HOTĂRÂRE nr. 60 din 21 ianuarie 2005 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"(actualizată până la data de 23 februarie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 1 februarie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 23 februarie 2005, cu modificările şi completările aduse de RECTIFICAREA nr. 60 din 21 ianuarie 2005.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în scopul administrării, păstrării integrităţii şi protejării bunurilor aparţinând domeniului public al statului, destinate asigurării serviciilor publice de interes naţional - de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvern şi Curtea Constituţională -, a bunurilor destinate asigurării de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în România şi pentru personalul acestora, precum şi a bunurilor aparţinând domeniului privat al statului, pe care le are în administrare. (2) Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", denumită în continuare regie, este persoană juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, care îndeplineşte faţă de aceasta atribuţiile legale prevăzute pentru ministerul de resort. (3) Sediul regiei este în municipiul Bucureşti, str. Moliere nr. 6-8, sectorul 1.  +  Articolul 2 (1) Regia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1. (2) Regia are în structura sa sucursalele cu statut de unităţi fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Pentru realizarea obiectului de activitate, regia are în administrare bunurile imobile din domeniul public al statului, prevăzute în anexa nr. 3, şi bunurile imobile din domeniul privat al statului, prevăzute în anexa nr. 4. (2) Regia este proprietara bunurilor imobile prevăzute în anexa nr. 5, iar în exercitarea dreptului de proprietate regia posedă, foloseşte şi dispune în mod autonom de aceste bunuri, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.  +  Articolul 4Patrimoniul regiei este de 8.499,615 miliarde lei, stabilit pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 30 noiembrie 2004, care se actualizează potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 5Obiectul de activitate al regiei îl constituie, în principal: a) administrarea, conservarea, protecţia şi întreţinerea bunurilor din domeniul public al statului, destinate serviciilor publice de interes naţional - de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvern şi Curtea Constituţională -, precum şi a celor proprietate privată a statului, pe care le are în administrare; b) administrarea imobilelor cu destinaţia de reşedinţe oficiale şi a celorlalte locuinţe de protocol; c) administrarea şi închirierea spaţiilor de locuit şi a celor cu altă destinaţie decât cea de locuit, precum şi prestarea de servicii, la cerere, în principal pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în România şi personalul acestora, denumite în continuare beneficiari străini, precum şi pentru alte persoane juridice şi fizice străine care îşi desfăşoară activitatea în România; d) atribuirea spaţiilor pentru sediile autorităţilor şi instituţiilor publice de interes naţional; e) producerea, în condiţiile legii, a paşapoartelor, a permiselor de conducere auto, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi a altor documente şi tipărituri cu caracter special; f) alte activităţi stabilite în regulamentul prevăzut în anexa nr. 1 şi în alte acte normative.  +  Articolul 6 (1) Atribuirea către ministere, autorităţi şi instituţii publice centrale şi locale, finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi către unităţile din subordinea ministerelor, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, a spaţiilor administrate de regie, fără plata chiriei şi cu suportarea cheltuielilor de întreţinere şi a serviciilor solicitate de către acestea, contra cost, se face de către regie, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului. (2) Atribuirea, în condiţiile legii, către partide politice, fundaţii, asociaţii, cabinete de avocatură, birouri notariale, unităţi aparţinând cultelor religioase, unităţi din domeniul presei sau edituri a spaţiilor pentru birouri şi pentru alte destinaţii din imobilele ce se află în administrarea regiei se face de către aceasta, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului. (3) Atribuirea spaţiilor de locuit şi a celor cu altă destinaţie decât cea de locuit, aparţinând domeniului privat al statului, pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în România, precum şi pentru personalul acestora se face de către regie, cu avizul Secretariatului General al Guvernului. (4) Atribuirea, în totalitate sau în parte, a imobilelor, construcţii şi terenuri aflate în administrarea regiei, către alte persoane juridice decât cele prevăzute la alin. (1), se face pe bază de contracte de asociere, de închiriere, de prestări de servicii, încheiate potrivit legii, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului. (5) Atribuirea spaţiilor din imobilele aparţinând domeniului privat al statului, cu destinaţia de locuinţe, către persoane juridice române sau străine, se poate face prin negociere directă, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, atât pentru schimbarea temporară a destinaţiei, cât şi în ceea ce priveşte preţul de închiriere.  +  Articolul 7 (1) Regia îşi acoperă cheltuielile din veniturile proprii obţinute din valorificarea producţiei şi a prestaţiilor realizate, potrivit obiectului său de activitate, în condiţiile aplicării de preţuri şi tarife legal stabilite. (2) Cheltuielile pentru administrarea, funcţionarea, conservarea şi protejarea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol se acoperă anual, în cote părţi stabilite prin contracte de prestări de servicii, până la acoperirea cheltuielilor efective aferente bazei materiale cu această destinaţie, de către Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvern şi Curtea Constituţională, la nivelul sumelor aprobate prin bugetele proprii. (3) Sumele reprezentând cheltuielile prevăzute la alin. (2) se comunică de către regie celor 5 instituţii beneficiare, pentru a fi incluse de acestea în bugetele de venituri şi cheltuieli proprii ale exerciţiului financiar următor. (4) La începutul exerciţiului financiar al fiecărui an regia încheie cu fiecare dintre cele 5 instituţii beneficiare contracte de prestări de servicii, prin care se stabilesc cota-parte, cuantumul sumelor şi modalităţile de decontare, corespunzător sumelor cuprinse în bugetele acestora. (5) În situaţia în care intervin modificări în cursul anului privind nivelul cheltuielilor cuprinse în contractele de prestări de servicii, părţile au obligaţia de a reglementa prin acte adiţionale diferenţele de sume rezultate şi care fac obiectul decontărilor reciproce. (6) Sumele neacoperite de cele 5 instituţii beneficiare, rezultate ca diferenţă între cheltuielile efective pentru administrarea, funcţionarea, conservarea şi protejarea bazei materiale de reprezentare şi protocol, înregistrate de regie, şi sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetele proprii, cu rectificările ulterioare, ale celor 5 instituţii beneficiare, preluate în contractele de prestări de servicii anuale, se suportă de către regie din veniturile proprii. (7) La prezentarea spre aprobare, în condiţiile legii, a bugetului de venituri şi cheltuieli regia va anexa la acesta bugetul activităţii de reprezentare şi protocol. (8) Costurile aferente producerii şi emiterii permiselor de şedere temporară/permanentă pentru cetăţenii străini, pentru care consiliul de administraţie al regiei aprobă scutirea la plată sau reducerea preţului, la propunerea Autorităţii pentru Străini din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, se suportă de către regie din veniturile proprii.  +  Articolul 8Regia asigură administrarea, conservarea, protecţia şi întreţinerea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea Guvernul, iar cheltuielile aferente activităţilor prestate, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, se acoperă anual pe bază de contracte de prestări de servicii.  +  Articolul 9Regia exercită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 336/2004, atribuţiile instituţiei publice implicate, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea privatizării societăţilor comerciale la care regia este acţionar în numele statului.  +  Articolul 10 (1) Conducerea regiei este asigurată de un consiliu de administraţie format din 5 persoane, dintre care una este directorul general, iar una directorul general adjunct, care sunt numiţi şi sunt revocaţi prin ordin al ministrului de resort.---------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 60 din 21 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 23 februarie 2005. (2) Directorul general are şi calitatea de preşedinte al consiliului de administraţie al regiei. (3) Personalul de conducere al regiei, altul decât cel prevăzut la alin. (1), şi al sucursalelor sale este numit de consiliul de administraţie pe criteriul competenţei profesionale.  +  Articolul 11În vederea completării fondului locativ, regia poate cumpăra sau schimba proprietăţi aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea sa - construcţii şi/sau terenuri -, prin negociere directă şi cu avizul Secretariatului General al Guvernului, în condiţiile legii.  +  Articolul 12Regia are conturi în lei şi în valută şi întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, conform legii.  +  Articolul 13Structura organizatorică şi funcţională a sucursalelor regiei şi modificarea repartizării pe sucursale a bunurilor din patrimoniul acesteia, precum şi a celor din domeniul public şi privat al statului, pe care le administrează, se aprobă de Consiliul de administraţie al regiei.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 15Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 7 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Mihai Alexandru VoicuŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor-Marian FrâncuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 21 ianuarie 2005.Nr. 60.  +  Anexa 1REGULAMENT 21/01/2005  +  Anexa 2LISTAcuprinzând sucursalele din structura Regiei Autonome"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"┌───┬────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────┐│ │ DENUMIREA │ SEDIUL │ OBIECTUL DE ││NR.│ SUCURSALEI ├───────────────┬─────────┤ ACTIVITATE ││CRT│ │ LOCALITATEA │ JUDEŢUL │ │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│0. │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│1. │SUCURSALA │Comuna │ILFOV │●administrarea. ││ │AGRISILVICA ŞI │CIOLPANI │ │conservarea, protecţia şi ││ │DE AGREMENT │Sos. Bucureşti │ │întreţinerea patrimoniului ││ │SCROVISTEA │Ploiesti km. 32│ │public destinat asigurării ││ │ │ │ │serviciilor de reprezentare ││ │ │ │ │şi protocol pentru Prese- ││ │ │ │ │dintie în principal, precum ││ │ │ │ │şi pentru alte instituţii de ││ │ │ │ │interes naţional; ││ │ │ │ │● protejarea şi valorificarea ││ │ │ │ │fondului silvic şi agricol ce ││ │ │ │ │constituie rezervatie naturala;││ │ │ │ │● reprezentare şi protocol în ││ │ │ │ │principal pentru Presedintie, ││ │ │ │ │precum şi pentru alţi ││ │ │ │ │beneficiari; ││ │ │ │ │● exploatare forestieră; ││ │ │ │ │● conservarea, dezvoltarea ││ │ │ │ │şi valorificarea fondului ││ │ │ │ │forestier, agricol şi cinegetic││ │ │ │ │ce constituie rezervatie ││ │ │ │ │naturala; ││ │ │ │ │● creşterea pasarilor; ││ │ │ │ │● piscicultura; ││ │ │ │ │● apicultura; ││ │ │ │ │● prestări servicii specifice ││ │ │ │ │în domeniul hotelier şi ││ │ │ │ │alimentaţiei publice, ││ │ │ │ │activitate comercială cu ││ │ │ │ │amănuntul şi cu ridicată, alte ││ │ │ │ │servicii; ││ │ │ │ │● operaţiuni de export-import; ││ │ │ │ │● servicii de agrement şi ││ │ │ │ │jocuri de noroc, în condiţiile ││ │ │ │ │legii. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│2. │SUCURSALA │SINAIA │PRAHOVA │● administrarea, conservarea, ││ │PENTRU │Str. Pelesului │ │protecţia şi întreţinerea ││ │REPREZENTARE ŞI │nr. 2 │ │patrimoniului public şi a celui││ │PROTOCOL │ │ │propriu; ││ │"SINAIA" │ │ │● asigurarea de servicii de ││ │ │ │ │reprezentare şi protocol pentru││ │ │ │ │Senat, Camera Deputaţilor, ││ │ │ │ │Presedintie, Guvern şi Curtea ││ │ │ │ │Constituţională; ││ │ │ │ │● cultura florilor şi plantelor││ │ │ │ │ornamentale; ││ │ │ │ │● fabricarea produselor de ││ │ │ │ │panificatie şi patiserie; ││ │ │ │ │● jocuri de noroc şi servicii ││ │ │ │ │de agrement, în condiţiile ││ │ │ │ │legii; ││ │ │ │ │● închirieri mijloace de ││ │ │ │ │transport; ││ │ │ │ │● organizarea şi efectuarea ││ │ │ │ │de propaganda publicitara ││ │ │ │ │pentru activitatea turistica ││ │ │ │ │şi comercială. ││ │ │ │ │● valorificarea bazei ││ │ │ │ │materiale şi prestarea de ││ │ │ │ │servicii şi protocol pentru ││ │ │ │ │ministere şi alţi beneficiari; ││ │ │ │ │● producţie agricolă şi ││ │ │ │ │valorificarea acesteia; ││ │ │ │ │● prestări servicii hoteliere ││ │ │ │ │şi de alimentaţie publică, ││ │ │ │ │activităţi comerciale cu ││ │ │ │ │amănuntul şi ridicată; ││ │ │ │ │● fabricarea produselor de ││ │ │ │ │panificatie şi patiserie; ││ │ │ │ │● activităţi ale agentiilor de ││ │ │ │ │turism; ││ │ │ │ │● activităţi de tratament şi ││ │ │ │ │asistenţa sanatoriala; ││ │ │ │ │● jocuri de noroc şi servicii ││ │ │ │ │de agrement, în condiţiile ││ │ │ │ │legii; ││ │ │ │ │● transporturi de persoane. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 3.│SUCURSALA │BAILE OLANESTI │VALCEA │● administrarea, conservarea, ││ │PENTRU │Aleea │ │protecţia şi întreţinerea ││ │REPREZENTARE ŞI │Salcamilor nr.2│ │patrimoniului public şi celui ││ │PROTOCOL │ │ │propriu; ││ │"OLANESTI" │ │ │● asigurarea de servicii de ││ │ │ │ │reprezentare şi protocol pentru││ │ │ │ │Senat, Camera Deputaţilor, ││ │ │ │ │Presedintie Guvern şi Curtea ││ │ │ │ │Constituţională; ││ │ │ │ │● valorificarea bazei materiale││ │ │ │ │şi prestarea de servicii şi ││ │ │ │ │protocol pentru ministere şi ││ │ │ │ │alţi beneficiari; ││ │ │ │ │● producţie agricolă vegetala ││ │ │ │ │şi animaliera şi valorificarea ││ │ │ │ │acesteia; ││ │ │ │ │● prestări servicii hoteliere ││ │ │ │ │şi de alimentaţie publică, ││ │ │ │ │comerţ cu amănuntul şi cu ││ │ │ │ │ridicată, producţie pomicola, ││ │ │ │ │floricola, legumicola; ││ │ │ │ │● transport naval de persoane; ││ │ │ │ │● activităţi de asistenţa ││ │ │ │ │sanatoriala; ││ │ │ │ │● servicii de agrement şi ││ │ │ │ │jocuri de noroc, în condiţiile ││ │ │ │ │legii: │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 4.│SUCURSALA │NEPTUN MANGALIA│CONSTANTA│● administrarea, conservarea, ││ │PENTRU │Club-Bazin │ │protecţia şi întreţinerea ││ │REPREZENTARE ŞI │ │ │patrimoniului public şi a ││ │PROTOCOL │ │ │celui propriu; ││ │"NEPTUN" │ │ │● asigurarea de servicii de ││ │ │ │ │reprezentare şi protocol pentru││ │ │ │ │Senat, Camera Deputaţilor, ││ │ │ │ │Presedintie, Guvern şi Curtea ││ │ │ │ │Constituţională; ││ │ │ │ │● valorificarea bazei materiale││ │ │ │ │şi prestarea de servicii de ││ │ │ │ │protocol pentru ministere şi ││ │ │ │ │alţi beneficiari; ││ │ │ │ │● prestaţii hoteliere şi de ││ │ │ │ │agrement, alimentaţie publică, ││ │ │ │ │comerţ cu amănuntul şi cu ││ │ │ │ │ridicată; ││ │ │ │ │● producţie agricolă şi ││ │ │ │ │valorificarea acesteia; ││ │ │ │ │● cultura florilor şi plantelor││ │ │ │ │ornamentale; ││ │ │ │ │● activităţi specifice ││ │ │ │ │agentiilor de turism; ││ │ │ │ │● activităţi privind operaţiuni││ │ │ │ │de import-export; ││ │ │ │ │● prestări servicii de ││ │ │ │ │agrement şi jocuri de noroc, ││ │ │ │ │în condiţiile legii; ││ │ │ │ │● activităţi de tratament şi ││ │ │ │ │asistenţa sanatoriala. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│5. │SUCURSALA │CLUJ-NAPOCA │CLUJ │● asigurarea de servicii de ││ │PENTRU │Str. Napoca │ │reprezentare şi protocol ││ │REPREZENTARE ŞI │nr. 16 │ │pentru diversi beneficiari; ││ │PROTOCOL │ │ │● administrarea imobilelor de ││ │"VICTORIA" │ │ │protocol şi închirierea ││ │CLUJ-NAPOCA │ │ │acestora în condiţiile legii; ││ │ │ │ │● prestări servicii hoteliere ││ │ │ │ │şi de alimentaţie publică, ││ │ │ │ │comerţ cu ridicată şi cu ││ │ │ │ │amănuntul, de agrement şi ││ │ │ │ │jocuri de noroc; ││ │ │ │ │● producţie agricolă vegetala ││ │ │ │ │şi animaliera şi valorificarea ││ │ │ │ │acesteia; ││ │ │ │ │● piscicultura; ││ │ │ │ │● prelucrarea şi conservarea ││ │ │ │ │fructelor şi legumelor; ││ │ │ │ │● fabricarea băuturilor ││ │ │ │ │alcoolice distilate; ││ │ │ │ │● industrializarea şi ││ │ │ │ │valorificarea producţiei ││ │ │ │ │auxiliare activităţilor de baza││ │ │ │ │ale acesteia; ││ │ │ │ │● extractia şi prepararea ││ │ │ │ │turbei; ││ │ │ │ │● administrarea parcului auto ││ │ │ │ │propriu şi prestarea de servici││ │ │ │ │de transport intern; ││ │ │ │ │● întreţinerea şi repararea ││ │ │ │ │autovehiculelor (service ││ │ │ │ │auto); ││ │ │ │ │● servicii de editura şi şcoala││ │ │ │ │de soferi amatori; ││ │ │ │ │● lucrări de construcţii; ││ │ │ │ │● activităţi privind operaţiuni││ │ │ │ │de import-export │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 6.│SUCURSALA │SUCEAVA │SUCEAVA │● administrarea, conservarea, ││ │PENTRU │Str. Vasile │ │protecţia şi întreţinerea ││ │REPREZENTARE ŞI │Bumbac nr. 4-8 │ │patrimoniului public şi a celui││ │PROTOCOL │ │ │propriu; ││ │SUCEAVA │ │ │● asigurarea de servicii de ││ │ │ │ │reprezentare şi protocol pentru││ │ │ │ │diversi beneficiari; ││ │ │ │ │● administrarea imobilelor de ││ │ │ │ │protocol şi închirierea ││ │ │ │ │acestora în condiţiile legii; ││ │ │ │ │● prestări servicii hoteliere ││ │ │ │ │şi de alimentaţie publică, ││ │ │ │ │comerţ cu amănuntul şi cu ││ │ │ │ │ridicată; ││ │ │ │ │● fabricarea produselor de ││ │ │ │ │panificatie şi patiserie; ││ │ │ │ │● producţia agricolă vegetala ││ │ │ │ │şi animaliera şi valorificarea ││ │ │ │ │acesteia; ││ │ │ │ │● activităţi privind operaţiuni││ │ │ │ │pentru import - export; ││ │ │ │ │● tranzacţii imobiliare; ││ │ │ │ │● servicii de agrement şi de ││ │ │ │ │refacere fizica şi jocuri de ││ │ │ │ │noroc, în condiţiile legii; ││ │ │ │ │● activităţi ale agentiilor ││ │ │ │ │de turism; ││ │ │ │ │● alte prestări de servicii. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 7.│SUCURSALA │BUCUREŞTI Str. │SECTORUL │● administrarea, conservarea, ││ │PENTRU │J.L. Calderon │2 │protecţia şi întreţinerea ││ │ADMINISTRAREA │nr. 48 │ │patrimoniului public şi a ││ │ŞI ÎNTREŢINEREA │ │ │celui propriu; ││ │FONDULUI │ │ │● închirierea, administrarea, ││ │IMOBILIAR │ │ │conservarea, întreţinerea ││ │ │ │ │spaţiilor de locuit şi cu alta ││ │ │ │ │destinaţie decât cea de locuit,││ │ │ │ │precum şi prestarea de servicii││ │ │ │ │în legătură cu acestea pentru ││ │ │ │ │beneficiarii străini; ││ │ │ │ │● administrarea imobilelor de ││ │ │ │ │protocol şi a celor destinate ││ │ │ │ │sediilor unor ministere şi ale ││ │ │ │ │altor autorităţi publice; ││ │ │ │ │● administrarea locuinţelor de ││ │ │ │ │protocol atribuite demnitarilor││ │ │ │ │pe durata exercitării funcţiei ││ │ │ │ │şi, respectiv, a resedintelor ││ │ │ │ │oficiale repartizate potrivit ││ │ │ │ │legii; ││ │ │ │ │● administrarea locuinţelor, ││ │ │ │ │altele decât cele de protocol, ││ │ │ │ │construite din fondurile ││ │ │ │ │statului sau cele construite ││ │ │ │ │sau achiziţionate din fondurile││ │ │ │ │proprii, înscrise în patri- ││ │ │ │ │moniul sau, cu drept de ││ │ │ │ │dispoziţie asupra acestora, în ││ │ │ │ │condiţiile legii; ││ │ │ │ │● dezvoltarea fondului ││ │ │ │ │locativ prin executarea de ││ │ │ │ │construcţii noi şi extinderea ││ │ │ │ │celor existente; ││ │ │ │ │● executarea lucrărilor de ││ │ │ │ │conservare, întreţinere, ││ │ │ │ │construcţii şi reparaţii la ││ │ │ │ │imobile şi instalaţii; ││ │ │ │ │● închirierea spaţiilor de ││ │ │ │ │locuit, precum şi a celor cu ││ │ │ │ │alta destinaţie decât cea de ││ │ │ │ │locuit; ││ │ │ │ │● prestări servicii specifice ││ │ │ │ │pentru întreţinerea sediilor ││ │ │ │ │administrative ale institu- ││ │ │ │ │tiilor şi societăţilor ││ │ │ │ │comerciale; ││ │ │ │ │● operaţiuni imobiliare; ││ │ │ │ │executarea lucrărilor de ││ │ │ │ │construcţii, instalaţii, ││ │ │ │ │izolaţii vopsitorii, zugraveli,││ │ │ │ │tâmplărie, etc.; ││ │ │ │ │● activităţi de întreţinerea şi││ │ │ │ │repararea clădirilor şi ││ │ │ │ │construcţiilor speciale; ││ │ │ │ │● confecţii metalice şi din ││ │ │ │ │lemn; ││ │ │ │ │● valorificarea producţiei ││ │ │ │ │auxiliare activităţilor ││ │ │ │ │de baza; ││ │ │ │ │● transport de materiale. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 8.│SUCURSALA DE │BUCUREŞTI │SECTORUL │● administrarea parcului auto ││ │TRANSPORT │B-dul │1 │propriu şi asigurarea ││ │"Bucureştii │Bucureştii │ │prestaţiilor de transport ││ │ Noi" │Noi nr. 40 │ │pentru activităţile de ││ │ │ │ │reprezentare şi protocol; ││ │ │ │ │● servicii de transport ││ │ │ │ │internaţional şi intern - de ││ │ │ │ │persoane şi de mărfuri; ││ │ │ │ │● service auto; ││ │ │ │ │● şcoala de soferi; ││ │ │ │ │● producţie de piese de ││ │ │ │ │schimb şi subansambluri; ││ │ │ │ │● activităţi comerciale în ││ │ │ │ │domeniul sau, operaţiuni de ││ │ │ │ │import-export; ││ │ │ │ │● comisionar în vama. ││ │ │ │ │● prestări servicii: ││ │ │ │ │● asigura transportul ││ │ │ │ │demnitarilor şi aparatului de ││ │ │ │ │lucru la departamentelor ││ │ │ │ │Guvernului; ││ │ │ │ │● executa lucrări de ││ │ │ │ │întreţinere şi ││ │ │ │ │reparatie: întreţinere şi ││ │ │ │ │reparaţii la autovehiculele ││ │ │ │ │din parc; ││ │ │ │ │● executa servicii de ││ │ │ │ │închirieri: autoturisme cu ││ │ │ │ │soferi, clădiri, personal de ││ │ │ │ │specialitate; ││ │ │ │ │● achiziţii de bunuri şi ││ │ │ │ │materiale: ││ │ │ │ │● achiziţii de piese de ││ │ │ │ │schimb, carburanţi, ││ │ │ │ │lubrifianţi, aditivi şi ││ │ │ │ │cosmetice pentru ││ │ │ │ │autoturismele din parc; ││ │ │ │ │● achiziţii de materiale ││ │ │ │ │pentru protecţia muncii şi ││ │ │ │ │P.S.I.; ││ │ │ │ │● achiziţii de materiale ││ │ │ │ │de întreţinerea curăţeniei în ││ │ │ │ │clădirile aflate în ││ │ │ │ │administrare; │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 9 │SUCURSALA │BUCUREŞTI │SECTOR 1 │● producţie agricolă vegetala ││ │AGROINDUSTRIALA │Sos. Bucureşti-│ │şi animaliera pentru ││ │BANEASA │Ploiesti │ │unităţile de reprezentare şi ││ │ │nr. 107 │ │protocol, precum şi pentru ││ │ │ │ │terţi; ││ │ │ │ │● prelucrarea şi conservarea ││ │ │ │ │carnii; ││ │ │ │ │● fabricarea produselor ││ │ │ │ │lactate şi a branzeturilor; ││ │ │ │ │● activităţi comerciale cu ││ │ │ │ │amănuntul, de alimentaţie ││ │ │ │ │şi cu ridicată, operaţiuni de ││ │ │ │ │import-export; ││ │ │ │ │● fabricarea băuturilor ││ │ │ │ │alcoolice; ││ │ │ │ │● industrializarea produselor ││ │ │ │ │din obiectul sau de activitate.