PROCEDURĂ din 16 martie 2009 (*actualizată*)privind contractarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut de la instituţii financiare româneşti/străine sau prin emisiuni de titluri de stat, subîmprumutat unui operator economic(actualizată până la data de 20 august 2009*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 3 aprilie 2009. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 20 august 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 2.503 din 17 august 2009.Contractarea unui împrumut de la instituţii financiare româneşti sau străine presupune parcurgerea următoarelor etape:1. În vederea obţinerii avizului de principiu din partea Ministerului Finanţelor Publice (MFP), ministerul coordonator al sectorului de activitate sau operatorul economic va transmite solicitarea cu privire la contractarea unui împrumut, în cuprinsul căreia vor fi fundamentate necesitatea şi oportunitatea promovării cu prioritate a programului/proiectului ce se doreşte a fi finanţat, necesitatea intervenţiei statului, precum şi principalele elemente privind selectarea finanţatorului proiectului, însoţită, după caz, de următoarele documente:● hotărârea Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare a respectivului proiect, indiferent dacă este o investiţie nouă sau în continuare;● document de susţinere din partea ministerului coordonator al sectorului de activitate respectiv, încadrarea proiectului în strategia sectorială, precum şi informaţii cu privire la valoarea estimată a proiectului;● documentaţie financiară - cash-flow aferent perioadei de rambursare a împrumutului, oferte indicative de finanţare etc.2. Pe baza avizului de principiu al MFP, operatorul economic solicită avizul Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări (CIFGA) privind contractarea împrumutului, în baza unei cereri depuse la Banca de Export-Import a României Eximbank - S.A., însoţită de documentaţia şi fundamentările necesare efectuării analizei, în strictă concordanţă cu normele şi procedurile de lucru aprobate de CIFGA pentru astfel de solicitări. Ulterior obţinerii avizului CIFGA, acesta va fi remis prin intermediul Băncii de Export-Import a României Eximbank - S.A. operatorului economic, în vederea prezentării MFP.3. În urma obţinerii avizului favorabil al CIFGA, ministerul coordonator al sectorului de activitate împreună cu MFP elaborează proiectul de lege privind autorizarea MFP pentru contractarea împrumutului şi subîmprumutarea acestuia operatorului economic, în care se va preciza că măsură de sprijin din partea statului (în cazul în care constituie o măsură de ajutor de stat) se va acorda după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Comisia Europeană; documentul va fi transmis pentru analiză şi aviz direcţiilor şi instituţiilor implicate, după caz.4. După adoptarea legii şi intrarea ei în vigoare:● în cazul împrumuturilor contractate de la instituţii financiare româneşti sau străine, MFP selectează instituţia/instituţiile finanţatoare cu respectarea prevederilor pct. 3.2.5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare. Din comisia de selecţie a finanţatorului vor face parte şi reprezentanţi ai autorităţii administraţiei publice centrale coordonatoare a sectorului de activitate al operatorului economic, precum şi ai operatorului economic beneficiar al subîmprumutului.În cazul în care în procedura de achiziţie a contractului comercial derulată de către beneficiar există oferte care indică pe lângă oferta comercială şi oferta financiară, contractorul indicând potenţialul finanţator, aceste oferte vor fi avute în vedere în procesul de selecţie demarat de MFP în mod separat, alegerea finală a finanţatorului realizându-se pe baza celui mai bun cost total de finanţare;● în cazul împrumuturilor contractate prin emisiuni de titluri de stat, MFP organizează licitaţia în conformitate cu regulamentele şi procedurile specifice pieţei titlurilor de stat.----------Pct. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.503 din 17 august 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 20 august 2009.5. Transmiterea cererii către Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate în vederea stabilirii caracterului de ajutor de stat şi, după caz, a elaborării de către aceasta a notificării/informării privind măsura de ajutor de stat către Comisia Europeană.6. În cazul măsurilor de natura ajutorului de stat, după obţinerea deciziei de autorizare/aprobare de la Comisia Europeană, direcţia de specialitate din MFP şi ministerul coordonator, după caz, supun spre avizare direcţiilor implicate în procesul de avizare documentaţia şi, pe baza avizelor, prezintă spre aprobare şi semnare conducerii MFP documentul juridic ce guvernează împrumutul, în forma negociată şi acceptată de banca finanţatoare.7. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din subîmprumutarea de către stat a împrumutului, MFP procedează, conform legislaţiei în vigoare, la determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, suportat şi acceptat de către beneficiar.8. După semnarea documentului juridic ce guvernează împrumutul, MFP încheie cu beneficiarul final un acord de împrumut subsidiar (AIS), prin care părţile convin asupra obligaţiilor şi drepturilor acestora în contextul dat şi conform prevederilor documentelor juridice care guvernează împrumutul. În AIS se va face referire - fără a se limita la acestea - la elemente precum: alocarea sumelor în cadrul proiectului şi finanţarea obiectivelor acestuia, legătura funcţională în cadrul compartimentelor (dacă este cazul), modalităţile de raportare etc. Conţinutul clauzelor AIS, precum şi clauzele în sine pot fi adaptate în funcţie de prevederile documentului juridic ce guvernează derularea împrumutului şi în care sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la implementarea fizică şi financiară a proiectului. Semnarea AIS, avizat în prealabil de către direcţiile de specialitate din MFP, controlul financiar preventiv şi delegat se vor face de către reprezentanţii autorizaţi ai MFP şi ai operatorului economic.