LEGE nr. 562 din 7 decembrie 2004 (*republicată*)privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 10 noiembrie 2009    ------------ Notă *) Republicată în temeiul dispoziţiilor art. II din Legea nr. 174/2009 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 335 din 20 mai 2009.Legea nr. 562/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.169 din 9 decembrie 2004 şi a mai fost modificată prin Legea nr. 357/2006 pentru modificarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 1Se autorizează instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională să vândă unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 2 (1) Pot cumpăra o singură locuinţă de serviciu titularul contractului de închiriere, dacă o deţine în baza unui contract valabil încheiat şi îndeplineşte o funcţie în una dintre instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi pensionarii sau urmaşii titularilor contractelor de închiriere decedaţi, în situaţia în care fac dovada că ocupau locuinţa de serviciu, au achitat chiria la zi şi că nu au deţinut în proprietate o locuinţă după anul 1990. (2) De prevederile alin. (1) beneficiază şi persoanele transferate între instituţiile din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională. (3) Se exceptează de la prevederile alin. (1): a) persoanele a căror activitate în instituţiile prevăzute la art. 1 a încetat prin demisie sau din motive imputabile lor, în condiţiile prevăzute de lege; b) persoanele care deţin în proprietate, ele sau soţul, soţia ori copiii aflaţi în întreţinere, o locuinţă proprietate personală şi care îndeplineşte condiţiile minimale prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) În cazurile prevăzute la alin. (2), vânzarea locuinţelor de serviciu se face de către instituţia publică ce le are în administrare. (5) În situaţia în care soţii, cadre militare sau personal civil, deţin fiecare câte o locuinţă de serviciu, de prevederile alin. (1) poate beneficia numai unul dintre aceştia.  +  Articolul 3 (1) Locuinţele de serviciu pot fi vândute titularilor de contract de închiriere cu plata integrală a valorii locuinţei sau în rate. (2) Ratele lunare pentru achitarea contravalorii locuinţelor se vor eşalona pe o perioadă de maximum 20 de ani, cu o dobândă anuală de 5%. (3) Vânzarea locuinţelor de serviciu se efectuează prin structuri proprii, abilitate prin ordin al conducătorilor instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.  +  Articolul 4 (1) Preţul de vânzare al locuinţelor se stabileşte pe baza procedurilor de evaluare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Decretul-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin indexarea valorii astfel determinate în funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum, valabil în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acestui act normativ şi data încheierii contractului de vânzare-cumpărare. (2) Vânzarea locuinţelor de serviciu de către instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în condiţiile prezentei legi, nu constituie operaţiune impozabilă din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, potrivit art. 127 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În cazul în care valoarea determinată potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) este mai mare decât valoarea de piaţă a locuinţei, stabilită prin raport de expertiză elaborat de evaluatori atestaţi, preţul de vânzare al locuinţei va fi cel stabilit prin raportul de expertiză.  +  Articolul 5În situaţia în care locuinţele de serviciu nu sunt cumpărate de chiriaşi şi au devenit disponibile din diferite motive, acestea pot fi transferate la autorităţile interesate, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 6În situaţia în care locuinţele de serviciu sunt ocupate de pensionari sau de urmaşi ai titularilor contractelor de închiriere decedaţi, al căror venit nu le permite cumpărarea locuinţei în condiţiile prevăzute la art. 3, aceştia îşi pot păstra calitatea de chiriaş.  +  Articolul 7 (1) Locuinţele cumpărate în rate în condiţiile prezentei legi nu pot fi înstrăinate prin acte între vii până la data achitării integrale a preţului. (2) Locuinţele dobândite în condiţiile prezentei legi nu pot fi restructurate şi acestora nu li se poate schimba destinaţia, până la data prevăzută la alin. (1), fără autorizarea prealabilă a instituţiilor publice prevăzute la art. 1. (3) Instituţiile publice prevăzute la art. 1 îşi garantează încasarea preţului prin constituirea unei ipoteci asupra locuinţei în favoarea lor. Această operaţiune este scutită de taxa de timbru.  +  Articolul 8 (1) Sumele încasate din vânzarea locuinţelor de serviciu se fac venit la bugetul de stat. (2) Din sumele prevăzute la alin. (1) se vor deduce cheltuielile determinate de procesul de evaluare a locuinţelor.  +  Articolul 9Locuinţele de serviciu prevăzute la art. 1, aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, se trec în proprietatea privată a statului prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 32 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, art. 22^2 din Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II-IV din Legea nr. 357/2006 pentru modificarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 562/2004 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actului modificator:"Art. II. - Preţul şi condiţiile de plată prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare, încheiate în baza Legii nr. 562/2004, pot fi modificate la cererea cumpărătorilor, potrivit prevederilor prezentei legi.Art. III. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi*), se vor emite norme metodologice de aplicare**), ce vor cuprinde şi criteriile pentru stabilirea locuinţelor de serviciu ce se pot vinde în condiţiile art. 1 din Legea nr. 562/2004, aprobate prin ordine ale conducătorilor instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.Art. IV. - La data intrării în vigoare a prezentei legi*) se abrogă normele metodologice aprobate prin hotărârile Guvernului emise în aplicarea Legii nr. 562/2004."------------- Notă *) Legea nr. 357/2006 a intrat în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 27 iulie 2006. Notă **) A se vedea Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 678/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea unor locuinţe de serviciu aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 19 decembrie 2008.-------------