││ │ │ │ │● prestare de servicii de ││ │ │ │ │protocol pentru ministere şi ││ │ │ │ │alţi beneficiari; ││ │ │ │ │● prestaţii hoteliere şi de ││ │ │ │ │alimentaţie publică, activitate││ │ │ │ │comercială cu amănuntul ││ │ │ │ │şi ridicată. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 10│SUCURSALA │Comuna │ILFOV │● producţie agricolă vegetala ││ │AGROINDUSTRIALA │MAGURELE str. │ │şi animaliera pentru unităţile ││ │MAGURELE │Atomistilor │ │de reprezentare şi protocol, ││ │ │nr. l │ │precum şi pentru terţi; ││ │ │ │ │● prelucrarea şi conservarea ││ │ │ │ │carnii; ││ │ │ │ │● creşterea animalelor pentru ││ │ │ │ │blana; ││ │ │ │ │● fabricarea produselor pentru ││ │ │ │ │hrana animalelor; ││ │ │ │ │● industrializarea şi ││ │ │ │ │valorificarea producţiei ││ │ │ │ │auxiliare activităţilor de baza││ │ │ │ │ale acesteia; ││ │ │ │ │● argasirea şi finisarea ││ │ │ │ │blanurilor; ││ │ │ │ │● confecţionarea articolelor ││ │ │ │ │din blana; ││ │ │ │ │● activităţi comerciale cu ││ │ │ │ │amănuntul, de alimentaţie şi cu││ │ │ │ │ridicată, operaţiuni de ││ │ │ │ │import-export. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 11│SUCURSALA │BUCUREŞTI │SECTOR 1 │● producţie agricolă vegetala ││ │AGROINDUSTRALA │Sos. Campu- │ │şi animaliera pentru unităţile ││ │PIPERA │Pipera nr. 1A │ │de reprezentare şi protocol, ││ │ │ │ │precum şi pentru terţi; ││ │ │ │ │● cultura florilor şi plantelor││ │ │ │ │ornamentale; ││ │ │ │ │● piscicultura; ││ │ │ │ │● prelucrarea şi conservarea ││ │ │ │ │fructelor şi legumelor; ││ │ │ │ │● activităţi comerciale cu ││ │ │ │ │amănuntul, de alimentaţie şi ││ │ │ │ │cu ridicată; ││ │ │ │ │● operaţiuni de import-export; ││ │ │ │ │● mica industrie. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 12│SUCURSALA │BUCUREŞTI │SECTOR 1 │● administrarea, conservarea, ││ │"SALA PALATULUI"│Str. Ion │ │protejarea şi întreţinerea ││ │ │Campineanu │ │patrimoniului public de ││ │ │nr. 28, │ │interes naţional aflat în ││ │ │sectorul l │ │administrarea sa; ││ │ │ │ │● activităţi legate de ││ │ │ │ │gestionarea salilor de ││ │ │ │ │spectacole; ││ │ │ │ │● organizarea de expoziţii; ││ │ │ │ │● proiectia de filme; ││ │ │ │ │● activităţi comerciale, cu ││ │ │ │ │amănuntul şi de alimentaţie. ││ │ │ │ │operaţiuni de import-export; ││ │ │ │ │● jocuri distractive şi de ││ │ │ │ │noroc; ││ │ │ │ │● organizarea şi desfăşurarea ││ │ │ │ │de servicii pentru conferinţe, ││ │ │ │ │congrese interne şi ││ │ │ │ │internaţionale, manifestări ││ │ │ │ │ştiinţifice şi social-culturale││ │ │ │ │cu caracter naţional şi ││ │ │ │ │internaţional; ││ │ │ │ │● organizarea de servicii ││ │ │ │ │turistice, microproducţie; ││ │ │ │ │● organizarea şi efectuarea ││ │ │ │ │de propaganda publicitara ││ │ │ │ │corespunzătoare obiectului de ││ │ │ │ │activitate. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 13│S.R.P. "TRIUMF" │BUCUREŞTI │SECTOR 1 │● administrarea, conservarea, ││ │ │Al Alexandru │ │protecţia şi întreţinerea ││ │ │nr. 45 │ │bunurilor din patrimoniul ││ │ │ │ │public şi privat al statului; ││ │ │ │ │● asigurarea de servicii de ││ │ │ │ │reprezentare şi protocol ││ │ │ │ │pentru Senat, Camera ││ │ │ │ │Deputaţilor, Presedintie, ││ │ │ │ │Guvern şi Curtea ││ │ │ │ │Constituţională şi alţi ││ │ │ │ │beneficiari; ││ │ │ │ │● valorificarea bazei ││ │ │ │ │materiale şi prestarea de ││ │ │ │ │servicii de protocol pentru ││ │ │ │ │ministere şi alţi beneficiari; ││ │ │ │ │● producţia agricolă vegetala ││ │ │ │ │şi valorificarea acesteia; ││ │ │ │ │● prestaţii hoteliere şi ││ │ │ │ │activităţi comerciale cu ││ │ │ │ │amănuntul, de alimentaţie ││ │ │ │ │publică şi cu ridicată; ││ │ │ │ │● operaţiuni de import- ││ │ │ │ │export. ││ │ │ │ │● administrarea imobilelor ││ │ │ │ │de protocol şi închirierea ││ │ │ │ │acestora în condiţiile legii; ││ │ │ │ │● servicii de agrement şi ││ │ │ │ │jocuri de noroc în condiţiile ││ │ │ │ │legii; ││ │ │ │ │● servicii de transport naval │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 14│ACTIVITATEA │BUCUREŞTI │SECTOR 1 │● conform art. 4 din ││ │PROPRIE A REGIEI│Str. Moliere │ │Regulamentul de organizare şi ││ │ │nr. 2-4 │ │funcţionare (Anexa nr. 1) │└───┴────────────────┴───────────────┴─────────┴───────────────────────────────┘  +  Anexa 3LISTAbunurile imobile din domeniul public al statului,aflate în administrarea Regiei Autonome"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ ││Nr. │ Denumirea imobilului şi adresa │ Teren ││crt.│ │ - m².- │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ SUCURSALA AGROSILVICA ŞI DE AGREMENT SCROVISTEA │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 1.│Complex SCROVISTEA compus din: │25.618.000,00││ │4 vile, corp administrativ, corp garda, Club bazin, │ ││ │popicarie, crama, ferme şi secţii de producţie, crescatorie│ ││ │fazani, piscicultura, padure şi terenul aferent din │ ││ │Scrovistea, Sos. Bucureşti-Ploiesti Km. 32, jud. Ilfov │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 2.│Teren Rustica-Crama conţinând vii, livezi, arabil şi padure│ 123.860,00││ │comuna Snagov, jud. Ilfov │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 3.│COMPLEX PALAT SNAGOV compus din palat, centru de │ 253.580,00││ │conferinţe, hotel, anexe poarta şi terenul aferent din │ ││ │Snagov, jud. Ilfov │ │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SINAIA │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 4.│Vila "POSTAVARUL" cu construcţii speciale şi terenul │ 13.111,00││ │aferent din Predeal, str. Nicolae Balcescu nr.38, │ ││ │jud. Braşov │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 5.│Vila "IZVORUL" şi terenul aferent din Predeal, str. Nicolae│ 11.809,00││ │Balcescu nr.36, jud. Braşov │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 6.│Vila "CARPAŢI" cu garaj, construcţii speciale şi terenul │ 14.152,50││ │aferent din Predeal, str. Nicolae Balcescu nr.21, │ ││ │jud. Braşov │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 7.│Popicarie, bar, fosta Vila "PAJURA" cu terenul aferent │ 1.329,00││ │din Poiana Braşov, jud. Braşov │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 8.│Vila "COVASNA" cu terenul aferent din Covasna, str. │ 17.107,21││ │Valea Zanelor nr.10 Jud. Covasna │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 9.│Complex Foisor compus din: Palatul Foisor, Casa Veche │ 164,653,00││ │a Gradinii, Casa Noua a Gradinii, Casa Papusii, sere, │ ││ │casa heliport, anexe şi construcţii speciale, parc şi │ ││ │padure cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Pelesului │ ││ │nr. 2, jud. Prahova │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 10.│Complex turistic Furnica compus din: hotel cu 3 corpuri, │ 10.859,51││ │terasa, grup gospodăresc (centrala termica, spalatorie, │ ││ │ateliere corp E, construcţii speciale) cu terenul aferent │ ││ │din Sinaia, str. Furnica nr.50, jud. Prahova │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 11.│Hotel Economat, Vila 2 şi 3, depozit alimentar, clădire │ 26.870,64││ │brutarie şi terenul aferent, din Sinaia, Aleea Pelesului │ ││ │nr. 2, jud. Prahova │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 12.│Vila nr. 1 Economat -clădire administrativă, dependinţe, │ 32.592,29││ │construcţii speciale şi terenul aferent din Sinaia, │ ││ │Aleea Pelesului nr. 2, jud. Prahova │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 13.│Vila "Sipot" cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Pelesului│ 2.085,39││ │ nr.2, jud. Prahova │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 14.│Uzina electrica cu terenul aferent din Sinaia, Aleea │ 4.240,04││ │Pelesului nr.2, jud. Prahova │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 15.│Vila "Cavaleri" cu terenul aferent din Sinaia, Aleea │ 13.038,67││ │Pelesului nr.2, jud. Prahova │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 16.│Anexele Casei de oaspeti Foisor nr. 37 şi terenul aferent │ 2.914,00││ │din Tusnad, jud. Harghita │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 17.│Teren şi cale transport hotel "TANTI" din Sinaia str. O. │ ││ │Goga nr. 37 jud. Prahova │ 643,12│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 18.│Complex hotelier MARA cu teren aferent din str. Toporasilor│ ││ │nr. 1A, Sinaia jud. Prahova │ 22.289,50│├────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL OLANESTI │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 19.│Complex PALAT OLANESTI compus din corp vechi şi │ 107.687,21││ │nou, heliport, parc şi terenul aferent din Olanesti, │ ││ │Aleea Salcamilor nr.2, jud. Valcea │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 20.│Teren castel Savarsin din judeţul Arad │ 62.435,00│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 21.│Vila Bujoreni cu terenul aferent din Ramnicu │ 26.455,43 ││ │Ramnicu Valcea, str. Calea lui Traian, nr. 267 jud. Valcea │ │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL NEPTUN │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 22.│Complex LOTUS cu vilele Nufarul, Trandafirul, Ghiocelul, │ 134.883,69││ │Lotus şi anexele: piscina, baile reci, lac. debarcader, │ ││ │plaja şi terenul aferent din Neptun-Mangalia, │ ││ │jud. Constanta │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 23.│Imobil Centrul de conferinţe Club Bazin cu terenul │ 16.627,45││ │aferent din Neptun-Mangalia, jud. Constanta │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 24.│Vila Panseluta cu terenul aferent din Neptun-Mangalia, │ 12.073,66││ │jud. Constanta │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 25.│Complex Doina-hotel, restaurant şi teren aferent din │ ││ │Neptun jud. Constanta │ 13.232,08│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 26.│Policlinica Doina cu teren aferent din NEPTUN │ 6.017,18││ │jud. Constanta │ │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SUCEAVA │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 27.│Casa de oaspeti cu ferma "BRADET" nr.2, cu construcţii │ 175.440,00││ │anexe cu terenul aferent din Suceava, str. Parcului │ ││ │nr.1, jud. Suceava │ │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ŞI ÎNTREŢINEREA FONDULUI IMOBILIAR │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 28.│Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Eugen │ 541,14││ │Lovinescu (fosta Emile Zolla) nr. 2A, ap. 1, garaj, │ ││ │sector 1 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 29.│Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Negustori │ 1.049,00││ │nr. 1B sector 2 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 30.│Imobil şi garaj cu terenul aferent din Bucureşti, │ 8.806,95││ │Bd. Mircea Eliade nr. 3, sector 1 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 31.│Monumentul Eroilor din Parcul Carol, Bucureşti, sector 4 │ - │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 32.│Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Academiei │ 7.730,00││ │nr. 32-34, sector 1 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 33.│Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Gogol │ ││ │nr. 2, sector 1 │ 1.752,51│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 34.│Imobil cu garaj şi terenul aferent din Bucureşti, │ ││ │str. Gogol nr. 3, sector 1 │ 805,65│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 35.│Imobil şi garaj cu terenul aferent din Bucureşti, │ 400,21││ │str. dr. Eugen Iosif nr. 20, sector 5 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 36.│Imobil şi garaj cu terenul aferent din Bucureşti, │ 291,78││ │str. Alex. Puskin nr.5, p, ap. 1, sector 1 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 37.│Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Tolstoi │ 1.354,01││ │nr. 27, ap.1 şi ap.2, sector 1 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 38.│Imobil cu terenul aferent, situat în Bucureşti, │ 7.776,00││ │P-ta Victoriei nr. 1, sector 1 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 39.│Imobil cu terenul aferent, situat în Bucureşti, │ 5.525,16││ │Bd. Iancu de Hunedoara nr. 3-5, sector 1 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 40.│Imobil, situat în Bucureşti, str. G.Clemanceau │ ││ │nr. 7, sector 1 │ 294,00│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 41.│Imobil, P+1, str. D. P. Kiseleff nr. 47, sector 1, │ ││ │Bucureşti │ 1.402,00│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 42.│Imobil cu teren aferent situat în str. Eugen Carada, nr. 1,│ ││ │sect. 3, Bucureşti │ 489,35│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 43.│Imobil cu teren aferent situat în str. Eugen Carada, nr. 35│ ││ │sect. 3, Bucureşti │ 270,29│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 44.│Imobil cu teren aferent situat în str. Stavropoleos, nr. 6,│ ││ │sect. 3, Bucureşti │ 2.070,00│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 45.│Imobil cu teren aferent situat în str. Ştirbei Vodă, │ ││ │nr. 79-81, sect. 1, Bucureşti │ 7.027,83│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 46.│Imobil cu teren aferent situat în Bd. Biruinţei nr. 84, │ ││ │comuna Pantelimon, judeţul Ilfov │ 21.982,90│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 47.│Imobil parţial et.3 şi garaj 2 locuri situat în str. │ ││ │Vasile Conta, nr. 16, sect. 2, Bucureşti, │ - │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 48.│Pădure în incinta Secţiei Otopeni a Institutului de │ ^ ││ │Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", şos. Bucureşti- │ │ ││ │Ploieşti, jud.Ilfov. │ │279.502,63 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ││ 49.│Imobil + teren (fără pădure) aferent Secţiei Otopeni a │ │ ││ │Institutului de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", │ │ ││ │şos. Bucureşti-Ploieşti, jud.Ilfov. │ V │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 50.│Imobil + teren aferent sediului central al Institutului de │ 20.698,00││ │Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", str. Mânăstirea │ ││ │Căldăruşani, nr.9, sector 1, Bucureşti │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 51.│Imobil + teren aferent policlinicii Institutului de │ 786,00││ │Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", str. Spătarului, │ ││ │nr.15, sector 2, Bucureşti │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 52.│Imobil cu teren aferent str. Londra, nr. 39, corp A,B │ ││ │sector 1 Bucureşti │ 852,60│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 53.│Imobil ap. 1 parter şi garaj situat în str. Maria Rosetti, │ ││ │nr. 29, sect. 2, Bucureşti. S locativă = 257,97mp. │ - │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 54.│Imobil situat în Calea Victoriei nr.22-24, sector 3, │ ││ │Bucureşti │ 897,93│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 55.│Imobil situat în Calea Victoriei nr. 22-24 (VIP Lipscani), │ ││ │sector 3, Bucureşti │ - │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 56.│Imobil situat în Calea Victoriei nr. 16-20, sector 3, │ ││ │Bucureşti │ - │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 57.│Muzeul Costumelor Populare din România situat în imobilul │ ││ │Palatul Parlamentului, corp A3 şi F, cota 15,30m, │ ││ │Bucureşti. S desfăşurată = 1.718,00mp │ - │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 58.│Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. G-ral │ ││ │Candiano Popescu nr. 82-84, sector 4 │ 2.688,00│├────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL TRIUMF BUCUREŞTI │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 59.│Palat Primaverii nr. 50 cu clădiri anexe (Club şi │ 17.257,60││ │spalatorie, cabine poarta şi garaj, depozit) şi terenul │ ││ │aferent din Bucureşti, Bd. Primaverii nr. 50, sector 1 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 60.│Palat Primaverii - LAC 1 cu anexe şi terenul aferent │ 35.563,92││ │din Bucureşti, Bd. Mircea Eliade nr. 5-13, sector 1 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 61.│Imobile - Casele de oaspeti - LAC 2 şi LAC 3 cu garaje, │ 66.261,36││ │magazie patinoar, teren tenis şi vestiar, cu terenul │ ││ │aferent din Bucureşti, str. Turgheniev nr. 24, sector 1 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 62.│Imobil Vila nr. 1A cu terenul aferent din str. Florilor, │ 25.364,20││ │nr. 151 din comuna Snagov jud. Ilfov Sat Snagov │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 63.│Imobil Vila nr. 1B cu terenul aferent din comuna Snagov, │ ││ │jud. Ilfov str. Florilor nr. 15F sat Snagov │ 12.271,90│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 64.│Imobil Vila nr. 9 cu terenul aferent str. Nufarului nr. 15F│ ││ │din comuna Snagov jud. Ilfov sat Snagov │ 14.625,70│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 65.│Imobil Vila nr. 10 cu anexe: CASA TARANEASCA, sere, bar, │ 37.958,10││ │debarcader, hangar, alte anexe şi terenul aferent str. │ ││ │Nufarului nr. 15G din comuna Snagov jud. Ilfov sat Snagov │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 66.│Imobil Vila nr. 11 cu 4 construcţii anexe, garaje şi │ 27.412,60││ │terenul aferent din comuna Snagov, jud. Ilfov │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 67.│Vila DANTE, str. Dante Aligheri nr. 11, suprafaţa │ 5.128,06││ │construită 1.387,70 mp., sector 1 , Bucureşti │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 68.│Vila Pangrati, situata în str. Ermil Pangrati nr. 20, │ ││ │sector 1 Bucureşti │ 1.180,13│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 69.│Vila Pictor Mirea situata în str. Pictor G.D.Mirea nr. 4 │ 426,20││ │sector 1 Bucureşti │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 70.│Imobil,garaj cu teren aferent situat în Bucureşti, │ 375,08││ │str. Pictor Margareta Sterian nr. 7, sector 2 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 71.│Imobil Palat Elisabeta -clădire şi construcţii speciale cu │ 12.977,00││ │terenul aferent din Sos. Kiseleff nr. 26, │ ││ │sector 1 Bucureşti │ │└────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘  +  Anexa 4LISTAbunurilor imobile din domeniul privat al statului,aflate în administrarea Regiei Autonome"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"*Font 9*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┐│Nr. │ │ │ ││crt.│ DENUMIREA IMOBILULUI ŞI ADRESA TEREN │ TEMEI │ ││ │ -mp- │ LEGAL │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤│ │ │ │ ││ 1. │ 2. 3. │ 4. │ │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┘        SUCURSALA AGROSILVICĂ ŞI DE AGREMENT SCROVIŞTEA────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1. Complex Pacea şi terenul aferent din comuna Ciolpani, sat 158.030 H.G.      Izvorani, jud. Ilfov, compus din: hotel, restaurant, anexă poartă, nr.445/      căsuţe lemn, spălătorie, depozit produse agricole. 95────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2. Vila POD - investiţie neterminată cu terenul şi plantaţiile 12.904,00 -"-      aferente din comuna Snagov, jud. Ilfov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   3. Debarcaderul cu garajul de şalupe, ateliere şi anexe gospodăreşti 5.510,00 -"-      din Complexul Palat, comuna Snagov, jud. Ilfov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   4. Legătura rutieră între palat şi Vila POD, comuna Snagov, - -"-      jud.Ilfov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   5. Vila nr.88 şi teren aferent, com.Ciolpani, jud.Ilfov 9.106,00 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   6. Cheu andocare (investiţie în conservare) şi teren aferent din sat. 10.145,00 -"-      Siliştea Snagovului, com.Gruiu, jud.Ilfov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SINAIA────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   7. Vilele "Timiş 8" şi "Timiş 14" cu anexele,cantonul Dâmbul Morii 141.352,20 H.G.      şi terenul aferent, inclusiv livadă, din Timişul de Jos nr.26 nr.567/      jud-Braşov 93────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   8. Teren Vila "Boicescu" din Predeal, str.B.P.Haşdeu nr.21, 42,00 -"-      jud. Braşov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   9. Teren Vila "Albina" din Predeal, str. Cloşca nr.8, jud.Braşov 704,00 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  10. Teren Vila "Ghiocelul" din Predeal, str.V.Alecsandri, nr. 38, 15,45 -"-      jud.Braşov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  11. Vila "Porumbelul" cu terenul aferent din Predeal, str. Cloşca 635,00 H.G.      nr. 9 Jud.Braşov nr.639/                                                                                    95────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  12. Vila "Crinul" cu terenul aferent din Predeal, str. B.P.Haşdeu 462,00 -"-      nr. 19, jud.Braşov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  13. Teren Vila "Crivăţul" din Predeal, str.Libertăţii, nr.69, 75,96 -"-      jud.Braşov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  14. Hotelul şi restaurantul "Robinson" cu terenul aferent din 6.922,00 -"-      Predeal, str. Muncii nr. 10, jud.Braşov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  15. Grup gospodăresc "Pietrosul", str.Postăvarului nr.10, Predeal, 2.792,06 -"-      jud Braşov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  16. Complexul balnear "Bradul" compus din: 22.798,00 -"-      hotel, restaurant şi bază de tratament cu terenul şi anexele      aferente, din Covasna, str. Mihai Eminescu nr. 225, jud. Covasna────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  17. Vila "Predeal" cu terenul aferent, din Predeal str. M. Saulescu 240,00 H.G.      nr. 71, jud. Braşov nr.1224                                                                                    /01────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  18. Minihotel "Covasna" cu terenul aferent concesionat, din 200,00 -"-      Covasna, str. Gh. Doja nr.1A, jud. Covasna────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  19. Imobil (Sediu Banca Agricolă) din Covasna cu terenul aferent 282,67 H.G.      concesionat şi cu centrala termică din Covasna, str. Gh. Doja nr.1224      nr. 2A, jud, Covasna /01────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  20. Teren, situat în Poiana Braşov, jud. Braşov 42.973,64 O.G.nr.                                                                                    61/00────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  21. Teren fostă Vila "Narcisa" din Predeal, jud. Braşov 1.296,60────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  22. Teren Vila nr.2 "Bucegi" din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul 194,27 H.G. nr      nr.30, jud. Prahova 639/95────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  23. Vila nr.8 "Zambila" cu anexe: ateliere şi terenul aferent din 1.390,10 -"-      Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul nr.18, jud. Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  24. Vila nr.19 "Aluniş" cu terenul aferent din Cumpătul-Sinaia, str. 1.121,92 -"-      Aluniş nr.7, jud. Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  25. Vila "Victoria"+ împrejmuire, cu terenul aferent din Furnica- 1.407,14 -"-      Sinaia, str. Victoria nr. 2, jud. Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  26. Popicărie "Furnica" (disco-bar) cu terenul aferent din Furnica- 1.149,88 -"-      Sinaia, str.Furnica, nr.50, jud.Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  27. Cabana "Furnica" cu terenul aferent din Furnica-Sinaia, str. 1.602,15 -"-      Furnica nr.50, jud. Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  28. Teren-parc Vila "Bujorul" din Cumpătul-Sinaia, str.Aluniş, jud. 319,38 -"-      Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  29. Teren Vila "Crăiţa" din Cumpătul-Sinaia, str. Aluniş, jud. 772,49 -"-      Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  30. Teren Vila "Lămâiţa" din Cumpătul-Sinaia, str. Aluniş, jud. 39,33 -"-      Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  31. Teren de la Restaurantul "Vânătorul-Cumpătu", Sinaia 491,13 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  32. Cabana "Vulpărie" cu anexe - grajduri, magazii, construcţii 7.246,59 H.G.nr.      speciale şi terenul aferent din Sinaia, Aleea Vulpărie, 1398/03      jud. Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  33. Teren Poiana Stânii din Poiana Stânii - Sinaia, jud. Prahova 666,00 H.G.nr.                                                                                    1031/04────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  34. Imobil şi teren aferent din str.Kosuth nr.10, Sf. Gheorghe, 384,00 -"-      jud. Covasna────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL OLĂNEŞTI────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  35. Complex motel "Banatul" - Corpurile A şi B şi restaurant - cu 49.588,00 H.G.nr.      terenul aferent din Timişoara, str. Dorobanţilor nr.94, jud. Timiş 639/95                                                                                    republi                                                                                    cat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  36. Vila "Belvedere" - Corpurile A şi B - cu anexele şi terenul 3.273,20 -"-      aferent din Băile Herculane, str. Nicolae Stoica de Haţeg nr.7,      jud. Caras Severin────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  37. Complexul "Rojiştea" cu anexele (canton silvic şi casă 144.589,52 -"-      incubaţie) şi terenul aferent din Bratovoieşti, jud. Dolj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  38. Complex "Cindrelul" cu teren aferent din Păltiniş, jud.Sibiu 1.211,00 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  39. Spaţiu comercial amenajat (8 camere) la parter bloc locuinţe, str. - H.G.nr.      Iulius Cezar, nr.3, p+1, Drobeta Tr. Severin 1224/01────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  40. Apartament parter preluat din clădire S+p+1, str. N. Bălcescu 34,20 -"-      nr. 4, Praştie, jud. Hunedoara────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  41. Complex "Parc" din Tg.Mureş, str. Primăriei nr.2, jud. Mureş, 2.841,21 H.G.nr.      compus din: hotel, restaurant şi terenul aferent 64/96────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  42. Imobil Cabana Rânca, staţiunea Rânca, oraş Novaci, jud.Gorj 1.067,23 H.G.nr.                                                                                    1398/                                                                                    2003────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  43. Imobil Vila Lidia şi teren aferent din Băile Herculane, 7.651,00 H.G.nr.      str.Zăvoiului nr.38, jud.Caraş-Severin 109/04────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  44. Din Complex PALAT OLĂNEŞTI, din Olăneşti, Aleea H.G.      Salcâmilor nr.2, jud. Vâlcea: - 811/        - clădire centrala termică 1 Mai 1992        - clădire centrala termică seră veche        - echipamente centrală termică casa veche        - corp gardă vechi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  45. Complex Miceşti compus din casă de oaspeţi, castel de vânătoare, 131.099,00 H.G.nr.      popicărie, casă ţărănească, bazin de înot şi terenul afferent - 2375/      131.099,00 mp din Miceşti, comuna Mărăcineni, jud. Argeş 2004      Clădiri P+1E, structură zidărie portantă.      Suprafaţă construită 1= 1.974,90 mp.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL NEPTUN────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  46. Pepiniera din Eforie Nord, jud. Constanţa 8.710,04 H.G.nr.                                                                                    639/95                                                                                    republi                                                                                    cat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  47. Complex restaurant "Dunărea" împreună cu Hotel şi bar 14.850,20 H.G.nr.      "Dacia" şi terenul aferent construcţiilor, inclusiv teren tenis de 567/93,      câmp din Neptun-Olimp, jud. Constanţa republi                                                                                    cată────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  48. Vila "Mărul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. 4.163,40 -"-      Constanţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  49. Vila nr.1 cu 8 apartamente şi terenul aferent din Neptun-Olimp, 1.469,54 -"-      jud. Constanţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  50. Vila nr.4 cu 8 apartamente şi terenul aferent din Neptun-Olimp, 2.177,02 H.G.nr.      jud. Constanţa 596/96────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  51. Vila nr.5 cu 8 apartamente şi terenul aferent din Neptun-Olimp, 2.729,40 -"-      jud. Constanţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  52. Sere şi răsadniţe cu terenul aferent din Neptun-Olimp, H.G.nr.      jud. Constanţa 4.384,69 567/93────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  53. Grup gospodăresc din zona ÎI cu spălătorie şi braseria 6.957,70 -"-      "Turist", cu terenul aferent, din Neptun-Olimp, jud. Constanţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  54. Punct termic (Bazar Neptun) cu terenul aferent din Neptun- 609,76 -"-      Olimp, jud. Constanţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  55. Vila "Părul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. 4.815,09 -"-      Constanţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  56. Vila "Nucul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. 5.413,74 -"-      Constanţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  57. Vila "Violeta" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. 3.946,65 -"-      Constanţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  58. Vila "Bujorul" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. 7.313,04 -"-      Constanţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  59. Vilele "Crinul" şi "Salcia" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, 3.562,32 -"-      jud. Constanţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  60. Vila "Bradul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. 4.981,39 -"-      Constanţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  61. Teren de tenis şi teren mînigolf din Neptun-Olimp (Hotel Arad), 14.414,35 -"-  jud. Constanţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  62. Vila "Egreta", Mamaia, jud. Constanţa. - O.G.nr.                                                                                    61/00────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  63. Vila "Cerna", Mamaia, jud. Constanţa. - O.G.nr.                                                                                    61/00────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  64. Restaurant "Ambasador" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, 8.299,64 H.G.nr.      jud. Constanţa 639/96────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  65. Teren limitrof Hotel "Neptun" - Vila Părul 4.911,00 H.G.nr.                                                                                    868/02────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  66. Teren limitrof Vila "Alunul" 1.614,72 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  67. Teren limitrof Vila "Stejarul" 1.128,50 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  68. Hotel şi restaurant "Maramureş" cu terenul aferent din Neptun- 8.670,00 H.G.nr.      Olimp, jud. Constanţa. 457/04────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  69. Vila Agigea cu terenul aferent din Eforie Nord, str. Tudor 6.972,18 H.G.nr.      Vladimirescu, jud. Constanţa 1031/04────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL "VICTORIA" CLUJ-NAPOCA────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  70. Imobil - sediul administrativ - cu terenul aferent din Cluj- 1.098,00 H.G.nr.      Napoca, str. Napoca nr.16, jud. Cluj 445/95────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  71. Casa de oaspeţi cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str.Pavlov 1.350,00 -"-      nr. 21; jud. Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  72. Casa de oaspeţi cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str.Pavlov 597,60 -"-      nr. 23 Jud. Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  73. Casa de oaspeţi cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str.Pavlov 1.422,00 -"-      nr. 25, jud. Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  74. Casa de oaspeţi cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str. Pavlov 1.965,30 -"-      nr. 27, jud. Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  75. Complex hotel-restaurant "Victoria" cu terenul aferent din 2.470,00 -"-      Cluj- Napoca, B-dul 21 Decembrie nr.54-56, jud. Cluj,────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  76. Service auto "Victoria", cu terenul aferent, compus din: 283,00 -"-        - clădire garaj (parţial)        - clădire birouri (parţial)      str. Dorobanţilor nr. 18-20, Cluj-Napoca, jud. Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  77. Teren agricol - tarlaua Ploton, corn. Apahida, jud. Cluj 210.000,00 -" -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  78. Complex agroindustrial "Apahida" din comuna Apahida, 41.967,80 H.G.nr.      str.Libertăţii nr.1, jud. Cluj, cu terenul aferent, compus din: 445/95          - grup social          - atelier preparate carne atelier pentru lactate          - bloc cu 12 apartamente          - grajd taurine nr.3          - grajd taurine nr.4          - hală creştere pui grajd comun          - grajd pentru porcine la îngrăşat          - grajd maternitate scroafe + tineret          - tabără vară pentru porcine magazie cereale          - bucătărie furaje filtru sanitar          - magazie cereale 10001          - centrală termică          - fanar          - pătule pentru porumb          - pătule pentru porumb circulare          - remize maşini + tractoare          - atelier mecanic────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  79. Teren agricol în tarlaua Buduştău, com. Apahida jud. Cluj 200.000,00 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  80. Sector agroindustrial Huedin, cu terenul aferent, compus din : -"-       a) incintă: saivan de oi, grajd animale, distileri, fanar; 17.945,92       b) casă oaspeţi;       c) amenajare pomicolă din localitatea Huedin, jud. Cluj 245,98                                                                         252.208,10────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  81. Sector piscicol Câmpeneşti compus din: -"-      a) incintă; 2.390,00      b) amenajare piscicolă din localitatea Câmpeneşti, jud. Cluj 1.257.611,00────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  82. Apartament str.Nicolae Titulescu nr.24 (fostă str.Pata, nr.24), 32,38 H.G.nr.      ap. 25, sc.3 - parter (3 cam.) Cluj, jud.Cluj 1224/01────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SUCEAVA────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  83. Hotelul şi restaurantul"Gloria" cu construcţiile anexe şi 5.021,00 H.G.nr.      terenul aferent din Municipiul Suceava, din str.Vasile Bumbac 445/95      nr. 4-8, jud. Suceava────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  84. Ferma "Brădet" nr.1 formată din clădire birouri şi magazii, hala 97.992,00 -"-      de preparare, beci fructe şi legume, cu terenul aferent din      Suceava, str. Parcului nr. 1 Jud. Suceava────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  85. Imobil Pensiune PALACE cu terenul aferent, din Slănic- 1.130,00 H.G.nr.      Moldova, str. Vasile Alexandri nr. 6, jud. Bacău 109/04────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ŞI ÎNTREŢINEREA                         FONDULUI IMOBILIAR────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  86. Imobil bd. N.Bălcescu, nr.21, sector 1, Bucureşti 1.195,00 H.G.nr.                                                                                    567/1993────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  87. Imobil str.Mendeleev, nr.36-38, corp vechi, sector 1, Bucureşti 558,15 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  88. Imobil bd.Elisabeta, nr.7-9 (fost Republicii nr.10-12), sector 3, 1.349,00 -"-      Bucureşti, parţial────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  89. Imobil str.Matei Millo, nr.7, sector 1, Bucureşti 517,12 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  90. Imobil şi garaj bd.G-ral Gh. Magheru, nr.28-30, sector 1, 1.747,51 -"-      Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  91. Imobil Piaţa Amzei, nr.6, sector 1, Bucureşti 454,00 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  92. Imobil bd. Dacia, nr.59, sector 1, Bucureşti, (fost nr.13) 414,00 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  93. Imobil Calea Victoriei, nr.216, sector 1, Bucureşti 790,77 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  94. Spaţiu de producţie în suprafaţă totală construită de 375,66mp, - OT/      din Calea Victoriei nr.216, sector 1, Bucureşti 03.03.00                                                                                    281/                                                                                   10.07.00                                                                                    469/                                                                                   06.09.02────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  95. Imobil str.Constantin Mille, nr. 17, sector 1, Bucureşti 738,00 H.G.nr.                                                                                    567/93────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  96. Imobil str.Luigi Cazzavillan, nr.19, sector 1, Bucureşti 738,00 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  97. Imobil str.Luigi Cazzavillan, nr.16, corp A+B, sector 1, Bucureşti 944,00 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  98. Imobil str.Transilvaniei, nr.2, sector 1, Bucureşti 582,00 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  99. Imobil Calea Dorobanţilor, nr.129, sector 1, Bucureşti 149,82 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 100. Imobil Splaiul Independenţei, nr202 A, sector 6, Bucureşti 9.608,79 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 101. Imobil str.Brezoianu Ion, nr.35, sector 1, Bucureşti 150,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 102. Imobil str.Atena, nr.11, sector 1, Bucureşti 820,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 103. Imobil str.G. Clemanceau, nr.5, sector 1, Bucureşti 532,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 104. Imobil str.G. Clemenceau, nr.9B, sector 1, Bucureşti 86,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 105. Imobil str. Matei Millo, nr.13, sector 1, Bucureşti 1.361,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 106. Imobil Piaţa Walter Mărăcineanu, nr.1-3, sector 1, Bucureşti 4.130,98 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 107. Imobil bd.G-ral Gh.Magheru, nr.7, sector 1, Bucureşti, parţial 2.190,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 108. Imobil bd.Regina Elisabeta, nr.3(fost Republicii, nr.16), sector3, 1.031,00 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 109. Imobil bd. Carol I, nr.12 (fost Republicii, nr.32), sector 3,      Bucureşti 1.734,48 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 110. Imobil str. Lipscani, nr.19, sector 3, Bucureşti 1.804,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 111. Imobil Piaţa Rosetti, nr.4, sector 2, Bucureşti 603,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 112. Imobil str.Câmpineanu, nr.3-5, sector 1, Bucureşti 1.750,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 113. Imobil str.Constantin Miile, nr.12, sector 1, Bucureşti 590,67 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 114. Imobil bd.Nicolae Bălcescu, nr.17-19, sector 1, Bucureşti 1.414,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 115. Apartament nr.2 din str. C.Sandu Aldea nr.14 A, et.1, sector 1, 65,00 H.G.nr.      Bucureşti 39/1996──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 116. Apartament nr.10 din str. Arcului, nr. 14, et.2, sector 2,      Bucureşti 31,38 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 117. Apartament nr.14 din str.Tudor Arghezi, nr.32, et.2, sector 2, 13,85 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 118. Apartament nr.5 din str.Atenş, nr.7, et.2, sector 1, Bucureşti 48,30 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 119. Apartament nr.3 din bd. Aviatorilor, nr.35, et. 1, sector 1, 84,25 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 120. Apartament nr.2 din bd.Aviatorilor, nr.98, et.1, sector 1,      Bucureşti 351,01 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 121. Apartament nr.1 din bd.Aviatorilor, nr.100, parter, sector 1, 971,78 -"-      Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────── 122. Apartament ap.2 din bd.Aviatorilor, nr.l00, et.1, sector 1,      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 123. Apartament nr.l şi garaj din str.Amiral C. Bălescu, nr.19, parter, 1.199,13 -"-      sector 1, Bucureşti.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 124. Apartament nr.20 din str.Braziliei, nr.1-3, sc.B, et.2, sector 1, 7,28 H.G.nr.      Bucureşti 39/1996──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 125. Apartament nr.1 şi garaj din str.Bruxelles, nr.3, Corp A, parter, 69,46 -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 126. Apartament nr.2 din str.Bitolia, nr. 10, et. 1, sector 1,      Bucureşti 95,88 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 127. Apartament nr.3 din str.Bitolia, nr.19, et.2, sector 1, Bucureşti 38,25 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 128. Apartament nr.1 din str.Bitolia, nr.51, parter, sector 1,      Bucureşti 65,28 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 129. Cameră de serviciu nr.55 din str.Ion Brezoianu; nr.29B, et.5, - -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 130. Apartament nr.8 din str.Brezoianu, nr.10, et.4, sector 5,      Bucureşti 12,30 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 131. Apartament nr.20 din str.Poenaru Bordea, nr.6, sector 4, Bucureşti 5,41 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 132. Apartament nr.1 şi garaj din str.Radu Boiangiu, nr.l5-17, parter, 9,67 -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 133. Apartament nr.2 din str.Victor Babeş, nr.3, et.1, sector 5, 129,09 -"-      Bucureşti, cotă indiviză 58%──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 134. Apartament nr.9 din str.Căderea Bastiliei, nr.7, et.2, sector 1, 15,83 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 135. Apartament nr.50 din bd.N.Bălcescu, nr.5, sc.B, et.7, sector 1, 8,40 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 136. Apartament nr. 16 din bd.N.Bălcescu, nr.9, sc.B, et.2, sector 1, 9,30 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 137. Apartament nr.2 şi garaj din str.Crângului, nr.1, etaj 1, teren 226,66 -"-      aferent 124,66mp., sector 1, Bucureşti      Teren curte aferent apartamentului 1 de 102,00 mp.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 138. Imobil şi garaj, str.Crângului, nr.6, sector 1, Bucureşti 232,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 139. Apartament nr.1 şi garaj din str.Crângului, nr.11 A, parter, 530,76 -"-      sector Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ 140. Apartament nr.2 din str.Crângului, nr.11 A, et.1, sector 1,      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 141. Teren str.Crângului, nr.l7, sector 1, Bucureşti 2,35 -" -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 142. Apartament nr.14 din str.Clucerului, nr.62-66, sc.C, parter, 7,28 -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 143. Imobil şi garaj, str.Prof.Dr.Ion Cantacuzino, nr.4, sector 1, 554,80 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 144. Apartament nr.10 din str J.L.Calderon, nr.59, et.2, sector 2, 24,08 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 145. Apartament nr.3 din str.Drobeta, nr.19A, et.1, sector 2, Bucureşti 3,28 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 146. Apartament nr.13 din str.George Enescu, nr.7, et.2, sector 1, 6,32 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 147. Apartament nr.20 din str.George Enescu, nr.9, et.2, sector 1, 8,37 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 148. Apartament nr.1 din str.Frumoasă, nr.36, parter, sector 1, 236,00 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 149. Apartament nr.1 şi garaj din str.Finlanda, nr.6, parter, sector 1, 127,00 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 150. Apartament nr.2 din str.Heleşteului, nr.5, et.1, sector 1,      Bucureşti 58,08 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 151. Imobil şi garaj, str.Heleşteului, nr.26, sector 1, Bucureşti 338,08 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 152. Apartament nr.1 şi 'bd garaj, str.Herăstrău, nr,37, sector 1, 291,00 -"-      Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────── 153. Apartament nr.2 şi 'bd garaj, str.Herăstrău, nr.37, sector 1, H.G.nr.      