia Naţională a Zonei Montane are ca scop aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării şi protecţiei zonelor montane din România, zone marcate de specificitate, fragile ecologic şi defavorizate economico-social din cauze naturale, care necesită o gestiune specifică.  +  Articolul 3Agenţia Naţională a Zonei Montane are următoarele atribuţii principale: a) elaborează şi propune spre aprobare măsuri tehnico-operative privind aplicarea în teritoriu a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării şi protecţiei mediului montan în vederea creşterii calităţii vieţii populaţiei montane; b) îndrumă şi participă la aplicarea strategiilor şi politicilor naţionale şi sectoriale pentru zona montană de către organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, organismele neguvernamentale şi operatorii economici din teritoriul montan; c) elaborează şi propune spre iniţiere Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi, după caz, avizează proiectele de acte normative al căror obiect se referă la dezvoltarea şi protecţia zonei montane, valorificarea superioară a resurselor naturale şi umane din zona montană, urmărind aplicarea acestora cu respectarea limitelor de autoritate, a principiilor autonomiei operatorilor economici şi a autonomiei locale; d) identifică teritoriile administrative până la nivel de comună, inclusiv satele aparţinătoare, pe baza criteriilor de apartenenţă a unor terenuri şi localităţi la zona montană, în vederea implementării strategiei de dezvoltare durabilă a zonei montane; e) colaborează cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu academii, universităţi, cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu organizaţii neguvernamentale şi operatori economici, cu alte persoane cu drept public şi privat din România şi din străinătate, în scopul creării unui cadru favorabil dezvoltării durabile a zonei montane; f) acordă consultanţă tehnică la constituirea organizaţiilor neguvernamentale, asociaţiilor, fundaţiilor şi altor forme de asociere ce au ca scop susţinerea activităţilor şi deservirea intereselor populaţiei din zona montană, cu prioritate a celor privind dezvoltarea agriculturii, industriilor mici şi mijlocii, a meşteşugurilor tradiţionale, a turismului rural şi a agroturismului, a altor activităţi creatoare de locuri de muncă, un obiectiv principal fiind reprezentat de sprijinirea organizaţiilor profesionale ale agricultorilor din zonele montane; g) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în realizarea obiectivelor propuse; h) propune Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale iniţierea de acte normative cu privire la criteriile şi modul de acordare, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, a facilităţilor şi avantajelor pentru locuitorii şi comunităţile zonei montane, urmărind modul de aplicare a acestora; i) elaborează criterii de selecţionare a unor microzone montane prioritare care să beneficieze de programe speciale; efectuează analiza, sinteza şi prognoza fenomenelor social-economice din zona montană; stabileşte priorităţile şi prezintă periodic informări Guvernului în legătură cu evoluţia acţiunilor ce se întreprind; atenţionează şi face propuneri privind prevenirea oricăror acţiuni defavorabile zonei montane; j) organizează banca de date a zonei montane şi ţine evidenţa efectelor aplicării măsurilor prevăzute de lege pentru sprijinirea agricultorilor şi a operatorilor economici din zona rurală montană; k) avizează programele şi proiectele de dezvoltare rurală sectoriale şi integrate din zona montană, în funcţie de priorităţi şi în conformitate cu obiectivele stabilite prin strategia dezvoltării zonei montane şi a programelor guvernamentale aprobate; l) analizează modul de acţiune a operatorilor economici în zona montană, urmărind armonizarea activităţilor acestora cu obiectivele prevăzute în strategia de dezvoltare a zonei montane şi cu politicile regionale şi locale destinate acestui scop, luând măsuri de prevenire, corectare sau de sesizare a organelor abilitate, în vederea aplicării prevederilor legale; m) propune elaborarea de norme metodologice unitare privind acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul său de activitate, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale; n) colaborează cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, cu alte instituţii interesate în dezvoltarea şi protecţia zonelor montane, participând la elaborarea programelor de cercetare-dezvoltare destinate zonei montane şi urmărind rezultatele obţinute, modalităţile de aplicare şi difuzarea acestora în teritoriul montan; o) cooperează cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în vederea ecologizării fermelor agrozootehnice şi a localităţilor; p) îndrumă, coordonează şi monitorizează activitatea Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi în vederea elaborării şi aplicării programelor de formare în problematica zonei montane, prin care se determină o dezvoltare durabilă în localităţile montane; q) iniţiază şi colaborează la organizarea manifestărilor ştiinţifice, culturale, a târgurilor şi expoziţiilor, a altor activităţi cu caracter promoţional şi educativ destinate zonei montane pe plan intern şi participă la acţiuni similare pe plan internaţional; r) îndrumă şi organizează circulaţia informaţiei şi promovarea unor programe educative privitoare la zona montană prin mass-media; contribuie la formarea unei culturi montane în România; s) încheie convenţii de colaborare cu