ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 (*actualizată*)cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale(actualizată până la data de 12 octombrie 2009*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Luând în considerare actualul context internaţional, principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare, care vor fi subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice şi de reducere a inflaţiei şi atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,având în vedere opiniile şi recomandările Comisiei Europene şi ale organismelor financiare internaţionale, referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare în sensul diminuării cheltuielilor curente de administrare şi alocarea cu prioritate a resurselor către proiecte cu efect multiplicator în economie care reprezintă principalul mijloc de limitare a ritmului de scădere economică şi de compensare parţială a reducerii activităţii din sectorul privat,pentru păstrarea echilibrelor bugetare sunt necesare unele măsuri menite să reducă volumul cheltuielilor bugetare la un nivel care să permită respectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Rectificarea bugetară pe anul 2009  +  Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2009, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 şi nr. 121 bis din 27 februarie 2009, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) Influenţele asupra bugetului de stat pe anul 2009, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2009 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009, stabilit conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 3/16/13b la bugetul Ministerului Finanţelor Publice, se majorează la venituri cu suma de 154.000 mii lei şi, în mod corespunzător, la cheltuieli astfel: a) 94.000 mii lei la titlul "Cheltuieli de capital", inclusiv pentru finanţarea modernizării punctelor de trecere a frontierei la standardele Schengen; b) 60.000 mii lei la titlul "Bunuri şi servicii". (2) În bugetul Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2009, capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 20 "Bunuri şi servicii", la articolul 25 "Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului potrivit dispoziţiilor legale" se cuprinde şi suma de 1.000 mii lei pentru consultanţă juridică în domeniul datoriei publice, care se asigură prin redistribuire în cadrul acestui capitol.  +  Articolul 4Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să efectueze modificări în volumul şi structura bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, cu încadrare în suma totală aprobată în anexa nr. 3/13/02 la titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", precum şi redistribuiri de credite bugetare în cadrul titlurilor de cheltuieli ca urmare a bugetului rezultat după punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei să suplimenteze veniturile bugetului sumelor alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii pe anul 2009 cu suma de 30.000 mii lei, provenită din repartizarea profitului Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A. şi în mod corespunzător se majorează cheltuielile prevăzute la capitolul 70.10 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul VII "Alte transferuri", articolul 55 "Alte transferuri", în anexa nr. 3/15/13.  +  Articolul 6Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării să efectueze redistribuiri de credite bugetare între obiectivele de investiţii în continuare, obiectivele de investiţii noi şi "Alte cheltuieli de investiţii", în limita prevederilor bugetare aprobate.  +  Articolul 7Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze redistribuiri de sume la veniturile şi cheltuielile bugetului sumelor alocate pentru activităţi finanţate din venituri proprii, prevăzute în anexa nr. 3/18/13.  +  Articolul 8Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale să redistribuie în cadrul creditelor bugetare aprobate la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială" suma de 3.200 mii lei de la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" la titlul 71 "Active nefinanciare", pentru finalizarea sistemului informatic integrat pentru administrarea prestaţiilor sociale.  +  Articolul 9Se autorizează Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri să efectueze redistribuiri de credite bugetare de la alte programe, în vederea finanţării în anul 2009 a "Programului privind organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2009", fără afectarea fondurilor prevăzute pentru stimularea exportului.  +  Articolul 10În cazul în care creditele bugetare aferente titlului 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sunt insuficiente, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Ministerului Finanţelor Publice, va aproba finanţarea temporară, din veniturile obţinute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, a proiectelor din cadrul Politici Comune Agricole şi de Pescuit.  +  Articolul 11Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Ministerului Mediului pe anul 2009 se diminuează la capitolul 74.08 "Protecţia mediului", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" cu suma de 757.675 mii lei.  +  Articolul 12În anexa nr. 3/23/02 la bugetul Ministerului Mediului, la asteriscul din subsolul anexei, comuna Seicaia se va citi comuna Şercaia.  +  Articolul 13 (1) Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2009, de la capitolul 84.01 "Transporturi" alineatul "Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul" se suportă şi subvenţiile aferente lucrărilor executate şi neplătite în anul 2008. (2) Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să efectueze următoarele modificări: a) redistribuirea sumei de 4.918 mii lei de la proiectul 15 ISPA2004/RO/16/P/PA/002 - "Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor ce vor fi propuse spre finanţare prin Fondul de Coeziune (CNADNR)" la proiectul 65 ISPA2004/RO/16/P/PT/009 - Construcţia infrastructurii feroviare şi rutiere la cel de-al doilea pod Calafat-Vidin (CNADNR)", prevăzute în anexa nr. 3/24/21; b) redistribuirea sumei de 23.000 mii lei de la proiectul 17 ISPA2001/RO/P/PT/005 "Construcţia variantei de ocolire a oraşului Sibiu (CNADNR)" la proiectul 16 ISPA2001/RO/P/PT/006 "Reabilitarea Secţiunii Drobeta-Turnu Severin - Lugoj, km 332+150 - km 495+800", pe anul 2009 şi pe total proiect, prevăzute în anexa nr. 3/24/21; c) redistribuirea sumei de 23.000 mii lei de la obiectivul de investiţii "Construcţia variantei de ocolire a oraşului Sibiu" la obiectivul de investiţii "Reabilitarea Secţiunii Drobeta-Turnu Severin - Lugoj, km 332+150 - km 495+800 (CNADNR)", pe anul 2009 şi pe total, prevăzute în anexa nr. 3/24/29.  +  Articolul 14Se autorizează Ministerul Sănătăţii să efectueze următoarele modificări: a) redistribuiri de credite bugetare la capitolul 66.01 "Sănătate", între titlul 20 "Bunuri şi servicii" şi titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", precum şi în cadrul titlului 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", inclusiv majorarea alineatului 51.01.11 "Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" cu suma de 4.500 mii lei şi introducerea alineatului 51.02.08 "Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă" cu suma de 1.415 mii lei; b) redistribuiri de credite bugetare la capitolul 66.10 "Sănătate", între şi în cadrul titlurilor 20 "Bunuri şi servicii", 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" şi 71 "Active nefinanciare", cu suplimentarea alineatului 51.01.35 "Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către Fondul de asigurări sociale de sănătate" cu suma de 25.500 mii lei pentru Programul naţional de depistare precoce a cancerului; c) introducerea în programul "Asigurarea dezvoltării capacităţii instituţionale a sistemului de sănătate" al capitolului 70.10 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică" a sumei de 901 mii lei, prin diminuarea cu aceeaşi sumă a capitolului 66.10 "Sănătate".  +  Articolul 15În bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, anexa nr. 3/36/02, textul celui de-al doilea asterisc din subsolul acesteia se modifică şi va avea următorul cuprins:"Din totalul sumei de 135.160 mii lei, suma de 400 mii lei este destinată Federaţiei Române de Tenis pentru Cupa Davis".  +  Articolul 16Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2009 pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti se diminuează cu suma de 811,9 milioane lei, potrivit anexei nr 3.  +  Articolul 17Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2009 se modifică după cum urmează: a) veniturile se diminuează cu suma de 564,5 milioane lei prin diminuarea contribuţiilor de asigurări cu suma de 594,5 milioane lei, din care: 382,7 milioane lei la contribuţiile de asigurări sociale de sănătate şi 211,8 milioane lei la contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii şi prin majorarea subvenţiilor cu suma de 30,0 milioane lei, din care: 4,5 milioane lei subvenţia primită de bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi cu suma de 25,5 milioane lei sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii; b) cheltuielile se majorează cu suma de 21,1 milioane lei la capitolul 66.05 "Sănătate", prin diminuarea cu suma de 8,9 milioane lei a titlului "Cheltuieli de personal" şi majorarea cu suma de 30,0 milioane lei a titlului "Bunuri şi servicii"; c) Fondul de rezervă al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se diminuează cu suma de 3,8 milioane lei; d) excedentul bugetului se diminuează cu suma de 581,8 milioane lei.  +  Articolul 18 (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2009, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 19/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 27 februarie 2009, se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În bugetul asigurărilor sociale de stat veniturile aferente sistemului public de pensii se diminuează la contribuţiile de asigurări sociale de stat cu suma de 1.573,0 milioane lei şi se majorează la subvenţii de la bugetul de stat cu suma de 1.347,5 milioane lei, cheltuielile se diminuează cu suma de 4,1 milioane lei la titlul "Cheltuieli de personal" al capitolului 68.03 "Asigurări şi asistenţă socială", iar excedentul se diminuează cu suma de 221,4 milioane lei. (3) Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale să majoreze la capitolul 68.03 "Asigurări şi asistenţă socială" titlul "Dobânzi" cu suma de 21,1 milioane lei, prin redistribuire de la alte titluri în cadrul aceluiaşi capitol. (4) Veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se diminuează cu suma de 9,4 milioane lei la contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, iar excedentul acestui sistem se diminuează cu aceeaşi sumă. (5) În bugetul asigurărilor pentru şomaj, veniturile aferente sistemului asigurărilor pentru şomaj se diminuează la contribuţii de asigurări pentru şomaj cu suma de 110,7 milioane lei, cheltuielile se majorează la capitolul 68.04 "Asigurări şi asistenţă socială" cu suma de 328,0 milioane lei, prin majorarea cu 240,3 milioane lei la titlul "Asistenţă socială", cu suma de 82,5 milioane lei la titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", cu 2,5 milioane lei la titlul "Bunuri şi servicii", cu 7,0 milioane lei prin introducerea titlului "Dobânzi" şi prin diminuarea cu 4,3 milioane lei la titlul "Cheltuieli de personal", iar deficitul se majorează cu suma de 438,7 milioane lei. (6) În bugetul asigurărilor pentru şomaj, la capitolul 80.04 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", la titlul "Alte transferuri", articolul "Transferuri interne", se introduce alineatul "Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană" cu suma de 0,01 milioane lei, care se asigură prin redistribuire în cadrul acestui titlu. (7) Veniturile fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale se diminuează la contribuţia angajatorilor cu suma de 20,4 milioane lei şi se diminuează cu aceeaşi sumă excedentul acestui fond. (8) Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale să detalieze la capitolul 64.04 "Cheltuielile fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" alineatele articolului "Cheltuieli salariale în bani" de la titlul "Cheltuieli de personal" din bugetul asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul 19 (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările prevăzute în prezentul capitol în volumul şi structura bugetelor acestora şi ale bugetului de stat, bugetului sumelor alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj. (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ordonatorii principali de credite comunică Ministerului Finanţelor Publice detalierea modificărilor aprobate. (3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate şi să introducă modificările prevăzute în prezentul capitolul în bugetele lor şi în anexele la acestea.  +  Articolul 20Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 31 decembrie 2009, dispoziţiile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, se suspendă.  +  Capitolul II Măsuri privind cheltuielile publice  +  Articolul 21Prevederile prezentului capitol se aplică autorităţilor şi instituţiilor publice a căror finanţare se asigură astfel: a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; b) din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; c) integral din venituri proprii.  +  Articolul 22 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 21. Posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi cele a căror ocupare a fost deja aprobată de Guvern prin memorandum pot fi ocupate în condiţiile legii. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite, în cazuri temeinic justificate, pot aproba ocuparea unui procent de maxim 15% din totalul posturilor ce se vor vacanta după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, numai în condiţiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Pentru posturile din sistemul de învăţământ de stat, urmărirea încadrării în procentul de maxim 15% se realizează la nivelul întregului sistem de învăţământ de stat, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.(2^1) Încadrarea în procentul de 15% prevăzut la alin. (2) nu se aplică în situaţia în care ocuparea posturilor vacante nu duce la majorarea numărului total de posturi ocupate, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget, la nivelul ordonatorului principal de credite, în cazul ocupării posturilor vacante corespunzătoare: a) categoriei înalţilor funcţionari publici; b) funcţiilor publice de conducere, funcţiilor publice de conducere cu statut special şi posturilor militare de conducere; c) funcţiilor prevăzute la art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2009privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii publice.------------Alin. (2^1) al art. 22 a fost introdus de pct. 1 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 30 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 1 iulie 2009. (3) Ocuparea posturilor prevăzute la alin. (2) şi (2^1) se va face prin concurs sau examen, în condiţiile legii, pe răspunderea ordonatorilor principali de credite.------------Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de pct. 2 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 30 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 1 iulie 2009.  +  Articolul 23 (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ordonatorii principali de credite ai autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 21 vor comunică Guvernului propunerile de reorganizare instituţională ale acestora şi vor transmite Ministerului Finanţelor Publice cuantumul sumelor rezultate din economii faţă de bugetul aprobat la cheltuielile de personal, altele decât cele rezultate la art. 22. (2) În termen de 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice va prezenta Guvernului situaţia centralizată a sumelor comunicate de ordonatorii principali de credite, în baza căreia acesta va dispune asupra indexărilor salariale ce pot fi acordate în anul 2009.  +  Articolul 24 (1) De la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 21 li se interzice achiziţionarea, preluarea în leasing sau închirierea de: a) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la alin. (1) al art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare; b) mobilier şi aparatură birotică, aşa cum sunt prevăzute la subgrupele 3.1. "Mobilier" şi 3.2. "Aparatură birotică" din cadrul grupei 3 "Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" din Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, precum şi obiecte de inventar de natura acestora, în scopul dotării spaţiilor cu destinaţia de birou. (2) Asigurarea necesităţilor de bunuri prevăzute la alin. (1) se va putea face numai prin redistribuiri din cadrul aceleiaşi instituţii sau de la alte instituţii publice. (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2): a) autorităţile şi instituţiile publice nou-înfiinţate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, numai în primul an de funcţionare, dacă acestea nu provin din restructurarea şi/sau reorganizarea altor instituţii publice, deja existente; b) achiziţiile pentru realizarea proiectelor finanţate din împrumuturi, din fonduri externe nerambursabile şi din fondurile de cofinanţare şi prefinanţare aferente, precum şi din fonduri provenite din donaţii şi sponsorizări; c) obiectivele de investiţii cu punere în funcţiune după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu condiţia ca în devizul general al lucrării acestea să fi fost prevăzute ca primă dotare. d) închirierea de autoturisme de către Ministerul Afacerilor Externe, pentru asigurarea logisticii necesare organizării evenimentelor de politică externă, doar în situaţia în care autovehiculele din parcul instituţiei nu corespund obiectivelor care trebuie îndeplinite.--------------Litera d) a alin. (3) al art. 24 a fost introdusă de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 12 octombrie 2009. (4) Achiziţiile publice aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor definitivă pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii procedurilor respective, numai în condiţiile în care autoritatea contractantă a transmis deja, până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, spre publicare anunţul sau invitaţia de participare.  +  Articolul 25 (1) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 21 pot acorda tichete-cadou şi tichete de vacanţă personalului din cadrul acestora, cu condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate cu această destinaţie. (2) Autorităţile publice locale pot acorda drepturile prevăzute la alin. (1) numai din veniturile proprii ale acestora.  +  Articolul 26Taxa pe valoarea adăugată dedusă potrivit legii pentru realizarea obiectivelor proprii de investiţii finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în cursul anului fiscal, se utilizează pentru plăţi aferente aceluiaşi obiectiv de investiţii. La încheierea exerciţiului financiar, sumele deduse şi neutilizate se virează la bugetul de stat sau la bugetele locale în conturile şi la termenele stabilite prin normele metodologice anuale privind încheierea exerciţiului financiar-bugetar şi financiar-contabil, emise de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Capitolul III Monitorizarea operatorilor economici cu capital unic sau majoritar de stat  +  Articolul 27Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, va lua măsuri suplimentare pentru monitorizarea operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat şi a filialelor acestora, sub aspectul încadrării în programele de reducere a arieratelor, creanţelor şi pierderilor, precum şi a cheltuielilor de personal prevăzute prin bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate potrivit legii, programe propuse de ministere, autorităţi ale administraţiei publice centrale şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în subordinea, coordonarea, autoritatea sau portofoliul cărora se află aceştia.  +  Capitolul IV Fondul social  +  Articolul 28Se constituie Fondul social din sponsorizarea ce va fi acordată de producătorii interni şi distribuitorii de gaze naturale, care contribuie benevol la constituirea acestui fond, în conformitate cu art. 4 alin. (1) din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 29 (1) Pe bază de protocol încheiat între Guvern, prin Ministerul Economiei şi Ministerul Finanţelor Publice, şi producătorii interni şi distribuitorii de gaze naturale care doresc să contribuie la fond, Fondul social se colectează şi se distribuie în cursul anului 2009. (2) Sumele cu care vor sponsoriza şi vor contribui la Fondul social producătorii interni şi distribuitorii de gaze naturale sunt, de regulă, sume obţinute din majorarea de preţ la gazele naturale în cursul anului 2008. (3) Sumele prevăzute la alin. (1) sunt cheltuieli cu deductibilitate limitată pentru respectivele societăţi, prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 30Colectarea sumelor se realizează lunar prin virarea în contul de venituri ale bugetului de stat, numărul xxxxxx "Donaţii şi sponsorizări", deschis la Trezoreria Statului, pe baza protocoalelor încheiate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 31Sumele colectate se utilizează, prin hotărâre a Guvernului, pentru acordarea de ajutoare sociale persoanelor fizice aflate în dificultate.  +  Capitolul V Măsuri în domeniul politicii fiscale  +  Articolul 32Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Impozit minimArt. 18. - (1) Contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere, şi în cazul cărora impozitul pe profit datorat pentru activităţile prevăzute în acest articol este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt obligaţi la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri înregistrate. (2) Contribuabilii, cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (1), la art. 13 lit. c)-e), art. 15 şi 38, în cazul cărora impozitul pe profit este mai mic decât suma impozitului minim pentru tranşa de venituri totale corespunzătoare, prevăzute la alin. (3), sunt obligaţi la plata impozitului la nivelul acestei sume. (3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), sumele corespunzătoare impozitului minim, stabilite în funcţie de veniturile totale înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, sunt următoarele:┌──────────────────────────┬─────────────────────────┐│ Venituri totale anuale │ Impozit minim anual ││ (lei) │ (lei) │├──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 0 - 52.000 │ 2.200 │├──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 52.001 - 215.000 │ 4.300 │├──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 215.001 - 430.000 │ 6.500 │├──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 430.001 - 4.300.000 │ 8.600 │├──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 4.300.001 - 21.500.000 │ 11.000 │├──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 21.500.001 - 129.000.000 │ 22.000 │├──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ Peste 129.000.001 │ 43.000 │└──────────────────────────┴─────────────────────────┘ (4) Pentru încadrarea în tranşa de venituri totale prevăzută la alin. (3), se iau în calcul veniturile totale, obţinute din orice sursă, înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad: a) veniturile din variaţia stocurilor; b) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale; c) veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subvenţiilor guvernamentale şi a altor resurse pentru finanţarea investiţiilor; d) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, conform reglementărilor legale; e) veniturile rezultate din anularea datoriilor şi a majorărilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementărilor legale; f) veniturile realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare; g) veniturile prevăzute la art. 20 lit. d)."2. La articolul 21 alineatul (3), litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:"n) cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, exclusiv cele privind combustibilul, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu funcţii de conducere şi de administrare ale persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuţii."3. La articolul 21 alineatul (4), după litera ş) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:"t) în perioada 1 mai 2009 - 31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului, cu excepţia situaţiei în care vehiculele se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităţii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă;2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;3. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru desfăşurarea activităţii de instruire în cadrul şcolilor de şoferi."4. La articolul 22, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuată după data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate şi/sau casate, se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor mijloace fixe, după caz."5. La articolul 34, alineatele (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) nou-înfiinţaţi efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul impozitului minim anual aferent primei tranşe de venituri totale, prevăzută la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru perioada impozabilă respectivă. (8) În cazul contribuabililor care în anul precedent au beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar în anul pentru care se calculează şi se efectuează plăţile anticipate nu mai beneficiază de facilităţile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plăţile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declaraţiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luându-se în calcul şi impozitul pe profit scutit."6. La articolul 34, după alineatul (14) se introduc patru noi alineate, alineatele (15)-(18), cu următorul cuprins:"(15) Pentru anul 2009, contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) lit. b) aplică următoarele reguli: a) pentru trimestrul al II-lea se compară impozitul pe profit datorat la sfârşitul trimestrului cu impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru perioada 1 mai - 30 iunie 2009, prin împărţirea impozitului minim anual la 12 luni şi înmulţirea cu numărul de luni aferent perioadei respective; b) pentru trimestrele al III-lea şi al IV-lea se compară impozitul pe profit datorat la sfârşitul fiecărui trimestru cu impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru trimestrul respectiv, prin împărţirea impozitului minim anual la 12 luni şi înmulţirea cu numărul de luni aferent trimestrului respectiv. (16) Pentru anul 2009, contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) lit. a) efectuează în continuare plăţile anticipate în contul impozitului pe profit stabilite conform prezentului articol. (17) În situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) lit. a) au înregistrat în anul 2008 pierdere fiscală, aceştia efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe profit în sumă de o pătrime din impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3). (18) Pentru anul 2009, contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) lit. a) şi alin. (5), pentru definitivarea impozitului pe profit anual, aplică prevederile art. 18 alin. (2) prin compararea impozitului pe profit datorat la sfârşitul anului fiscal cu impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3)."7. La articolul 48 alineatul (7), după litera l) se introduce o nouă literă, litera l^1), cu următorul cuprins:"l^1) în perioada 1 mai 2009 - 31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, cu excepţia situaţiei în care vehiculele se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităţii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă;2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;3. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru desfăşurarea activităţii de instruire în cadrul şcolilor de şoferi."8. Articolul 107 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Cota de impozitareArt. 107. - (1) Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este: 2% în anul 2007; 2,5% în anul 2008; 3% în anul 2009. (2) În situaţia în care impozitul datorat de microîntreprinderi este mai mic decât impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3), acestea sunt obligate la plata impozitului la nivelul acestei sume. (3) În aplicarea alin. (2), pentru anul 2009 se au în vedere următoarele reguli: a) pentru trimestrul al II-lea se compară impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat la sfârşitul trimestrului cu impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru perioada 1 mai - 30 iunie 2009, prin împărţirea impozitului minim anual la 12 luni şi înmulţirea cu numărul de luni aferent perioadei respective; b) pentru trimestrele al III-lea şi al IV-lea se compară impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat la sfârşitul fiecărui trimestru cu impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru trimestrul respectiv, prin împărţirea impozitului minim anual la 12 luni şi înmulţirea cu numărul de luni aferent trimestrului respectiv."9. La articolul 141 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) livrările de bunuri care au fost afectate unei activităţi scutite, în temeiul prezentului articol, dacă taxa aferentă bunurilor respective nu a fost dedusă, precum şi livrările de bunuri a căror achiziţie a făcut obiectul excluderii dreptului de deducere, conform art. 145 alin. (5) lit. b) şi art. 145^1".10. După articolul 145 se introduce un nou articol, articolul 145^1 "Limitări speciale ale dreptului de deducere", cu următorul cuprins:"Limitări speciale ale dreptului de deducereArt. 145^1. - (1) În cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, nu se deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor acestor vehicule şi nici taxa aferentă achiziţiilor de combustibil destinat utilizării pentru vehiculele care au aceleaşi caracteristici, aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, cu excepţia vehiculelor care se înscriu în oricare dintre următoarele categorii: a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităţii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă; b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi; c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane, instruirea de către şcolile de şoferi, transmiterea folosinţei în cadrul unui contract de leasing financiar sau operaţional; d) vehiculele utilizate în scop comercial, respectiv în vederea revânzării. (2) Prin achiziţie de vehicule, în sensul alin. (1), se înţelege cumpărarea unui vehicul din România, importul sau achiziţia intracomunitară a vehiculului. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică pentru avansurile care au fost achitate înainte de data de 1 mai 2009 pentru valoarea totală sau parţială a vehiculelor rutiere motorizate, dacă livrarea acestora intervine după data de 1 mai 2009 inclusiv. (4) Prevederile prezentului articol se aplică până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv. (5) În cazul vehiculelor exceptate potrivit alin. (1) se vor aplica regulile generale de deducere stabilite la art. 145 şi art. 146-147^1."11. La articolul 156^1, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (6^1) şi (6^2), cu următorul cuprins:"(6^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2)-(6), pentru persoana impozabilă care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu: a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în această primă lună a respectivului trimestru; b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligaţia depunerii unui decont de taxă conform art. 156^2 alin. (1); c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.(6^2) Persoana impozabilă care potrivit alin. (6^1) este obligată să îşi schimbe perioada fiscală trebuie să depună o declaraţie de menţiuni la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare care generează această obligaţie, şi va utiliza ca perioadă fiscală luna calendaristică, fără a avea posibilitatea de a reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioadă fiscală."12. La articolul 244^1, după alineatul (7) se introduc cinci noi alineate, alineatele (8)-(12), cu următorul cuprins:"(8) Operatorii economici care intenţionează să comercializeze în sistem angro produse energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) sunt obligaţi să se înregistreze la autoritatea fiscală teritorială conform procedurii şi cu îndeplinirea condiţiilor ce vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (9) Operatorii economici care desfăşoară activitatea de comercializare în sistem angro de produse energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) sunt obligaţi să îndeplinească procedura şi condiţiile stabilite prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzut la alin. (8), în termen de 90 de zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I. (10) Nu intră sub incidenţa alin. (8) şi (9) antrepozitarii autorizaţi şi operatorii înregistraţi pentru produse energetice. (11) Desfăşurarea activităţii de comercializare de către operatorii economici prevăzuţi la alin. (8), care nu îndeplinesc procedura şi condiţiile stabilite potrivit alin. (8), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi confiscarea sumelor rezultate din această vânzare. (12) Desfăşurarea activităţii de comercializare de către operatorii economici prevăzuţi la alin. (9), care nu îndeplinesc procedura şi condiţiile stabilite potrivit alin. (8), după termenul stabilit la alin. (9), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare şi oprirea activităţii de comercializare a produselor accizabile pe o perioadă de 1-3 luni."  +  Articolul 33După articolul 219 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 219^1, cu următorul cuprins:"ARTICOLUL 219^1Contravenţii în cazul declaraţiilor recapitulative (1) Constituie contravenţie nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor recapitulative reglementate la titlul VI din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau depunerea de astfel de declaraţii cu sume incorecte ori incomplete. (2) Fapta prevăzută la alin. (1) se sancţionează cu amendă de 2% din suma totală a achiziţiilor/livrărilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, după caz, din diferenţele nedeclarate rezultate ca urmare a declaraţiilor incorecte ori incomplete. (3) Nu se sancţionează contravenţional persoanele care corectează declaraţiile recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a acestora. (4) Nu se sancţionează contravenţional persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declaraţiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile. (5) Amenda prevăzută la alin. (2) se reduce cu 50% în situaţia în care persoana impozabilă corectează declaraţia recapitulativă până la termenul legal de depunere a următoarei declaraţii recapitulative. (6) Dispoziţiile art. 221 alin. (1) şi (5) se aplică în mod corespunzător."  +  Articolul 34 (1) Prevederile art. 219^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică faptelor constatate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În cazul declaraţiilor recapitulative cu termene de depunere anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dispoziţiile art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. (3) Nu se sancţionează contravenţional persoanele care corectează, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, declaraţiile recapitulative cu termene de depunere anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Capitolul VI Alte dispoziţii  +  Articolul 35 (1) Limita valorică a garanţiilor de stat pentru anul 2009, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, se stabileşte în sumă de 6 miliarde lei. (2) Pentru garanţiile de stat emise în valută conversia se efectuează la cursul de schimb valabil la data semnării contractului de împrumut. (3) Acordarea garanţiilor de stat emise în conformitate cu alin. (1) se va realiza pentru finanţarea proiectelor prioritare pentru economia românească, derulate de către entităţi publice şi private nonfinanciare, în condiţiile respectării legislaţiei privind ajutorul de stat.  +  Articolul 36 (1) Plata facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau a lucrărilor efectuate se realizează de către instituţiile publice în perioada 24-31 a fiecărei luni. (2) În vederea derulării în condiţii de echilibru a cheltuielilor sectorului public, instituţiile publice au obligaţia de a-şi programa plăţile efectuate prin virament sau numerar, potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. (3) Instituţiile publice şi operatorii economici cu capital majoritar de stat au obligaţia de a transmite Ministerului Finanţelor Publice o programare a operaţiunilor de vânzare/cumpărare de valută potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. (4) Prin normele metodologice prevăzute la alin. (2) se pot aproba categorii de plăţi exceptate de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, termenele de plată aferente angajamentelor legale încheiate se corelează cu termenele de plată prevăzute la alin. (1). (6) Angajamentele legale încheiate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se corelează cu termenele de plată prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 37Instituţiile publice sunt obligate să furnizeze Ministerului Finanţelor Publice, la termenele, periodicităţile şi în forma solicitată, date şi informaţii financiar-contabile, în conformitate cu instrucţiunile şi normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 38În cazul nerespectării prevederilor art. 36 şi 37, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să ia următoarele măsuri:-----------Partea introductivă a art. 38 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 34 din 11 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 5 mai 2009. a) blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări de sănătate şi ai bugetelor locale; b) blocarea conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului pe numele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii; c) în situaţia nerespectării termenului de plată sau a nerespectării graficului de plăţi anunţat, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul de a scoate din decontare sumele neanunţate, iar responsabilitatea pentru nedecontarea documentelor de plată prezentate unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului revine în totalitate ordonatorilor de credite.  +  Articolul 39Alineatul (1) al articolului 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Ordonatorii principali de credite ai autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, din venituri proprii şi subvenţii acordate de la aceste bugete şi integral din venituri proprii vor depune centralizat la Ministerul Finanţelor Publice, până cel târziu în a zecea zi lucrătoare inclusiv a lunii curente pentru luna anterioară, situaţii privind monitorizarea derulării programului de investiţii publice."  +  Articolul 40Prevederile art. 32-34 intră în vigoare la data de 1 mai 2009.-----------Art. 40 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 34 din 11 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2009.  +  Articolul 41Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 1 şi alin. (2) şi (3) ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 31 decembrie 2008.  +  Articolul 42Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

  PRIM-MINISTRU

  EMIL BOC

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul finanţelor publice,

  Gheorghe Pogea

  Ministrul muncii, familiei

  şi protecţiei sociale,

  Marian Sârbu
  Bucureşti, 11 aprilie 2009.Nr. 34.  +  Anexa 1Influenţele asupra bugetului de stat pe anul 2009                                                               - mii lei -┌──────────────────────────────────────────────────────┬──────┬───────────┐│ Denumire │ Cod │ Influenţa ││ │ │ +/- │├──────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤│ B │ │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤│VENITURI - TOTAL │ │ │├──────────────── │000101│-12.073.210││I. VENITURI CURENTE │000201│-10.830.910││A. VENITURI FISCALE │000301│ -9.073.910││A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL │000401│ -1.990.615││A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ │ ││DE LA PERSOANE JURIDICE │000501│ -1.677.000││IMPOZIT PE PROFIT │ 0101│ -1.677.000││Impozit pe profit de la agenţii economici │010101│ -1.607.000││Impozit pe profit de la băncile comerciale │010102│ -70.000││A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ │ ││DE LA PERSOANE FIZICE │030001│ -313.615││IMPOZIT PE VENIT │ 0301│ -1.765.815││Impozit pe venituri din activităţi independente │030101│ -62.661││Impozit pe venituri din salarii │030102│ -1.545.242││Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor │030103│ 17.690││Impozit pe venituri din dividende │030104│ -166.860││Impozit pe venituri din