ORDONANŢĂ nr. 80 din 24 august 2000 (*actualizată*)privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora**)(actualizată până la data de 10 octombrie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 30 august 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 10 octombrie 2009, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 671 din 19 decembrie 2002; ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 375 din 13 decembrie 2005; LEGEA nr. 288 din 5 august 2009.**) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 671 din 19 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2003.Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005.Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005, în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi condiţiile de comercializare şi utilizare a acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 671/2002, sintagma "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului".Prin HOTĂRÂREA nr. 76 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 13 februarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. F pct. 8 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Produsele şi materialele de exploatare noi, destinate utilizării la vehicule rutiere, pot fi introduse pe piaţă şi/sau comercializate numai dacă respectă condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă. (2) Produsele şi materialele de exploatare noi, din categoria celor care privesc siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului, eficienţa energetică şi protecţia împotriva furturilor vehiculelor rutiere, pot fi introduse pe piaţă şi/sau comercializate numai dacă sunt omologate sau certificate, după caz. (3) Produsele şi materialele de exploatare noi care necesită omologare sau certificare în vederea introducerii pe piaţă şi/sau a comercializării, conform prevederilor alin. (2), se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. (4) Omologarea produselor prevăzute la alin. (2) se efectuează de Regia Autonomă «Registrul Auto Român», organism tehnic specializat aflat sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, denumit în continuare R.A.R., pe baza rezultatelor încercărilor efectuate de R.A.R. sau de servicii tehnice evaluate de R.A.R. (5) Certificarea produselor şi a materialelor de exploatare prevăzute la alin. (2) se efectuează de R.A.R. pe baza rezultatelor încercărilor efectuate de R.A.R. sau de servicii tehnice evaluate de R.A.R. (6) Dacă R.A.R. consideră că anumite produse şi materiale de exploatare noi care deţin omologare comunitară (CE) de tip, acordată de un alt stat membru al Uniunii Europene, prezintă un risc serios pentru siguranţa rutieră sau dăunează semnificativ mediului şi/sau sănătăţii publice, R.A.R. poate refuza, pe motive temeinice, pentru o perioadă de maximum 6 luni, introducerea pe piaţă, comercializarea sau utilizarea acestora. În acest caz, R.A.R. informează de îndată producătorul, celelalte state membre şi Comisia Europeană, specificând motivele refuzului, în special dacă acesta este rezultatul lacunelor din reglementările relevante sau al aplicării incorecte a cerinţelor relevante. (7) R.A.R. poate refuza, pe motive temeinice, să acorde omologarea sau certificarea, în cazul în care constată că un tip de produs sau material de exploatare, deşi se conformează reglementărilor aplicabile, prezintă un risc serios pentru siguranţa rutieră sau dăunează semnificativ mediului şi/sau sănătăţii publice. (8) Se exceptează de la prevederile alin. (4) şi (5): a) produsele omologate de autorităţile competente ale părţilor contractante în baza acordurilor de la Geneva; b) produsele omologate sau certificate de autorităţile competente ale statelor membre potrivit directivelor/regulamentelor Uniunii Europene; c) produsele de origine sau produsele de schimb de origine; d) produsele şi materialele de exploatare noi fabricate în mod exclusiv pentru a fi utilizate de vehiculele destinate competiţiilor sportive, care nu sunt destinate utilizării în circulaţia rutieră. Această excepţie nu se aplică în cazul în care produsele şi materialele de exploatare respective au dublă utilizare, atât pentru vehiculele destinate competiţiilor sportive, cât şi pentru vehiculele destinate circulaţiei rutiere. (9) Se supun omologării sau certificării, potrivit prezentei ordonanţe, şi componentele, piesele de schimb şi entităţile tehnice neomologate sau necertificate de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene şi care sunt destinate înlocuirii componentelor, pieselor şi entităţilor tehnice care fac parte dintr-un sistem sau un echipament de origine ori care fac