ORDONANŢĂ nr. 10 din 30 ianuarie 2008 (*actualizată*)privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale(actualizată până la data de 16 iulie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Majorarea salariilor de bază  +  Articolul 1În anul 2008, salariile de bază ale personalului contractual din sectorul bugetar, stabilite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi indemnizaţiile personalului care ocupă funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost majorate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, avute la data de 31 decembrie 2007, se majorează în două etape, astfel: a) cu 4,5%, începând cu data de 1 aprilie 2008, faţă de nivelul din luna martie 2008; b) cu 5,5%, începând cu data de 1 octombrie 2008, faţă de nivelul din luna septembrie 2008.  +  Articolul 2 (1) În aplicarea prevederilor art. 1, limita minimă şi limita maximă ale salariilor de bază prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost majorate prin Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, se majorează începând cu data de 1 aprilie 2008 cu 4,5% şi începând cu data de 1 octombrie 2008 cu 5,5%. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi personalului contractual la care este stabilit un singur nivel al salariului de bază.  +  Articolul 3 (1) Salariile de bază ale personalului contractual pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2008 sunt prevăzute în anexele nr. Ia-VIa. (2) Salariile de bază pentru perioada 1 aprilie 30 septembrie 2008, majorate cu 4,5% faţă de nivelul avut la 31 martie 2008, şi pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2008, majorate cu 5,5% faţă de nivelul avut la 30 septembrie 2008, sunt prevăzute în anexele nr. Ib-VIb, cu excepţia anexelor nr. IV/11b, V/1b şi V/2b, la care limitele minime şi maxime au fost corelate cu majorările acordate aceloraşi funcţii din alte sectoare bugetare. (3) Indemnizaţiile persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, precum şi ale celor care ocupă funcţii asimilate cu funcţii de demnitate publică sunt prevăzute în anexele nr. VII/1a, VII/2a, VII/3a şi VIIIa, pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2008, şi în anexele nr. VII/1b, VII/2b, VII/3b şi VIIIb, pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2008, respectiv pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2008. (4) Pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, indemnizaţiile prevăzute în anexele nr. VII/1a, VII/2a, VII/3a şi VII/1b, VII/2b, VII/3b reprezintă unica formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei şi, de asemenea, reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial. (5) În aplicarea prevederilor alin. (4) persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, nu beneficiază de premii, de sporul de vechime în muncă şi nici de alte sporuri prevăzute de lege.  +  Articolul 4Salariile de bază individuale, care se situează între limitele prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, avute la data aplicării prezentei ordonanţe, se majorează începând cu data de 1 aprilie 2008 cu 4,5% faţă de nivelul avut la 31 martie 2008 şi începând cu data de 1 octombrie 2008 cu 5,5% faţă de nivelul din luna septembrie 2008.  +  Articolul 5La instituţiile publice şi unităţile bugetare la care cheltuielile de personal se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale ori integral din venituri proprii, constituite potrivit legii, creşterile salariale stabilite în condiţiile art. 4 se pot acorda în limita procentelor stabilite şi la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea creşterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.  +  Articolul 6 (1) În anul 2008, personalul contractual din sectorul bugetar, salarizat între limitele corespunzătoare funcţiei, poate beneficia, pe lângă creşterile salariale acordate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, de o creştere salarială prin evaluarea performanţelor profesionale individuale realizate în anul 2007, potrivit reglementărilor în vigoare, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pentru anul 2008. (2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual şi acordarea salariilor de bază corespunzătoare evaluării se vor realiza în perioada mai-septembrie 2008.  +  Capitolul II Alte reglementări  +  Articolul 7 (1) Promovarea personalului contractual în anul 2008, în condiţiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmează să fie promovată persoana, cu excepţia persoanelor încadrate pe posturi unice, prevăzute în statul de funcţii, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile. (2) Promovarea în condiţiile legii a persoanelor încadrate pe funcţia de debutant, a persoanelor încadrate pe posturi unice prevăzute la alin. (1), precum şi a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectivă se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.  +  Articolul 8Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau de scurtă durată care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creştere cu până la 20% a salariului de bază avut.  +  Articolul 9 (1) În vederea stabilirii salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, persoanele angajate în sectorul bugetar care s-au aflat în concediu plătit pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi cele ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, şi care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoştinţelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, urmându-se procedura reglementată de actele normative în materie. (2) În cazul nepromovării examenului prevăzut la alin. (1), persoanei respective i se acordă salariul de bază avut anterior sau, după caz, salariul de bază minim al funcţiei deţinute anterior.  +  Articolul 10 (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 15% din numărul total al personalului contractual prevăzut în statul de funcţii, la începutul anului bugetar, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta şi care constituie bază de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. Salariile de merit se vor acorda personalului contractual încadrat pe funcţii de execuţie în proporţie de cel puţin două treimi din numărul total stabilit. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unităţi bugetare cu un număr redus de posturi pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit şi în proporţiile stabilite pentru funcţiile de execuţie să se facă la nivelul unităţilor respective luate împreună. Repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unităţile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite. (2) Personalul contractual care beneficiază de salariu de merit se stabileşte o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată în anul precedent, apreciată conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale funcţiei deţinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea funcţiei prin promovare, acordarea acestuia se menţine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salariu de merit, acesta se poate redistribui, de la data de 1 a lunii următoare, altor persoane care deţin funcţii de acelaşi nivel, respectiv funcţii de conducere sau de execuţie, pe perioada rămasă. (3) Pentru personalul contractual nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare. (4) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit. (5) Personalul salarizat cu indemnizaţie lunară ca unică formă de remunerare a activităţii nu se cuprinde în numărul total de posturi în vederea determinării numărului de beneficiari ai salariului de merit.  +  Articolul 11 (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual prevăzut în statul de funcţii, cu încadrarea în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar. (2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului, din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în bugetul aprobat pentru personalul contractual din aparatul propriu şi din unităţile subordonate, fără a depăşi valoarea economiilor realizate. (3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorii principali de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanţilor personalului contractual, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.  +  Articolul 12Consiliile locale pot constitui, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv pentru personalul contractual prevăzut în statul de funcţii, un fond de premiere, în cazul în care veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul de premiere poate fi utilizat, conform criteriilor şi condiţiilor stabilite prin hotărâre a consiliului local, în luna decembrie a anului 2008.  +  Articolul 13 (1) Se acordă un spor de confidenţialitate în cuantum de până la 15% din salariul de bază personalului contractual din aparatul de lucru al Guvernului, personalului contractual din instituţiile şi autorităţile publice pentru care, prin acte normative specifice, se prevede acordarea acestui spor, precum şi personalului preluat de către autorităţi şi instituţii publice de la Ministerul Integrării Europene, care în cursul anului 2007 şi-a încetat activitatea. (2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului de confidenţialitate şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de reglementările în vigoare, de către ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.  +  Articolul 14 (1) Se acordă un spor pentru condiţii vătămătoare, de până la 10% din salariul de bază, personalului contractual care desfăşoară activitate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice în care funcţionează instalaţii care generează câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă produse de emiţători pentru comunicaţii, instalaţii de microunde, instalaţii de curenţi de înaltă frecvenţă şi staţii de bruiaj.----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 177 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008. (2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat. (3) Locurile de muncă pentru care se acordă sporul prevăzut la alin. (1) vor fi stabilite pe baza buletinelor de determinare emise de autorităţile abilitate în acest sens.  +  Articolul 15 (1) Se acordă un spor pentru condiţii periculoase, în cuantum de până la 50% din salariul de bază, personalului contractual din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care participă efectiv în campaniile de prevenire şi combatere a zoonozelor deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite prin ordin al ministrului, numai pe perioada în care participă la aceste campanii. (2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.  +  Articolul 16 (1) Personalul din cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România beneficiază de următoarele sporuri: a) pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei, personalul primeşte lunar un spor de confidenţialitate de până la 15%, calculat la salariul de bază; b) personalul care lucrează în condiţii de risc şi suprasolicitare neuropsihică beneficiază de un spor de până la 10%, calculat la salariul de bază; c) personalul care lucrează în condiţii vătămătoare beneficiază de un spor de până la 10%, calculat la salariul de bază. (2) Locurile de muncă, categoriile de personal şi procentul concret al sporurilor care se acordă potrivit alin. (1) lit. a), b) şi c) se stabilesc prin decizie a preşedintelui institutului.  +  Articolul 17Personalul contractual beneficiază şi de celelalte drepturi de natură salarială care se acordă potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 18 (1) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul contractual încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere este considerată muncă suplimentară şi se compensează cu timp liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti, în luna următoare, cu un spor aplicat la salariul de bază, după cum urmează: a) 75% din salariul de bază, pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de bază, pentru orele următoare şi pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual. (3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă potrivit legii sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situaţii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 19 (1) Indemnizaţiile personalului din conducerea cultelor religioase şi a unităţilor de cult recunoscute în România, asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică, prevăzute la nr. crt. 1, 2, 3, 4 şi 5 din anexa nr. 1 A.b) la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003, cu modificările ulterioare, majorate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, vor avea valorile prevăzute pentru funcţiile de demnitate publică cu care sunt asimilate, prevăzute la nr. crt. 1, 2, 3, 5 şi 6 din anexa nr. VII/2a, pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2008, şi la nr. crt. 1, 2, 3, 5 şi 6 din anexa nr. VII/2b, pentru perioada 1 aprilie-30 septembrie 2008, respectiv pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2008, la prezenta ordonanţă. (2) Salariile de bază ale personalului clerical, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003, cu modificările ulterioare, din anexele nr. 1B.b) şi 2.b), stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, se majorează cu 4,5 % pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2008 şi cu 5,5% pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2008.  +  Articolul 20Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia primarului, a preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului general al municipiului Bucureşti, după caz.  +  Articolul 21Salariile de bază ale personalului contractual încadrat în funcţii specifice, care nu sunt prevăzute în prezenta ordonanţă, se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu salariile de bază prevăzute în anexele la aceasta, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi al Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 22 (1) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare. (2) Pensionarii pentru limită de vârstă care se angajează pe baza unui contract individual de muncă în sectorul bugetar, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă dobândite în întreaga activitate.  +  Articolul 23 (1) Personalul contractual din sectorul bugetar are dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă şi la alte concedii, în condiţiile legii. (2) Durata minimă a concediului de odihnă este de 21 de zile lucrătoare pe an. (3) La determinarea indemnizaţiei de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, şi sporurile de care beneficiază, potrivit legii. (4) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazul în care, din motive justificate, personalul contractual din sectorul bugetar nu a putut efectua concediul de odihnă la care avea dreptul într-un an calendaristic, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul până la sfârşitul anului următor. (5) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării raporturilor juridice de muncă. (6) Celelalte prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare. (7) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.  +  Articolul 24 (1) Ordonatorii principali de credite pot aproba, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 şi la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007, cu încadrarea la nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, transformarea posturilor vacante pe răspunderea ordonatorilor principali de credite. (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi ordonatorilor principali de credite din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică locală. (3) Ordonatorii principali de credite prevăzuţi la alin. (1) vor comunica trimestrial Ministerului Economiei şi Finanţelor situaţia centralizată a transformărilor de posturi efectuate în condiţiile legii.  +  Articolul 25 (1) Autorităţile şi instituţiile publice care au dreptul de a constitui un fond de stimulare, potrivit legii, pot acorda stimulente personalului contractual, în limitele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. Modul de constituire din fiecare sursă şi condiţiile de utilizare a fondului de stimulare se stabilesc cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative, prin hotărâre a Guvernului. (2) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1) rămân aplicabile reglementările existente privind constituirea şi condiţiile de utilizare a fondurilor pentru stimularea personalului.  +  Articolul 26Drepturile salariale stabilite personalului bugetar corespunzător structurii organizatorice şi numărului maxim de posturi aprobate potrivit legii se vor acorda în continuare, corespunzător funcţiilor deţinute anterior, în acelaşi cuantum, şi în cazul în care structura organizatorică sau raporturile de subordonare şi numărul maxim de posturi se modifică, potrivit legii, în cursul anului.  +  Articolul 27Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiilor pentru protecţia copilului, precum şi secretarul acestor comisii, constituite potrivit legii, au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean sau prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi nu poate depăşi 1% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarului de sector.----------Art. 27 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 260 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 13 iulie 2009, care modifică pct. 1 al art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2009.  +  Articolul 28Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică personalului contractual din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi nici personalului din instituţiile publice din sistemul sanitar-veterinar finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, la care salarizarea şi celelalte drepturi se acordă potrivit prevederilor Legii nr. 435/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar.  +  Articolul 29Articolul 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea şi funcţionarea unor ministere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 308/2001, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Salariile de bază pentru funcţiile publice de execuţie specifice se stabilesc prin echivalare cu cele prevăzute la poziţiile 7 şi 8 din anexa nr. 1 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: a) consilier negociator, consilier armonizare legislativă, consilier evaluare-examinare - poziţia 7; b) expert negociator, expert armonizare legislativă, expert evaluare-examinare - poziţia 7, corespunzător atribuţiilor; c) analist negociator, analist armonizare legislativă, analist evaluare-examinare - poziţia 8."  +  Articolul 30*) (1) Limita minimă şi limita maximă a salariilor de bază ale consilierilor pentru afaceri europene sunt prevăzute în anexa nr. Ib, cap. III «Funcţii specifice unor ministere», pct. 6. (2) Stabilirea salariilor de bază individuale ale consilierilor pentru afaceri europene între limitele prevăzute la alin. (1) se face potrivit art. 3 alin. (3) şi art. 3^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003privind consilierii pentru afaceri europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 272/2003, cu modificările ulterioare. (3) Consilierii pentru afaceri europene, pe lângă salariul de bază, stabilit în condiţiile legii, beneficiază şi de spor de vechime şi majorările prevăzute de dispoziţiile legale aplicabile personalului contractual din autorităţi şi instituţii publice şi, după caz, prevăzute în mod expres de dispoziţiile legale speciale aplicabile în autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea.----------Alin. (3) al art. 30 a fost modificat de pct. 2 al art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2009.----------Art. 30 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 24 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 26 iunie 2008.  +  Articolul 30^1 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 11 alin. (1), ordonatorii de credite din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice în care îşi desfăşoară activitatea consilierii pentru afaceri europene pot acorda premii lunare în limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente funcţiilor de consilieri pentru afaceri europene prevăzute în statul de funcţii, cu încadrarea în fondurile aprobate anual prin buget cu această destinaţie. Premiile se pot acorda în cursul anului consilierilor pentru afaceri europene care au realizat sau care au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar. (2) Prin excepţie de la prevederile art. 11 alin. (2), ordonatorii principali de credite din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice în care îşi desfăşoară activitatea consilierii pentru afaceri europene pot acorda premii în limită de până la 5% din cheltuielile cu salariile aferente funcţiilor de consilieri pentru afaceri europene prevăzute în statul de funcţii, din economiile realizate prin reducerea cheltuielilor cu salariile, fără a depăşi valoarea economiilor realizate. Premiile se pot acorda în cursul anului consilierilor pentru afaceri europene care au realizat sau care au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. (3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice în care îşi desfăşoară activitatea consilierii pentru afaceri europene, în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorii principali de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate.----------Art. 30^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 24 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 26 iunie 2008.  +  Articolul 30^2 (1) La plecarea în concediul de odihnă, consilierii pentru afaceri europene au dreptul, pe lângă indemnizaţia de concediu, la o primă egală cu salariul de bază brut din luna anterioară plecării în concediu. (2) În cazul în care concediul de odihnă se efectuează fracţionat, potrivit legii, prima prevăzută la alin. (1) se acordă odată cu indemnizaţia de concediu cuvenită pentru fracţiunea cea mai mare. (3) Consilierii pentru afaceri europene care în cursul anului nu au putut efectua concediul de odihnă beneficiază de prima prevăzută la alin. (1) în luna decembrie. (4) Pentru consilierii pentru afaceri europene care nu au lucrat tot timpul anului în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, prima de concediu se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat în cadrul acestora, luându-se în calcul salariul de bază brut din ultima lună de activitate anterioară plecării în concediu.----------Art. 30^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 24 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 26 iunie 2008.  +  Articolul 31 (1) Gestiunea sistemului de salarizare se asigură de către fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în numărul maxim de posturi şi în bugetele aprobate potrivit legii. (2) Salariile de bază şi indemnizaţiile de conducere se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, pentru cheltuielile cu salariile.  +  Articolul 32 (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonanţe este de competenţa ordonatorilor de credite. (2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale. (3) Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile, cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. (4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei.  +  Articolul 33 (1) Salariile de bază şi indemnizaţiile lunare sunt brute şi impozabile, potrivit legii. (2) Salariile de bază individuale şi indemnizaţiile lunare, calculate pentru cele 3 etape de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, se rotunjesc din 1 leu în 1 leu în favoarea salariaţilor. (3) Anexele nr. Ia-VIIIa şi Ib-VIIIb fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 34Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 30 ianuarie 2008.Nr. 10.  +  Anexa Ia─────────(la 01.01.2008)───────────────ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE(ministere, alte organe de specialitate din subordineaGuvernului ori a ministerelor, serviciile AdministraţieiPrezidenţiale*1), aparatul de lucru al Guvernuluişi aparatul Parlamentului României)I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate*)----------*) Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la cap. I lit. B se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale, inclusiv centrelor regionale din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor prevăzuţi la cap. II din Anexa nr. II, precum şi funcţiilor de la cabinetul primarului municipiului reşedinţă de judeţ şi de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor.----------A. Funcţii de conducere──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bază - lei \'adcrt. studiilor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Secretar general S 3.181 2 Secretar general adjunct S 2.863──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:Se utilizează în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.B. Funcţii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Consilier, expert, inspector de specialitate,    revizor contabil, auditor; gradul IA S 693 1.577 2 Consilier, expert, inspector de specialitate,    revizor contabil, auditor; gradul I S 631 1.380 3 Consilier, expert, inspector de specialitate,    revizor contabil, auditor; gradul II S 581 1.251 4 Referent de specialitate, inspector de    specialitate, revizor contabil; gradul III S 561 1.122 5 Referent de specialitate, inspector de    specialitate, revizor contabil; gradul IV S 551 1.006 6 Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 523 - 7 Tehnician-economist, secretar superior, referent,    interpret relaţii, interpret profesional,    subinginer; gradul IA SSD 571 1.380 8 Tehnician-economist, secretar superior, referent,    interpret relaţii, interpret profesional,    subinginer; gradul I SSD 561 1.122 9 Tehnician-economist, secretar superior, referent,    interpret relaţii, interpret profesional,    subinginer; gradul II SSD 551 1.00610 Tehnician-economist, secretar superior, referent,    interpret relaţii, interpret profesional,    subinginer; gradul III SSD 540 91211 Tehnician-economist, secretar superior, referent,    interpret relaţii, interpret profesional,    subinginer; debutant SSD 510 -    b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios12 Consilier juridic gradul I A S 693 1.57713 Consilier juridic gradul I S 631 1.38014 Consilier juridic gradul II S 581 1.25115 Consilier juridic gradul III S 561 1.12216 Consilier juridic gradul IV S 551 1.00617 Consilier juridic debutant S 523 -    c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale18 Referent IA M 571 80519 Referent I M 561 70120 Referent II M 551 65121 Referent III M 540 57122 Referent IV M 531 54223 Referent debutant M 510 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II. Salarii de bază pentru funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale*1), Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional al AudiovizualuluiA. Funcţii de conducere specifice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bază - lei \'adcrt. studiilor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Şef departament, director general S 2.746──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Funcţii de execuţie de specialitate specifice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazăNr. Funcţia*) Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Şef birou senatorial, şef cabinet S 631 1.400 3 Şef birou senatorial, stenodactilograf,    şef cabinet, referent SSD 571 1.380 4 Şef birou senatorial, stenodactilograf,    şef cabinet, referent M 520 1.006 5 Şef birou senatorial, stenodactilograf,    şef cabinet, referent PL 520 1.154 6 Director de cabinet S 1.068 2.511 7 Consilier S 1.068 2.511 8 Expert S 1.037 2.287 9 Consultant S 709 1.54210 Secretar cabinet, secretar dactilograf, M 520 845    curier personal (şofer)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------Nr. crt. 10 de la lit. B din Cap. II din anexa Ia a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 177 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008.----------*) Se utilizează şi pentru cabinetul demnitarului, cancelaria prefectului, cabinetul preşedintelui consiliului judeţean şi cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti.*1) Administraţia Prezidenţială poate aplica pentru salariaţii săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmează să beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.----------III. Funcţii specifice unor ministere1. MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR a) Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritorialeGarda financiară - personal militarizat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bază - lei \'adcrt. studiilor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Comisar general S 2.894──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                   Funcţii de execuţie    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Comisar principal IA S 693 1.577 2 Comisar principal I S 631 1.380 3 Comisar principal II S 581 1.251 4 Comisar principal III S 561 1.122 5 Comisar principal IV S 551 1.089 6 Comisar debutant S 523 - 7 Comisar principal I SSD 561 1.251 8 Comisar principal II SSD 551 1.122 9 Comisar principal III SSD 540 1.00610 Comisar debutant SSD 510 -    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale11 Comisar IA M 571 84512 Comisar I M 551 75013 Comisar II M 540 68414 Comisar III M 531 61915 Comisar debutant M 510 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Audit intern────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Auditor \'ad ofiţer S 1.604 2.262 2 Auditor - expert S 1.118 1.775 3 Auditor - inspector S 793 1.450 4 Auditor - asistent S 631 1.290──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) Funcţii specifice din serviciile publice deconcentrate.Funcţii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor subordonate Ministerului Economiei şi Finanţelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Casier trezorier I M 540 652 2. Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol,    numărător bani; I M;G 531 572 3. Casier trezorier, agent fiscal, operator rol,    numărător bani; debutant M;G 510 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. MINISTERUL PENTRU IMM, COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Ministru consilier S 693 2.531*) 2. Consilier economic S 651 1.382 3. Secretar economic I S 592 1.253 4. Secretar economic II S 551 1.122 5. Secretar economic III S 540 1.006    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 1 Referent transmitere I M 551 702 2 Referent transmitere II M 540 637 3 Referent transmitere III M 531 572 4 Referent debutant M 510 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────________*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.3. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORTFuncţii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 561 1.122 2. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II SSD 551 1.006 3. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III SSD 540 912 4. Instructor sportiv, referent sportiv; debutant SSD 510 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4. MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVEFuncţii specifice Arhivelor Naţionale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Arhivist gradul IA S 693 1.577 2. Arhivist gradul I S 631 1.380 3. Arhivist gradul II S 581 1.251 4. Arhivist gradul III S 561 1.122 5. Arhivist gradul IV S 551 1.006 6. Arhivist debutant S 523 - 7. Arhivist gradul IA SSD 571 1.380 8. Arhivist gradul I SSD 561 1.122 9. Arhivist gradul II SSD 551 1.00610. Arhivist gradul III SSD 540 91211. Arhivist debutant SSD 510 -         b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale12. Arhivar IA M 571 80513. Arhivar I M 561 70114. Arhivar II M 551 65115. Arhivar III M 540 57116. Arhivar debutant M 510 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICEFuncţii specifice din aparatul propriu şi din serviciile deconcentrate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Asistent-şef S 693 1.577 2. Asistent-şef SSD 614 1.323        b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 3. Asistent-şef PL 575 1.159 4. Asistent-şef M 561 1.064────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998  +  Anexa IIa──────────(la 01.01.2008)────────────────ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂConsilii, primării şi servicii publice din subordinea acestoraI. Salarii de bază pentru activitatea de specialitateFuncţii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Consilier, inspector de specialitate, revizor    contabil, arhitect, auditor; gradul IA S 581 1.199 2 Consilier, inspector de specialitate, revizor    contabil, arhitect, auditor; gradul I S 571 1.059 3 Referent de specialitate, inspector de    specialitate, revizor contabil, arhitect;    gradul II S 561 921 4 Referent de specialitate, inspector de    specialitate, revizor contabil, arhitect;    gradul III S 551 835 5 Referent, inspector, revizor contabil,    arhitect; debutant S 523 - 6 Conductor arhitect IA, referent IA, inspector    IA, subinginer IA SSD 561 853 7 Conductor arhitect I, referent I, inspector I,    subinginer I SSD 551 735 8 Conductor arhitect II, referent II, inspector II,    subinginer II SSD 540 663 9 Conductor arhitect, referent, subinginer,    inspector; debutant SSD 510 -    b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios10 Consilier juridic gradul IA S 693 1.33711 Consilier juridic gradul I S 631 1.19912 Consilier juridic gradul II S 571 1.05913 Consilier juridic gradul III S 561 92114 Consilier juridic gradul IV S 551 80215 Consilier juridic debutant S 523 -        c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale16 Referent, inspector; IA M 561 78317 Referent, inspector; I M 551 73118 Referent, inspector; II M 540 66119 Referent, inspector; III M 531 60920 Referent, inspector; debutant M 510 -21 Agent agricol I M 540 64922 Agent agricol II M;G 531 60923 Agent agricol III M;G 520 56124 Agent agricol debutant M;G 510 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------Nr. crt. 20 de la lit. c) din Cap. I din anexa IIa a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 177 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008.NOTĂ:Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la prezenta anexă se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de la cabinetul primarului comunei, oraşului şi municipiului, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor.II. Salarii de bază pentru funcţii din aparatul consiliilor1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Salariul de bază -lei -crt.───────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Secretar 3.181─────────────────────────────────────────────────────────────────2. Consilii judeţene───────────────────────────────────────────────────────────────────                                          Salariul de bazăNr. Funcţia - lei -crt. ─────────────────────────────────                                  Categoria I Categoria II─────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Secretar 3.029 2.823───────────────────────────────────────────────────────────────────3. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                           Salariul de bază - lei -Nr. Funcţia ──────────────────────────────────────────────────────────crt. Cu peste 320.000 Categoria                        locuitori*) ───────────────────────────────────                                               I II III──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3 Municipii     - secretar 2.518 2.280 2.076 1.873────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------    *) Se aplică şi la sectoarele municipiului Bucureşti.----------──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4 Oraşe    - secretar - 1.677 1.602 1.563────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                             Salariul de bază - lei -                     ───────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Categoriacrt. Cu peste 15.000 ────────────────────────────────────────                        locuitori I II III                                           între între până la                                        7.001-15.000 3.001-7.000 3.000                                         locuitori locuitori locuitori──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5 Comune    - secretar 1.558 1.250 1.174 1.136────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:1. Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotărâre a Guvernului.2. În cazul secretarului unităţilor administrativ teritoriale, care în mod excepţional potrivit legii, are studii medii, salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanţă, se diminuează cu 10%.** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IIIa──────────(la 01.01.2008)─────────────────CONSILIUL CONCURENŢEISalarii de bază pentru funcţiile de execuţie de specialitate specifice ale Consiliului Concurenţei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Inspector de concurenţă gradul I S 1.046 2.369 2 Inspector de concurenţă gradul II S 945 2.143 3 Inspector de concurenţă gradul III S 844 1.917 4 Inspector de concurenţă asistent S 610 1.378────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/1a────────────(la 01.01.2008)────────────────CERCETAREUNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARESalarii de bază pentru funcţiile de specialitate din activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Cercetător ştiinţific principal gradul I S 755 2.294 2 Cercetător ştiinţific principal gradul II S 650 2.146 3 Cercetător ştiinţific principal gradul III S 620 1.674 4 Cercetător ştiinţific S 610 1.295        b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate 5 Asistent de cercetare ştiinţifică S 600 1.019 6 Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 510 -        c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare             ştiinţifică, pe trepte profesionale 7 Asistent I M 600 815 8 Asistent II M 560 695 9 Asistent III M 540 64310 Asistent stagiar M 510 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:Funcţiile prevăzute la poziţiile nr. 1 - 4, utilizate în unităţile de cercetare ştiinţifică ale Academiei Române, sunt echivalate cu funcţiile didactice din învăţământul superior, după cum urmează: cercetător ştiinţific principal gradul I cu profesor universitar; cercetător ştiinţific principal gradul II cu conferenţiar universitar; cercetător ştiinţific principal gradul III cu şef de lucrări (lector universitar) şi cercetător ştiinţific cu asistent universitar.** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/2a───────────(la 01.01.2008)───────────────CULTURĂUNITĂŢI DE CULTURĂI. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din unităţile teatrale, muzicale şi de cinematografie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet,    concertist, instrumentist), actor, pictor    scenograf, consultant artistic, coregraf,    concert-maestru*), artist instrumentist I; S     gradul IA 811 1.650     gradul I 569 1.453     gradul II 560 1.085     gradul III 549 973     gradul IV 540 860     gradul V 530 795     debutant 510 - 2 Dirijor cor, artist liric, artist liric operă; S     gradul IA 787 1.603     gradul I 552 1.412     gradul II 544 1.054     gradul III 535 945     gradul IV 525 835     gradul V 520 773     debutant 510 - 3 Maestru (balet-dans, cor, corepetitor),    producător delegat, impresar artistic, regizor    scenă (culise); S     gradul I 530 1.175     gradul II 520 985     gradul III 512 843 4 Şef orchestră, artist instrumentist II,    maestru de studii (balet, canto), secretar    literar (muzical, public relations), operator    imagine (sunet), sufleor operă,    artist circ, balerin operă; S     gradul I 550 1.064     gradul II 539 954     gradul III 530 843     gradul IV 520 780     debutant 510 - 5 Balerin, dansator, acompaniator, corepetitor,    actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor    teatru, artist plastic, machior, peruchier,    montor imagine, editor imagine; S     gradul I 539 908     gradul II 530 827     gradul III 520 780     debutant 510 -            b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 6 Dirijor, şef orchestră, maestru (balet-dans,    corepetitor), concert-maestru, maestru de    studii balet, maestru lumini-sunet,    impresar artistic;        I 530 780        II 520 669        III 515 591        debutant 510 - 7 Solist (vocal, balet, concertist instrumentist),    actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;        I 530 780        II 520 669        III 515 591        debutant 510 - 8 Maestru artist circ, artist circ, maestru    (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă,    instrumente de suflat);        I 540 954        II 530 843        III 525 780        IV 520 669        V 515 605        debutant 510 - 9 Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor    mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor    teatru, artist plastic, machior, peruchier,    montor imagine, operator imagine, editor    imagine, regizor scenă (culise),    secretar platou;        I 530 684        II 520 638        III 515 574        debutant 510 -10 Regizor scenă (culise), secretar platou; M        I 530 684        II 520 638        III 515 574        debutant 510 -11 Supraveghetor sală, controlor bilete,    garderobier, plasator M;G 510 542    c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale12 Muncitor calificat I 540 680                        II 535 645                        III 530 601                        IV 525 564                        V 520 530                        VI 515 525────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) La salarizarea funcţiei de concert-maestru se utilizează gradele profesionale IA, I, II şi III.----------II. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din presă, edituri, informare documentară────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist    comentator, corespondent în străinătate; S       gradul IA 550 1.270       gradul I 539 954       gradul II 530 843       gradul III 520 780       debutant 510 - 2. Şef agenţie publicitate, administrator    (publicaţii, editură), reporter (fotoreporter,    corespondent local); S       gradul I*) 539 922       gradul II 530 827       gradul III 520 764       debutant 510 - 3. Secretar (tehnic) de redacţie,    documentarist, traducător, caricaturist,    desenator artistic, corector, tehnoredactor; S       gradul I 539 908       gradul II 530 827       gradul III 520 780       debutant 510 - 4. Redactor, secretar de redacţie; SSD       gradul I 540 843       gradul II 530 780       gradul III 520 669       debutant 510 -           b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 5. Redactor, secretar (tehnic) de redacţie,    documentarist, traducător, caricaturist,    desenator artistic, corector, tehnoredactor; M       treapta IA 550 780       treapta I 530 684       treapta II 520 638       debutant 510 - 6. Laborant foto, retuşor foto, fotograf; M;G       treapta I 530 669       treapta II 520 591       treapta III 515 542       debutant 510 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) Nivelul de salarizare nu se aplică funcţiilor de administrator (publicaţii, editură).----------III. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din muzee şi biblioteciFuncţii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,    bibliotecar, arheolog, arhitect; S       gradul IA 539 1.270       gradul I 530 874       gradul II 520 795       debutant 510 - 2. Biolog, fizician, chimist; principal S 705 1.249    Biolog, fizician, chimist; specialist 613 986    Biolog, fizician, chimist 538 823    Biolog, fizician, chimist; debutant 512 - 3. Sociolog, psiholog; principal S 552 978    Sociolog, psiholog 541 895    Sociolog, psiholog; debutant 517 - 4. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,    bibliotecar-arhivist, bibliotecar; SSD      gradul I 540 954      gradul II 530 780      gradul III 520 669      debutant 510 -          b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 5. Bibliotecar P.L.      treapta I 530 863      treapta II 520 730      treapta III 515 651      debutant 510 - 6. Restaurator*), conservator, trezorier,    gestionar custode sală; M      treapta I 525 780      treapta II 520 684      treapta III 515 638      debutant 510 - 7. Bibliotecar M      treapta IA 525 780      treapta I 520 684      treapta II 515 638      debutant 510 - 8. Supraveghetor muzeu, mânuitor carte M;G 510 542────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) În instituţiile muzeale din domeniul tradiţiei populare pot fi încadraţi şi absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi profesional.----------IV. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din case de cultură, cămine culturale şi alte instituţii de cultură────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Referent; S     gradul I 539 908     gradul II 530 827     gradul III 520 780     debutant 510 - 2. Referent; SSD     gradul I 540 843     gradul II 530 780     gradul III 520 669     debutant 510 -         b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 3. Referent;     treapta IA 525 780     treapta I 520 684     treapta II 515 638     debutant 510 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:1. Persoanele încadrate în unităţile de cultură, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu aprobarea nominală a ministrului culturii şi cultelor, funcţii de specialitate fără a avea studiile necesare postului.2. Salariile de bază pentru salariaţii teatrelor naţionale, ai celor la care spectacolele se desfăşoară preponderent în limba unei minorităţi naţionale, operelor naţionale, muzeelor naţionale şi muzeelor de importanţă naţională stabilite potrivit legii, bibliotecilor naţionale, ai Bibliotecii Academiei Române şi ai Operei Maghiare din Cluj-Napoca, precum şi ai Filarmonicii "George Enescu"- Bucureşti, pentru activitatea de importanţă naţională desfăşurată în aceste instituţii, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin buget, cu excepţia personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti care beneficiază în continuare de prevederile Legii nr. 102/2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti.3. Pe funcţiile noi introduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2005, cu modificările ulterioare, vor putea fi promovate persoanele încadrate în instituţiile publice respective, care îndeplinesc condiţia de studii prevăzută pentru noile funcţii, în condiţiile art. 7 alin. (2) şi art. 8 din prezenta ordonanţă.** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/3a───────────(la 01.01.2008)───────────────CULTESalarii de bază pentru personalul clerical*)───────────*) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unităţile bugetare.Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat să certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot.Funcţii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Preot     gradul I S 540 1.145     gradul II S 530 954     definitiv S 520 860     debutant S 510 - 2 Preot     gradul I M 520 827     definitiv M 515 795     debutant M 510 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/4a─────────────(la 01.01.2008)───────────────SPORTUNITĂŢI SPORTIVEI. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor*) ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Secretar federaţie, antrenor federal,    antrenor lot naţional**), expert sportiv;    gradul IA 560 1.184 2 Secretar federaţie, antrenor federal,    antrenor lot naţional**), expert sportiv;    gradul I 550 1.014 3 Secretar federaţie, antrenor federal,    antrenor lot naţional**), expert sportiv;    gradul II 540 906 4 Secretar federaţie, antrenor federal,    antrenor lot naţional**); gradul III,    instructor sportiv gradul I 530 827 5 Secretar federaţie, antrenor federal;    gradul IV, instructor sportiv gradul II 520 765 6 Instructor sportiv debutant 510 -        b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 7 Instructor sportiv I, referent I 540 765 8 Instructor sportiv II, referent II 530 686 9 Instructor sportiv III, referent III 520 64110 Instructor sportiv debutant 510 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.**) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.----------II. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor*) ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**) 1 Expert sportiv gradul IA 630 1.216 2 Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I 567 1.128 3 Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II 540 966 4 Antrenor categoria III, referent sportiv    gradul III 535 928 5 Antrenor categoria IV, referent sportiv    gradul IV 530 860 6 Antrenor categoria V 525 766 7 Antrenor debutant, referent sportiv debutant 520 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.----------** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/5a-----------(la 01.01.2008)---------------AUTORITATEA VAMALĂDIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILORSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate  +  Capitolul I Aparatul central────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert vamal S 892 2.084 2 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IA S 760 1.774 3 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul I S 706 1.651 4 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul II S 654 1.526 5 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul III S 601 1.400 6 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IV S 593 1.277 7 Inspector vamal, referent de specialitate;    debutant S 583 - 8 Referent gradul I S.S.D. 614 1.435 9 Referent gradul II S.S.D. 561 1.30910 Referent gradul III S.S.D. 551 1.18411 Referent debutant S.S.D. 541 -          b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale12 Referent IA M 575 1.33913 Referent I M 550 1.21414 Referent II M 540 1.09115 Referent III M 530 96716 Referent IV M 520 84317 Referent debutant M 510 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul II Direcţia Generală a VămilorDirecţia de supraveghere şi control vamal, Direcţia de supraveghere pentru zonele vamale specialeSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert vamal S 1.064 2.334 2 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IA S 906 2.115 3 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul I S 853 1.992 4 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul II S 785 1.836 5 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul III S 721 1.680 6 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IV S 708 1.526 7 Inspector vamal, referent de specialitate;    debutant S 700 - 8 Referent gradul I S.S.D. 748 1.742 9 Referent gradul II S.S.D. 680 1.58810 Referent gradul III S.S.D. 663 1.43511 Referent debutant S.S.D. 655 -         b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale12 Referent IA M 706 1.65113 Referent I M 641 1.49614 Referent II M 588 1.37115 Referent III M 530 1.24616 Referent IV M 520 1.12317 Referent debutant M 510 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul III Direcţia regională vamalăSalarii de bază pentru activitatea de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert vamal S 785 1.836 2 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IA S 708 1.526 3 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul I S 601 1.400 4 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul II S 530 1.246 5 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul III S 520 1.123 6 Inspector vamal, referent de specialitate;    debutant S 510 - 7 Referent gradul I S.S.D. 530 1.214 8 Referent gradul II S.S.D. 520 1.091 9 Referent gradul III S.S.D. 515 99710 Referent debutant S.S.D. 510 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale11 Referent IA M 530 1.09112 Referent I M 525 99713 Referent II M 520 90614 Referent III M 515 78115 Referent debutant M 510 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul IV Birouri vamaleSalarii de bază pentru activitatea de specialitateA. Funcţii de execuţie de categoria A────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert vamal S sau 706 1.651                                                 şcoală vamală 2 Inspector vamal principal S sau 575 1.339                                                 şcoală vamală 3 Inspector vamal gradul I S sau 539 1.214                                                 şcoală vamală 4 Inspector vamal gradul II S sau 530 1.091                                                 şcoală vamală 5 Inspector vamal gradul III S sau 520 967                                                 şcoală vamală 6 Inspector vamal debutant S sau 510 -                                                 şcoală vamală 7 Inspector vamal Şcoală vamală 530 1.106                                                   sau SSD 8 Controlor vamal gradul I Şcoală vamală 520 967                                                   sau SSD 9 Controlor vamal gradul II Şcoală vamală 515 843                                                   sau SSD10 Agent vamal debutant Şcoală vamală 510 -                                                   sau SSD────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale11 Controlor vamal I M 525 99712 Controlor vamal II M 520 90613 Controlor vamal III M 515 78114 Controlor vamal debutant M 510 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Funcţii de execuţie de categoria B────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Inspector pentru datoria    vamală principal S 575 1.339 2 Inspector pentru datoria    vamală gradul I S 539 1.214 3 Inspector pentru datoria    vamală gradul II S 530 1.091 4 Inspector pentru datoria    vamală gradul III S 520 967 5 Inspector pentru datoria    vamală debutant S 510 - 6 Inspector pentru datoria vamală Şcoală vamală 530 1.106                                                 sau SSD 7 Controlor pentru datoria Şcoală vamală 520 967    vamală gradul I sau SSD 8 Controlor pentru datoria Şcoală vamală 515 843    vamală gradul II sau SSD 9 Controlor pentru datoria Şcoală vamală 510 -    vamală debutant sau SSD        b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale10 Controlor pentru datoria vamală I M 525 99711 Controlor pentru datoria vamală II M 520 90612 Controlor pentru datoria vamală III M 515 78113 Controlor pentru datoria M 510 -    vamală debutant────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/6a-----------(la 01.01.2008)---------------NAVIGAŢIEUNITĂŢI NAVALE ŞI CĂPITĂNII DE PORTURISalarii de bază pentru funcţiile de specialitate ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bază - leicrt. studiilor ───────────────────────────                                                        minim maxim ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Comandant instructor S 539 1.246  2. Şef mecanic instructor S 530 906               a) Funcţii de execuţie pe nave maritime  3. Comandant S 539 1.138  4. Şef mecanic S 530 921  5. Căpitan secund, şef mecanic secund,      şef electrician S 520 781  6. Ofiţer punte, ofiţer mecanic,      ofiţer electrician S 520 733  7. Ofiţer aspirant S 510 -               b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale  8. Căpitan dragor M 520 765  9. Căpitan M 520 703 10. Şef mecanic M 520 686 11. Dragor-şef M 520 672 12. Ofiţer punte M 510 641 13. Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 510 627 14. Dragor M 510 580 15. Ofiţer punte, ofiţer mecanic,      ofiţer electrician, dragor; aspirant M 510 -                          c) Funcţii de execuţie comune pe nave 16. Şef staţie RTG M 520 672 17. Ofiţer RTG I M 510 609 18. Ofiţer RTG II M 510 563 19. Şef echipaj 510 657 20. Conducător şalupă, şef timonier,      ajutor ofiţer mecanic 510 609 21. Electrician, motorist, motopompist,      timonier, marinar 510 580 22. Electrician, motorist, motopompist,      timonier, marinar; debutant 510 - 23. Scafandru autonom 520 733 24. Scafandru greu 520 672 25. Scafandru debutant 510 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi                 - Funcţii de execuţie pe grade profesionale - 26. Căpitan de port specialist S 550 921 27. Căpitan de port gradul I S 540 775                 - Funcţii de execuţie pe trepte profesionale \'ad 28. Căpitan de port gradul II M 530 703 29. Ofiţer de port gradul I M 520 672 30. Ofiţer de port gradul II M 510 609 31. Ofiţer de port debutant M 510 - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Căpităniile de porturi vor putea utiliza şi funcţiile prevăzute la lit. a) - c) din prezenta anexă, în funcţie de dotare şi de atribuţiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.NOTĂ:Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea funcţiilor prevăzute în prezenta anexă se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi se utilizează de către toate unităţile, indiferent de subordonare.** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/7a-----------(la 01.01.2008)---------------AGRICULTURĂLABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR,PENTRU CONTROLUL SANITAR\'adVETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLULALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ, PENTRU CONTROLUL ŞTIINŢIFIC ALPRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRUCARANTINA FITOSANITARĂ, PRECUM ŞI UNITĂŢI CU ŞI FĂRĂ PERSONALITATEJURIDICĂ SUBORDONATE DIRECŢIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ŞIALIMENTAŢIESalarii de bază pentru funcţiile de specialitate ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bază - leicrt. studiilor ───────────────────────────                                                        minim maxim ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  1. Inginer*), meteorolog (hidrolog,      hidrogeolog, pedolog); expert S 550 1.246  2. Inginer*), meteorolog (hidrolog,      hidrogeolog, pedolog); gradul I S 539 873  3. Inginer*), meteorolog (hidrolog,      hidrogeolog, pedolog); gradul II S 530 765  4. Inginer*), meteorolog (hidrolog,      hidrogeolog, pedolog); gradul III S 520 733  5. Inginer*), meteorolog      (hidrolog, hidrogeolog, pedolog);      debutant S 510 -  6. Medic primar veterinar**) S 550 1.400  7. Medic veterinar gradul I S 539 997  8. Medic veterinar gradul II S 530 873  9. Medic veterinar gradul III S 520 733 10. Medic veterinar debutant S 510 - 11. Subinginer, asistent veterinar,      conductor tehnic; I SSD 530 873 12. Subinginer, asistent veterinar,      conductor tehnic; II SSD 520 703 13. Subinginer,asistent veterinar,      conductor tehnic; III SSD 515 657 14. Subinginer, asistent veterinar,      conductor tehnic; debutant SSD 510 -                    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 15. Tehnician***), observator meteorolog      (hidrolog, hidrogeolog); IA M 525 751 16. Tehnician***), observator meteorolog     (hidrolog, hidrogeolog); I M 520 641 17. Tehnician***), observator meteorolog      (hidrolog, hidrogeolog); II M 515 580 18. Tehnician***), observator meteorolog      (hidrolog, hidrogeolog); debutant M 510 - 19. Asistent veterinar I,      tehnician veterinar IA M 525 751 20. Asistent veterinar II,      tehnician veterinar I M 520 672 21. Asistent veterinar III,      tehnician veterinar II M 515 609 22. Asistent veterinar,      tehnician veterinar; debutant M 510 - 23. Agent veterinar I Şcoală 520 580                                         profesională 24. Agent veterinar II Şcoală 515 530                                         profesională 25. Agent veterinar debutant Şcoală 510 -                                         profesională ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultură, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.**) În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.***) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultură, zootehnie şi altele).----------** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/8a-----------(la 01.01.2008)---------------OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUISalarii de bază pentru funcţiile de specialitate ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bază - leicrt. studiilor ───────────────────────────                                                        minim maxim ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  1. Inginer cadastru gradul IA S 550 1.246  2. Inginer cadastru gradul I S 539 873  3. Inginer cadastru gradul II S 530 796  4. Inginer cadastru gradul III S 520 733  5. Inginer cadastru debutant S 510 -  6. Subinginer cadastru I SSD 530 873  7. Subinginer cadastru II SSD 520 751  8. Subinginer cadastru III SSD 515 657  9. Subinginer cadastru debutant SSD 510 -                     b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 10. Tehnician cadastru IA M 525 751 11. Tehnician cadastru I M 520 641 12. Tehnician cadastru II M 515 580 13. Tehnician cadastru debutant M 510 - 14. Operator cadastru I M;G 520 580 15. Operator cadastru II M;G 515 530 16. Operator cadastru debutant M;G 510 - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/9a-----------(la 01.01.2008)---------------PROTECŢIA MEDIULUIAGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEIBIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bază - leicrt. studiilor ───────────────────────────                                                        minim maxim ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  1. Inspector de specialitate expert,      inginer expert *) S 550 1.246  2. Inspector de specialitate, inginer *);      gradul I S 539 873  3. Inspector de specialitate, inginer *);      gradul II S 530 765  4. Inspector de specialitate, inginer *);      gradul III S 520 733  5. Inspector, inginer *); debutant S 510 -  6. Subinginer I SSD 530 873  7. Subinginer II SSD 520 703  8. Subinginer III SSD 515 657  9. Subinginer debutant SSD 510 -                       b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 10. Tehnician, observator condiţii      mediu; IA **) M 525 751 11. Tehnician, observator condiţii      mediu; I **) M 520 641 12. Tehnician, observator condiţii      mediu; II **) M 515 580 13. Tehnician, observator condiţii      mediu; debutant **) M 510 - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii. Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, şi funcţiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.**) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii.----------** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/10a------------(la 01.01.2008)---------------AVIAŢIA SPORTIVĂAEROCLUBUL ROMÂNIEISalarii de bază pentru funcţiile de specialitate1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist                       Funcţii de execuţie ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bază - leicrt. studiilor*)──────────────────────────                                                        minim maxim ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Personal navigant şi tehnic      navigant profesionist           clasa I 539 1.246           clasa a II-a 530 895           clasa a III-a 520 781           clasa a IV-a 515 733           clasa a V-a 510 - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.----------2. Personal tehnic aeronautic ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bază - leicrt. studiilor ──────────────────────────                                                        minim maxim ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale  1. Inginer de aviaţie S           clasa I 550 1.246           clasa a II-a 540 890           clasa a III-a 530 781           clasa a IV-a 520 733           debutant 510 -  2. Tehnician de aviaţie M           clasa I 540 751           clasa a II-a 530 686           clasa a III-a 520 627           clasa a IV-a 515 580           debutant 510 -  3. Mecanic de aviaţie Şcoala tehnică           clasa I de aviaţie sau 545 796           clasa a II-a echivalentă 540 686           clasa a III-a 530 609           clasa a IV-a 515 580           debutant 510 -  4. Mecanic pentru întreţinerea      aparatelor de lansare la zbor M;      (turn de paraşutism, automosor, Şcoală      plior paraşute, deltaplanism, etc) profesională           clasa I 540 751           clasa a II-a 530 657           clasa a III-a 520 609           clasa a IV-a 515 580           debutant 510 -  5. Maistru de aviaţie Şcoală de           clasa I maiştri 530 812           clasa a II-a aviaţie 520 751           clasa a III-a 510 641 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Personal operativ aeronautic                    Funcţii de execuţie ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bază - leicrt. studiilor ──────────────────────────                                                        minim maxim ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  1. Meteorolog aeronautic specialist S          gradul I 550 1.246          gradul II 539 890          gradul III 530 781          gradul IV 520 733          debutant 510 -                    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale  2. Meteorolog aeronautic M+curs            I de calificare 520 672            II 515 609            debutant 510 -  3. Controlor trafic dirijare M+curs            I de calificare 520 751            II 515 672            III 510 609  4. Controlor trafic operaţiuni M+curs      auxiliare de calificare            I 530 686            II 520 627            III 515 580            debutant 510 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:1. Criteriile de încadrare şi de avansare în clase a personalului navigant, tehnic navigant şi tehnic aeronautic şi, respectiv în grade şi trepte profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.2. În cazul pierderii licenţei de zbor pentru calificarea deţinută, din cauze medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi menţine încadrarea în clasa deţinută, ca instructor la sol.** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/11a------------(la 01.01.2008)---------------ASISTENŢĂ SOCIALĂUNITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI UNITĂŢIDE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂA. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bază - leicrt. studiilor ──────────────────────────                                                        minim maxim ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Asistent social, psiholog,      psihopedagog, logoped,      kinetoterapeut, sociolog, educator      specializat; principal S 552 978  2. Asistent social, psiholog,      psihopedagog, logoped,      kinetoterapeut, sociolog,      educator specializat S 541 895  3. Asistent social, psiholog,      psihopedagog, logoped, kinetoterapeut,      sociolog, educator specializat;      debutant S 517 -  4. Medic primar S 796 1.618  5. Medic specialist S 682 1.159  6. Medic S 520 1.016  7. Medic stagiar S 510 -  8. Fiziokinetoterapeut,      bioinginer medical; principal S 539 1.207  9. Fiziokinetoterapeut,      bioinginer medical; specialist S 530 954 10. Fiziokinetoterapeut,      bioinginer medical S 520 795 11. Fiziokinetoterapeut,      bioinginer medical; debutant S 510 - 12. Profesor C.F.M principal S 552 978 13. Profesor C.F.M S 541 895 14. Profesor C.F.M debutant S 517 - 15. Asistent social, asistent medical ***),      educator puericultor,      educator specializat; principal SSD 541 942 16. Asistent social, asistent medical ***),      educator puericultor,      educator specializat SSD 532 843 17. Asistent social, asistent medical ***),      educator puericultor,      educator specializat; debutant SSD 510 - 18. Profesor C.F.M principal SSD 541 928 19. Profesor C.F.M SSD 532 821 20. Profesor C.F.M, debutant SSD 510 - 21. Asistent social, asistent medical,      educator puericultor,      educator specializat,      pedagog de recuperare; principal PL 532 928 22. Asistent social, asistent medical,      educator puericultor,      educator specializat,      pedagog de recuperare PL 521 830 23. Asistent social, asistent medical,      educator puericultor, educator      specializat, pedagog de recuperare;      debutant PL 510 - 24. Asistent social, asistent medical*),      educator puericultor; principal M 532 863 25. Asistent social, asistent medical*),      educator puericultor M 521 730 26. Asistent social, asistent medical*),      educator puericultor; debutant M 510 - 27. Sora medicală principală**) M 520 776 28. Sora medicală**) M 515 649 29. Sora medicală debutantă**) M 510 - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) Se aplică şi funcţiilor de educator specializat, lucrător social, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, masor.**) Se aplică şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenţă, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M.***) Se aplică următoarelor funcţii: asistent medical specialist; tehnician superior de radiologie radioterapie şi radiodiagnostic; asistent medical specializat; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medico-social.----------B. Salarii de bază pentru funcţii auxiliare ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bază - leicrt. studiilor ──────────────────────────                                                        minim maxim ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Infirmiera, agent D.D.D. G 515 535  2. Infirmiera, agent D.D.D.; debutant G 510 -  3. Brancardier, băieş, nămolar,      spălătoreasă, îngrijitoare G 510 530 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Personalul medico-sanitar din Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă se salarizează potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar şi personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unităţile clinice, institutele şi centrele medicale, preluând după caz şi alte funcţii din domeniul unităţilor sanitare, altele decât cele clinice.2. Personalul din sistemul serviciilor sociale care lucrează în mod direct cu persoanele fără adăpost, (persoanele care trăiesc în stradă, precum şi cele găzduite în adăposturi de noapte şi centre de găzduire temporară) beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază. Mărimea concretă a sporului şi condiţiile de acordare se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor.3. Angajarea şi promovarea personalului încadrat pe funcţii de specialitate în unităţi de asistenţă socială şi în unităţi de asistenţă medico-socială, se face potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.4. Funcţiile din prezenta anexă pot fi completate şi cu alte funcţii medico-sanitare prevăzute în unităţi sanitare publice neclinice.  +  Anexa V/1a----------(la 01.01.2008)---------------FUNCŢII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITĂŢI BUGETARE DE SUBORDONARECENTRALĂ, PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE,FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIŢII DIN ACTIVITĂŢILECUPRINSE ÎN ANEXELE IV/1 - IV/11 ŞI DIN UNITĂŢILEDE ÎNVĂŢĂMÂNTI. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                               minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Consilier, expert, inspector de specialitate,    auditor; gradul I, inginer, economist;    specialist IA S 581 1.145 2 Referent de specialitate, inspector de    specialitate, auditor; gradul II, economist,    referent, inginer; gradul I S 571 915 3 Referent de specialitate, inspector de    specialitate; gradul III, economist, referent,    inginer; gradul II S 561 852 4 Referent de specialitate, inspector de    specialitate; gradul IV, economist, referent,    inginer; gradul III S 551 787 5 Referent, inspector, inginer, economist,    debutant S 523 - 6 Referent, subinginer, conductor arhitect,    arhivist, tehnician-economist; I SSD 539 825 7 Referent, subinginer, conductor arhitect,    arhivist, tehnician-economist; II SSD 529 762 8 Referent, subinginer, conductor arhitect,    arhivist, tehnician-economist; III SSD 520 680 9 Referent, subinginer, conductor arhitect,    arhivist, tehnician-economist; debutant SSD 510 -    b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios10 Consilier juridic gradul IA S 581 1.14511 Consilier juridic gradul I S 571 91512 Consilier juridic gradul II S 561 85213 Consilier juridic gradul III S 551 78714 Consilier juridic debutant S 523 -             c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale15 Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 561 71816 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 551 65917 Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 540 59518 Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 531 54419 Tehnician, merceolog, contabil, referent;    debutant M 510 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire superioarăSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                               minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert-consultant IA S 571 1.145 2 Expert-consultant I S 561 999 3 Expeit-consultant II S 551 887────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────III. Unităţi de perfecţionare a personaluluicu pregătire medie şi centre de calificare şi recalificareSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                               minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert gradul I S 571 999 2 Expert gradul II S 561 857 3 Expert gradul III S 551 787 4 Expert debutant S 523 -             b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 5 Instructor I M 523 751 6 Instructor II M 520 642 7 Instructor III M 515 588 8 Instructor debutant M 510 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică şi funcţiilor de specialitate din şcoala populară de artă.IV. ProiectareSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                               minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Proiectant gradul I S 581 1.113 2. Proiectant gradul II S 571 973 3. Proiectant gradul III S 561 844 4. Proiectant gradul IV S 551 773 5. Proiectant debutant S 523 - 6. Subinginer cartograf I S.S.D. 539 825 7. Subinginer cartograf II S.S.D. 529 755 8. Subinginer cartograf III S.S.D. 519 660 9. Subinginer cartograf debutant S.S.D. 510 -                    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale10. Tehnician proiectant I M 523 75111. Tehnician proiectant II*) M 520 64212. Tehnician proiectant III*) M 515 58813. Tehnician proiectant debutant*) M 510 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) Salariul de bază prevăzut pentru această funcţie se utilizează şi la funcţia de desenator tehnic cartograf.