dobânzi │030105│ -362││Impozit pe venituri din pensii │030106│ 65.903││Impozit pe veniturile obţinute din jocurile de noroc, │ │ ││din premii şi din prime în bani şi/sau natură │030107│ -2.955││Impozit pe veniturile din economii sub formă de dob. │ │ ││realizate în Belgia, Luxemburg şi Austria de persoane │ │ ││fizice române rezidente fiscal în România │030108│ -436││Impozit pe venituri din transferul titlurilor de │ │ ││valoare │030109│ -6.460││Impozit pe venituri din operaţiuni de │ │ ││vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de │ │ ││contract, precum şi orice alte operaţiuni similare │030110│ -23││Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de │ │ ││proprietate intelectuală │030111│ -12.511││Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice │ │ ││nerezidente │030112│ -24.295││Impozit pe venituri din activităţi agricole │030113│ -2.202││Impozit pe venituri obţinute din valorificarea de │ │ ││bunuri în regim de consignaţie şi din activităţi │ │ ││desfăşurate pe baza unui contract de agent, comision │ │ ││sau mandat comercial │030114│ -12.130││Impozit pe veniturile din activităţile de expertiză │ │ ││contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară │030115│ -292││Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate în baza│ │ ││contractelor/convenţiilor civile incheiate potrivit │ │ ││Codului civil │030116│ -15.970││Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor │ │ ││imobiliare din patrimoniul personal │030118│ -63.587││Sume virate pentru sponsorizarea entităţilor │ │ ││non-profit │030119│ 1.180││Impozit pe venituri din alte surse │030150│ 6.890││Regularizări │030160│ 58.508││COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE │ │ ││SCAD) │ 0401│ 1.452.200││Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) │040101│ 1.452.200││A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL │060001│ -5.185││IMPOZIT PE SALARII - TOTAL │ 0601│ -5.185││Impozit pe salarii │060101│ -5.185││A3.IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE │070001│ -69.000││IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE │ 0701│ -69.000││Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru │ │ ││pentru activitatea notarială şi alte │ │ ││taxe de timbru │070103│ -69.000││A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII │100001│ -6.684.110││TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ │ 1001│ -4.944.000││Taxa pe valoarea adăugată încasată │100101│ -4.944.000││SUME DEFALCATE DIN TVA │ 1101│ 811.890││Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ ││finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ │ ││comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi │ │ ││Municipiului Bucureşti (se scad) │110102│ 811.890││ACCIZE │ 1401│ -2.552.000││A5. IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE │ │ ││INTERNAŢIONALE │170001│ -325.000││VENITURI INCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI │ │ ││UNIUNII EUROPENE │ 1701│ -325.000││Taxe vamale (altele decât în sectorul agricol) │170101│ -264.734││Taxe vamale legate de sectorul agricol │170102│ -60.266││C. VENITURI NEFISCALE │290001│ -1.757.000││C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │300001│ -1.757.000││VENITURI DIN PROPRIETATE │ 3001│ -1.757.000││Venituri din concesiuni şi închirieri │300105│ -1.164.000││Venituri din dividende │300108│ -593.000││SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL │ │ ││PLĂŢILOR EFECTUATE │ 4501│ -1.242.300││CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ │ │├────────────────────────── │ 5001│ -1.827.081││CHELTUIELI CURENTE │ 01│ -768.314││TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10│ -667.146││TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 20│ -544.625││TITLUL III DOBÂNZI │ 30│ 1.820.990││TITLUL IV SUBVENŢII │ 40│ -36.860││TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 50│ 417.025││TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ ││PUBLICE │ 51│ 1.007.875││TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 55│ -693.234││TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ ││EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 56│ -2.042.325││TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 59│ -30.014││CHELTUIELI DE CAPITAL │ 70│ -1.058.767││TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 71│ -1.058.767││DEFICIT │ 9901│-10.246.129│└──────────────────────────────────────────────────────┴──────┴───────────┘  +  Anexa 2Detalierea influenţelor asupra cheltuielilorbugetare pe anul 2009 pe titluri de cheltuielişi pe ordonatori principali de credite*Font 7*                                                                                                                         - mii lei -───┬──────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │ │ │ din care: │   │ │ ├─────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────┬────────┬──────────┤   │ │ TOTAL │Cheltu- │Bunuri şi│ │ │ │Transfe- │ │ │Asis│ │ │Nr.│ ORDONATORI │INFLUENŢE │ieli de │ servicii│ Dobanzi │Subven- │Fonduri │ruri │ Alte │ Proiecte │ten-│ Alte │Cheltuieli│crt│PRINCIPALI DE │ │personal │ │ │tii │ de │între │transfe- │ cu │ta │cheltu- │ de │   │ CREDITE │ │ │ │ │ │ rezerva│unităţi │ruri │ finanţare│so- │ieli │ capital │   │ │ │ │ │ │ │ │ ale │ │ din FEN │ci- │ │ │   │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │ │ │a- │ │ │   │ │ │ │ │ │ │ │tratiei │ │ │la │ │ │   │ │ │ │ │ │ │ │publice │ │ │ │ │ │───┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────┼────────┼──────────┤   │TOTAL │ -2.584.756│ -667.146│ -544.625│1.820.990│ -36.860│ 417.025│1.007.875│ -693.234│-2.800.000│ │ -30.014│-1.058.767│───┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────┼────────┼──────────┤   │BUGET DE STAT │ -1.827.081│ -667.146│ -544.625│1.820.990│ -36.860│ 417.025│1.007.875│ -693.234│-2.042.325│ │ -30.014│-1.058.767│ 1.│Administratia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │prezidentiala │ -6.103│ -420│ -5.300│ │ │ │ -25│ │ │ │ │ -358│ 2.│Senatul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │României │ -15.361│ -10.368│ -4.660│ │ │ │ -57│ │ │ │ │ -276│ 3.│Camera │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Deputaţilor │ -36.014│ -20.133│ -9.831│ │ │ │ │ -50│ │ │ │ -6.000│ 4.│Înalta Curte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │de Casaţie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Justiţie │ -6.255│ -4.965│ -1.090│ │ │ │ │ │ │ │ │ -200│ 5.│Curtea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Constituţiona-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │la │ -1.020│ -430│ -550│ │ │ │ │ │ │ │ │ -40│ 6.│Consiliul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Legislativ │ -383│ -243│ -130│ │ │ │ │ │ │ │ │ -10│ 7.│Curtea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Conturi │ -8.437│ -6.049│ -2.050│ │ │ │ │ │ │ │ │ -338│ 8.│Consiliul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Concurentei │ -2.591│ -1.238│ -1.070│ │ │ │ │ │ │ │ │ -283│ 9.│Avocatul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Poporului │ -843│ -557│ -260│ │ │ │ │ │ │ │ │ -26│10.│Consiliul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Naţional │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Studierea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Arhivelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Securităţii │ -669│ -359│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ -310│11.│Consiliul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Naţional al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Audiovizualu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │lui │ -540│ -219│ -230│ │ │ │ │ │ │ │ │ -91│12.│Secretariatul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │General al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Guvernului │ -18.802│ -725│ -300│ │ │ │ │ -3.416│ │ │ -12.480│ -1.881│13.│Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Afacerilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Externe │ -47.818│ -13.233│ -30.090│ │ │ │ -135│ -110│ │ │ -2.550│ -1.700│14.│Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Dezvoltării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Regionale şi │ -87.484│ -2.538│ -1.061│ │ │ │ │ -68.707│ │ │ │ -15.178│15.│Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Finanţelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Publice │ -95.491│ -49.914│ -37.237│ │ │ │ │ │ │ │ │ -8.340│16.│Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Justiţiei şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Libertăţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Cetăţeneşti │ -61.253│ -21.345│ -20.370│ │ │ │ -14.538│ │ │ │ │ -5.000│17.│Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Apărării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Naţionale │ -696.424│ -196.441│ -161.240│ │ -1.560│ │ -17.441│ │ │ │ -142│ -319.600│18.│Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Administraţiei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │şi Internelor │ -427.037│ -190.383│ -90.080│ │ │ │ -6.464│ -510│ │ │ -900│ -138.700│19.│Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Muncii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Familiei şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Protecţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Sociale │ 1.337.564│ -2.640│ -4.840│ │ │ │1.347.515│ -210│ -1.657│ │ │ -604│20.│Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Întreprinde- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │rilor Mici │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │şi Mijlocii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Comerţului şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Mediului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Afaceri │ -7.249│ -1.161│ -3.028│ │ │ │ -2.980│ │ │ │ │ -80│21.│Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Agriculturii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Pădurilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Dezvoltării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Rurale │ -2.006.525│ -17.900│ -19.300│ 70│ -26.000│ │ -6.500│ -18.100│-1.890.668│ │ │ -28.127│22.│Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Mediului │ -139.380│ -4.900│ -10.600│ 1.420│ │ │ -24.800│ -100│ │ │ │ -100.400│23.│Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Transporturi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │lor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Infrastructu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │rii │ -203.736│ -1.582│ -1.858│ 33.980│ │ │ -46.826│ -184.486│ │ │ -710│ -2.254│24.│Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Educaţiei, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Cercetării şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Inovării │ -676.046│ -59.739│ -47.180│ │ │ │ -113.967│ │ -150.000│ │ │ -305.160│25.│Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Sănătăţii │ -22.513│ -5.464│ -11.470│ 100│ │ │ │ │ │ │ │ -5.679│26.│Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Culturii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Cultelor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Patrimoniului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Naţional │ -28.535│ -1.059│ -4.770│ │ │ │ -9.878│ │ │ │ -10.682│ -2.146│27.│Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Comunicaţiilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │şi Societăţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Informaţionale│ -19.530│ │ -300│ │ │ │ │ │ │ │ │ -19.230│28.│Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Public │ -27.974│ -16.494│ -8.430│ │ │ │ │ │ │ │ │ -3.050│29.│Agenţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Naţionala de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Integritate │ -1.897│ -684│ -900│ │ │ │ │ │ │ │ │ -313│30.│Serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Roman de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Informaţii │ -53.056│ -12.316│ -160│ │ │ │ -580│ │ │ │ │ -40.000│31.│Serviciul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Informaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Externe │ -8.912│ -3.568│ -105│ │ │ │ -89│ │ │ │ │ -5.150│32.│Serviciul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Protecţie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Paza │ -8.424│ -2.954│ -2.470│ │ │ │ │ │ │ │ │ -3.000│33.│Serviciul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Telecomunica- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │ţii Speciale │ -53.353│ -3.405│ -9.320│ │ │ │ │ │ │ │ │ -40.628│34.│Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Economiei │ -47.568│ -924│ -1.249│ 10.440│ -9.300│ │ -2.698│ -43.028│ │ │ │ -809│35.│Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Tineretului şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Sportului │ -32.084│ -997│ -590│ │ │ │ -30.497│ │ │ │ │ │36.│Academia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Română │ -10.483│ -4.103│ -2.680│ │ │ │ -220│ │ │ │ -1.640│ -1.840│37.│Autoritatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Naţionala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Sanitara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Veterinara şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Siguranţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Alimentelor │ -20.000│ │ │ │ │ │ -20.000│ │ │ │ │ │38.│Secretariatul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │de Stat pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Problemele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Revoluţiona- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │rilor din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Decembrie 1989│ -139│ -59│ -76│ │ │ │ │ │ │ │ │ -4│39.│Oficiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Naţional de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Prevenire şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Combaterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Spălării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Banilor │ -593│ -395│ -170│ │ │ │ │ │ │ │ │ -28│40.│Oficiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Registrului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Naţional al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Informaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Secrete de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Stat │ -614│ -244│ -350│ │ │ │ │ │ │ │ │ -20│41.│Consiliul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Naţional │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Combaterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Discriminării │ -358│ -118│ -150│ │ │ │ │ │ │ │ -90│ │42.│Agenţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Naţionala de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Presa AGERPRES│ -120│ │ │ │ │ │ -120│ │ │ │ │ │43.│Institutul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Cultural Roman│ -3.675│ │ │ │ │ │ -3.675│ │ │ │ │ │44.│Societatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Română de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Radiodifuziune│ -25.460│ │ -21.980│ │ │ │ │ -2.790│ │ │ │ -690│45.│Societatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Română de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Televiziune │ -23.860│ │ -23.030│ │ │ │ │ │ │ │ │ -830│46.│Consiliul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Superior al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Magistraturii │ -6.803│ -3.811│ -2.770│ │ │ │ -13│ │ │ │ │ -209│47.│Autoritatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Electorala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Permanenta │ -1.615│ -230│ -400│ │ │ │ │ │ │ │ -820│ -165│48.│Agenţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Naţionala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │pentru Resurse│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Minerale │ -253│ -176│ -120│ 60│ │ │ │ │ │ │ │ -17│49.│Autoritatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Naţionala de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Supraveghere a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Prelucrării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Datelor cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Caracter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Personal │ -645│ -282│ -360│ │ │ │ │ │ │ │ │ -3│50.