ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 (*actualizată*)privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii**)(actualizata până la data de 25 octombrie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------**) Titlul ordonantei de urgenta a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007.Având în vedere necesitatea adoptarii unor măsuri urgente pentru stabilirea unui sistem de control ex-ante îndomeniul achizitiilor publice, în contextul angajamentelor asumate de România în cadrul capitolului 21 "Politica regionala şi coordonarea instrumentelor structurale" şi al recomandarilor Comisiei Europene,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se desemneaza Ministerul Finanţelor Publice ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru indeplinirea functiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenţa legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii.------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007. (2) În sensul prevederilor alin. (1), fac obiectul verificării aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor cu valoare estimată, fără TVA, egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 124 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009.(2^1) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2), în cazul unor solicitări din partea organismelor şi entităţilor publice, pot face obiectul verificării şi aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de lucrări/servicii cu valoarea estimată, fără TVA, mai mică decât valorile prevăzute la alin. (2).--------------Alin. (2^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009. (3) Verificarea priveste etapele procesului de achiziţie publică, după publicarea anuntului de participare până la atribuirea şi semnarea contractului. În situaţiile excepţionale reglementate de lege, în care este permisa incheierea contractului fără publicarea prealabila a anuntului de participare, verificarea priveste etapele procesului de achizitie începând cu transmiterea invitatiei de participare la negociere până la atribuirea şi semnarea contractului.  +  Articolul 2Ministerul Finanţelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central şi teritorial, efectuează verificarea procesului de atribuire a contractelor, în mod selectiv, pe baza unor criterii de selecţie. Metodologia de selecţie va fi stabilită prin normele de aplicare ale prezentei legi.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009.  +  Articolul 3Obiectivul functiei de verificare a achizitiilor publice este de a contribui la asigurarea conformitatii cu legislatia din domeniu a procedurilor derulate în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi a documentelor intocmite în cadrul acestor proceduri.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007.  +  Articolul 4În îndeplinirea funcţiei de verificare, atribuţiile Ministerului Finanţelor Publice sunt următoarele:------------Partea introductiva a art. 4 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009. a) urmărirea derulării principalelor etape ale procedurilor de atribuire a contractelor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (2^1);------------Litera a) a art. 4 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009. b) analiza documentaţiei de atribuire întocmită de autoritatea contractantă, în scopul atribuirii contractelor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (2^1);------------Litera b) a art. 4 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009. c) elaborarea de rapoarte de activitate pentru fiecare procedură de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, care a fost supusă verificării de către observatorii desemnaţi, în termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea activităţii de verificare;------------Litera c) a art. 4 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009. d) emiterea de avize cu caracter consultativ în situaţia în care se constata neconcordante în aplicarea legislaţiei în domeniul achizitiilor publice.  +  Articolul 4^1Autorităţile contractante iniţiatoare ale procedurilor de atribuire, selectate pentru verificare, au obligaţia de a îndeplini în termenul stabilit prin dispoziţiile legislaţiei secundare, următoarele: a) de a pune la dispoziţie documentaţia de atribuire, în situaţia în care aceasta nu este disponibilă în sistemul electronic de achiziţii publice, precum şi toate documentele aferente derulării procedurii de atribuire; b) de a informa asupra calendarului de derulare a procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor şi asupra oricăror modificări aduse calendarului de derulare a procesului de evaluare; c) de a pune la dispoziţie raportul procedurii de atribuire, înainte de a fi aprobat de către conducătorul autorităţii contractante, în vederea asigurării scopului preventiv al funcţiei de verificare; d) de a notifica semnarea contractului/acordului-cadru, în termen de 3 zile de la semnarea acestuia de către ambele părţi, precizând data semnării, ofertantul câştigător şi preţul.------------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009.  +  Articolul 5 (1) Pentru procedurile de atribuire care nu impun publicarea unui anunţ de participare în sistemul electronic de achiziţii publice, autorităţile contractante au obligaţia de a înştiinţa Ministerul Finanţelor Publice asupra procedurii ce urmează a fi derulată, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei.------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009. (2) În vederea indeplinirii atribuţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice desemneaza observatori care participa şi verifica etapele procesului de atribuire a contractelor selectate în conformitate cu prevederile art. 2. Observatorii nu fac parte din comisiile de evaluare a ofertelor şi nu au dreptul de a interveni în activitatea expertilor cooptati.------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007. (3) În exercitarea atribuţiilor lor de serviciu, observatorii elaboreaza rapoarte de activitate pentru fiecare procedura de achiziţie publică la care au participat, pe care le transmit autorităţii contractante. (4) În situaţia în care, în exercitarea functiei de verificare, constata neconcordante în aplicarea legislaţiei din domeniul achizitiilor publice, structurile specializate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice*) au dreptul sa consulte Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice înainte de a emite avizul consultativ prevăzut la art. 4 lit. d).------------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007, prin inlocuirea sintagmei "Ministerul Finanţelor Publice" cu sintagma " Ministerul Economiei şi Finanţelor". Art. II din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009.*) A se vedea art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008. (5) Structurile specializate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice*) au obligaţia de a transmite avizul consultativ autorităţii contractante, Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice şi, după caz, organului ierarhic superior al autorităţii contractante.------------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007, prin inlocuirea sintagmei "Ministerul Finanţelor Publice" cu sintagma " Ministerul Economiei şi Finanţelor". Art. II din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009.*) A se vedea art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008. (6) În baza avizului consultativ al structurilor specializate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, autoritatea contractantă poate să modifice, sa inceteze, sa revoce, sa anuleze actele în conformitate cu care s-a emis avizul consultativ.------------Alin. (6) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007.  +  Articolul 6Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenţa legii privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii revine autorităţii contractante.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007.  +  Articolul 7În cazul proiectelor finantate din fonduri europene, avizele consultative şi rapoartele de activitate se transmit şi autorităţii de management competente.  +  Articolul 8Observatorii desemnaţi în procesul de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii se supun dispoziţiilor legale referitoare la situaţiile de incompatibilitate sau conflict de interese, aplicabile persoanelor implicate în procesul de verificare sau evaluare a candidaţilor sau ofertanţilor, prevăzute în cadrul legal privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007.  +  Articolul 10 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele: a) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 4^1, cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei; b) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei; c) netrimiterea în termen de 3 zile lucrătoare a documentelor şi informaţiilor solicitate de observatorii desemnaţi, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei.------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009. (2) Constatarea şi aplicarea sanctiunilor sunt de competenţa observatorilor desemnaţi pentru verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor. (3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.------------Alin. (3) al art. 10 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009.  +  Articolul 11Prevederile art. 10 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 12Ministerul Finanţelor Publice*) elaboreaza norme de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta.------------Art. 12 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007, prin inlocuirea sintagmei "Ministerul Finanţelor Publice" cu sintagma " Ministerul Economiei şi Finanţelor". Art. II din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009.*) A se vedea art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008.  +  Articolul 14Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 30 iunie 2006, cu excepţia art. 1 alin. (1), art. 12 şi 13 care intră în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor publice,Claudiu Doltu,secretar de statMinistrul integrarii europene,Anca Daniela BoagiuPreşedintele Autorităţii Naţionale pentruReglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice,Alexandru Stefan CojocaruBucureşti, 12 aprilie 2006.Nr. 30.-----------