----------V. Unităţi de informaticăSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                               minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Analist, programator, inginer de sistem; IA S 592 1.145 2 Analist, programator, inginer de sistem; I S 581 1.086 3 Analist, programator, inginer de sistem; II S 571 973 4 Analist, programator, inginer de sistem; III S 561 844 5 Analist, programator, inginer de sistem; IV S 551 773 6 Analist, programator, inginer de sistem;     debutant S 523 - 7 Informatician, conductor tehnic; I SSD 539 825 8 Informatician, conductor tehnic; II SSD 529 755 9 Informatician, conductor tehnic; III SSD 519 66010 Informatician, conductor tehnic; debutant SSD 510 -            b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale11 Analist (programator) ajutor IA M 534 75112 Analist (programator) ajutor I M 523 69513 Analist (programator) ajutor II M 520 62814 Analist (programator) ajutor III M 515 57515 Analist (programator) debutant M 510 -16 Operator, controlor date; I M 534 69517 Operator, controlor date; II M 523 62818 Operator, controlor date; III M 520 57519 Operator, controlor date; IV M 515 52320 Operator, controlor date ; debutant M 510 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────VI. Administraţia publică localăServicii publice de salvamont din subordineaconsiliilor judeţene şi localeSalarii de bază pentru funcţiile specificedin serviciile publice de salvamont────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor*) ────────────────                                                               minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Salvator montan gradul I 550 1.079 2 Salvator montan gradul II 540 810 3 Salvator montan gradul III 530 670────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor şi al ministrului internelor şi reformei administrative.----------NOTA:1. Pentru activitatea desfăşurată în condiţii de încordare psihică foarte ridicată, personalul încadrat pe funcţia de salvator montan beneficiază de un spor de până la 25% din salariul de bază.2. Categoriile de personal, condiţiile de acordare şi mărimea concretă a sporului pentru încordare psihică, în limita prevăzută la pct. 1, se stabilesc de către ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VIII/1 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa V/2a----------(la 01.01.2008)---------------ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETARSalarii de bază pentru personalul din activitateade secretariat-administrativ, gospodărireîntreţinere-reparaţii şi de deservire*1)Funcţii de execuţie pe trepte profesionale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                               minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Stenodactilograf IA*) M 525 709 2 Stenodactilograf I M 520 601 3 Stenodactilograf II M 515 551 4 Stenodactilograf debutant M 510 - 5 Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 525 665 6 Secretar-dactilograf, dactilograf; I M;G 520 588 7 Secretar-dactilograf, dactilograf; II M;G 515 537 8 Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M;G 510 - 9 Secretar, secretar-dactilograf; I**) M;G 520 56410 Secretar, secretar-dactilograf; II**) M;G 515 52511 Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M;G 510 -12 Administrator I M 520 71413 Administrator II M 515 65114 Administrator III M 510 58815 Şef depozit I M 515 64516 Şef depozit II M 510 58817 Casier, magaziner; I M 520 63018 Casier, magaziner; II M;G 515 56419 Casier, magaziner; debutant M;G 510 -20 Funcţionar, arhivar; I M 525 61521 Funcţionar, arhivar; II M 520 56422 Funcţionar, arhivar; III M 515 52523 Funcţionar, arhivar; debutant M 510 -24 Şef formaţie pază, pompieri 510 56425 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard,     bufetier, manipulant bunuri, curier; I 510 52026 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard,     bufetier, manipulant bunuri, curier; II 510 52027 Maistru I 520 69528 Maistru II 515 64529 Şofer ***) 515 82330 Muncitor calificat I 540 68031 Muncitor calificat II 535 64532 Muncitor calificat III 530 60133 Muncitor calificat IV 525 56434 Muncitor calificat V 520 53035 Muncitor calificat VI 515 52536 Muncitor necalificat 510 520────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*1) Se utilizează în administraţia publică şi în unităţile subordonate acesteia, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat.*) Se utilizează în ministere şi celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice.**) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unităţile bugetare.***) Se utilizează în Parlament, în ministere, în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice, în instituţia prefectului, servicii deconcentrate, administraţia publică locală şi în unităţile bugetare.----------NOTĂ:In unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice, încadrarea şoferilor se face ţinând seama de importanţa activităţii şi de autovehiculul pe care îl deservesc.** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa VI/1a-----------(la 01.01.2008)---------------INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE COMUNE────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               Indemnizaţia de                                                                 conducere înNr. procente dincrt. Funcţia salariul de bază                                                                    - % -                                                               ─────────────────                                                                limita maximă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Director general, inspector de stat şef 552 Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct 503 Director, inspector şef 504 Director adjunct, inspector şef adjunct 405 Contabil şef 406 Inginer şef 407 Şef serviciu, şef secţie, şef serviciu contencios 308 Şef birou, şef atelier şef laborator, şef oficiu 259 Şef formaţie muncitori 15────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa VI/2a(la 01.01.2008)INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE SPECIFICE┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ │ │Indemnizaţia de ││ │ │ conducere în ││Nr. │ │ procente din ││crt.│ Funcţia │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │A. Serviciile Parlamentului, Administraţiei │ ││ │Prezidenţiale, Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi │ ││ │Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de │ ││ │Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului│ ││ │Legislativ, Consiliului Concurenţei, │ ││ │ Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de │ ││ │Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal │ ││ │Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional │ ││ │ al Audiovizualului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Şef departament, director general │ 55 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director, şef sector, şef compartiment │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Director adjunct, şef sector adjunct, şef compartiment │ ││ │adjunct │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Şef serviciu, şef secţie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 5 │Şef birou, şef oficiu, şef atelier │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │B. Ministere, alte organe de specialitate, precum şi │ ││ │unităţile teritoriale de specialitate din subordinea │ ││ │acestora │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ a) aparatul propriu │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 1. Ministerul Economiei şi Finanţelor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.1. Garda Financiară - aparatul central │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Comisar general adjunct │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Comisar şef divizie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 2. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Funcţia*) │ procente din ││ │ │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │minim maxim│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Inspector general │ 45 55 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Inspector principal de specialitate │ 45 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │*) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din ││ │Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului ││ │didactic, cu modificările şi completările ulterioare. │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ │ b) servicii publice deconcentrate │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 1. Ministerul Economiei şi Finanţelor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.1. Garda Financiară - aparatul teritorial │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Comisar şef secţie │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Comisar şef secţie adjunct │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Comisar şef secţie divizie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.2. Direcţii generale ale finanţelor publice │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ - Administraţia finanţelor publice a municipiului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Director administraţie financiară │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director adjunct administraţie financiară │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ - Administraţia finanţelor publice a oraşului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Şef administraţie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ - Administraţia finanţelor publice a comunei │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Şef administraţie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Funcţia │ procente din ││ │ │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │minim maxim│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 2. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului│ ││ │ 2.1. Inspectoratul şcolar*) │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Inspector şcolar general │ 45 55 ││ 2 │Inspector şcolar general adjunct │ 35 45 ││ 3 │Inspector şcolar de specialitate │ 30 40 ││ 4 │Inspector şcolar │ 25 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │*) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din │ ││ │Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului │ ││ │didactic, cu modificările şi completările ulterioare. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Functia │ procente din ││ │ │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ c) aparatul propriu al administraţiei publice locale şi│ ││ │ serviciile publice din subordinea acesteia │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1. Prefecturi, consilii judeţene, Primăria Municipiului │ ││ │Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti│ ││ │şi sectoarele municipiului Bucureşti, consilii locale │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.1. La nivel de judeţ, la municipiul Bucureşti şi la │ ││ │sectoarele municipiului Bucureşti, la municipiile de │ ││ │ categoria I │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Şef departament*), arhitect şef**) │ 55 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Arhitect - şef adjunct***) │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Şef filială, şef corp control comercial I │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Şef corp control comercial II │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.2. La nivel de municipii, altele decât cele de │ ││ │ categoria I şi la oraş │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Şef corp control comercial I, arhitect - sef****) │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Şef corp control comercial II │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.3. La nivel de comună │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Şef percepţie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Şef birou │ 15 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.4. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, │ ││ │activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de │ ││ │bază, care fac parte din salariul de bază │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi│ 15 ││ │amenajării teritoriului şi al autorizării executării │ ││ │lucrărilor de construcţii*****) │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │*) Se utilizează numai la Consiliul General al ││ │Municipiului Bucureşti. ││ │**) Se utilizează la nivel de judeţ, la Primăria ││ │Municipiului Bucureşti, la sectoarele Municipiului ││ │Bucureşti, şi la municipiile de toate categoriile. ││ │***) Se utilizează numai la Primăria Municipiului Bucureşti. ││ │****) Se utilizează la oraşe. ││ │*****) Se utilizează la comune. │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ │d) din unităţi subordonate ministerelor şi altor organe │ ││ │ de specialitate │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││ │ │ conducere în ││Nr. │ Funcţia │ procente din ││crt.│ │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 1. Ministerul Culturii şi Cultelor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.1. Funcţiile de conducere din activitatea redacţională│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Redactor - şef │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Redactor - şef adjunct │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Şef redacţie, secretar general de redacţie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini sau │ ││ │activităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte│ ││ │din salariul de bază │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Artiştii lirici operă, artiştii lirici, coriştii operă, │ 10 ││ │coriştii, balerinii, artiştii instrumentişti, │ ││ │instrumentiştii, dansatorii, care desfăşoară activitate │ ││ │solistică. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Artiştii instrumentişti şi instrumentiştii care │ 10 ││ │desfăşoară activitate de şef de partidă. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist │ 15 ││ │instrumentist, dirijor cor academic │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 2. Agenţia Naţională pentru Sport │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │2.1. Funcţii de conducere din federaţii sportive │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Preşedinte federaţie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Secretar general federaţie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │2.2. Funcţii de conducere din alte unităţi sportive │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │2.2.1. Cluburi │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Preşedinte club │ 20 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Vicepreşedinte club │ 10 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │2.2.2. Complex sportiv │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Şef complex sportiv │ 10 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││ │ │ conducere în ││Nr. │ Funcţia │ procente din ││crt.│ │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 3. Ministerul Transporturilor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.1. Unităţi navale şi căpitănii de porturi │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │Funcţiile de conducere din unităţile navale şi │ ││ │căpităniile de porturi │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Căpitan şef port │ 20 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Şef grup scafandri │ 10 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.2. Pentru activitatea de imersiune, desfăşurată │ ││ │potrivit prevederilor art. 8 lit. f) din │ ││ │Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, cu modificările şi │ ││ │completările ulterioare, se acordă o │ ││ │indemnizaţie de 8 lei/oră de scufundare. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3. Aviaţie sportivă │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3.1. Funcţiile de conducere specifice activităţii de │ ││ │zbor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Comandant detaşament zbor │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Comandant aeroclub teritorial │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Comandant adjunct aeroclub teritorial │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Şef sector zbor aeroclub teritorial │ 15 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3.2. Funcţiile de conducere specifice activităţii │ ││ │tehnic aeronautice │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Şef grupă lucrări - reparaţii (LR) │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Şef sector tehnic │ 15 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3.3. Funcţiile de conducere specifice activităţii │ ││ │operativ-aeronautice │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Director zbor │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director tehnic │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Şef serviciu informare zbor - meteo - navigaţie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3.4. Indemnizaţia de zbor pentru personalul navigant │ ││ │şi tehnic navigant profesionist, precum şi indemnizaţia │ ││ │de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din │ ││ │Aeroclubul României │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ Activitatea pentru care se acordă: │ Indemnizaţia ││ │ │-limita maximă- │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Misiuni prevăzute în Codul aerian │ 62 lei/oră/zbor│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Misiuni prevăzute în Codul aerian │ 48 lei /start ││ │ │sau tur de pistă│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Salturi cu paraşuta │120 lei /salt │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizări │7 lei/lansare ││ │ │sau aterizare │└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘NOTA:1. Indemnizaţia de zbor la bază pentru zboruri de acrobaţie şi înaltă acrobaţie aeriană va fi echivalată, astfel:1 oră zbor acrobaţie = 2 ore zbor normal1 oră zbor înaltă acrobaţie = 4 ore zbor normalZborul în formaţie este echivalent cu zborul de înaltă acrobaţie.2. Indemnizaţia de zbor la bază, acordată personalului navigant şi tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de bază şi constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.3. Criteriile pentru acordarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni, în limitele maxime prevăzute, precum şi majorarea cu până la 60% a indemnizaţiei pentru zborurile ce se execută în condiţii deosebite se stabilesc prin decizia directorului general al Aeroclubul României. Valoarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni va fi stabilitţ prin criterii, astfel încăt să nu depăşească alocaţia bugetară pe anul în curs.┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ │ │Indemnizaţia de ││ │ │ conducere în ││Nr. │ │ procente din ││crt.│ Funcţia │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │4. Ministerul Agriculturii, şi Dezvoltării Rurale │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │4.1. Funcţii de conducere din activitatea specifică │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Şef oficiu*), inspector şef*) │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Şef staţie, şef fermă, şef centru, şef circumscripţie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │*) Se utilizează la oficiile sau inspectoratele cu │ ││ │personalitate juridică, după caz. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │4.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, │ ││ │activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de │ ││ │bază, care fac parte din salariul de bază: │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │- Medicii veterinari încadraţi în activităţile prevăzute│10% din salariul││ │în Anexa nr. IV/7a la prezenta ordonanţă, autorizaţi să │ de bază al ││ │exercite atribuţii de inspector al poliţiei sanitar- │ funcţiei de ││ │veterinare. │ execuţie ││ │ │ îndeplinite │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │Mărimea concretă a sporului se stabileşte de organul │ ││ │care îl autorizează. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Funcţia │ procente din ││ │ │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 5. Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │5.1. Funcţii de conducere din activitatea specifică │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Inspector şef*) │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │*) Se utilizează la agenţiile de supraveghere a ││ │protecţiei mediului. │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ │ 6. Academia Română │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │6.1. Funcţii de conducere specifice din activitatea de │ ││ │cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi │ ││ │proiectare. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Director institut │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director adjunct ştiinţific, director adjunct institut │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Secretar ştiinţific, director centru │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 7. Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │7.1. Funcţii de conducere specifice în unităţile de │ ││ │perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi │ ││ │centre de calificare şi recalificare │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Director centru de perfecţionare │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director adjunct centru de perfecţionare │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Director centru de calificare şi recalificare │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Şef centru de calificare │ 15 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Funcţia │ procente din ││ │ │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ C. Autoritatea vamală │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Şef birou vamal │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Şef adjunct birou vamal │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Şef tură, şef sector │ 20 │└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘  +  Anexa VII/1a------------(la 01.01.2008)---------------FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESEIndemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţiipublice, alese în funcţie potrivit prevederilorConstituţiei României────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Indemnizaţiacrt. - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                    Preşedinţia României 1 Preşedintele României 8.666                                    Parlamentul României 2 Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei Deputaţilor 7.997 3 Vicepreşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor 7.366 4 Secretarii şi Chestorii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor 6.932 5 Preşedinţii comisiilor permanante ale Senatului şi Camerei      Deputaţilor 6.932 6 Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului şi Camerei      Deputaţilor 6.932 7 Vicepreşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei      Deputaţilor 6.501 8 Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei      Deputaţilor 6.421 9 Senatori, deputaţi 6.343────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────** *Indemnizaţiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/1 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa VII/2a------------(la 01.01.2008)---------------FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ NUMITEIndemnizaţiile persoanelor din cadrul organelorautorităţii publice, numite în funcţii potrivit legii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Indemnizaţiacrt. - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                             Guvernul României  1 Prim-ministru 7.997  2 Ministru de stat 7.366  3 Ministru 6.932  4 Ministru delegat 6.932  5 Secretar de stat membru al Guvernului 6.343  6 Secretar de stat 6.068  7 Subsecretar de stat 5.122                           Consiliul Legislativ  8 Preşedinte consiliu 6.932  9 Preşedinte de secţie 6.501                            Avocatul Poporului 10 Avocatul poporului 6.932                            Curtea de Conturi 11 Preşedinte 7.997 12 Vicepreşedinte 7.051 13 Preşedinte de secţie 6.501 14 Consilier conturi 6.343                    Secretariatul general al Guvernului 15 Secretar general al Guvernului 6.343 16 Secretar general adjunct al Guvernului 6.068 17 Consilier de stat 6.068                       Administraţia Prezidenţială 18 Consilier prezidenţial 6.932 19 Consilier de stat 6.068                         Parlamentul României 20 Secretar general la Camera Deputaţilor şi la Senat 6.343 21 Secretar general adjunct la Camera Deputaţilor şi la Senat 6.068────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                            Consiliul Concurenţei 22 Preşedinte 7.997 23 Vicepreşedinte 7.051 24 Consilier de concurenţă 6.501                    Consiliul Naţional al Audiovizualului 25 Preşedinte 6.932 26 Membri 6.068                      Cancelaria Primului - Ministru 27 Şeful Cancelariei Primului-Ministru 6.932 28 Consilier de stat la Cancelaria Primului-Ministru 6.068            Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 29 Preşedinte 6.932 30 Vicepreşedinte 6.343 31 Secretar al Consiliului 6.343 32 Membri 6.068────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────** *Indemnizaţiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa VII/3a------------(la 01.01.2008)---------------FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESEDIN CADRUL ORGANELOR AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALEIndemnizaţii pentru persoanele alese în funcţiepotrivit prevederilor Constituţiei României┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│Nr. │ Funcţia │Indemnizaţia││crt.│ │ - lei - │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │ PRIMĂRII ŞI CONSILII │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 1 │Primar general al Capitalei │ 6.932 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 2 │Viceprimar al Capitalei │ 5.786 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 3 │Preşedinte al consiliului judeţean (categoria I) │ 5.997 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 4 │Preşedinte al consiliului judeţean (categoria II) │ 5.966 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 5 │Vicepreşedinte al consiliului judeţean (categoria I) │ 5.388 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 6 │Vicepreşedinte al consiliului judeţean (categoria II) │ 5.321 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 7 │Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) │ 5.653 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 8 │Primar de municipiu (categoria I) │ 5.173 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 9 │Primar de municipiu (categoria II) │ 4.708 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 10 │Primar de municipiu (categoria III) │ 4.346 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 11 │Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) │ 4.964 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 12 │Viceprimar de municipiu (categoria I) │ 4.488 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 13 │Viceprimar de municipiu (categoria II) │ 4.071 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 14 │Viceprimar de municipiu (categoria III) │ 3.707 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 15 │Primar de oraş (categoria I) │ 3.999 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 16 │Primar de oraş (categoria II) │ 3.860 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 17 │Primar de oraş (categoria III) │ 3.756 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 18 │Viceprimar de oraş (categoria I) │ 3.311 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 19 │Viceprimar de oraş (categoria II) │ 3.178 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 20 │Viceprimar de oraş (categoria III) │ 3.112 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 21 │Primar de comună (cu peste 15.000 locuitori) │ 3.003 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 22 │Primar de comună (categoria I) │ 2.648 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 23 │Primar de comună (categoria II) │ 2.516 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 24 │Primar de comună (categoria III) │ 2.385 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 25 │Viceprimar de comună (cu peste 15.000 locuitori) │ 2.450 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 26 │Viceprimar de comună (categoria I) │ 2.252 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 27 │Viceprimar de comună (categoria II) │ 2.185 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 28 │Viceprimar de comună (categoria III) │ 2.119 │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘** *Indemnizaţiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 331/2005.  +  Anexa VIIIa-----------(la 01.01.2008)---------------FUNCŢII ASIMILATE CU FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂIndemnizaţii pentru personalul din instituţiipublice din subordinea Guvernului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Indemnizaţiacrt. - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 Instituţii publice din subordinea Guvernului*) 1 Conducătorul instituţiei 4.414      (preşedinte, director general, şef oficiu, etc.) 2 Adjunctul conducătorului instituţiei 3.746      (vicepreşedinte, director general adjunct, etc.)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) Instituţiile publice şi denumirile funcţiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.----------** *Indemnizaţiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa Ib--------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administraţiei Prezidenţiale*1), aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului Romaniei)I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate*)A. Funcţii de conducere                                                                            lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                        aprilie octombrie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Secretar general S 3.325 3.508 2 Secretar general adjunct S 2.992 3.157────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA: Se utilizează în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.B. Funcţii de execuţie                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       a) Funcţii de execuţie pe       grade profesionale1 Consilier, expert, inspector    de specialitate, revizor contabil,    auditor; gradul IA S 725 1.648 765 1.7392 Consilier, expert, inspector de    specialitate, revizor contabil,    auditor; gradul I S 660 1.443 697 1.5233 Consilier, expert, inspector de    specialitate, revizor contabil    auditor; gradul II S 608 1.308 642 1.3804 Referent de specialitate, inspector    de specialitate, revizor contabil;    gradul III S 587 1.173 620 1.2385 Referent de specialitate, inspector    de specialitate, revizor contabil;    gradul IV S 576 1.052 608 1.1106 Referent, inspector, revizor    contabil; debutant S 547 - 578 -7 Tehnician-economist, secretar    superior, referent, interpret    relaţii, interpret profesional,    subinginer; gradul IA SSD 597 1.443 630 1.5238 Tehnician-economist, secretar    superior, referent, interpret    relaţii, interpret profesional,    subinginer; gradul I SSD 587 1.173 620 1.2389 Tehnician-economist, secretar    superior, referent, interpret    relaţii, interpret profesional,    subinginer; gradul II SSD 576 1.052 608 1.11010 Tehnician-economist, secretar    superior, referent, interpret    relaţii, interpret profesional,    subinginer; gradul III SSD 565 954 597 1.00711 Tehnician-economist, secretar    superior, referent, interpret    relaţii, interpret profesional,    subinginer; debutant SSD 540 - 563 -     b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios12 Consilier juridic gradul IA S 725 1.648 765 1.73913 Consilier juridic gradul I S 660 1.443 697 1.52314 Consilier juridic gradul II S 608 1.308 642 1.38015 Consilier juridic gradul III S 587 1.173 620 1.23816 Consilier juridic gradul IV S 576 1.052 608 1.11017 Consilier juridic debutant S 547 - 578 -18 Referent IA M 597 842 630 88919 Referent I M 587 733 620 77420 Referent II M 576 681 608 71921 Referent III M 565 597 597 63022 Referent IV M 555 567 586 59923 Referent debutant M 540 - 563 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la cap. I. lit. B se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale, inclusiv centrelor regionale din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor prevăzuţi la cap. II din Anexa nr. II, precum şi funcţiilor de la cabinetul primarului municipiului reşedinţă de judeţ şi de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor.----------II. Salarii de bază pentru funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale*1) Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional al Audiovizualului                        A. Funcţii de conducere specifice                                                                          lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                        aprilie octombrie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Şef departament, director general S 2.870 3.028────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                B. Funcţii de execuţie de specialitate specifice                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2 Şef birou senatorial, şef cabinet S 660 1.463 697 1.5443 Şef birou senatorial, stenodacti-    lograf, şef cabinet, referent SSD 597 1.443 630 1.5234 Şef birou senatorial, stenodacti-    lograf, şef cabinet, referent M 544 1.052 574 1.1105 Şef birou senatorial, stenodacti-    lograf, şef cabinet, referent PL 544 1.206 574 1.2736 Director de cabinet S 1.117 2.624 1.179 2.7697 Consilier S 1.117 2.624 1.179 2.7698 Expert S 1.084 2.390 1.144 2.5229 Consultant S 741 1.612 782 1.70110 Secretar cabinet, secretar    dactilograf, curier personal M 544 884 574 933    (şofer)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------Nr. crt. 10 de la lit. B din Cap. II din anexa Ib a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 177 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008.----------*) Se utilizează şi pentru cabinetul demnitarului, cancelaria prefectului, cabinetul preşedintelui consiliului judeţean şi cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti.*1) Administraţia Prezidenţială poate aplica pentru salariaţii săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmează să beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.