parte dintr-un sistem sau un echipament omologat, potrivit prevederilor directivelor/regulamentelor Uniunii Europene ori regulamentelor CEE-ONU. (10) Produsele prevăzute la alin. (2), respectiv componentele, piesele şi entităţile tehnice, care sunt fabricate şi comercializate legal în state membre ale Uniunii Europene, altele decât România, şi care nu fac parte dintr-un sistem sau echipament care este reglementat printr-o directivă/regulament al Uniunii Europene sau printr-un regulament CEE-ONU aplicat de Uniunea Europeană, sunt exceptate de la obligativitatea omologării sau a certificării în vederea introducerii pe piaţă şi/sau comercializării, dacă acestea asigură un nivel echivalent de protecţie a siguranţei rutiere sau de protecţie a mediului în raport cu cerinţele naţionale de introducere pe piaţă, nivel demonstrabil pe baza unor documente oficiale. (11) Sunt exceptaţi de la obligativitatea certificării în vederea introducerii pe piaţă şi/sau a comercializării carburanţii auto fabricaţi şi comercializaţi legal în state membre ale Uniunii Europene, altele decât România, dacă aceştia asigură un nivel echivalent de protecţie a mediului în raport cu cerinţele naţionale de introducere pe piaţă, nivel demonstrabil pe baza unor documente oficiale. (12) Produsele şi materialele de exploatare noi, altele decât cele prevăzute la alin. (2), pot fi introduse pe piaţă şi/sau comercializate numai dacă respectă prevederile art. 3 şi 4. (13) Comercializarea produselor şi a materialelor de exploatare este admisă pe toată durata termenului de garanţie/valabilitate a produselor şi a materialelor de exploatare certificate/omologate, indiferent de termenul de expirare a certificării/omologării, cu condiţia ca certificarea/omologarea să nu fie suspendată sau să nu fi fost retrasă. (14) Producătorul unui vehicul sau reprezentantul acestuia este obligat să comunice R.A.R. situaţia abilitărilor retrase pentru fabricarea de produse de origine, în termen de 7 zile de la data retragerii acestora.--------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.  +  Articolul 1^1Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de autoritate competentă în domeniu, asigură notificarea R.A.R. ca autoritate şi serviciu tehnic pentru omologarea, certificarea şi supravegherea introducerii pe piaţă a produselor şi a materialelor de exploatare noi, precum şi notificarea celorlalte servicii tehnice evaluate de R.A.R., după caz, către Comisia Europeană şi Secretariatul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, potrivit procedurilor prevăzute de actele comunitare şi de acordurile de la Geneva.--------------Art. 1^1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.  +  Articolul 1^2Pentru aplicarea prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:-------------Partea introductivă a art. 1^2 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 375 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005.1. produs - un sistem, un echipament, o piesă, o componentă sau o entitate tehnică utilizate la fabricarea unui vehicul, pentru înlocuirea celor existente pe un vehicul sau pentru montarea/utilizarea ulterioară pe un vehicul omologat. Poate fi:-------------Partea introductivă a pct. 1 al art. 1^2 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 375 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005.1.1. produs de origine - produsul fabricat potrivit specificaţiilor şi standardelor de producţie prevăzute de producătorul vehiculului pentru fabricarea unor produse utilizate pentru asamblarea vehiculului în cauză. Aceasta cuprinde produsele fabricate pe aceeaşi linie de producţie cu produsele în cauză. Se consideră, dacă nu se dovedeşte contrariul, că produsele sunt de origine în cazul în care producătorul lor atestă faptul că produsele corespund nivelului calitativ al produselor utilizate pentru asamblarea vehiculului în cauză şi că au fost fabricate potrivit specificaţiilor şi standardelor de producţie ale producătorului vehiculului;--------------Pct. 1.1. al art. 1^2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.1.2. produs de schimb - produs destinat să fie utilizat la un vehicul pentru a înlocui un produs montat pe acest vehicul;2. material de exploatare - substanţe necesare la utilizarea unui vehicul rutier, care se consuma sau se uzeaza în timpul utilizării unui vehicul rutier şi care se completează ori se înlocuiesc în timpul exploatării acestuia. Include carburanţii auto, lubrifianţii auto, aditivii pentru carburanţii auto, lichidele pentru frana, lichidele de răcire, uleiurile hidraulice;3. omologarea unui produs - procedura prin care