Bucureşti 39/1996──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 154. Imobil str.Herăstrău, nr.40, sector 1, Bucureşti 244,58 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 155. Imobil într.Eliza Zamfirescu Leonida, (fost Nic. Ionescu), nr.11,      sector 1, Bucureşti 318,39 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 156. Imobil şi garaj, str.Pictor Barbu Iscovescu, nr.25, sector 1, 596,27 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 157. Imobil şi garaj, str.av.Teodor Iliescu, nr.44, sector 1, Bucureşti 189,10 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 158. Apartament nr.1 din str.av.Teodor Iliescu, nr.72, parter, sector 1, 113,73 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 159. Apartament nr.4 din şos.Kiseleff, nr.20, etl, sector 1, Bucureşti 4.086,91 -"-───────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────── 160. Apartament nr.5 din şos.Kiseleff, nr,20, et2, sector 1, Bucureşti -" -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 161. Apartament nr.1 din şos.Kiseleff, nr.22, parter, sector 1,      Bucureşti 6.672,23 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 162. Apartament nr.1 din şos.Kiseleff, nr.24, parter, sector 1,      Bucureşti -"-───────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────── 163. Apartament nr.2 din şos.Kiseleff, nr.24, parter, sector 1,      Bucureşti -" -───────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────── 164. Apartament nr.3 din şos.Kiseleff, nr,24, etl, sector 1, Bucureşti 314,54 -"-───────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────── 165. Apartament nr.4 din şos.Kiseleff, nr.24, etl, sector 1, Bucureşti -"-───────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────── 166. Apartament nr.1 din şos.Kiseleff, nr.24, Corp A, sector 1, -"-      Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────── 167. Apartament nr.2 din şos.Kiseleff, nr.24, Corp B, sector 1, -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 168. Apartament nr.92 din str.C-ţin Rădulescu Motru, nr.l6, sc.C, 10,75 -"-      bl.21, et.2, sector 4, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 169. Apartament nr.30 din bd.Regina Elisabeta, nr.25, et.6, sector 5, 92,60 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 170. Apartament nr.42 din str.Luterană, nr.5, sc.D, et.2, sector 1, 4,15 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 171. Apartament nr.4 din str.lt.Gh. Mânu, nr.l2, et.1, sector 1, 8,20 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 172. Apartament nr.8 din str.Londra, nr.4, et.2, sector 1, Bucureşti 31,01 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 173. Apartament nr.1 şi garaj din str.Dr.Lister, nr.63, parter, 434,84 -"-      sector 5, Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────── 174. Apartament nr.2 din str.Dr.Lister, nr.63, et.1, sector 5,      Bucureşti -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 175. Apartament nr.18 şi garaj din str.Dionisie Lupu, nr.74, et.3, 8,42      sector 1, Bucureşti.───────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────── 176. Apartament nr.28 din str.Dionisie Lupu, nr.74, et.5, sector 1, -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 177. Apartament nr.1 din str.Maxim Gorki, nr.24, parter, sector 1, 129,90 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 178. Apartament nr.1 şi garaj din str.Dr.Gr.Mora, nr.l3, parter, sector 238,58 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 179. Imobil şi garaj, str.Spătaru N. Milescu, nr.65, sector 2,      Bucureşti 193,28 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 180. Apartament nr.1 şi garaj din bd.Mărăşti, nr.49, parter, sector 1, 152,00 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 181. Apartament nr.8 din bd.Ion Mihalache (fost 1 Mai), nr.64, bl.41, 55,68 -"-      et.2, sector 1 Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 182. Imobil str.lt.Victor Manu, 73 bis, sector 2, Bucureşti 369.39 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 183. Apartament nr.8 din bd.G-ral Gh.Magheru, nr.12-14, et.4, sector 16,20 -"-      1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 184. Apartament nr.10 din bd.G-ral Gh.Magheru, nr.24, et.6, sector 1, 12,28 H.G.nr.      Bucureşti 39/1996──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 185. Apartament nr.18 din bd.G-ral Gh.Magheru, nr.32-36, sc.C, et.4, 1,02 -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 186. Apartament nr.2 şi garaj din str.Oslo, nr.8, et.1, sector 1, 21,23 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 187. Apartament şi garaj din str.Pictor I. Negulici, nr. 11, parter, 1,15 -"-      ap. 2, sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 188. Imobil şi garaj din str.Pictor I.Negulici, nr,20, sector 1,      Bucureşti 341,45 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 189. Apartament nr.2 din str.Pictor I.Negulici, nr.325 et.1, sector 1, 290,95 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 190. Apartament nr.3 din str.Pictor I.Negulici, nr.42, et.1, sector 1, 53,56 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 191. Apartament nr.1 din str.lt.av. Şerban Petrescu, nr.9, parter, 102,23 -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 192. Teren aferent ap. 16 din str.Pivnicierului, nr. 4-6, et 3, 29,16 -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 193. Apartament nr.2 din str.Plantelor, nr.16, et.1, sector 2,      Bucureşti 51,67 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 194. Apartament nr.1 din str.Plantelor, nr.44, parter, sector 2,      Bucureşti 140,38 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 195. Apartament nr.2 şi garaj din str.cpt.Gr.Preoţescu, nr.29, parter, 40,70 -"-      sector 4, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 196. Apartament nr.2 din str.Dimitrie Paciurea, nr.6, parter, sector 2, 68,15 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 197. Apartament nr.2 din str.ing.Ermil Pangratti, nr.14, et.1, sector 1, 70,71 -"-      Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─────────────── 198. Apartament nr.2 din str.ing.Ermil Pangratti, nr.25, et.1, sector 1, 142,18 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 199. Teren aferent ap.2, et.1, situat în str.Alex.Philippide, nr.12, 18,92 -"-      sector 2, Bucureşti.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 200. Garaj, str.Sf.Spiridon, nr.4, sector 2, Bucureşti 22,12 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 201. Apartament nr.8 din bd.Carol I, nr.54 B (fost Pache Protopopescu, 1,76 -"-      nr.64 B), et.5, sector 2, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 202. Apartament nr.1 din Piaţa Amzei, nr. 15, et.1, sector 1, Bucureşti 3,63 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 203. Apartament nr.6 din str.Washington (fostă Rozelor), nr.13, et.2, 30,81 -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 204. Apartament nr.2 din str.Popa Soare, nr.14, parter, sector 2, 22,70 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 205. Apartament nr.1 din str.av.Şt Sănătescu, nr.8, parter, sector 1, 164,76 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 206. Apartament nr.12 şi garaj din str.av.Gh. Stâlpeanu, nr.11, bl.8, 18,20 -"-      et.2, sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 207. Apartament nr.1 şi garaj din str.lt.av.Iuliu Tetrat, nr.26, parter, 290,00 -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 208. Apartament nr.1 din str.Ivan Turgheniev, nr.2-4, parter, sector 1, 778,28 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 209. Apartament nr.2 şi garaj din str.Ivan Turgheniev, nr.2-4, et.1, -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 210. Teren aferent ap.1 din str.Ivan Turgheniev, nr.6, parter, ap.1, 165,30 -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 211. Apartament nr.1 din str.Muzeul Zambaccian, nr.27, parter, sector 185,81 -"-      1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 212. Apartament nr.1 din str.Av.Mircea Zorileanu, nr.45, parter, sector 255,72 H.G.nr.      1, Bucureşti 39/1996──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 213. Imobil şi garaj, str.Av.Mircea Zorileanu, nr.51, sector 1,      Bucureşti 482,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 214. Teren aferent ap.63 din str.Şipotul Fântânilor, nr.2, et.5, 8,00 -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 215. Apartament nr.3 şi garaj din str.Emanuel Porumbaru, nr.7, et.3, 20,70 -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 216. Apartament nr.1 din str. Emanuel Porumbarii, nr.41 A, parter, 90,22      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 217. Apartament nr.2 din str.C-ţin Prezan, nr.4, et.l, sector 1, 1.677,59      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 218. Apartament nr.5 din str.Ardeleni, nr. 1, et.1, sector 2, Bucureşti 11,50 H.G.                                                                                      nr.                                                                                    214/01──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 219. Apartament nr.24 din str.Ardeleni, nr.l, et.5, sector 2, Bucureşti 11,50 w──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 220. Apartament nr.1A din str.Valeriu Branişte, nr.56, bl.5, sc.B, 36,56 H.G.      sector 3, Bucureşti nr.                                                                                    11/95──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 221. Teren str.Băiculeşti, nr.l, sector 1, Bucureşti 1.451,00 H.G.                                                                                      nr.                                                                                     567/93──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 222. Teren str.Smârdan, nr.5, sector 3, Bucureşti 1.138,52 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 223. Teren Calea Victoriei, nr.109, sector 1, Bucureşti 1.076,00 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 224. Teren bd.Dacia, nr.30, sector 1, Bucureşti 1.017,00 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 225. Teren str.Ministerului, nr.2-4, tronson 1, intrarea 2 şi tronson 2, 562,04 -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 226. Teren str.Doamnei, nr.17-19, sector 3, Bucureşti 940,49 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 227. Teren Calea Moşilor, nr.l28, sector 2, Bucureşti 1.986,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 228. Apartament nr.19 din str.Trestiana, nr.ll, bl. 14, se.A, et.4, - D.C.      sector 5, Bucureşti nr.                                                                                    957/95──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 229. Depozite şi ateliere cu terenul aferent din str.Fabrica de Glucoza, 2.580,50 H.G.      nr.3A, sector 2, Bucureşti nr.                                                                                    567/93──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 230. Teren aferent ap.1 din str.Sofia, nr.18, parter, sector 1, 24,00 H.G.      Bucureşti nr.                                                                                     39/96──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 231. Teren aferent ap.l din str.dr.Drăghiescu, nr.4, parter, sector 5, 100,00 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 232. Teren aferent ap.7 din str.Progresului, nr.13, etaj 3, sector 1, 14,50 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 233. Teren aferent ap.6 din bd.Pache Protopopescu, nr.1, etaj 2, sector 20,25 -"-       2, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 234. Teren aferent ap.1 din str. dr.Lister, nr.58, parter, sector 5, 12,00 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 235. Teren aferent ap.1 din str.Iulius Tetrat, nr.31, parter, sector 1, 46,60 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 236. Teren aferent ap.3 din str.Obedenaru, nr.19, etaj 1, sector 2, 100,00 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 237. Teren aferent ap.2 din str.Braziliei, nr.7, etaj 1, sector 1,      Bucureşti 50,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 238. Teren aferent ap.3 din str.Spiru Haret, nr.l3, parter, sector 1, 13,00 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 239. Teren aferent ap.1 din str.Fluierului, nr.17D, parter, sector 2, 57,00 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 240. Teren aferent ap.2 din str.dr.N.Manolescu, nr.5-7, parter, 130,00 -"-       sector 5, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 241. Teren aferent ap.2 din str. Amiral Băleseu, nr.29, et.1, sector 1, 20,00 H.G.       Bucureşti nr.                                                                                    39/96──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 242. Teren aferent ap.2 din str.Costache Negri, nr.10 bis, parter, 30,00 -"-        sector 5, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 243. Teren aferent ap.3 din str.Sandu Aldea, nr.19, et.1, sector 1, 120,00 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 244. Teren aferent ap.2 din str. Andrei Mureşan, nr.29, et.1. sector 1, 38,00 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 245. Teren curte aferent ap.1 din str.Moliere, nr.3-5, parter, sector 1, 448,31 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 246. Teren curte aferent ap.2 din str.Moliere, nr. 3-5, ap.2, et.1, 224,15 -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 247. Teren curte aferent ap.3 din str.Moliere, nr. 3-5, et.2, sector 1, 394,84 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 248. Apartament nr.54 din Bd.Iancu de Hunedoara, nr.66, et.75 sector 10,86 H.G.      1, Bucureşti nr.                                                                                    214/01──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 249. Apartament nr.56 din Bd.Iancu de Hunedoara, nr,66, et.7, sector 13,78 - " -      1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 250. Apartament nr.57 din Bd.Iancu de Hunedoara, nr.66, et.8, sector 10.86 - " -       1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 251. Apartament nr.59 din Bd.Iancu de Hunedoara, nr.66, et.8, sector 13,78 - " -      1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 252. Apartament nr.62 din Bd.Iancu de Hunedoara, nr.66, et.9, sector 13,78 - " -      1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 253. Imobil (fără ap.54,56,57,59,62) Bd I.de Hunedoara, nr.66, sector 1, 267,94 O.U.G.      Bucureşti nr.                                                                                     32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 254. Apartament nr.17 din str.Icoanei, nr.110, et. 5, sector 2, 17,88 H.G.      Bucureşti nr.                                                                                    214/01──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 255. Apartament nr.21 din str.Icoanei, nr.110, et.6, sector 2,      Bucureşti 25,61 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 256. Apartament nr.22 din str.Icoanei, nr.110, et.7, sector 2,      Bucureşti 20,12 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 257. Apartament nr.25 din str.Icoanei, nr.110, et.8, sector 2,      Bucureşti 20,12 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 258. Apartament nr.32 din str.Icoanei, nr.110, et.10, sector 2,       Bucureşti 18,12 - " ~──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 259. Apartament nr.33 din str.Icoanei, nr.110, et.10, sector 2,      Bucureşti 25,22 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 260. Apartament nr.1 din str.Turda, nr.120, parter, sector 1, Bucureşti 9,00 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 261. Apartament nr.5 din str. Turda, nr.120, et.1, sector 1, Bucureşti 8,97 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 262. Apartament nr.14 din str.Turda, nr.120, et.3, sector 1, Bucureşti 10,85 -" -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 263. Apartament nr.18 din str.Turda, nr.120, et.4, sector 1, Bucureşti 10,85 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 264. Apartament nr.6 din str.Vlaicu Aurel, nr.147, et.1, sector 2, 6,48 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 265. Apartament nr.49 din str.Vlaicu Aurel, nr.47, sc.B, et. 1, 8,23 - " -      sector 2, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 266. Apartament nr.52 din str.Vlaicu Aurel, nr.47, sc.B, et.1, sector 2 6,28 - " -      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 267. Apartament nr.57 din str.Vlaicu Aurel, nr.147, sc.B, et.3, 8,23 - " -       sector 2, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 268. Apartament nr.61 din str.Vlaicu Aurel, nr.147, sc.B, et.4, 8,23 - " -       sector 2, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 269. Apartament nr.62 din str.Vlaicu Aurel, nr.147, sc.B, et.4, 6,63 - " -       sector 2, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 270. Apartament nr.64 din str.Vlaicu Aurel, nr.147, sc.B, et.4, 6,28 - " -      sector 2, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 271. Apartament nr.67 din str.Vlaicu Aurel, nr.147, sc.B, et.5, 6,69 H.G.      sector 2, Bucureşti nr.                                                                                     214/01──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 272. Apartament nr.70 din str.Vlaicu Aurel, nr.147, sc.B, et.6, 6,63 - " -      sector 2, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 273. Apartament nr.71 din str.Vlaicu Aurel, nr.147, sc.B, et.6, 6,65 - " -      sector 2, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 274. Apartament nr.72 din str.Vlaicu Aurel, nr.147, sc.B, et.6, 6,28 - " -      sector 2, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 275. Imobil şi garaj str.Avram Iancu, nr.8, sector 2, Bucureşti 657,00 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 276. Imobil str.G-ral Ion Florescu, nr.1, sector 3, Bucureşti 228,90 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 277. Mansardă imobil str.Alexandru Philippide, nr.15, sector 2, - -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 278. Imobil str.Romulus, nr.4, sector 2, Bucureşti 591,30 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 279. Imobil str.Romulus, nr.6, sector 2, Bucureşti 689,00 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 280. Imobil str.Muzeul Zambaccian, nr.17, sector 1, Bucureşti 493,24 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 281. Teren aferent ap.1 din str.Praga, nr.2, parter, sector 1, Bucureşti 144,76 H.G.                                                                                     nr.                                                                                     39/96──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 282. Apartament nr.2 şi garaj din str. Aleea Alexandru, nr.44, et 1, 287,07 -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 283. Apartament nr.1 din str.Haga, nr.3, parter, cu terenul aferent, 103,97 -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 284. Apartament nr.5 din str.Matei Voievod, nr.21 -23, et. 1, sector 2, 11,00 O.G.      Bucureşti 61/00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 285. Apartament nr.7 din str.Matei Voievod, nr.21-23, et.2, sector 2, 10,00 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 286. Apartament nr.10 din str.Matei Voievod, nr.21-23, et.4, sector 2, 10,00 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 287. Apartament nr.12 din str.Matei Voievod, nr.21-23, et.5, sector 2, 10,00 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 288. Apartament nr.3 din str.Matei Voievod, nr.21-23, parter, sector 2, 7,00 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 289. Clădire, birouri, ateliere, depozite cu spaţii frigorifice şi 3.309,10 D.T.      teren aferent din str.Măguricea, nr.4, sector 1, Bucureşti 104/01                                                                                     O.T.                                                                                    46/03──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 290. Imobil str.Smârdan, nr.3, sector 3, Bucureşti 880,00 Lege                                                                                      nr.                                                                                    122/01──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 291. Imobil str.Traian, nr.98, bl.L1 12B, parter, (cotă indiviză), 55,13 -"-       sector 3, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 292. Imobil str.M. Basarab, nr.71, bl.L 11 IA, parter, (cotă indiviză), 32,89 -"-      sector 3, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 293. Imobil str.M. Basarab, nr.73, bl. LI 13A, parter, (cotă indiviză), 99,69       sector 3, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 294. Apartament nr.10 din str. N.Racotă, nr.16-18, et.4, sector 1, 21,75 H.G.      Bucureşti nr.                                                                                    1173/01──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 295. Apartament nr.9 din bd.Dacia, nr.55, et.4, sector 1, Bucureşti 11,75 H.G.                                                                                      nr.                                                                                    172/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 296. Apartament nr.12 din bd.Dacia, nr.55, et.6, sector 1, Bucureşti 15,02 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 297. Apartament nr.15 din bd.Dacia, nr.55, et.7, sector 1, Bucureşti 12,12 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 298. Apartament nr.3 din str.M.Eminescu, nr.l24, sc.B2, et.1, sector 2, 26,78 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 299. Apartament nr.4 din str.M.Eminescu, nr.124, sc.B25 et.1, sector 2, 37,43 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 300. Apartament nr.7 din str.M.Eminescu, nr.124, sc.B2, et.2, sector 2, 34,96 H.G.      