│Consiliul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Economic şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Social │ -267│ -157│ -110│ │ │ │ │ │ │ │ │ │51.│Academia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Oamenilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Ştiinţa din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │România │ -700│ │ │ │ │ │ -700│ │ │ │ │ │52.│Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Turismului │ -39.971│ -2.224│ -310│ │ │ │ -37.437│ │ │ │ │ │53.│Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Finanţelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Publice - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Acţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Generale din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │care: │ 1.820.218│ │ │1.774.920│ │ 417.025│ │ -371.727│ │ │ │ │   │bunuri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │dobânzi │ 1.774.920│ │ │1.774.920│ │ │ │ │ │ │ │ │   │contribuţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │României la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │bugetul UE │ -371.727│ │ │ │ │ │ │ -371.727│ │ │ │ │   │cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │capital fondul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │de rezerva │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │bugetară │ 417.025│ │ │ │ │ 417.025│ │ │ │ │ │ │   │FONDURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │NERAMBURSABILE│ -757.675│ │ │ │ │ │ │ │ -757.675│ │ │ │   │Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Mediului │ -757.675│ │ │ │ │ │ │ │ -757.675│ │ │ │───┴──────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────┴────────┴──────────┘NOTĂ: Diminuările prevăzute la nr. crt. 24 nu se operează la capitolul 53.01 Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare  +  Anexa 3I. Program actualizatII. InfluenţeIII. Program rectificatSUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugatăpentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelulcomunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti,pe anul 2009                                                             - mii lei - ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                          din care, pentru:                                                      ────────────────────────   Nr. Judeţul Total finanţarea cheltuielilor   crt. de personal din institu-                                                     tiile de învăţământ pre-                                                     universitar de stat ale                                                      comunelor, oraşelor şi                                                           municipiilor ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  TOTAL I 12.136.598 10.246.847                             II -811.890 -811.890                            III 11.324.708 9.434.957  1. ALBA I 236.586 205.376                             II -16.273 -16.273                            III 220.313 189.103  2. ARAD I 249.257 215.241                             II -17.054 -17.054                            III 232.203 198.187  3. ARGEŞ I 372.916 322.393                             II -25.544 -25.544                            III 347.372 296.849  4. BACĂU I 418.223 357.215                             II -28.303 -28.303                            III 389.920 328.912  5. BIHOR I 385.620 317.448                             II -25.152 -25.152                            III 360.468 292.296  6. BISTRIŢA - NĂSĂUD I 192.769 172.952                             II -13.704 -13.704                            III 179.065 159.248  7. BOTOŞANI I 268.532 230.104                             II -18.232 -18.232                            III 250.300 211.872  8. BRAŞOV I 310.372 266.546                             II -21.119 -21.119                            III 289.253 245.427  9. BRĂILA I 192.005 164.149                             II -13.006 -13.006                            III 178.999 151.143 10. BUZĂU I 283.211 236.711                             II -18.755 -18.755                            III 264.456 217.956 11. CARAŞ-SEVERIN I 179.560 149.729                             II -11.864 -11.864                            III 167.696 137.865 12. CĂLĂRAŞI I 166.035 132.462                             II -10.495 -10.495                            III 155.540 121.967 13. CLUJ I 371.566 322.437                             II -25.548 -25.548                            III 346.018 296.889 14. CONSTANŢA I 342.356 297.614                             II -23.581 -23.581                            III 318.775 274.033 15. COVASNA I 151.428 134.066                             II -10.622 -10.622                            III 140.806 123.444 16. DÂMBOVIŢA I 297.519 242.501                             II -19.214 -19.214                            III 278.305 223.287 17. DOLJ I 402.910 328.482                             II -26.027 -26.027                            III 376.883 302.455 18. GALAŢI I 345.234 296.378                             II -23.483 -23.483                            III 321.751 272.895 19. GIURGIU I 125.806 103.950                             II -8.236 -8.236                            III 117.570 95.714 20. GORJ I 232.062 199.980                             II -15.845 -15.845                            III 216.217 184.135 21. HARGHITA I 235.900 214.664                             II -17.009 -17.009                            III 218.891 197.655 22. HUNEDOARA I 276.289 234.225                             II -18.558 -18.558                            III 257.731 215.667 23. IALOMIŢA I 154.700 127.377                             II -10.092 -10.092                            III 144.608 117.285 24. IAŞI I 482.502 416.429                             II -32.995 -32.995                            III 449.507 383.434 25. ILFOV I 109.043 90.090                             II -7.138 -7.138                            III 101.905 82.952 26. MARAMUREŞ I 327.696 285.851                             II -22.649 -22.649                            III 305.047 263.202 27. MEHEDINŢI I 185.965 147.223                             II -11.665 -11.665                            III 174.300 135.558 28. MUREŞ I 364.295 318.307                             II -25.220 -25.220                            III 339.075 293.087 29. NEAMŢ I 300.880 258.740                             II -20.501 -20.501                            III 280.379 238.239 30. OLT I 274.842 234.598                             II -18.588 -18.588                            III 256.254 216.010 31. PRAHOVA I 411.373 358.456                             II -28.402 -28.402                            III 382.971 330.054 32. SATU MARE I 256.950 228.124                             II -18.075 -18.075                            III 238.875 210.049 33. SĂLAJ I 172.447 146.593                             II -11.615 -11.615                            III 160.832 134.978 34. SIBIU I 235.350 201.048                             II -15.930 -15.930                            III 219.420 185.118 35. SUCEAVA I 408.841 353.439                             II -28.004 -28.004                            III 380.837 325.435 36. TELEORMAN I 226.285 187.227                             II -14.835 -14.835                            III 211.450 172.392 37. TIMIŞ I 342.266 299.640                             II -23.741 -23.741                            III 318.525 275.899 38. TULCEA I 138.768 120.398                             II -9.540 -9.540                            III 129.228 110.858 39. VASLUI I 289.410 229.275                             II -18.166 -18.166                            III 271.244 211.109 40. VÂLCEA I 240.995 206.330                             II -16.348 -16.348                            III 224.647 189.982 41. VRANCEA I 218.088 170.884                             II -13.540 -13.540                            III 204.548 157.344 42. MUNICIPIUL BUCUREŞTI I 959.746 722.195                             II -57.222 -57.222                            III 902.524 664.973 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------