R.A.R. certifică faptul că un produs nou îndeplineşte cerinţele aplicabile, potrivit legislaţiei în vigoare;--------------Pct. 3. al art. 1^2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.4. certificarea unui produs sau a unui material de exploatare-procedura prin care R.A.R. certifică faptul că un produs sau un material de exploatare nou îndeplineşte condiţiile tehnice esenţiale pentru siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi eficienţa energetică, precizate prin standardele naţionale sau standardele internaţionale aplicabile ori prin specificaţiile tehnice declarate de producător;--------------Pct. 4. al art. 1^2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.5. certificarea unui carburant auto - procedura administrativă prin care R.A.R. certifică faptul că un carburant auto îndeplineşte condiţiile tehnice, precum şi alte condiţii aplicabile în vederea introducerii pe piaţă;-------------Pct. 5 al art. 1^2 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 375 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005.6. acordurile de la Geneva - Acordul privind adoptarea de prescripţii tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roti, echipamentelor şi pieselor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roti şi condiţiile de recunoaştere reciprocă a omologarilor eliberate pe baza acestor prescripţii, încheiat la Geneva la 20 martie 1958, la care România a aderat prin Decretul nr. 371/1976, şi Acordul privind adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor, precum şi echipamentelor şi componentelor ce pot fi montate şi/sau utilizate pe autovehicule, încheiat la Geneva la 25 iunie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 97/2002.--------------Pct. 7. al art. 1^2 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.8. partiţionare- împărţirea unei cantităţi de materiale de exploatare în vrac în cantităţi mai mici, în vederea ambalării pentru introducerea pe piaţă şi/sau pentru comercializare;--------------Pct. 8. al art. 1^2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.9. serviciu tehnic - organizaţia sau organismul desemnat în urma evaluării de R.A.R. drept laborator de încercări, în vederea efectuării de încercări, sau drept organism de evaluare a conformităţii producţiei, în vederea evaluării iniţiale şi a altor încercări sau inspecţii, în numele R.A.R.;--------------Pct. 9. al art. 1^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.10. introducere pe piaţă- acţiunea de a face disponibile pentru prima dată pe teritoriul României, contra cost sau gratuit, produsele şi/sau materialele de exploatare noi, în vederea distribuirii şi/sau a utilizării acestora;--------------Pct. 10. al art. 1^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.11. comercializare - acţiunea de a face disponibile contra cost, după introducerea pe piaţă, produsele şi/sau materialele de exploatare noi, în vederea redistribuirii şi/sau a utilizării acestora;--------------Pct. 11. al art. 1^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.12. produse şi materiale de exploatare noi - produsele şi materialele de exploatare neutilizate şi aflate în termen de garanţie/valabilitate.--------------Pct. 12. al art. 1^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.--------------Art. 1^2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005.  +  Articolul 1^3 (1) Pentru fiecare tip de produs omologat de tip, R.A.R. eliberează producătorului, reprezentantului acestuia sau importatorului, după caz: a) certificatul de omologare naţională a unui tip de produs; b) certificatul de omologare CE a unui tip de produs; c) certificatul de omologare CEE-ONU a unui tip de produs. (2) Pentru fiecare produs sau material de exploatare certificat, R.A.R. eliberează producătorului, reprezentantului acestuia sau importatorului produsului ori materialului de exploatare un certificat de conformitate.--------------Art. 1^3 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.  +  Articolul 2 (1) Omologarea naţională de tip/certificarea produselor şi/sau a materialelor de exploatare se acordă de R.A.R. la cererea producătorului, a reprezentantului acestuia sau a importatorului, persoană juridică. (2) Omologarea comunitară (CE) de tip a produsului se acordă de R.A.R., la cererea producătorului sau a reprezentantului acestuia. (3) Omologarea internaţională (CEE-ONU) de tip a produsului se acordă de R.A.R., la cererea producătorului sau a reprezentantului acestuia. (4) Operatorii economici care nu dispun de împuterniciri de reprezentare din partea producătorilor sau a reprezentanţilor producătorilor pot obţine dreptul de introducere pe piaţă şi/sau de comercializare numai prin certificarea de către R.A.R. a loturilor de produse respective, în condiţiile prezentei ordonanţe. (5) În cazul în care un material de exploatare în vrac, prevăzut la art. 1 alin. (2), este partiţionat şi/sau ambalat de operatori economici, alţii decât deţinătorul certificatului de conformitate R.A.R., serviciul de partiţionare şi ambalare a acestuia trebuie să fie autorizat de R.A.R.