Bucureşti nr.                                                                                     172/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 301. Apartament nr.3 din str.M.Eminescu, nr. 124, sc.C, et. 1, sector 2, 32,39 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 302. Apartament nr.10 din str.M.Eminescu, nr.124, sc. B1,et.4, sector 42,16 -"-      2, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 303. Apartament nr.4 din str.M.Eminescu, nr.124, se. C,et.1, sector 2, 54,40 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 304. Apartament nr.14 din str.M.Eminescu, nr.44-48, et.6, sector 2, 73,81 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 305. Apartament nr.12 din str.M.Eminescu, nr.50-54, et.5, sector 2, 78,75 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 306. Apartament nr.13 din str.M.Eminescu, nr.44-48, et.6, sector 2, 88,75 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 307. Apartament nr.9 din str.M.Eminescu, nr.50-54, et.4, sector 2, 76,98 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 308. Imobil şi garaj Aleea Alexandru, nr.40, sector 1,Bucureşti 684,33 O.U.G.                                                                                      nr.                                                                                    32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 309. Teren, str. Armindenului, nr.8-10 , sector 1 Bucureşti 550,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 310. Imobil, str. Aviatorilor, nr.50A, sector 1 Bucureşti 1.043,99 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 311. Teren, Calea Floreasca, nr.202, sector 1, Bucureşti 3,995,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 312. Imobil, Calea Victoriei, nr.39 (fostă str.Câmpineanu, nr.20), 871,00 H.G.      sector 1 Bucureşti nr.                                                                                    567/93──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 313. Imobil, str. Câmpineanu, nr. 16, sector 1, Bucureşti 245,85 OUG                                                                                      nr.                                                                                     32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 314. Imobil, str.B.Delavrancea, nr.12, sector 1, Bucureşti 602,52 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 315. Teren, str. B.Delavrancea, nr.12 A, sector 1, Bucureşti 629,40 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 316. Imobil, Calea Dorobanţilor, nr.87, sector 1, Bucureşti - -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 317. Imobil Str.M.Eminescu, nr. 102-104, sector 2, Bucureşti 945,98 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 318. Teren, D.P. Kiseleff, nr.17-17B, sector 1, Bucureşti 4.255,66 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 319. Imobil, str. P.D.Kiseleff, nr.555 vila 9, parter, ap.2, sector 1, 934,00 H.G.      Bucureşti nr.                                                                                    214/01──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 320. Apartament nr.1 din str. Mărăşti, nr.4, parter, ap.1, sector 1, 111,98 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 321. Apartament nr.3 din str. Mărăşti, nr.4, et.2, ap.3, sector 1, 108,14 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 322. Apartament nr.14 din Calea Victoriei, nr.91-93, sc.B, et.4, sector 610,07 -"-      1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 323. Apartament nr.1 din str. Argentina, nr.33, parter, sector 1, 108,60 H.G.      Bucureşti nr.                                                                                    462/01──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 324. Teren, M. Gorki, nr.36, sector 1, Bucureşti 370,00 O.U.G.                                                                                     nr.                                                                                    32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 325. Imobil, str. Mircea Vodă, nr.47, sector 3, Bucureşti 480,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 326. Teren, Bd. Primăverii, nr.30, sector 1, Bucureşti 781,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 327. Imobil, Bd. Primăverii, nr.22, sector 1, Bucureşti 764,71 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 328. Imobil, Bd. Primăverii, nr.48A, sector 1, Bucureşti 1.428,56 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 329. Imobil şi garaj, Bd. Primăverii, nr.11, sector 1, Bucureşti 243,49 H.G.                                                                                     nr.                                                                                     39/96──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 330. Imobil cu garaj şi terenul aferent din Bucureşti, str. Pictor D. 212,36 -"-      Rosenthal, nr.13, sector 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 331. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Tolstoi, nr.25, 421,69 -"-      ap.1 şi 2, sector 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 332. Apartament nr.10 din str. N. Bălcescu, nr.35, sc.A, et.5, sector 1, 9,01 H.G.      Bucureşti nr.                                                                                    214/01──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 333. Apartament nr.15 din str. Mihail Eminescu, nr. 124, sc.C, et.7, 45,99 -"-      sector 2, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 334. Apartament nr.8 din str. Mihail Eminescu, nr.124, sc.B2, et.2, 35,55 -"-       sector 2, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 335. Apartament nr.8 din str. Mihail Eminescu, nr.124, sc.B 1, sector 2, 39,89 H.G.       Bucureşti nr.                                                                                    172/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 336. Cotă indiviză de 52% din imobilul Casa Presei, corpurile A5 B, C, 65.800,00 H.G.       D, corpurile de legătură D1-B2 şi D1-C3, garaj, depozit şi terasă nr.       P-ţa Presei Libere nr.1, sector 1, Bucureşti, cu teren aferent 866/04──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 337. Teren, situat în Bucureşti, str. Ţărmului, nr. 19 (fost nr. 1), 6.988,50 H.G.       sector 1, Bucureşti nr.                                                                                    64/96──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 338. Imobil şi garaj, str.M. Gorki, nr.26, sector 1, Bucureşti 1.300,34 H.G.                                                                                      nr.                                                                                    567/93──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 339. Imobil şi garaj, str. Şcoala Floreasca, nr.9-11, sector 1, 1.517,38 O.U.G.      Bucureşti nr.                                                                                     32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 340. Imobil, str.Cuza Vodă, nr.90, sector 4, Bucureşti 452,56 H.G.                                                                                      nr.                                                                                    1123/01──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 341. Teren str. Sandu Aldea, nr.56 sector 1 Bucureşti 480,00 O.U.G.                                                                                      nr.                                                                                    32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 342. Imobil str. Alecsandri, nr.5 sector 1 Bucureşti 186,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 343. Imobil str. Alex.Petofi, nr.47 sector 1 Bucureşti 208,30 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 344. Imobil str. Alexandrescu, nr.86 sector 1 Bucureşti 1.592,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 345. Teren str. Aleea Alexandru, nr.1 sector 1 Bucureşti 170,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 346. Imobil str. Aleea Alexandru, nr.37 sector 1 Bucureşti 1.350,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 347. Imobil str. Aleea Alexandru, nr.41 sector 1 Bucureşti 554,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 348. Apartament nr. 18 str. Ardeleni, nr. 1, bl.39, sector 2 Bucureşti 11,51 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 349. Imobil şi garaj str. Arghezi, nr.7 sector 2 Bucureşti 1.019,09 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 350. Imobil şi garaj str. Arghezi, nr.9 sector 2 Bucureşti 2.074,75 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 351. Teren str. Armasului, nr. 14 sector 1 Bucureşti 802,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 352. Imobil şi garaj str. Armeneasca, nr.35 sector 2 Bucureşti 765,90 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 353. Imobil str. Armindenului, nr.12 sector 1 Bucureşti 980,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 354. Imobil şi garaj str. Atena, nr.2bis sector 1 Bucureşti 373,82 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 355. Imobil şi garaj str. Aviatorilor, nr.50 sector 1 Bucureşti 558,65 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 356. Imobil şi garaj str. Aviatorilor, nr.72 sector 1 Bucureşti 540,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 357. Imobil str. Aviatorilor, nr.88 sector 1 Bucureşti 432,22 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 358. Imobil şi garaj str. Aviatorilor, nr.9 sector 1 Bucureşti 432,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 359. Apartament nr.5 str. Bălcescu, nr.16, sector 1 Bucureşti 20,35 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 360. Spaţiu comercial str. Bălcescu,nr.22 sector 1 Bucureşti 102,40 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 361. Imobil str. Bălcescu, nr.26 sector 1 Bucureşti 591,40 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 362. Imobil str. Batistei, nr.13 sector 2 Bucureşti 1.710,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 363. Imobil şi garaj str. Batistei, nr.39 sector 2 Bucureşti 1.264,40 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 364. Imobil şi garaj str. Belgrad, nr. 8 sector 1 Bucureşti 371,20 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 365. Teren str. Bitolia, nr.5 sector 1 Bucureşti 81,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 366. Teren str. Bitolia,nr.7-9 sector 1 Bucureşti 119,46 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 367. Imobil str. Ghe. Bratianu, Nr.7 sector 1 Bucureşti 413,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 368. Imobil Şos. Bucureşti-Ploiesti, nr.5 sector 1 Bucureşti 10.450,00 O.U.G.                                                                                     nr.                                                                                    32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 369. Imobil şi garaj str. Burghelea, nr. 1 sector 2 Bucureşti 753,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 370. Imobil şi garaj str. Burghelea, nr.3 sector 2 Bucureşti 1.019,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 371. Imobil şi garaj str. Călăraşilor, nr.79, bl.3 sector 3 Bucureşti 609,95 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 372. Imobil str. J. L Calderon., nr.46 Sector 2 Bucureşti 970,45 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 373. Imobil str. J. L Calderon, nr.48 sector 2 Bucureşti 543,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 374. Imobil şi garaj str. J. L Calderon, nr.63 sector 2 Bucureşti 923,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 375. Teren str. Calotesti, nr. 1, bl.6 sector 3 Bucureşti 235,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 376. Apartament nr.18 str. Lascar Catargiu, sector 1 Bucureşti 87,71 -"-      şi garaj nr.11A,──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 377. Imobil str. Lascar Catargiu, nr.15 sector 1 Bucureştii 1.107,55 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 378. Imobil str. Lascar Catargiu, nr.29 sector 1 Bucureşti 504,30 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 379. Teren str, Lascar Catargiu, nr,39 sector 1 Bucureşti 1.775,20 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 380. Imobil str. Lascar Catargiu, nr,50 sector 1 Bucureşti 789,50 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 381. Imobil str. Lascar Catargiu, nr.8 sector 1 Bucureşti 717,00 -"-       A,B,C,D──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 382. Imobil şi garaj str, H.Coanda, nr.9 sector 1 Bucureşti 920,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 383. Apartament nr.1 str. Al. Constantinescu, sector 1 Bucureşti 134,40 -"-      nr.46-48──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 384. Apartament nr.2 str. Al. Constantinescu, sector 1 Bucureşti 230,85 -"-       nr.46-48──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 385. Apartament nr.3 str. Al.Constantinescu, sector 1 Bucureşti 114,92 -"-       nr.46-48──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 386. Apartament nr.4 str. Al.Constantinescu, sector 1 Bucureşti 141,75 -"-      nr.46-48──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 387. Apartament nr.5 str. Al.Constantinescu, sector 1 Bucureşti 112,43 -"-       nr.46-48──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 388. Apartament nr.8 str. Al.Constantinescu, sector 1 Bucureşti 137,61 -"-       nr.46-48──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 389. Apartament nr.9 str. Al.Constantinescu, sector 1 Bucureşti 113,73 -"-       nr.46-48──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 390. Apartament nr.11 str, Al.Constantinescu, sector 1 Bucureşti 57,14 -"-       nr.46-48──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 391. Imobil str. Al.Constantinescu, sector 1 Bucureşti 725,05 -"-      nr.59 corp A+B+C──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 392. Imobil str. Al.Constantinescu, sector 1 Bucureşti 719,00 -"-      nr. 61──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 393. Imobil şi garaj str. N.Costinescu, nr.2 sector 1 Bucureşti 1.987,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 394. Apartament nr.5 str. Dacia, nr.55, sector 1 Bucureşti 11,86 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 395. Apartament nr.1 str. Dacia, nr.55, sector 1 Bucureşti 12,89 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 396. Apartament nr.2 str. Dacia, nr.55, sector 1 Bucureşti 8,46 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 397. Apartament nr.3 str. Dacia, nr.55, sector 1 Bucureşti 11,91 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 398. Apartament nr.4 str. Dacia, nr.55, sector 1 Bucureşti 14,16 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 399. Apartament nr,6 str. Dacia, nr.55, sector 1 Bucureşti 14,04 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 400. Apartament nr.7 str. Dacia, nr.55, sector 1 Bucureşti 11,75 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 401. Apartament nr.8 str. Dacia, nr.55, sector 1 Bucureşti 14,07 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 402. Apartament nr.10 str. Dacia, nr.55, sector 1 Bucureşti 14,02 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 403. Apartament nr.11 str. Dacia, nr.55, sector 1 Bucureşti 11,96 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 404. Apartament nr.13 str. Dacia, nr.55, sector 1 Bucureşti 11,88 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 405. Apartament nr.14 str. Dacia, nr.55, sector 1 Bucureşti 14,15 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 406. Apartament nr.16 str. Dacia, nr.55, sector 1 Bucureşti 14,44 O.U.G.                                                                                      nr.                                                                                     32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 407. Apartament nr.17 str. Dacia, nr.55,ap. 17 sector 1 Bucureşti 15,82 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 408. Teren str Dacia, nr.69 sector 1 Bucureşti 7,18 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 409. Imobil str. Dacia, nr.75 sector 1 Bucureşti 492,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 410. Imobil şi garaj str. Dacia, nr.79 sector 1 Bucureşti 882,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 411. Imobil şi garaj str. Dacia, nr.89 sector 1 Bucureşti 233,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 412. Imobil str. Delavrancea, nr.6 A sector 1 Bucureşti 8.298,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 413. Imobil str. Demetriad, nr.14 sector 1 Bucureşti 605,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 414. Imobil str. Docenţilor, nr.10 sector 1 Bucureşti 440,45 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 415. Imobil str. Docenţilor, nr.20 sector 1 Bucureşti 512,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 416. Imobil str. Dorobanţilor, nr.39,corp sector 1 Bucureşti 3.196,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 417. Imobil str. Drobeta, nr.13 sector 2 Bucureşti 368,20 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 418. Imobil str. Drobeta, nr.4-10 sector 2 Bucureşti 1.377,90 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 419. Imobil şi garaj str. Drossu N., nr.4 B sector 1 Bucureşti 706,68 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 420. Teren str. Dumbrava Roşie, nr. 10 sector 2 Bucureşti 95,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 421. Imobil şi garaj str. Dumbrava Roşie, nr.4 sector 2 Bucureşti 899,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 422. Imobil şi garaj str. Elisabeta, nr.7 oraş jud.Constanta 531,38 -"-                          Constanta──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 423. Apartament nr.1 str. Eminescu, nr.124,sc.A, sector 2 Bucureşti 15,03 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 424. Apartament nr.2 str. Eminescu, nr.124,sc.A, sector 2 Bucureşti 47,66 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 425. Apartament nr.4 str. Eminescu, nr.124,sc.A, sector 2 Bucureşti 53,61 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 426. Apartament nr.6 str. Eminescu, nr.124,sc.A, sector 2 Bucureşti 53,61 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 427. Apartament nr.7 str. Eminescu, nr.124,sc. A, sector 2 Bucureşti 56,02 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 428. Apartament nr.10 str. Eminescu, nr.124,sc. A, sector 2 Bucureşti 53,61 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 429. Apartament nr.11 str. Eminescu, nr.124,sc.A, sector 2 Bucureşti 55,90 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 430. Apartament nr.12 str. Eminescu, nr.124,sc.A, sector 2 Bucureşti 55,74 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 431. Apartament nr.13 str. Eminescu, nr.124,sc.A, sector 2 Bucureşti 56,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 432. Apartament nr.14 str. Eminescu, nr.124,se.A, sector 2 Bucureşti 56,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 433. Apartament nr.16 str. Eminescu, nr.124,sc.A, sector 2 Bucureşti 34,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 434. Apartament nr.17 str. Eminescu, nr.124,sc.A, sector 2 Bucureşti 35,32 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 435. Apartament nr.1 str. Eminescu, nr.124,sc.Bl, sector 2 Bucureşti 28,65 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 436. Apartament nr.11 str. Eminescu, nr.124,sc.Bl, sector 2 Bucureşti 34,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 437. Apartament nr.12 str. Eminescu, nr.124,sc.Bl, sector 2 Bucureşti 38,46 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 438. Apartament nr.13 str. Eminescu, nr.124,sc.Bl, sector 2 Bucureşti 35,45 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 439. Apartament nr.14 str. Eminescu, nr.124,sc.Bl, sector 2 Bucureşti 41,98 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 440. Apartament nr.2 str. Eminescu, nr.124,sc.Bl, sector 2 Bucureşti 31,07 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 441. Apartament nr.3 str. Eminescu, nr.124,sc.Bl, sector 2 Bucureşti 32,92 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 442. Apartament nr.4 str. Eminescu, nr.124,sc.Bl, sector 2 Bucureşti 41,73 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 443. Apartament nr.5 str. Eminescu, nr.124,sc.Bl, sector 2 Bucureşti 34,26 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 444. Apartament nr.6 str. Eminescu, nr.124,sc.Bl, sector 2 Bucureşti 41,73 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 445. Apartament nr.7 str. Eminescu, nr.124,sc.Bl, sector 2 Bucureşti 35,01 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 446. Apartament nr.9 str. Eminescu, nr.124,sc.Bl, sector 2 Bucureşti 34,91 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 447. Terasa şi camera str. Eminescu, nr.124,sc.Bl, sector 2 Bucureşti 10,11 -"-      serviciu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 448. Apartament nr.1 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 29,84 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 449. Apartament nr.10 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 34,96 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 450. Apartament nr.11 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 35,76 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 451. Apartament nr.12 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 31,41 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 452. Apartament nr.13 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 39,97 O.U.G.                                                                                      nr.                                                                                     