ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 30 iunie 2009 (*actualizată*)privind reglementarea unor măsuri în domeniul administraţiei publice(actualizată până la data de 6 octombrie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 1 iulie 2009. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 6 octombrie 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009.Ca urmare a stabilirii prin Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici a termenului de 19 iulie 2009 ca dată limită pentru absolvirea unei forme de învăţământ superior de lungă durată în specialitatea juridică sau administraţie publică de către secretarii de comună, sub sancţiunea eliberării din funcţie,având în vedere necesitatea asigurării continuităţii activităţii curente a colectivităţilor locale prin prelungirea până la data de 31 decembrie 2010 a termenului prevăzut pentru absolvirea studiilor universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitatea juridică sau administrativă,dat fiind faptul că, în lipsa unor măsuri care să asigure menţinerea secretarilor de comună în funcţiile publice până la momentul în care organizarea concursurilor este posibilă, există riscul ca activitatea de avizare pentru legalitate a dispoziţiilor primarului, respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, de contrasemnare a hotărârilor consiliului local, respectiv hotărârilor consiliului judeţean, precum şi de exercitare a altor atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări să nu poată fi îndeplinite în conformitate cu atribuţiile conferite acestei categorii de personal, ceea ce ar putea avea ca efect direct şi consecinţe negative nesoluţionarea problemelor curente ale colectivităţii locale şi apariţia unor disfuncţionalităţi în activitatea primăriei comunei care, conform legii, este şi trebuie să rămână o structură funcţională cu activitate permanentă,luând în considerare faptul că măsura exercitării cu caracter temporar a funcţiilor publice de conducere şi a funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici trebuie asigurată pe întreaga perioadă a blocării posturilor din administraţia publică, determinată de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, în caz contrar existând riscul ca atribuţiile de organizare, conducere, coordonare şi control specifice acestor categorii de personal să nu poată fi îndeplinite, situaţie cu consecinţe negative în realizarea managementului în administraţia publică şi în exercitarea prerogativelor de putere publică,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IArticolul V din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2006, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. V. - (1) Secretarii de comune care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au studii superioare juridice sau administrative îşi pot păstra funcţia publică, cu obligaţia ca până la data de 31 decembrie 2010 să îndeplinească condiţia de a avea studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitatea juridică sau administrativă, sub sancţiunea eliberării din funcţia publică. (2) Prin derogare de la prevederile art. IV alin. (5), secretarii de comune sunt obligaţi să îndeplinească condiţia prevăzută la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2012, sub sancţiunea eliberării din funcţia publică. (3) În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar al comunei nu se prezintă persoane care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute la alin. (1) şi condiţia de vechime în specialitatea studiilor de minimum 2 ani, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine: a) persoane care au studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică sau administrativă; b) persoane care au studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate; c) persoane care au studii medii, absolvite cu diplomă. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar al comunei se face pe perioadă determinată, cu obligaţia organizării anuale a concursului pentru ocuparea acesteia."  +  Articolul II (1) În mod excepţional, perioada pentru care secretarii de comune au fost numiţi, prin concurs, pe perioadă determinată, în condiţiile legii, se prelungeşte până la data ocupării acestei funcţii publice prin concurs organizat în condiţiile legii. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), concursul de ocupare a funcţiilor publice de secretar al comunei se organizează în termen de maximum 60 de zile de la data încetării măsurii de suspendare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante.  +  Articolul III (1) În situaţia în care funcţia publică de conducere de secretar al comunei este vacantă sau temporar vacantă şi în cadrul autorităţii sau instituţiei publice nu există persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. V alin. (1) din Legea nr. 251/2006, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, şi la art. 57 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, funcţia poate fi exercitată cu caracter temporar şi de persoane care nu îndeplinesc ambele sau niciuna dintre aceste condiţii, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 92 alin. (2) lit. b), alin. (3), (4) şi (5) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Prevederile art. IV alin. (1) şi (3) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul IV (1) În mod excepţional, prin derogare de la prevederile art. 92 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, perioada prevăzută la art. 92 alin. (2) poate fi prelungită cu maximum 6 luni într-un an calendaristic cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care, în mod excepţional, s-a dispus exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici.------------Alin. (2) al art. IV a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică până la data de 31 decembrie 2010.------------Alin. (3) al art. IV a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009.  +  Articolul V (1) În mod excepţional, în cazul în care la concursul organizat potrivit legii pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici nu se înscriu candidaţi care îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 16 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc această condiţie. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), persoana declarată admisă îşi poate păstra calitatea de înalt funcţionar public dacă, în termen de maximum 2 ani de la data numirii în funcţia publică în urma concursului, absolvă programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate în condiţiile legii, sub sancţiunea eliberării din funcţie în cazul neîndeplinirii acestei condiţii în termenul prevăzut.  +  Articolul VIArticolul 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Încadrarea în procentul de 15% prevăzut la alin. (2) nu se aplică în situaţia în care ocuparea posturilor vacante nu duce la majorarea numărului total de posturi ocupate, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget, la nivelul ordonatorului principal de credite, în cazul ocupării posturilor vacante corespunzătoare: a) categoriei înalţilor funcţionari publici; b) funcţiilor publice de conducere, funcţiilor publice de conducere cu statut special şi posturilor militare de conducere; c) funcţiilor prevăzute la art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii publice."2. Alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Ocuparea posturilor prevăzute la alin. (2) şi (2^1) se va face prin concurs sau examen, în condiţiile legii, pe răspunderea ordonatorilor principali de credite."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaPreşedintele Agenţiei Naţionalea Funcţionarilor Publici,Andras Zsolt SzakalBucureşti, 30 iunie 2009.Nr. 90.-------------