--------------Art. 2 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.  +  Articolul 2^1 (1) Eliberarea certificatelor de omologare internaţionala (CEE-ONU) pentru echipamente, piese şi componente se face în conformitate cu acordurile de la Geneva. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin R.A.R., şi, respectiv, R.A.R. sunt desemnate de Guvernul României, parte contractantă la acordurile de la Geneva, ca departament administrativ şi, respectiv, serviciu tehnic, în conformitate cu acordurile de la Geneva. (2) R.A.R. îndeplineşte în numele Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii procedurile administrative referitoare la aplicarea acordurilor de la Geneva.--------------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005.  +  Articolul 3 (1) În vederea introducerii pe piaţă şi/sau a comercializării, produsele şi materialele de exploatare trebuie inscripţionate cu toate informaţiile stabilite de reglementările în vigoare. În cazul în care dimensiunile sau natura produsului nu permit inscripţionarea direct pe produs, informaţiile se înscriu pe ambalajul individual. Pentru materialele de exploatare livrate în vrac, informaţiile se înscriu în documentele de însoţire stabilite de reglementările în vigoare. (2) În vederea introducerii pe piaţă şi/sau a comercializării, produsele şi materialele de exploatare omologate sau certificate, după caz, conform prezentei ordonanţe, trebuie să aibă aplicate, după caz, mărci de certificare a conformităţii, mărci/marcaje de omologare sau numărul certificatului de conformitate/omologare. (3) Obligaţia aplicării mărcilor/marcajelor sau a numărului certificatului de conformitate/omologare revine exclusiv titularilor certificatelor de conformitate/omologare sau titularilor de autorizaţie pentru activitatea de partiţionare şi ambalare, prevăzuţi la art. 2 alin. (5), după caz.--------------Art. 3 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.  +  Articolul 4 (1) În vederea introducerii pe piaţă şi/sau a comercializării, produsele şi materialele de exploatare trebuie să fie însoţite de documentele prevăzute de reglementările în vigoare.--------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. (2) Declaraţia de conformitate reprezintă asumarea răspunderii de către producător, de reprezentantul acestuia sau de importator în privinţa conformităţii produselor ori materialelor de exploatare introduse pe piaţă cu cele omologate sau certificate.--------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. (3) Dreptul de introducere pe piaţă şi/sau de comercializare încetează în următoarele cazuri:--------------Partea introductivă a alin. (3) al art. 4 a fost modificată de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. a) operatorul economic care a emis declaraţia de conformitate nu face dovada ca a trimis documentaţia tehnica a produsului sau materialului de exploatare în termen de 30 de zile de la solicitarea R.A.R.; b) R.A.R. constata ca declaraţia de conformitate nu corespunde cu documentaţia tehnica de referinţa a produsului sau materialului de exploatare; c) documentaţia tehnica de referinţa precizată în declaraţia de conformitate nu cuprinde caracteristicile tehnice esenţiale ale produsului sau materialului de exploatare, care să asigure interschimbabilitatea produsului sau materialului de exploatare utilizat de producătorul vehiculului rutier; d) produsul sau materialul de exploatare este neconform cu documentaţia tehnica de referinţa, caz în care operatorul economic sau reprezentanţii legali ai acestuia, care au emis declaraţia de conformitate, suporta cheltuielile aferente verificărilor. e) omologarea/certificarea/autorizarea, după caz, a fost suspendată sau retrasă;--------------Litera e) a alin. (3) al art. 4 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. f) producătorul, reprezentantul acestuia sau importatorul nu furnizează R.A.R., la cererea acestuia, în termen de maximum 30 de zile, documentaţia tehnică referitoare la produsele declarate ca fiind produse de origine sau documentaţia tehnică respectivă nu aduce dovada că produsul respectiv este produs de origine, potrivit definiţiei prevăzute la art. 1^2 pct. 1.1;--------------Litera f) a alin. (3) al art. 4 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. g) producătorul, reprezentantul acestuia sau importatorul nu furnizează R.A.R., la cererea acestuia, în termen de maximum 30 de zile, documentele oficiale care atestă că produsul sau materialul de exploatare introdus pe piaţă asigură un nivel echivalent de protecţie a siguranţei rutiere sau de protecţie a mediului în raport cu cerinţele naţionale de introducere pe piaţă.