32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 453. Apartament nr.14 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 32,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 454. Apartament nr.15 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 29,49 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 455. Apartament nr.16 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 36,87 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 456. Apartament nr.17 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 36,24 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 457. Apartament nr.18 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 30,09 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 458. Apartament nr.19 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 40,44 -"──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 459. Apartament nr.2 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 25,82 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 460. Apartament nr.21 str. Eminescu, nr.124,sc,B2, sector 2 Bucureşti 32,78 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 461. Apartament nr.22 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 38,76 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 462. Apartament nr.23 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 36,33 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 463. Apartament nr.5 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 36,19 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 464. Apartament nr.6 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 26,19 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 465. Apartament nr.9 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 26,19 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 466. Apartament nr.1 str. Eminescu, nr.124,sc.C, sector 2 Bucureşti 23,10 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 467. Apartament nr.2 str. Eminescu, nr.124,sc.C, sector 2 Bucureşti 41,53 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 468. Apartament nr.5 str. Eminescu, nr.124,sc.C, sector 2 Bucureşti 32,39 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 469. Apartament nr.6 str. Eminescu, nr. 124, sc.C, sector 2 Bucureşti 54,59 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 470. Apartament nr.7 str. Eminescu, nr. 124,se.C, sector 2 Bucureşti 36,63 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 471. Apartament nr.8 str. Eminescu, nr,124, sc.C, sector 2 Bucureşti 54,63 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 472. Apartament nr.9 str, Eminescu, nr.124,sc.C, sector 2 Bucureşti 38,56 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 473. Apartament nr.10 str. Eminescu, nr.124,sc.C, sector 2 Bucureşti 55,35 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 474. Apartament nr.11 str. Eminescu, nr.124,sc,C, sector 2 Bucureşti 33,98 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 475. Apartament nr.12 str. Eminescu, nr.124,sc.C, sector 2 Bucureşti 51,56 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 476. Apartament nr.13 str. Eminescu, nr. 124,sc.C, sector 2 Bucureşti 32,39 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 477. Apartament nr.14 str. Eminescu, nr.124,sc.C, sector 2 Bucureşti 53,34 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 478. Apartament nr. 16 str. Eminescu, nr.124,sc.C, sector 2 Bucureşti 39,83 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 479. Apartament nr.1 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 Bucureşti 72,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 480. Apartament nr.2 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 Bucureşti 76,36 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 481. Apartament nr.3 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 Bucureşti 83,36 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 482. Apartament nr.4 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 Bucureşti 74,36 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 483. Apartament nr.5 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 Bucureşti 82,79 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 484. Apartament nr.6 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 Bucureşti 76,10 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 485. Apartament nr.7 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 Bucureşti 82,74 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 486. Apartament nr.8 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 Bucureşti 74,05 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 487. Apartament nr.9 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 Bucureşti 84,15 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 488. Apartament nr.10 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 Bucureşti 69,26 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 489. Apartament nr.11 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 Bucureşti 82,16 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 490. Apartament nr.12 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 Bucureşti 74,72 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 491. Apartament nr.15 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 Bucureşti 82,30 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 492. Apartament nr.16 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 Bucureşti 75,35 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 493. Camera serviciu str. Eminescu, nr.44-48 sector 1 Bucureşti 6,34 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 494. Apartament nr.1 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 Bucureşti 67,17 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 495. Apartament nr.2 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 Bucureşti 72,43 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 496. Apartament nr.3 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 Bucureşti 77,17 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 497. Apartament nr.4 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 Bucureşti 74,73 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 498. Apartament nr.5 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 Bucureşti 76,67 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 499. Apartament nr.6 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 Bucureşti 76,48 -u-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 500. Apartament nr.7 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 Bucureşti 76,88 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 501. Apartament nr.8 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 Bucureşti 69,44 O.U.G.                                                                                     nr.                                                                                    32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 502. Apartament nr.10 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 Bucureşti 74,42 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 503. Apartament nr.11 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 Bucureşti 79,94 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 504. Apartament nr.13 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 Bucureşti 76,05 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 505. Apartament nr.14 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 Bucureşti 75,08 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 506. Apartament nr.15 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 Bucureşti 75,79 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 507. Apartament nr.16 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 Bucureşti 76,32 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 508. Apartament nr.2 str. Eminescu, nr.56, sector 1 Bucureşti 434,28 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 509. Imobil str. Eminescu, nr.82-88 sector 1 Bucureşti 1.160,82 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 510. Imobil str. Eroilor, nr.8 sector 5 Bucureşti 251,80 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 511. Imobil cu garaj str. N. Filipescu, nr.42 sector 2 Bucureşti 1.218,50 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 512. Teren aferent str. Gh. Manu, nr.3, sector 1 Bucureşti 440,60 -"-      ap.1-13──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 513. Teren str. Gogol, 4 sector 1 Bucureşti 8,12 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 514. Imobil str. Grigorescu E., nr.14 sector 1 Bucureşti 224,80 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 515. Apartament nr.1 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 Bucureşti 20,13 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 516. Apartament nr.2 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 Bucureşti 17,89 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 517. Apartament nr.3 str. Icoanei, nr.110, sector 2 Bucureşti 25,61 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 518. Apartament nr.5 str. Icoanei, nr.110, sector 2 Bucureşti 17,89 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 519. Apartament nr.6 str. Icoanei, nr.110, sector 2 Bucureşti 25,61 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 520. Apartament nr.7 str. Icoanei, nr.110, sector 2 Bucureşti 20,13 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 521. Apartament nr.11 str. Icoanei, nr.110, sector 2 Bucureşti 17,89 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 522. Apartament nr.12 str. Icoanei, nr.110, sector 2 Bucureşti 25,61 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 523. Apartament nr.14 str. Icoanei, nr.110, sector 2 Bucureşti 17,88 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 524. Apartament nr.15 str. Icoanei, nr.110, sector 2 Bucureşti 25,61 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 525. Apartament nr.16 str. Icoanei, nr.110, sector 2 Bucureşti 20,13 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 526. Imobil str. Iorga Nicolae, nr.11 sector 1 Bucureşti 1.730,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 527. Imobil şi garaj str. Iorga Nicolae, nr.36 sector 1 Bucureşti 2.090,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 528. Imobil şi garaj str. Kiritescu, nr.6, bl.3 sector 2 Bucureşti 678,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 529. Apartament nr.4 str. Kiseleff, nr.14, sector 1 Bucureşti 132,87 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 530. Imobil str. Kiseleff, nr.16 sector 1 Bucureşti 2.695,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 531. Imobil str. Kiseleff, nr.18 sector 1 Bucureşti 2.317,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 532. Apartament nr.2 str. Kiseleff, nr.20, sector 1 Bucureşti 73,95 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 533. Apartament nr.3 str. Kiseleff, nr.20, sector 1 Bucureşti 172,76 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 534. Apartament nr.6 str. Kiseleff, nr.20, sector 1 Bucureşti 172,76 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 535. Teren str. Kiseleff, nr.21 sector 1 Bucureşti 3.372,78 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 536. Apartament nr.7 str. Kiseleff, nr.24, sector 1 Bucureşti 58,98 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 537. Construcţie Corp str, Kiseleff, nr.45A sector 1 Bucureşti 6.631,25 -"-      anexă P+E+ garaj cu teren aferent──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 538. Teren str. Kiseleff, nr.55, vila 6 sector 1 Bucureşti 9,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 539. Imobil (fără ap.2) str. Kiseleff, nr.55, vila 9 sector 1 Bucureşti 186,93 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 540. Imobil şi garaj str. Kiseleff, nr.57 sector 1 Bucureşti 2.845,85 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 541. Apartament nr.5 str. Alex Lahovari, Nr.5 A, sector 1 Bucureşti 10,93 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 542. Imobil str. Lascar V., nr.52 sector 2 Bucureşti 1.353,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 543. Imobil str. Eugen Lovinescu, nr.2 sector 1 Bucureşti 1.033,90 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 544. Apartament nr.51 str. Gh Magheru,nr.24,sc.B, sector 1 Bucureşti 12,32 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 545. Apartament nr.15 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 23,79 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 546. Apartament nr.16 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 18,88 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 547. Apartament nr.18 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 17,88 O.U.G.                                                                                   nr.32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 548. Apartament nr.19 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 21,27 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 549. Apartament nr.20 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 19,15 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 550. Apartament nr.21 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 18,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 551. Apartament nr.22 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 17,88 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 552. Apartament nr.24 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 19,15 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 553. Apartament nr.25 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 18,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 554. Apartament nr.27 str. Gh.Magheru, nr.24,sc,B sector 1 Bucureşti 21,27 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 555. Apartament nr.28 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 19,15 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 556. Apartament nr.31 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 21,27 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 557. Apartament nr.33 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 18,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 558. Apartament nr.34 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 17,88 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 559. Apartament nr.35 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureştii 21,27 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 560. Apartament nr.36 str. Gh.Magheru, nr.24,sc,B sector 1 Bucureşti 19,15 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 561. Apartament nr.37 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 18,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 562. Apartament nr.38 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 17,88 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 563. Apartament nr.41 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 18,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 564. Apartament nr.44 str, Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 19,15 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 565. Apartament nr.46 str, Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 12,51 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 566. Apartament nr.48 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 19,15 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 567. Apartament nr.50 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 18,07 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 568. Spaţiu comercial str. Magheru Gh., Nr.41 sector 1 Bucureşti 32,97 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 569. Imobil (fără ap. 1,3) str. Marasti, nr.4 sector 1 Bucureşti 326,88 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 570. Teren str, Masarik Thomas, nr.29 sector 2 Bucureşti 380,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 571. Apartament nr.1 şi str. Matei Voievod, nr. 18, sector 3 Bucureşti 366,84 -"-      garaj──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 572. Apartament nr.8 str. Mendeleev, nr.37, et.3 sector 1 Bucureşti 70,03 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 573. Imobil str. Ion Mihalache, nr. 125,bl.7 sector 1 Bucureşti 271,40 -"-       (subsol+p+mezanin)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 574. Apartament nr.4 str. Ion Mihalache, nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 27,36 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 575. Apartament nr.5 str. Ion Mihalache, nr.125,bL7 sector 1 Bucureşti 13,19 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 576. Apartament nr.8 str. Ion Mihalache, nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 24,41 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 577. Apartament nr.9 str. Ion Mihalache, nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 27,13 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 578. Apartament nr.10 str. Ion Mihalache, nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 13,41 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 579. Apartament nr.11 str. Ion Mihalache, nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 29,30 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 580. Apartament nr.13 str. Ion Mihalache, nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 24,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 581. Apartament nr.14 str. Ion Mihalache, nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 27,12 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 582. Apartament nr.15 str. Ion Mihalache, nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 13,33 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 583. Apartament nr.16 str. Ion Mihalache, nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 29,90 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 584. Apartament nr.17 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 23,96 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 585. Apartament nr.18 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 24,49 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 586. Apartament nr.20 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 13,29 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 587. Apartament nr.21 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 29,74 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 588. Apartament nr.22 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 24,14 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 589. Apartament nr.23 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 24,49 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 590. Apartament nr.24 str. Ion Mihalache,nr.125,bl,7 sector 1 Bucureşti 24,37 -u-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 591. Apartament nr.26 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 29,83 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 592. Apartament nr.27 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 25,64 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 593. Apartament nr.29 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 25,23 O.U.G.                                                                                   nr.32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 594. Apartament nr.30 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 13,47 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 595. Apartament nr.35 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 13,56 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 596. Apartament nr.36 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 22,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 597. Apartament nr.37 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 23,22 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 598. Apartament nr.38 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 22,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 599. Apartament nr.39 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 22,77 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 600. Apartament nr.40 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 23,22 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 601. Apartament nr.41 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 22,74 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 602. Apartament nr.42 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 22,42 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 603. Apartament nr.43 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 23,27 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 604. Apartament nr.44 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 22,88 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 605. Apartament nr.45 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 22,41 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 606. Apartament nr.46 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 23,22 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 607. Apartament nr.47 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 22,74 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 608. Apartament nr.48 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 22,21 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 609. Apartament nr.49 str. Ion Mihalache,nr. 125,bl.7 sector 1 Bucureşti 23,30 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 610. Apartament nr.50 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 22,76 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 611. Apartament nr.51 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 22,43 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 612. Apartament nr.52 str, Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 23,25 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 613. Apartament nr.53 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 22,64 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 614. Apartament nr.54 str, Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 22,48 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 615. Apartament nr.55 str, Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 23,08 