instituţii specializate din ţară şi din străinătate, având ca obiect schimbul de informaţii, experienţă şi asistenţă reciprocă în domeniul promovării politicii de dezvoltare în zona montană, asigurând relaţii de colaborare cu organisme internaţionale pentru integrarea în politica montană europeană şi aplicarea pe teritoriul ţării a prevederilor din convenţiile şi acordurile internaţionale în materie, care au fost ratificate de România; ş) practică schimbul de informaţii în domeniul activităţii proprii şi foloseşte experţi, operatori economici şi alte persoane juridice care pot contribui la elaborarea programelor şi studiilor de specialitate; editează materiale informativ-educative promoţionale, independent sau în colaborare cu alte instituţii naţionale ori internaţionale; t) organizează activitatea de instruire cu specific agromontan a personalului propriu şi a celui de la nivelul teritoriului; ţ) organizează activitatea de perfecţionare şi reconversie a şomerilor şi a disponibilizaţilor din zona montană; u) acţionează pentru atragerea de sprijin extern şi participă la derularea programelor de asistenţă externă şi dotare tehnică în domeniul său de activitate, la activităţile de pregătire profesională, de cercetare ştiinţifică şi de organizare a unor schimburi de experienţă, simpozioane, seminarii şi alte manifestări utile procesului dezvoltării în zona montană.  +  Articolul 4Judeţele cu zonă montană sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al alin. (1) al art. 64, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică, statul de funcţii, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (2) Numărul de posturi pentru Agenţie se stabileşte din numărul total de posturi aprobat pentru Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al alin. (1) al art. 64, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 6 a fost abrogat de pct. 4 al alin. (1) al art. 64, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 7 (1) Personalul şi posturile aferente, preluate de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din unităţile subordonate, se consideră transferate în interes de serviciu.------------Alin. (2) al art. 7 a fost abrogat de pct. 5 al alin. (1) al art. 64, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.------------Alin. (3) al art. 7 a fost abrogat de pct. 5 al alin. (1) al art. 64, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 8Personalul din cadrul Agenţiei va urma cursuri de perfecţionare în specialitate.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 6 al alin. (1) al art. 64, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 9 (1) Conducerea Agenţiei se asigură de către un director general, numit de ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în condiţiile legii. (2) În exercitarea funcţiei, directorul general al Agenţiei emite decizii şi instrucţiuni. (3) Directorul general al Agenţiei are calitatea de ordonator secundar de credite.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al alin. (1) al art. 64, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 64, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 11 (1) Fondurile necesare desfăşurării activităţilor Agenţiei Naţionale a Zonei Montane se pot completa prin sponsorizări şi donaţii, în condiţiile legii, precum şi prin asistenţa tehnică financiară a organismelor internaţionale.------------Alin. (2) al art. 11 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 64, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 12 a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 64, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 13 (1) Agenţia Naţională a Zonei Montane utilizează 3 autoturisme pentru parcul comun şi un microbuz pentru activităţile specifice aparatului propriu.------------Alin. (2) al art. 13 a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 64, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 14 a fost abrogat de pct. 12 al alin. (1) al art. 64, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 15Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 12 iunie 2007.Nr. 181.  +  AnexăLISTAjudeţelor cu zonă montană┌────┬────────────────────────┐│Nr. │ ││crt.│ Judeţul │├────┼────────────────────────┤│1. │Alba │├────┼────────────────────────┤│2. │Arad │├────┼────────────────────────┤│3. │Argeş │├────┼────────────────────────┤│4. │Bacău │├────┼────────────────────────┤│5. │Bihor │├────┼────────────────────────┤│6. │Bistriţa-Năsăud │├────┼────────────────────────┤│7. │Braşov │├────┼────────────────────────┤│8. │Buzău │├────┼────────────────────────┤│9. │Caraş-Severin │├────┼────────────────────────┤│10. │Cluj │├────┼────────────────────────┤│11. │Covasna │├────┼────────────────────────┤│12. │Dâmboviţa │├────┼────────────────────────┤│13. │Gorj │├────┼────────────────────────┤│14. │Harghita │├────┼────────────────────────┤│15. │Hunedoara │├────┼────────────────────────┤│16. │Maramureş │├────┼────────────────────────┤│17. │Mehedinţi │├────┼────────────────────────┤│18. │Mureş │├────┼────────────────────────┤│19. │Neamţ │├────┼────────────────────────┤│20. │Prahova │├────┼────────────────────────┤│21. │Satu Mare │├────┼────────────────────────┤│22. │Sălaj │├────┼────────────────────────┤│23. │Sibiu │├────┼────────────────────────┤│24. │Suceava │├────┼────────────────────────┤│25. │Timiş │├────┼────────────────────────┤│26. │Tulcea │├────┼────────────────────────┤│27. │Vâlcea │├────┼────────────────────────┤│28. │Vrancea │└────┴────────────────────────┘-------