--------------Litera g) a alin. (3) al art. 4 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. (4) În cazul în care atât producătorul, cat şi reprezentantul acestuia au sediul în afară României, revine importatorului responsabilitatea pentru deţinerea şi prezentarea documentaţiei tehnice organismelor de control. (5) Documentele prevăzute la alin. (1), în original sau copie legalizată, trebuie să cuprindă toate datele prevăzute de legislaţia în vigoare, scrise lizibil, explicit şi fără ambiguităţi, şi să fie semnate de persoana care angajează juridic emitentul.--------------Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. (6) Produsele şi materialele de exploatare neconforme cărora li s-a interzis introducerea pe piaţă şi/sau comercializarea, potrivit alin. (3), sunt făcute publice de R.A.R.--------------Alin. (6) al art. 4 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.--------------Art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005.  +  Articolul 5^1Producătorii de vehicule rutiere persoane juridice române sau, după caz, reprezentanţii autorizaţi ai producătorilor au obligaţia de a asigura echipamentele, piesele de schimb şi materialele de exploatare aferente, precum şi service-ul necesar, atât pe durata comercializării vehiculelor noi, cât şi după încetarea acesteia, pentru o perioadă de cel puţin 8 ani, calculată de la data vânzării ultimului lot de vehicule, direct sau prin terţi abilitaţi.--------------Art. 5^1 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.  +  Articolul 5^2Este interzisă introducerea pe piaţă şi/sau comercializarea următoarelor produse şi materiale de exploatare:--------------Partea introductivă a art. 5^2 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. a) produsele sau materialele de exploatare prevăzute la art. 1 alin. (2), necertificate/neomologate sau cu omologarea/ certificarea suspendată ori retrasă, după caz;--------------Litera a) a art. 5^2 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. b) produsele sau materialele de exploatare care nu sunt marcate corespunzător, cu marca producătorului, marca de certificare a conformităţii, marca/marcajul de omologare sau numărul certificatului de conformitate/omologare, după caz;--------------Litera b) a art. 5^2 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. c) produsele sau materialele de exploatare pe care au fost aplicate inscriptionari şi/sau marcaje falsificate ori neautorizate; d) produsele sau materialele de exploatare neinscriptionate cu informaţiile stabilite prin reglementări legale; e) produsele sau materialele de exploatare neinsotite de declaraţia de conformitate şi de certificatul de garanţie; f) produsele sau materialele de exploatare având marcaje şi inscriptionari cu denumiri care pot crea confuzii; g) produsele pirat sau contrafăcute.--------------Art. 5^2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005.  +  Articolul 5^3Producătorul, reprezentantul acestuia sau importatorul, după caz, are următoarele obligaţii: a) să informeze de îndată R.A.R. asupra oricărei modificări a datelor din dosarul de omologare sau certificare; b) să nu comunice utilizatorilor date tehnice diferite de datele aprobate de autoritatea de omologare/certificare; c) să pună la dispoziţia utilizatorilor toate informaţiile relevante, precum şi instrucţiunile necesare care descriu orice condiţii speciale sau restricţii privind utilizarea produsului, în cazul în care reglementarea aplicabilă conţine astfel de dispoziţii; d) producătorul de componente sau entităţi tehnice, în calitatea sa de deţinător al unui certificat de omologare de tip pentru aceste produse, certificat care include restricţii de utilizare, condiţii speciale de montaj sau ambele, trebuie să furnizeze producătorului vehiculului rutier toate informaţiile detaliate relevante; e) să furnizeze R.A.R., la cererea acestuia, în termen de maximum 30 de zile, documentaţia tehnică referitoare la produsele declarate ca fiind produse de origine; f) să furnizeze R.A.R., la cererea acestuia, în termen de maximum 30 de zile, documentele oficiale care atestă că produsul sau materialul de exploatare introdus pe piaţă asigură un nivel echivalent de protecţie a siguranţei rutiere sau de protecţie a mediului în raport cu cerinţele naţionale de introducere pe piaţă.