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 616. Apartament nr.56 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 22,83 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 617. Imobil str. Pictor G. Mirea, nr.11 sector 1 Bucureşti 493,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 618. Imobil str. Pictor G, Mirea, nr.18 sector 1 Bucureşti 285,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 619. Imobil str. Modrogan, nr.16, corp sector 1 Bucureşti 2.019,00 -"-       A,B,C──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 620. Imobil str. Grigore Mora, nr.17, sector 1 Bucureşti 617,94 -"-      corp A,B,C──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 621. Imobil str. Muzeul Zambaccian, sector 1 Bucureşti 347,00 -"-       nr. 29──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 622. Imobil şi garaj str. Negustori, nr.16 sector 2 Bucureşti 1.043,85 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 623. Imobil şi garaj str. Olari, nr.23 sector 2 Bucureşti 151,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 624. Imobil str. Orlando, nr.10 sector 1 Bucureşti 2.165,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 625. Imobil şi garaj str. Orlando, nr.8 sector 1 Bucureşti 1.872,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 626. Imobil şi garaj str. Orlando, nr.9 sector 1 Bucureşti 671,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 627. Imobil str. Pangratti, nr. 18 sector 1 Bucureşti 349,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 628. Imobil str. Pangratti, nr.2 sector 1 Bucureşti 605,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 629. Teren str. Paris, nr. 19-19 bis sector 1 Bucureşti 10,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 630. Imobil str. Paris, nr.35, corp A,B,C sector 1 Bucureşti 524,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 631. Imobil şi garaj str. Paris, nr.3 7 sector 1 Bucureşti 564,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 632. Imobil (fără str. Paris, nr.45A sector 1 Bucureşti 450,57 -"-      ap. 4,10)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 633. Imobil şi garaj str. Paris, nr.55 sector 1 Bucureşti 635,49 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 634. Imobil şi garaj str. Paris, nr.65 A sector 1 Bucureşti 1.094,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 635. Imobil str. Piaţa Cantacuzino, nr.1 sector 2 Bucureşti 933,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 636. Imobil str. Pitar Mos, nr.10 sector 1 Bucureşti 392,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 637. Imobil str. Pitar Mos, nr.12, corp sector 1 Bucureşti 405,05 -"-      B+C──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 638. Imobil str. Polona, nr.1-5 sector 1 Bucureşti 1.263,70 O.U.G.                                                                                   nr.32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 639. Imobil str. Polona, nr.17 sector 1 Bucureşti 345,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 640. Imobil str. Polona, nr.2 sector 1 Bucureşti 938,50 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 641. Imobil str. Polona, nr.35 sector 1 Bucureşti 1.480,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 642. Imobil str. Polona, nr.4 sector 1 Bucureşti 2.077,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 643. Imobil şi garaj str. Polona, nr.8 sector 1 Bucureşti 1.772,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 644. Imobil str. Polona, nr.9 sector 1 Bucureşti 911,30 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 645. Imobil str, Praga, nr.11 sector 1 Bucureşti 580,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 646. Imobil şi garaj str. D. Praporgescu, nr.33 sector 2 Bucureşti 445,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 647. Apartament nr.1 str. C. Prezan, nr.2A sector 1 Bucureşti 1.784,45 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 648. Teren str. Primăverii, nr.28 sector 1 Bucureşti 370,04 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 649. Imobil str. Primăverii, nr.48 sector 1 Bucureşti 1.043,44 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 650. Teren str. Privighetorilor, 1 bis sector 1 Bucureşti 151.000,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 651. Apartament nr.1 str. Edgar Quinet, nr.10 sector 1 Bucureşti 14,21 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 652. Apartament nr.2 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti 7,33 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 653. Apartament nr.3 str. Edgar Quinet, nr.l0 sector 1 Bucureşti 7,49 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 654. Apartament nr.4 str. Edgar Quinet, nr.10 sector 1 Bucureşti 14,79 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 655. Apartament nr.5 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti 7,46 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 656. Apartament nr.6 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti 7,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 657. Apartament nr.7 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti 17,92 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 658. Apartament nr.8 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti 14,79 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 659. Apartament nr.9 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti 7,46 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 660. Apartament nr. 10 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti 7,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 661. Apartament nr.11 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti 17,92 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 662. Apartament nr.13 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti 7,46 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 663. Apartament nr.17 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti 7,46 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 664. Apartament nr.18 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti 7,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 665. Apartament nr.21 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti 7,46 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 666. Apartament nr.25 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti 7,61 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 667. Apartament nr.32 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti 6,91 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 668. Imobil str. Rabat, nr.18 sector 1 Bucureşti 425,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 669. Teren str. Rabat, nr. 19 sector 1 Bucureşti 4,50 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 670. Imobil şi garaj str. Rabat, nr.21 sector 1 Bucureşti 787,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 671. Apartament nr.2 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 51,55 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 672. Apartament nr.3 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 41,95 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 673. Apartament nr.4 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 53,33 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 674. Apartament nr.5 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 45,36 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 675. Apartament nr.7 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 52,54 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 676. Apartament nr.8 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 44,77 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 677. Apartament nr.9 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 41,04 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 678. Apartament nr.10 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 56,31 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 679. Apartament nr.11 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 46,10 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 680. Apartament nr.12 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 41,30 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 681. Apartament nr.13 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 52,64 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 682. Apartament nr. 14 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 49,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 683. Apartament nr.15 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 41,20 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 684. Apartament nr. 16 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 52,56 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 685. Apartament nr.17 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 44,61 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 686. Apartament nr.18 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 41,22 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 687. Apartament nr.19 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 53,95 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 688. Apartament nr.21 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 41,20 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 689. Apartament nr.22 str. N.Racotă., nr.12-14 sector 1 Bucureşti 51,27 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 690. Apartament nr.23 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 43,48 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 691. Apartament nr.24 str. N.Racotă., nr.12-14 sector 1 Bucureşti 51,32 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 692. Apartament nr.25 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 45,35 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 693. Apartament nr.1 str. N.Racotă, nr. 16-18 sector 1 Bucureşti 26,09 O.U.G.                                                                                   nr.32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 694. Apartament nr.2 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 Bucureşti 16,62 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 695. Apartament nr.3 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 Bucureşti 25,96 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 696. Apartament nr.4 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 Bucureşti 21,31 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 697. Apartament nr.5 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 Bucureşti 23,86 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 698. Apartament nr.6 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 Bucureşti 21,36 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 699. Apartament nr.7 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 Bucureşti 27,61 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 700. Apartament nr.8 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 Bucureşti 21,45 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 701. Apartament nr.9 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 Bucureşti 28,10 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 702. aPartament nr.11 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 Bucureştii 27,33 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 703.1 Apartament nr.12 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 Bucureşti 20,92 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 704. Apartament nr.13 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 Bucureşti 25,18 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 705. Apartament nr.14 str. N.Racotâ, nr.16-18 sector 1 Bucureşti 22,21 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 706. Apartament nr.15 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 Bucureşti 27,21 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 707. Apartament nr. 16 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 Bucureşti 22,11 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 708. Teren str. Română, nr.2 sector 1 Bucureşti 3,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 709. Imobil şi garaj str. Alexandru Româno, sector 2 Bucureşti 573,00 -"-        nr.19──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 710. Imobil şi garaj str. CA. Rosetti, nr.33 sector 2 Bucureşti 1.785,85 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 711. Imobil str. CA. Rosetti, nr.35 sector 2 Bucureşti 1.967,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 712. Imobil str. M. Rosetti, nr.8A sector 2 Bucureşti 234,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 713. Imobil şi garaj str. Alecu Russo, nr.13-19 sector 2 Bucureşti 1,680,37 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 714. Imobil şi garaj str. Silvestru, nr.4 sector 2 Bucureşti 215,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 715. Imobil şi garaj str. Sofia, nr. 11 sector 1 Bucureşti 613,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 716. Imobil şi garaj str. Gh. Sontu, Nr.11 sector 1 Bucureşti 2.940,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 717. Imobil şi garaj str. Starostescu, nr.3 sector 1 Bucureşti 550,07 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 718. Imobil şi garaj str. Starostescu, nr.6 sector 1 Bucureşti 1.343,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 719. Apartament nr.22 str. Tineretului, nr.15, sector 4 Bucureşti 7,39 -"-      bl.A4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 720. Apartament nr.23 str. Tineretului, nr.15, sector 4 Bucureşti 7,37 -"-      bl.A4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 721. Imobil str. Tirana, nr.1 sector 1 Bucureşti 775,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 722. Imobil şi garaj str. Tokio, nr.11 sector 1 Bucureşti 215,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 723. Apartament nr.59 str. Trestiana, nr.3,bl.8B sector 4 Bucureşti 8,63 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 724. Apartament nr.64 str. Trestiana, nr.3,bl.8B sector 4 Bucureşti 8,96 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 725. Apartament nr.25 str. Turda, nr.116, bl.36 sector 1 Bucureşti 9,21 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 726. Apartament nr.28 str. Turda, nr.116, bl.36 sector 1 Bucureşti 8,92 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 727. Apartament nr.3 str. Turda, nr.120, bl.38 sector 1 Bucureşti 10,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 728. Apartament nr.36 str. Turda, nr. 120, bl.38 sector 1 Bucureşti 9,10 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 729. Imobil şi garaj str. Uruguay, nr.14 sector 1 Bucureşti 917,95 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 730. Imobil şi garaj str. Viitorului, nr.14 sector 2 Bucureşti 345,74 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 731. Imobil şi garaj str. Visarion, nr.9 A sector 1 Bucureşti 104,40 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 732. Apartament nr.4 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 Bucureşti 9,16 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 733. Apartament nr.9 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 Bucureşti 8,23 O.U.G.                                                                                   nr.32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 734. Apartament nr.13 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 Bucureşti 8,23 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 735. Apartament nr. 14 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 Bucureşti 6,48 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 736. Apartament nr.18 str. Aurel Vlaicu, nr, 147 sector 2 Bucureşti 6,48 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 737. Apartament nr.19 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 Bucureşti 7,01 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 738. Apartament nr.20 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 Bucureşti 6,21 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 739. Apartament nr.22 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 Bucureşti 6,48 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 740. Apartament nr.25 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 Bucureşti 8,23 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 741. Apartament nr.26 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 Bucureşti 6,48 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 742. Apartament nr.27 str. Aurel Vlaicu , nr.147 sector 2 Bucureşti 7,01 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 743. Apartament nr.31 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 Bucureşti 7,01 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 744. Apartament nr.35 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 Bucureşti 7,01 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 745. Apartament nr.47 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 Bucureşti 6,23 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 746. Apartament nr.53 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 Bucureşti 8,23 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 747. Apartament nr.54 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 Bucureşti 6,63 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 748. Apartament nr.55 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 Bucureşti 6,69 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 749. Apartament nr.56 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 Bucureştii 6,28 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 750. Apartament nr.58 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 Bucureşti 6,63 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 751. Apartament nr.63 str. Aurel Vlaicu, nr, 147 sector 2 Bucureşti 6,69 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 752. Apartament nr.65 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 Bucureşti 8,23 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 753. Apartament nr.73 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 Bucureşti 8,23 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 754. Apartament nr.77 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 Bucureşti 8,23 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 755. Apartament nr.81 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 Bucureşti 8,23 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 756. Imobil şi garaj str. Washington, nr. 14 A sector 1 Bucureşti 358,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 757. Imobil str. Alex. Xenopol, Nr.15 sector 1 Bucureşti 262,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 758. Imobil str. Zamfirescu D., nr.7 sector 1 Bucureşti 356,80 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 759. Imobil str. Zborului, nr. 10 sector 3 Bucureşti 615,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 760. Imobil din str.Cehov, nr.8, sector 1, Bucureşti 2.141,00 H.G.                                                                                   nr.39/96──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 761. Imobil din str. Dr.Lister, nr.57, sector 5, Bucureşti 436,96 H.G.                                                                                     nr.                                                                                     567/93──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 762. Teren aferent ap.1 din str.Bitolia, nr.21, corp A, parter, 149,44 H.G.      sector 1, Bucureşti nr.39/96──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 763. Teren aferent ap. 1 str. Dr.Constantin Severeanu, nr.36, sector 5, 175,60 -"-       Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 764. Teren aferent ap.2 str Muzeul Zambaccian, nr.14, et.1, sector 1, 34,11 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 765. Cotă indiviză 48,19% din imobil situat în Bucureşti, Calea 359,96 H.G.      Victoriei nr.118, sector 1, cu terenul aferent nr.                                                                                    1398/03──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 766. Imobil şi teren aferent din Bd. Aviatorilor nr.86, sector 1, 1.995,13 -"-      Bucureşti,──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 767. Imobil şi teren str. Mendeleev, nr.21 - 25, sector 1, Bucureşti 2.715,70 H.G.                                                                                      nr.                                                                                     488/03──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 768. Construcţii şi teren aferent Bazei "Cutezătorii" situate în 57.093,95 H.G.       str. Glodeni nr.3, sector 2, Bucureşti nr.                                                                                    1573/03──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 769. Teren din str. J.L.Calderon nr.16, sector 2, Bucureşti 150,42 H.G.                                                                                      nr.                                                                                    1031/04──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 770. Imobil cu terenul aferent din str. G.Clemanceau nr.9A, sector 1, 302,00 H.G.       Bucureşti nr.                                                                                    1031/04──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 771. Imobil cu terenul aferent din Şos.Kiseleff nr.10, sector 1,       Bucureşti 7.056,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 772. Imobil cu terenul aferent din str. Vasile Alecsandri nr.8, 929,00 -"-       sector 1, Bucureşti,──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 773. Teren şi garaj str. Porumbaru, nr.16 (fostă Câmpia Turzii, nr.16), 39,16 H.G.      aferent ap. 2, sector 1, Bucureşti nr.                                                                                     39/96──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 774. Teren aferent Secţiei Otopeni a Institutului de Gerontologie şi 50.090,00 H.G.      Geriatrie "Ana Aslan" (fără pădure), şos. Bucureşti-Ploieşti, nr.       jud. Ilfov. 