--------------Art. 5^3 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.  +  Articolul 5^4Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.--------------Art. 5^4 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.  +  Articolul 6 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (4) şi (5), art. 4 alin. (3), art. 5^2 lit. a) şi f) şi ale art. 6^2 alin. (4), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;--------------Litera a) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2), ale art. 4 alin. (1) şi ale art. 5^2 lit. b), c), d) şi e), cu amendă de la 500 lei (RON) la 2.000 lei (RON); c) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (14) şi ale art. 5^2 lit. g), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;--------------Litera c) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. d) nerespectarea prevederilor art. 5^1, cu amendă de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON). e) nerespectarea de către producător, de către reprezentantul acestuia sau de către importator a obligaţiilor prevăzute la art. 5^3, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;--------------Litera e) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusă de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. f) nefurnizarea datelor sau a specificaţiilor tehnice care ar putea duce la retragerea omologării sau a certificării, utilizarea dispozitivelor de manipulare a performanţelor sau a funcţionării produselor şi refuzul de a acorda acces la informaţiile prevăzute în reglementările aplicabile, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.--------------Litera f) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusă de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. (2) Constatarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. (3) Nivelul amenzilor prevăzute la alin. (1) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei. (4) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la alin. (1) şi (2), se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005.  +  Articolul 6^1Resursele necesare pentru exercitarea activităţii de supraveghere şi control al pieţei în vederea aplicării prezentei ordonanţe se suporta de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în limitele fondurilor alocate anual de la bugetul de stat.--------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005.  +  Articolul 6^2 (1) R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, îndeplineşte următoarele atribuţii în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe: a) acordă omologarea sau certificarea pentru produsele sau materialele de exploatare prevăzute la art. 1 alin. (2);--------------Litera a) a alin. (1) al art. 6^2 a fost modificată de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.a^1) suspendă sau retrage, după caz, omologarea sau certificarea produselor şi/sau a materialelor de exploatare;--------------Litera a^1) a alin. (1) al art. 6^2 a fost introdusă de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. b) acorda omologarea comunitară (CE) de tip pentru componente şi entităţi tehnice, conform directivelor/ regulamentelor Uniunii Europene, de la data aderării României la Uniunea Europeană; c) acorda omologarea internaţionala (CEE-ONU) de tip pentru echipamente, piese şi componente, conform regulamentelor CEE-ONU; d) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării ori certificării pentru produsele sau materialele de exploatare prevăzute la art. 1 alin. (2); e) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării comunitare (CE) de tip pentru componente şi entităţi tehnice, conform directivelor/regulamentelor Uniunii Europene, de la data aderării României la Uniunea Europeană; f) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării internaţionale (CEE-ONU) pentru echipamente, piese şi componente, conform regulamentelor CEE-ONU; g) realizează funcţia de serviciu tehnic;--------------Litera g) a alin. (1) al art. 6^2 a fost modificată de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. h) verifica la deţinătorul omologării sau al certificării conformitatea producţiei şi ia măsurile necesare pentru menţinerea acesteia pe toată durata de fabricaţie a tipului respectiv de produse sau materiale de exploatare; i) impune deţinătorului omologării sau al certificării prevăzut la lit. h) remedierea defectiunilor de fabricaţie constatate la produsele sau materialele de exploatare care pun ori pot pune în pericol siguranţa circulaţiei sau protecţia mediului; j) supraveghează pe piaţa conformitatea cu tipul omologat/certificat a produselor introduse pe piaţa; k) supraveghează pe piaţa conformitatea materialelor de exploatare introduse pe piaţa; l) autorizează operatorii economici pentru activitatea de partiţionare şi ambalare a materialelor de exploatare în vrac.-------------Litera l) a alin. (1) al art. 6^2 a fost modificată de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 375 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005, care modifică pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005. m) evaluează serviciile tehnice, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.--------------Litera m) a alin. (1) al art. 6^2 a fost introdusă de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.(1^1) În situaţia în care R.A.R. constată că produsele sau materialele de exploatare noi pe care le-a omologat/certificat nu mai sunt conforme cu tipul care a fost omologat/certificat, acesta ia măsurile necesare pentru a se asigura că produsele sau materialele de exploatare respective sunt aduse în conformitate cu tipul omologat/certificat.--------------Alin. (1^1) al art. 6^2 a fost introdus de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. (2) În funcţie de neconformităţile constatate, măsurile prevăzute la alin. (1^1) au în vedere sistarea introducerii pe piaţă sau a comercializării şi/sau retragerea lotului de produse şi materiale de exploatare neconforme, cu interdicţia introducerii pe piaţă, a comercializării sau a folosirii până la remediere, ori, după caz, suspendarea sau retragerea omologării/certificării.--------------Alin. (2) al art. 6^2 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. (3) În funcţie de gravitatea faptei, personalul împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii poate dispune confiscarea şi/sau distrugerea, oprirea definitivă sau temporară a fabricării ori a introducerii pe piaţă şi/sau a comercializării de produse sau materiale de exploatare necertificate sau neomologate, a celor neinscripţionate ori care nu sunt marcate corespunzător, a celor neînsoţite de certificate de garanţie şi declaraţii de conformitate, a celor falsificate, a celor declarate în mod fals ca produse de origine, precum şi a celor care se dovedesc neconforme, în condiţiile prezentei ordonanţe.--------------Alin. (3) al art. 6^2 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. (4) Operatorii economici au obligaţia ca în termen de 30 de zile să facă dovada ca au predat pentru reciclare către operatori economici autorizaţi, potrivit legislaţiei în vigoare, materialele rezultate din procesul de distrugere precizat la alin. (3). (5) Cheltuielile datorate retragerii din circulaţie, remedierii neconformităţilor şi repunerii în circulaţie a produselor şi a materialelor de exploatare se suportă de deţinătorul omologării/certificării/autorizării.--------------Alin. (5) al art. 6^2 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.--------------Art. 6^2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005.  +  Articolul 7 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va actualiza Reglementările şi normele tehnice privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 9 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Reglementările şi normele tehnice prevăzute la alin. (1), astfel cum au fost modificate şi completate, se vor actualiza de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe. (3) Reglementările şi normele tehnice prevăzute la alin. (2) se vor reactualiza periodic de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în funcţie de evoluţia legislaţiei în domeniu. (4) La actualizarea reglementărilor şi normelor tehnice Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va solicita şi punctul de vedere al asociaţiilor profesionale din domeniu, constituite în conformitate cu prevederile legale.----------------Art. 7 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei" cu sintagma "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului".Prezenta ordonanţă transpune prevederile art. 3 pct. 26 şi 31, art. 4 alin. (3) (parţial) şi alin. (4) (parţial), art. 8 alin. (3) (parţial), art. 13 alin. (1) (parţial), art. 29 alin. (1) (parţial), art. 30 alin. (1) (parţial), art. 31 alin. (1), (3) şi (8) (parţial), art. 37 alin. (1) (parţial) şi alin. (2) (parţial), art. 38 alin. (2), art. 43 alin. (1) (parţial), art. 46 (parţial) din Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 263/2007.--------------Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Anca Boagiu-------------