1803/04──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 775. Construcţii şi construcţii speciale, spaţii verzi şi parc aferente 0,00 -      suprafeţei de teren de 50.090 mp, situată în incinta Secţiei      Otopeni a Institutului de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan",      şos.Bucureşti-Ploieşti, jud. Ilfov.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 776. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, Calea Victoriei, nr.218, 1.947,26 H.G.      sector 1 nr.                                                                                    1880/04──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 777. Terenul din Bucureşti, bd.Mărăşti nr.65-67, sector 1 (Romexpo) 445.229,76 H.G.                                                                                      nr.                                                                                    1709/04──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 778. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, Bd. Mircea Eliade nr.113, 26.782,36 H.G        sector 1 nr.2051                                                                                     /2004──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 779. Etajul 5 al imobilului situat în Bucureşti, Bd.Gheorghe Magheru 231,36 H.G      nr.6-8, sector 1, cu terenul aferent (cotă indiviză 11,11%) nr.2051                                                                                     /2004──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 780. Cotă indiviză de 28,14% din imobil situat în Bucureşti, Calea 1.156,00 H.G      Victoriei nr.91-93, sector 1, cu terenul aferent nr.2051                                                                                     /2004──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 781. Imobil şi garaj cu terenul aferent din Bucureşti, str. Heleşteului 405,07 H.G      nr. 22A, sector 1 nr.2051                                                                                     /2004──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 782. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, Bd. Mircea Eliade nr.12, 3.668,00 H.G       sector 1 nr.2051                                                                                     /2004──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 783. Imobil şi garaj din Bucureşti, str. Ionescu Gion, nr.13, sector 3 235,00 H.G                                                                                    nr.2051                                                                                     /2004────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    SUCURSALA DE TRANSPORT "BUCUREŞTII NOI"──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 784. AUTOBAZA "Bucureştii Noi" din B-dul Bucureştii Noi, nr.40, 84.241,47 H.G.      sector 1, Bucureşti, compus din: nr.      - clădire principală administraţie 567/93      - grup de imobile, hală de parcare, ateliere, hale de reparaţii,      depozite, staţii PECO, rezervor incendiu, cantină, cabinet      medical, laborator psihologic, spaţii administrative, secţii de      fabricaţie, secţii de reparaţii, spaţii de parcare, căi de acces,      cu terenul aferent desfăşurării următoarelor activităţi:      - autobaza transport internaţional de mărfuri, cu service VOLVO,      camioane şi service FREUHAUF, transport intern de mărfuri;      - autobaza transport persoane, autocare,microbuze, turisme şi      autoutilitare;      - secţia de reparaţii auto cu: reparaţii camioane, reparaţii      turisme, dezmembrări, fabricaţie, confecţii metalice, P.A.F.G.,      acoperiri galvanice.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 785. Sediul Central: Service Aviatorilor din Bd.Aviatorilor, nr.14, 1.580,86 -"-      sector 1, Bucureşti, cu teren cotă indiviză de 30,34% din totalul      de 5.210,47 mp., compus din:      - spaţii administrative      - spaţii pentru reparat autoturisme      - şcoală de şoferi      - staţie inspecţii tehnice periodice, transport persoane, vânzări      piese şi autoturisme.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 786. Imobil garaj cu teren cotă indiviză de 61,94% din totalul de 3.227,36 H.G.      5.210,47 mp. din str. Paris nr.11, sector 1, Bucureşti nr.                                                                                    1031/04────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       SUCURSALA AGROINDUSTRIALĂ BĂNEASA──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 787. Sediu central din Bucureşti, Şos.Bucureşti-Ploieşti, nr.107, 152,231,74 H.G.      sector 1, spaţii producţie, depozitare, sere, răsadniţe, cu nr.      terenul aferent 567/93──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 788. - Complet agrozootehnic Vlăsia: clădiri, spaţii de producţie - 4598020,00 - " -       depozitare, teren arabil      - Staţie pompare irigaţii 605,04      din comuna Snagov, jud.Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 789. Complex Buftea situat în oraşul Buftea, str.Ştirbei Vodă, nr.36, 288.117,00 H.G.      jud.Ilfov, compus din: nr.567/93      - Palatul Ştirbei      - Capela Ştirbei      - Vila Ştirbei      - Parc, lac, cu terenul aferent      - Clădire administraţie      - Clădire poartă      - Construcţii speciale      - Seră, ateliere, magazii anexă H.G.nr      - Teren clădiri fosta fabrică de conserve Ştirbei (Frigotehnica) 639/95──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 790. Spaţiu comercial situat în str.Câmpineanu, nr.26, bloc.85 parter, - H.G.      sector 1, Bucureşti (S utilă 115,00mp.) nr.                                                                                    567/93────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                     SUCURSALA AGROINDUSTRIALĂ MĂGURELE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 791. Complex Măgurele, cu terenul aferent, compus din: 209.810,94 -"-      - sediul administrativ (birouri)      - ferma pentru creşterea şi îngrăşarea porcilor      - fabrica de nutreţuri combinate      - depozite      - staţie de epurare      - staţie pompe      - 2 blocuri de locuinţe P+4 (20 apart.)      din comuna Măgurele, str. Atomiştilor nr. 1, jud. Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 792. Ferma Malu Roşu pentru creşterea animalelor de blană cu terenul 170.314,71 - " -      aferent din Comuna Gruiu, jud. Ilfov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                     SUCURSALA AGROINDUSTRIALĂ PIPERA──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 793. Imobil - sediul administrativ cu anexe, sere, hale sortare, 463.922,62 H.G.       depozite, ateliere şi terenul aferent din Şos. Pipera, nr. 79-81, nr.       sector 1, Bucureşti 639/95──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 794. Bloc locuinţe 6G în zona Aviaţiei cu terenul aferent din Str.av. 714,80 - " -      Alex. Şerbănescu, nr.4-6, sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 795. Teren în zona Colentina, str.Nicolae Zamfir, nr.1, sector 2, 8.833,10 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 796. Spaţiu comercial - (48,82 mp+26,60mp= 75,42mp) - din P-ţa - OT      Rosetti, nr.4, sector 2, Bucureşti cu cotă indiviză de teren nr.383/01──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 797. Ateliere cu magazii şi terenul aferent din str.Fabrica de Glucoza, 433,32 H.G.      nr.6, sector 2, Bucureşti nr.                                                                                    639/95────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          SUCURSALA "SALA PALATULUI"──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 798. Sala Palatului cu teren aferent din Bucureşti, str.Ion Câmpineanu, 8.955,00 H.G.       nr.28, sector 1 nr.2051                                                                                     /2004──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 799. Spaţii comerciale: - H.G.      - în Calea Victoriei, nr.68-70, sector 1, Bucureşti, (Su=180,31mp) nr.11                                                                                     /95 şi      - depozite în blocurile 2, 4 şi 5, situate la parter şi subsol, în nr.                                                                                     639/95      str.Valeriu Branişte, nr.54-56, sector 3, Bucureşti, (Su=604,07mp) repu-                                                                                    blicată      - parter imobil, str. I. Câmpineanu, nr.27, bl.7, sector 1,      Bucureşti, (Su=126,80 mp)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL "TRIUMF"──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 800. Imobil - sediu, spaţii de producţie şi depozite - cu anexe (cabină 1,479,20 H.G.      poartă, centrală frigorifică) şi terenul aferent din Aleea 567/93      Alexandru, nr.45, sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 801. Teren cu barăci de depozitare în Aleea Alexandru, nr.42, sector 1, 619,00 - " -      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 802. Imobil Hotel Triumf cu terenul aferent din Şos. Kiseleff, nr.12, 14.987,00 -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 803. Imobil Club Floreasca cu terenul aferent din Bucureşti, Bd.Mircea 16.010,60 -"-      Eliade, nr.1, sector 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 804. Imobil cu terenul aferent din str.Aleea Modrogan, nr.3, sector 1, 655,00 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 805. Sere de flori şi răsaduri cu terenul aferent din str. Aleea 4.200,00 - " -      Modrogan, nr.1A, sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 806. Sere cu terenul aferent din str.Ţărmului, nr.5, sector 1, Bucureşti 11.793,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 807. Vila nr.3 şi teren aferent din str. Narciselor, nr.19, 1.537,00 H.G.      comuna Snagov, judeţul Ilfov nr.445/95──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 808. Vila nr.5 şi teren aferent din str.Florilor, nr.111A, com.Snagov, 12.403,00 -"-      jud.Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 809. Anexă - puţ apă şi teren aferent din str.Florilor nr.111A, sat 193,00 -"-      Snagov, comuna Snagov - Vila 5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 810. Teren Vila 7 str.Lalelelor, nr.7A, comuna Snagov, judeţul Ilfov 133,50 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 811. Vila nr.12 A şi teren aferent din str.Nufarului, nr.15E, comuna 5.019,00 -" -      Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 812. Anexă -spălătorie Vila nr.13 şi teren aferent din str.Nufarului, 29,96 - " -      nr.15C bis, comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 813. Anexă şi teren aferent Vila nr.14 din str.Nufarului, nr.15A bis, 81,35 -"-      comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 814. Decantor şi teren aferent Vila nr.16 str.Intrarea Socului, nr.2A, 658,00 -"-      comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 815. Teren Vila 17 str. Intrarea Socului, nr.4A bis, comuna Snagov, 467,35       judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 816. Teren Vila 19 str.Aleea Nufărului, nr.1 A, comuna Snagov, judeţul 1.964,00 - " -      Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 817. Teren - anexă Vila 21 str.Zorelelor, nr,16A, comuna Snagov, jud. 1.121,00 - " -      Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 818. Vila nr.22 cu 2 anexe şi terenul aferent din str.Zorelelor, nr.22A, 6.987,00 - " -     comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 819. Complexul"Muntenia" str.Aleea Nufărului, nr.1B, comuna 26.289,00 H.G.      Snagov, jud. Ilfov format din: nr.      - Restaurant "Muntenia" - Hotel "Muntenia" şi bar cu sală de jocuri 445/95      şi magazie, bufet, spălătorie, seră, anexă Vila nr.16 şi anexa      Vila nr.17;      - Sediu administrativ al sucursalei format din Vila 15 şi      construcţia nouă cu anexele (centrala termică, centrala telefonică,      magazie, depozite, atelier tâmplărie, cu terenul aferent)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 820. Vila nr.23 -hotel şi restaurant- cu teren aferent din str. 25.153,40 - " -       Zorelelor, nr.44A, comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 821. Teren aferent Anexă Vila nr.24A din Intrarea Tuberozelor, nr.2A, 3.181,50 - " -      comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 822, Vila nr.28 cu anexă şi teren aferent din Intrarea Lăcrămioarelor, 3.918,00 - " -      nr,88A, comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 823- Vila nr.30 şi teren aferent din Intrarea Violetelor, nr.92A, 6.815,00 - " -      comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 824. Teren Vila nr.31 din Intrarea Violetelor, nr.92B, comuna Snagov, 17.249,00 - " -      judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 825. Anexă Vila nr.32 şi teren aferent str. Zorelelor, nr,104A bis, 1.668,00 -"-      comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 826. Vila nr.35 şi teren aferent din str.Mărăşeşti, nr.23A, sat 12.753.00 -" -      Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 827. Teren aferent Vilei nr.38 şi teren aferent din str.Războieni, 4.929,00 - " -       nr.7A, sat Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 828. Vila nr.39 şi teren aferent din str.Gorăslău, nr.50A, sat 2.705,00 -"-      Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 829. Anexă şi teren Vila nr.42 str.Narciselor, nr.4B, comuna Snagov, 962,00 - " -      judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 830. Teren aferent puţ apă - Vila nr.44 din str.Merilor, nr.l2A, comuna 206,00 -"-      Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 831. Vila nr.45 cu anexă şi terenul aferent din str.Narciselor, nr.2, 3.972,00 -" -      comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 832. Anexele nr.49 şi nr.50 cu terenul aferent din str.Narciselor, 475,00 - " -      nr.2A, comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 833. Vila nr.57 şi teren aferent din str.Merilor, nr.3, comuna Snagov, 750,00 - " -      judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 834. Vila nr.59 şi teren aferent din Str lalelelor, nr.5B, comuna Snagov, 829,00 - " -      judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 835. Anexă Vila nr.63 şi teren aferent din str.Intrarea Socului, nr.10, 211,00 -"-      comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 836. Vila nr.67A cu teren aferent din str.Tuberozelor, nr.9A, comuna 2.055,00 -" -      Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 837. Drum acces Vila 67A din str. Tuberozelor nr.9A,9B, comuna Snagov, 1.546,00 - " -       judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 838. Teren Vila nr.68 cu anexă şi teren aferent din str.Intrarea Macului, 198,64 H.G.      nr.66A, comuna Snagov, judeţul Ilfov nr.445/95──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 839. Vila nr.71 cu anexă şi teren aferent din str.Zorelelor, nr.132A, 4.602,00 -"-      comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 840. Teren Vila nr.76 din str. Călugăreni, nr.2, sat Ghermăneşti, 857,00 - " -      comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 841. Vila nr.80 şi teren aferent din str.Sarmisegetuza, nr.52A, sat 4.860,00 - " -      Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 842. Teren Vila nr.82 din str.Sarmisegetuza, nr.70A, sat Ghermăneşti, 119,10 - " -      comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 843. Teren Vila nr.85 din str. Războieni nr.16A, sat Ghermăneşti, 561,00       comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 844. Vila nr.86 şi teren aferent din str.Războieni, nr.16A, sat 7.986,00 -"-      Ghermăneşti, comuna Snagov jud.. Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 845. Vila nr.90 cu anexă şi teren aferent din sat Siliştea Snagovului, 6.320,00 -"-      comuna Gruiu, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 846. Vila nr.91 şi teren aferent din str.Narciselor, nr.14, sat Snagov, 802,00 -"-      comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 847. Apartament nr.1, parter din imobil situat în str.C-ţin Prezan, 1.268,88 Ord.SGG      nr.4, sector 1, Bucureşti nr.                                                                                   530/1996──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 848. Teren Palat Primăverii din Bucureşti, Bd.Primăverii nr.50, 6.004,00 H.G.       sector 1 nr.                                                                                    1398/03──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 849. Construcţii speciale (reţele tehnico-edilitare, plantaţii parc şi 0 -      mobilier decorativ, împrejmuire, alei carosabile şi pietonale, lac      artificial, chioşcuri decorative) situate pe teren în suprafaţă de      6.004 mp din Bucureşti, Bd. Primăverii nr.50, sector 1.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 850. Teren Palat Primăverii - LAC 1 din Bucureşti, Bd.Mircea Eliade 4.594,33 -"-      nr. 5-13, sector 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 851. Teren - Casele de oaspeţi - LAC 2 şi LAC 3 din Bucureşti, 1.273,99 -"-       str. Turgheniev nr.22-24, sector 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 852. Imobile - parţial cu terenul aferent din Bucureşti, str.Turgheniev 265,00 H.G.      nr. 22-24, sector 1 2375/                                                                                     2004      - Corp C4 (clădire poartă, platformă+scară) - suprafaţă construită       la sol - 67 mp;      - Corp C5 (garaj, scară, ziduri) - suprafaţă construită la      sol = 107 mp;      - Corp C6 (clădire anexă, ziduri) - suprafaţă construită la      sol = 72 mp;      - Corp C7 ( casetă gaze+sistem mecanic poartă) - suprafaţă      construită la sol = 16 mp ;      - Corp C8 (ghenă) - suprafaţă construită la sol = 3 mp──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 853. Teren Vila DANTE, str.Dante Aligheri nr.11, sector 1, Bucureşti 2.328,09 H.G.                                                                                     nr.                                                                                    1398/03──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 854. Club social din Parcul rezidenţial Băneasa, com.Voluntari, 8.546,70 -" -      şos.Erou Iancu Nicolae nr.6, jud.Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 855. Vila nr.1 din Parcul rezidenţial Băneasa, com.Voluntari, şos.Erou 623,70 -"-       Iancu Nicolae nr.6, jud.Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 856. Vila nr.18 din Parcul rezidenţial Băneasa, com.Voluntari, şos.Erou 494,70 -"-      Iancu Nicolae nr.6, jud.Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 857. Vila nr.56 din Parcul rezidenţial Băneasa, com.Voluntari, şos.Erou 733,80 -"-      Iancu Nicolae nr.6, jud.Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 858. Imobil - Casa de oaspeţi -compus din 2 corpuri de clădire şi 21.119,00 H.G.      anexa, cu terenul aferent din Bucureşti, Aleea. Modrogan nr.1, 1031/04      sector 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 859. Teren aferent Imobil Casa de oaspeţi din Bucureşti, 773,22 -"-       str.Turgheniev nr. 18, sector 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       ACTIVITATEA PROPRIE A REGIEI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 860. Imobil -sediu central - cu anexe şi terenul aferent din str. 6.166,27 H.G.       Moliere, nr.6-8, sector 1, Bucureşti nr.                                                                                    567/93────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 5LISTAbunurilor imobile, proprietate a Regiei Autonome"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. DENUMIREA IMOBILULUI ŞI ADRESA TEREN crt. -mp.-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 2 3───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL TRIUMF───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Teren intravilan la Vila 23 Snagov, jud.Ilfov 4,805,60───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ŞI ÎNTREŢINEREA                     FONDULUI IMOBILIAR─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Imobil şi teren Bd.Unirii, nr.68, bl.K2, scara 2, sector 3, 248,00     Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Apartament Str.C-ţin. Prezan, nr.4, et.2, ap.3, sector 1, 1.202,91    Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Apartament Bd.Tineretului, nr. 15, bl.A4, et. 1, ap.7, sector 4 7,38─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Apartament Str.Turda, nr.120, bl.38, sc.A, et.5, ap.21, sect.1 8,97─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Apartament Str.Paris, nr.325 et. 1, ap.2, sector 1, Bucureşti şi 270,91    teren (cotă indiviză de 41,3% din suprafaţa totală de    655,95mp)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Imobil situat în str. Mureş, nr.4, sect.1, Bucureşti 3.012,00───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               SUCURSALA AGROINDUSTRIALĂ MĂGURELE─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Teren comuna Măgurele, str.Atomiştilor, nr. 1, jud.Ilfov 16.895,32───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SUCEAVA─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Spaţiu comercial în suprafaţă de 75 mp, str.N.Bălcescu, nr.4, 87,62    localitatea Suceava, jud.Suceava.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SINAIA─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10. Teren Vila "POSTĂVARUL" din Predeal, str. Nicolae 682,20     Bălcescu nr.38, jud. Braşov─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11. Teren Vila "IZVORUL" din Predeal, str.Nicolae Bălcescu 699,48      nr.36, jud.Braşov───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL NEPTUN─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12. Teren aferent drumului de acces la activul "Sere şi răsadniţe 237,66     RAAPS" din Neptun, jud.Constanţa───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL OLĂNEŞTI─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 13. Din Vila Bujoreni, din Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian -      nr.267, jud.Vâlcea:     - terasă acoperită─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 14. Din Complex PALAT OLĂNEŞTI, din Olăneşti, Aleea Salcâmilor      nr. 2, jud. Vâlcea:     - clădire corp gardă nou     - clădire centrală termică Palat Olăneşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------