----------III Funcţii specifice unor ministere1. MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR a) Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritorialeGarda Financiară - personal militarizat                                                                            lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                        aprilie octombrie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Comisar general S 3.025 3.192────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                             Funcţii de execuţie      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale1 Comisar principal IA S 725 1.648 765 1.7392 Comisar principal I S 660 1.443 697 1.5233 Comisar principal II S 608 1.308 642 1.3804 Comisar principal III S 587 1.173 620 1.2385 Comisar principal IV S 576 1.139 608 1.2026 Comisar debutant S 547 - 578 -7 Comisar principal I S.S.D. 587 1.308 620 1.3808 Comisar principal II S.S.D. 576 1.173 608 1.2389 Comisar principal III S.S.D. 565 1.052 597 1.11010 Comisar debutant S.S.D. 540 - 563 -     b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale11 Comisar IA M 597 884 630 93312 Comisar I M 576 784 608 82813 Comisar II M 565 715 597 75514 Comisar III M 555 647 586 68315 Comisar debutant M 540 - 563 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                 Audit intern                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Auditor - ofiţer S 1.677 2.364 1.770 2.4952 Auditor - expert S 1.169 1.855 1.234 1.9583 Auditor - inspector S 829 1.516 875 1.6004 Auditor - asistent S 660 1.349 697 1.424────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            b) Funcţii specifice din serviciile publice deconcentrate.               Funcţii de execuţie pe trepte profesionale specifice              unităţilor subordonate Ministerului Economiei şi Finanţelor                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Casier trezorier I M 565 682 597 7202. Casier trezorier II; agent fiscal,    operator rol, numărător bani; I M;G 555 598 586 6313. Casier trezorier, agent fiscal,    operator rol, numărător bani;    debutant M; G 540 - 563 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        2. MINISTERUL PENTRU IMM, COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale1. Ministru consilier S 725 2.645*) 765 2.791*)2. Consilier economic S 681 1.445 719 1.5253. Secretar economic I S 619 1.310 654 1.3834. Secretar economic II S 576 1.173 608 1.2385. Secretar economic III S 565 1.052 597 1.110────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------    *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.               b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale1 Referent transmitere I M 576 734 608 7752 Referent transmitere II M 565 666 597 7033 Referent transmitere III M 555 598 586 6314 Referent debutant M 540 - 563 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                      3. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT                             Funcţii de execuţie                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    Funcţii de execuţie pe grade profesionale1. Instructor sportiv, referent    sportiv; gradul I SSD 587 1.173 620 1.2382. Instructor sportiv, referent sportiv;    gradul II SSD 576 1.052 608 1.1103. Instructor sportiv, referent sportiv;    gradul III SSD 565 954 597 1.0074. Instructor sportiv, referent sportiv;    debutant SSD 540 - 563 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  4. MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE                     Funcţii specifice Arhivelor Naţionale                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale1. Arhivist gradul IA S 725 1.648 765 1.7392. Arhivist gradul I S 660 1.443 697 1.5233. Arhivist gradul II S 608 1.308 642 1.3804. Arhivist gradul III S 587 1.173 620 1.2385. Arhivist gradul IV S 576 1.052 608 1.1106. Arhivist debutant S 547 - 578 -7. Arhivist gradul IA SSD 597 1.443 630 1.5238. Arhivist gradul I SSD 587 1.173 620 1.2389. Arhivist gradul II SSD 576 1.052 608 1.11010. Arhivist gradul III SSD 565 954 597 1.00711. Arhivist debutant SSD 540 - 563 -               b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale12. Arhivar IA M 597 842 630 88913. Arhivar I M 587 733 620 77414. Arhivar II M 576 681 608 71915. Arhivar III M 565 597 597 63016. Arhivar debutant M 540 - 563 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE                Funcţii specifice din aparatul propriu şi din                          serviciile deconcentrate                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale1. Asistent-şef S 725 1.648 765 1.7392. Asistent-şef SSD 642 1.383 678 1.460                b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale3. Asistent-şef PL 601 1.212 635 1.2794. Asistent-şef M 587 1.112 620 1.174────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6. Consilieri pentru afaceri europene din autorităţi şiinstituţii publice┌────┬───────────────────────────┬───────┬────────────────────┐│Nr. │ │ Nivel │ Salariul de bază ││crt.│ Funcţia │studii │ iunie-decembrie ││ │ │ ├────────┬───────────┤│ │ │ │minim │ maxim │├────┼───────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┤│ 1. │Consilier pentru afaceri │ │ │ ││ │europene │ S │ 2.154 │ 3.232 │└────┴───────────────────────────┴───────┴────────┴───────────┘----------Pct. 6 din Cap. III din anexa Ib a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 24 iunie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 26 iunie 2008.** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.V la Legea nr. 154/1998  +  Anexa IIb---------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂConsilii, primării şi servicii publice din subordinea acestoraI. Salarii de bază pentru activitatea de specialitateFunctii de execuţie                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale1 Consilier, inspector de specialitate,    revizor contabil, arhitect, auditor;    gradul IA S 608 1.253 642 1.3222 Consilier, inspector de specialitate,    revizor contabil, arhitect, auditor;    gradul I S 597 1.107 630 1.1683 Referent de specialitate, inspector    de specialitate, revizor contabil,    arhitect; gradul II S 587 963 620 1.0164 Referent de specialitate, inspector    de specialitate, revizor contabil,    arhitect; gradul III S 576 873 608 9225 Referent, inspector, revizor    contabil, arhitect; debutant S 547 - 578 -6 Conductor arhitect IA, referent IA,    inspector IA, subinginer IA SSD 587 892 620 9427 Conductor arhitect I, referent I,    inspector I, subinginer I SSD 576 769 608 8128 Conductor arhitect II, referent II,    inspector II, subinginer II SSD 565 693 597 7329 Conductor arhitect, referent,    subinginer, inspector ; debutant SSD 540 - 563 -   b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios10 Consilier juridic gradul IA S 725 1.398 765 1.47511 Consilier juridic gradul I S 660 1.253 697 1.32212 Consilier juridic gradul II S 597 1.107 630 1.16813 Consilier juridic gradul III S 587 963 620 1.01614 Consilier juridic gradul IV S 576 839 608 88615 Consilier juridic debutant S 547 - 578 -       c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale16 Referent, inspector; IA M 587 819 620 86517 Referent, inspector; I M 576 764 608 80718 Referent, inspector; II M 565 691 597 73019 Referent, inspector; III M 555 637 586 67320 Referent, inspector; debutant M 540 - 563 -21 Agent agricol I M 565 679 597 71722 Agent agricol II M;G 555 637 586 67323 Agent agricol III M;G 544 587 574 62024 Agent agricol debutant M;G 540 - 563 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------Nr. crt. 20 de la lit. c) din Cap. I din anexa IIb a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 177 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008.NOTĂ:Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la prezenta anexă se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de la cabinetul primarului comunei, oraşului şi municipiului, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor.II. Salarii de bază pentru funcţii din aparatul consiliilor1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Salariul de bazăcrt. - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Secretar     aprilie 3.325     octombrie 3.508────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 2. Consilii judeţene────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Salariul de bază - lei -crt. ---------------------------                                                   Categoria I Categoria II────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2 Secretar         aprilie 3.166 2.951         octombrie 3.341 3.114────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 3. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Salariul de bază - lei -crt. -------------------------------------------                                   Cu peste Categoria                                   320.000 ---------------------------                                   locuitori*) I II III────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3 Municipii     Secretar            aprilie 2.632 2.383 2.170 1.958            octombrie 2.777 2.515 2.290 2.066────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------    *) Se aplică şi la sectoarele municipiului Bucureşti----------────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4 Oraşe     Secretar            aprilie - 1.753 1.675 1.634            octombrie - 1.850 1.768 1.724────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Salariul de bază - lei -crt. -------------------------------------------                                  Cu peste Categoria                                  15.000 --------------------------------                                  locuitori I II III                                                între între până la                                            7.001-15.000 3.001-7.000 3.000                                             locuitori locuitori locuitori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5 Comune     Secretar            aprilie 1.629 1.307 1.227 1.188            octombrie 1.719 1.379 1.295 1.254────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:1 Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotărâre a Guvernului.2 În cazul secretarului unităţilor administrativ teritoriale, care în mod excepţional potrivit legii, are studii medii, salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanţă, se diminuează cu 10%.** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VI la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IIIb----------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------CONSILIUL CONCURENŢEISalarii de bază pentru funcţiile de execuţie despecialitate specifice ale Consiliului Concurenţei                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Inspector de concurenţă gradul I S 1.094 2.476 1.155 2.6132 Inspector de concurenţă gradul II S 988 2.240 1.043 2.3643 Inspector de concurenţă gradul III S 882 2.004 931 2.1154 Inspector de concurenţă asistent S 638 1.441 674 1.521────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/1b-----------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------CERCETAREUNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARESalarii de bază pentru funcţiile de specialitate din activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Cercetător ştiinţific principal gradul I S 789 2.398 833 2.530 2 Cercetător ştiinţific principal gradul II S 680 2.243 718 2.367 3 Cercetător ştiinţific principal gradul III S 648 1.750 684 1.847 4 Cercetător ştiinţific S 638 1.354 674 1.429        b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate 5 Asistent de cercetare ştiinţifică S 627 1.065 662 1.124 6 Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 540 - 563 -        c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare             ştiinţifică, pe trepte profesionale 7 Asistent I M 627 852 662 899 8 Asistent II M 586 727 619 767 9 Asistent III M 565 672 597 70910 Asistent stagiar M 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:Funcţiile prevăzute la poziţiile nr. 1 - 4, utilizate în unităţile de cercetare ştiinţifică ale Academiei Române, sunt echivalate cu funcţiile didactice din învăţământul superior, după cum urmează: cercetător ştiinţific principal gradul I cu profesor universitar; cercetător ştiinţific principal gradul II cu conferenţiar universitar; cercetător ştiinţific principal gradul III cu şef de lucrări (lector universitar) şi cercetător ştiinţific cu asistent universitar.** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/2b-----------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------CULTURĂUNITĂŢI DE CULTURĂI. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din unităţile teatrale, muzicale şi de cinematografie*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet,    concertist, instrumentist), actor, pictor    scenograf, consultant artistic, coregraf,    concert-maestru*), artist instrumentist I; S     gradul IA 848 1.725 895 1.820     gradul I 595 1.519 628 1.603     gradul II 586 1.134 619 1.197     gradul III 574 1.017 606 1.073     gradul IV 565 899 597 949     gradul V 554 831 585 877     debutant 540 - 563 - 2 Dirijor cor, artist liric, artist liric operă; S     gradul IA 823 1.676 869 1.769     gradul I 577 1.476 609 1.558     gradul II 569 1.102 601 1.163     gradul III 560 988 591 1.043     gradul IV 549 873 580 922     gradul V 544 808 574 853     debutant 540 - 563 - 3 Maestru (balet-dans, cor, corepetitor),    producător delegat, impresar artistic, regizor    scenă (culise); S     gradul I 554 1.228 585 1.296     gradul II 544 1.030 574 1.087     gradul III 540 881 566 930 4 Şef orchestră, artist instrumentist II,    maestru de studii (balet, canto), secretar    literar (muzical, public relations), operator    imagine (sunet), sufleor operă,    artist circ, balerin operă; S     gradul I 575 1.112 607 1.174     gradul II 564 997 596 1.052     gradul III 554 881 585 930     gradul IV 544 816 574 861     debutant 540 - 563 - 5 Balerin, dansator, acompaniator, corepetitor,    actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor    teatru, artist plastic, machior, peruchier,    montor imagine, editor imagine; S     gradul I 564 949 596 1.002     gradul II 554 865 585 913     gradul III 544 816 574 861     debutant 540 - 563 -            b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 6 Dirijor, şef orchestră, maestru (balet-dans,    corepetitor), concert-maestru, maestru de    studii balet, maestru lumini-sunet,    impresar artistic;        I 555 816 585 861        II 550 700 574 739        III 545 618 569 652        debutant 540 - 563 - 7 Solist (vocal, balet, concertist instrumentist),    actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;        I 555 816 585 861        II 550 700 574 739        III 545 618 569 652        debutant 540 - 563 - 8 Maestru artist circ, artist circ, maestru    (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă,    instrumente de suflat);        I 565 997 597 1.052        II 560 881 585 930        III 555 816 580 861        IV 550 700 574 739        V 545 633 569 668        debutant 540 - 563 - 9 Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor    mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor    teatru, artist plastic, machior, peruchier,    montor imagine, operator imagine, editor    imagine, regizor scenă (culise),    secretar platou;        I 555 715 585 755        II 550 667 574 704        III 545 600 569 633        debutant 540 - 563 -10 Regizor scenă (culise), secretar platou; M        I 555 715 585 755        II 550 667 574 704        III 545 600 569 633        debutant 540 - 563 -11 Supraveghetor sală, controlor bilete,    garderobier, plasator M;G 540 567 563 599    c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale12 Muncitor calificat I 660 851 693 894                        II 650 809 683 850                        III 630 754 662 792                        IV 610 708 641 744                        V 580 654 609 687                        VI 560 642 588 675──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) La salarizarea funcţiei de concert-maestru se utilizează gradele profesionale IA, I, II şi III.----------II. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din presă, edituri, informare documentară*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist    comentator, corespondent în străinătate; S       gradul IA 575 1.328 607 1.402       gradul I 564 997 596 1.052       gradul II 554 881 585 930       gradul III 544 816 574 861       debutant 540 - 563 - 2. Şef agenţie publicitate, administrator    (publicaţii, editură), reporter (fotoreporter,    corespondent local); S       gradul I*) 564 964 596 1.018       gradul II 554 865 585 913       gradul III 544 799 574 843       debutant 540 - 563 - 3. Secretar (tehnic) de redacţie,    documentarist, traducător, caricaturist,    desenator artistic, corector, tehnoredactor; S       gradul I 564 949 596 1.002       gradul II 554 865 585 913       gradul III 544 816 574 861       debutant 540 - 563 - 4. Redactor, secretar de redacţie; SSD       gradul I 565 881 597 930       gradul II 554 816 585 861       gradul III 544 700 574 739       debutant 540 - 563 -           b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 5. Redactor, secretar (tehnic) de redacţie,    documentarist, traducător, caricaturist,    desenator artistic, corector, tehnoredactor; M       treapta IA 575 816 607 861       treapta I 555 715 585 755       treapta II 545 667 574 704       debutant 540 - 563 - 6. Laborant foto, retuşor foto, fotograf; M;G       treapta I 555 700 585 739       treapta II 550 618 574 652       treapta III 545 567 569 599       debutant 540 - 563 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) Nivelul de salarizare nu se aplică funcţiilor de administrator (publicaţii, editură).----------III. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din muzee şi biblioteciFuncţii de execuţie*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,    bibliotecar, arheolog, arhitect; S       gradul IA 564 1.328 596 1.402       gradul I 554 914 585 965       gradul II 544 831 574 877       debutant 540 - 563 - 2. Biolog, fizician, chimist; principal S 737 1.306 778 1.378    Biolog, fizician, chimist; specialist 641 1.031 677 1.088    Biolog, fizician, chimist 563 861 594 909    Biolog, fizician, chimist; debutant 540 - 566 - 3. Sociolog, psiholog; principal S 577 1.023 609 1.080    Sociolog, psiholog 566 936 598 988    Sociolog, psiholog; debutant 541 - 571 - 4. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,    bibliotecar-arhivist, bibliotecar; SSD      gradul I 565 997 597 1.052      gradul II 554 816 585 861      gradul III 544 700 574 739      debutant 540 - 563 -          b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 5. Bibliotecar P.L.      treapta I 555 902 585 952      treapta II 550 763 574 805      treapta III 545 681 569 719      debutant 540 - 563 - 6. Restaurator*), conservator, trezorier,    gestionar custode sală; M      treapta I 555 816 580 861      treapta II 550 715 574 755      treapta III 545 667 569 704      debutant 540 - 563 - 7. Bibliotecar M      treapta IA 555 816 580 861      treapta I 550 715 574 755      treapta II 545 667 569 704      debutant 540 - 563 - 8. Supraveghetor muzeu, mânuitor carte M;G 540 567 563 599─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) În instituţiile muzeale din domeniul tradiţiei populare pot fi încadraţi şi absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi profesional.----------IV. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din case de cultură, cămine culturale şi alte instituţii de cultură*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Referent; S     gradul I 564 949 596 1.002     gradul II 554 865 585 913     gradul III 544 816 574 861     debutant 540 - 563 - 2. Referent; SSD     gradul I 565 881 597 930     gradul II 554 816 585 861     gradul III 544 700 574 739     debutant 540 - 563 -         b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 3. Referent;     treapta IA 555 816 580 861     treapta I 550 715 574 755     treapta II 545 667 569 704     debutant 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Persoanele încadrate în unităţile de cultură, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu aprobarea nominală a ministrului culturii şi cultelor, funcţii de specialitate fără a avea studiile necesare postului.2. Salariile de bază pentru salariaţii teatrelor naţionale, ai celor la care spectacolele se desfăşoară preponderent în limba unei minorităţi naţionale, operelor naţionale, muzeelor naţionale şi muzeelor de importanţă naţională stabilite potrivit legii, bibliotecilor naţionale, ai Bibliotecii Academiei Române şi ai Operei Maghiare din Cluj-Napoca, precum şi ai Filarmonicii "George Enescu"- Bucureşti, pentru activitatea de importanţă naţională desfăşurată în aceste instituţii, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin buget, cu excepţia personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti care beneficiază în continuare de prevederile Legii nr. 102/2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti.3. Pe funcţiile noi introduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2005, cu modificările ulterioare, vor putea fi promovate persoanele încadrate în instituţiile publice respective, care îndeplinesc condiţia de studii prevăzută pentru noile funcţii, în condiţiile art. 7 alin. (2) şi art. 8 din prezenta ordonanţă.** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/3b-----------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------CULTESalarii de bază pentru personalul clerical *)---------*) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unităţile bugetare.Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat să certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot.Funcţii de execuţie*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Preot     gradul I S 565 1.197 597 1.263     gradul II S 554 997 585 1.052     definitiv S 544 899 574 949     debutant S 540 - 563 - 2 Preot     gradul I M 544 865 574 913     definitiv M 542 831 569 877     debutant M 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/4b-----------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------SPORTUNITĂŢI SPORTIVEI. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Secretar federaţie, antrenor federal,    antrenor lot naţional**), expert sportiv;    gradul IA 586 1.238 619 1.307 2 Secretar federaţie, antrenor federal,    antrenor lot naţional**), expert sportiv;    gradul I 575 1.060 607 1.119 3 Secretar federaţie, antrenor federal,    antrenor lot naţional**), expert sportiv;    gradul II 565 947 597 1.000 4 Secretar federaţie, antrenor federal,    antrenor lot naţional**); gradul III,    instructor sportiv gradul I 554 865 585 913 5 Secretar federaţie, antrenor federal;    gradul IV, instructor sportiv gradul II 544 800 574 844 6 Instructor sportiv debutant 540 - 563 -        b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 7 Instructor sportiv I, referent I 565 800 597 844 8 Instructor sportiv II, referent II 554 717 585 757 9 Instructor sportiv III, referent III 544 670 574 70710 Instructor sportiv debutant 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.**) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.----------II. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**) 1 Expert sportiv gradul IA 659 1.271 696 1.341 2 Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I 593 1.179 626 1.244 3 Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II 565 1.010 597 1.066 4 Antrenor categoria III, referent sportiv    gradul III 560 970 591 1.024 5 Antrenor categoria IV, referent sportiv    gradul IV 554 899 585 949 6 Antrenor categoria V 549 801 580 846 7 Antrenor debutant, referent sportiv debutant 544 - 574 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.----------** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/5b-----------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------AUTORITATEA VAMALĂDIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILORSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate  +  Capitolul I Aparatul central*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert vamal S 933 2.178 985 2.298 2 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IA S 795 1.854 839 1.956 3 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul I S 738 1.726 779 1.821 4 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul II S 684 1.595 722 1.683 5 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul III S 629 1.463 664 1.544 6 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IV S 620 1.335 655 1.409 7 Inspector vamal, referent de specialitate;    debutant S 610 - 644 - 8 Referent gradul I S.S.D. 642 1.500 678 1.583 9 Referent gradul II S.S.D. 587 1.368 620 1.44410 Referent gradul III S.S.D. 576 1.238 608 1.30711 Referent debutant S.S.D. 566 - 598 -          b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale12 Referent IA M 601 1.400 635 1.47713 Referent I M 575 1.269 607 1.33914 Referent II M 565 1.141 597 1.20415 Referent III M 554 1.011 585 1.06716 Referent IV M 544 881 574 93017 Referent debutant M 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul II Direcţia Generală a VămilorDirecţia de supraveghere şi control vamal, Direcţia de supraveghere pentru zonele vamale specialeSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert vamal S 1.112 2.440 1.174 2.575 2 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IA S 947 2.211 1.000 2.333 3 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul I S 892 2.082 942 2.197 4 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul II S 821 1.919 867 2.025 5 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul III S 754 1.756 796 1.853 6 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IV S 740 1.595 781 1.683 7 Inspector vamal, referent de specialitate;    debutant S 732 - 773 - 8 Referent gradul I S.S.D. 782 1.821 826 1.922 9 Referent gradul II S.S.D. 711 1.660 751 1.75210 Referent gradul III S.S.D. 693 1.500 732 1.58311 Referent debutant S.S.D. 685 - 723 -         b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale12 Referent IA M 738 1.726 779 1.82113 Referent I M 670 1.564 707 1.65114 Referent II M 615 1.433 649 1.51215 Referent III M 554 1.303 585 1.37516 Referent IV M 544 1.174 574 1.23917 Referent debutant M 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul III Direcţia regională vamalăSalarii de bază pentru activitatea de specialitate*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert vamal S 821 1.919 867 2.025 2 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IA S 740 1.595 781 1.683 3 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul I S 629 1.463 664 1.544 4 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul II S 554 1.303 590 1.375 5 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul III S 544 1.174 574 1.239 6 Inspector vamal, referent de specialitate;    debutant S 540 - 563 - 7 Referent gradul I S.S.D. 555 1.269 590 1.339 8 Referent gradul II S.S.D. 550 1.141 585 1.204 9 Referent gradul III S.S.D. 545 1.042 569 1.10010 Referent debutant S.S.D. 540 - 563 -          b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale11 Referent IA M 554 1.141 585 1.20412 Referent I M 548 1.042 580 1.10013 Referent II M 544 947 574 1.00014 Referent III M 542 817 569 86215 Referent debutant M 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul IV Birouri vamaleSalarii de bază pentru activitatea de specialitateA. Funcţii de execuţie de categoria A*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert vamal S sau 738 1.726 779 1.821                                                 şcoală vamală 2 Inspector vamal principal S sau 601 1.400 635 1.477                                                 şcoală vamală 3 Inspector vamal gradul I S sau 564 1.269 596 1.339                                                 şcoală vamală 4 Inspector vamal gradul II S sau 554 1.141 585 1.204                                                 şcoală vamală 5 Inspector vamal gradul III S sau 544 1.011 574 1.067                                                 şcoală vamală 6 Inspector vamal debutant S sau 540 - 563 -                                                 şcoală vamală 7 Inspector vamal Şcoală vamală 554 1.156 585 1.220                                                   sau SSD 8 Controlor vamal gradul I Şcoală vamală 544 1.011 574 1.067                                                   sau SSD 9 Controlor vamal gradul II Şcoală vamală 542 881 569 930                                                   sau SSD10 Agent vamal debutant Şcoală vamală 540 - 563 -                                                   sau SSD            b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale11 Controlor vamal I M 549 1.042 580 1.10012 Controlor vamal II M 544 947 574 1.00013 Controlor vamal III M 542 817 569 86214 Controlor vamal debutant M 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Funcţii de execuţie de categoria B*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Inspector pentru datoria    vamală principal S 601 1.400 635 1.477 2 Inspector pentru datoria    vamală gradul I S 564 1.269 596 1.339 3 Inspector pentru datoria    vamală gradul II S 554 1.141 585 1.204 4 Inspector pentru datoria    vamală gradul III S 544 1.011 574 1.067 5 Inspector pentru datoria    vamală debutant S 540 - 563 - 6 Inspector pentru datoria vamală Şcoală vamală 554 1.156 585 1.220                                                 sau SSD 7 Controlor pentru datoria Şcoală vamală 544 1.011 574 1.067    vamală gradul I sau SSD 8 Controlor pentru datoria Şcoală vamală 542 881 569 960    vamală gradul II sau SSD 9 Controlor pentru datoria Şcoală vamală 540 - 563 -    vamală debutant sau SSD        b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale10 Controlor pentru datoria vamală I M 549 1.042 580 1.10011 Controlor pentru datoria vamală II M 544 947 574 1.00012 Controlor pentru datoria vamală III M 542 817 569 86213 Controlor pentru datoria M 540 - 563 -    vamală debutant──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/6b-----------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------NAVIGAŢIEUNITĂŢI NAVALE ŞI CĂPITĂNII DE PORTURISalarii de bază pentru funcţiile de specialitate*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Comandant instructor S 564 1.303 596 1.375  2. Şef mecanic instructor S 554 947 585 1.000               a) Funcţii de execuţie pe nave maritime  3. Comandant S 564 1.190 596 1.256  4. Şef mecanic S 554 963 585 1.016  5. Căpitan secund, şef mecanic secund,      şef electrician S 544 817 574 862  6. Ofiţer punte, ofiţer mecanic,      ofiţer electrician S 544 766 574 809  7. Ofiţer aspirant S 540 - 563 -               b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale  8. Căpitan dragor M 544 800 574 844  9. Căpitan M 544 735 574 776 10. Şef mecanic M 544 717 574 757 11. Dragor-şef M 544 703 574 742 12. Ofiţer punte M 540 670 563 707 13. Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 540 656 563 693 14. Dragor M 540 607 563 641 15. Ofiţer punte, ofiţer mecanic,      ofiţer electrician, dragor; aspirant M 540 - 563 -                          c) Funcţii de execuţie comune pe nave 16. Şef staţie RTG M 544 703 574 742 17. Ofiţer RTG I M 540 637 563 673 18. Ofiţer RTG II M 540 589 563 622 19. Şef echipaj 540 687 563 725 20. Conducător şalupă, şef timonier,      ajutor ofiţer mecanic 540 637 563 673 21. Electrician, motorist, motopompist,      timonier, marinar 540 607 563 641 22. Electrician, motorist, motopompist,      timonier, marinar; debutant 540 - 563 - 23. Scafandru autonom 544 766 574 809 24. Scafandru greu 544 703 574 742 25. Scafandru debutant 540 - 563 -  d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi                 - Funcţii de execuţie pe grade profesionale - 26. Căpitan de port specialist S 575 963 607 1.016 27. Căpitan de port gradul I S 565 810 597 855                 - Funcţii de execuţie pe trepte profesionale \'ad 28. Căpitan de port gradul II M 554 735 585 776 29. Ofiţer de port gradul I M 544 703 574 742 30. Ofiţer de port gradul II M 540 637 563 673 31. Ofiţer de port debutant M 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Căpităniile de porturi vor putea utiliza şi funcţiile prevăzute la lit. a) - c) din prezenta anexă, în funcţie de dotare şi de atribuţiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.NOTĂ:Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea funcţiilor prevăzute în prezenta anexă se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi se utilizează de către toate unităţile, indiferent de subordonare.** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/7b-----------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------AGRICULTURĂLABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR,PENTRU CONTROLUL SANITAR\'adVETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLULALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ, PENTRU CONTROLUL ŞTIINŢIFIC ALPRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRUCARANTINA FITOSANITARĂ, PRECUM ŞI UNITĂŢI CU ŞI FĂRĂ PERSONALITATEJURIDICĂ SUBORDONATE DIRECŢIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ŞIALIMENTAŢIESalarii de bază pentru funcţiile de specialitate*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  1. Inginer*), meteorolog (hidrolog,      hidrogeolog, pedolog); expert S 575 1.303 607 1.375  2. Inginer*), meteorolog (hidrolog,      hidrogeolog, pedolog); gradul I S 564 913 596 964  3. Inginer*), meteorolog (hidrolog,      hidrogeolog, pedolog); gradul II S 554 800 585 844  4. Inginer*), meteorolog (hidrolog,      hidrogeolog, pedolog); gradul III S 544 766 574 809  5. Inginer*), meteorolog      (hidrolog, hidrogeolog, pedolog);      debutant S 540 - 563 -  6. Medic primar veterinar**) S 575 1.463 607 1.544  7. Medic veterinar gradul I S 564 1.042 596 1.100  8. Medic veterinar gradul II S 554 913 585 964  9. Medic veterinar gradul III S 544 766 574 809 10. Medic veterinar debutant S 540 - 563 - 11. Subinginer, asistent veterinar,      conductor tehnic; I SSD 554 913 585 964 12. Subinginer, asistent veterinar,      conductor tehnic; II SSD 544 735 574 776 13. Subinginer,asistent veterinar,      conductor telinic; III SSD 542 687 569 725 14. Subinginer, asistent veterinar,      conductor tehnic; debutant SSD 540 - 563 -                    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 15. Tehnician***), observator meteorolog      (hidrolog, hidrogeolog); IA M 549 785 580 829 16. Tehnician***), observator meteorolog     (hidrolog, hidrogeolog); I M 544 670 574 707 17. Tehnician***), observator meteorolog      (hidrolog, hidrogeolog); II M 542 607 569 641 18. Tehnician***), observator meteorolog      (hidrolog, hidrogeolog); debutant M 540 - 563 - 19. Asistent veterinar I,      tehnician veterinar IA M 549 785 580 829 20. Asistent veterinar II,      tehnician veterinar I M 544 703 574 742 21. Asistent veterinar III,      tehnician veterinar II M 542 637 569 673 22. Asistent veterinar,      tehnician veterinar; debutant M 540 - 563 - 23. Agent veterinar I Şcoală 544 607 574 641                                                 profesională 24. Agent veterinar II Şcoală 542 554 569 585                                                 profesională 25. Agent veterinar debutant Şcoală 540 - 563 -                                                 profesională──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultură, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.**) În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.***) Specialitatea funcţiei de telinician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele).----------** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/8b-----------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUISalarii de bază pentru funcţiile de specialitate*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  1. Inginer cadastru gradul IA S 575 1.303 607 1.375  2. Inginer cadastru gradul I S 564 913 596 964  3. Inginer cadastru gradul II S 554 832 585 878  4. Inginer cadastru gradul III S 544 766 574 809  5. Inginer cadastru debutant S 540 - 563 -  6. Subinginer cadastru I SSD 554 913 585 964  7. Subinginer cadastru II SSD 544 785 574 829  8. Subinginer cadastru III SSD 542 687 569 725  9. Subinginer cadastru debutant SSD 540 - 563 -                     b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 10. Tehnician cadastru IA M 549 785 580 829 11. Tehnician cadastru I M 544 670 574 707 12. Tehnician cadastru II M 542 607 569 641 13. Tehnician cadastru debutant M 540 - 563 - 14. Operator cadastru I M;G 544 607 574 641 15. Operator cadastru II M;G 542 554 569 585 16. Operator cadastru debutant M;G 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/9b-----------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------PROTECŢIA MEDIULUIAGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEIBIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  1. Inspector de specialitate expert,      inginer expert *) S 575 1.303 607 1.375  2. Inspector de specialitate, inginer *);      gradul I S 564 913 596 964  3. Inspector de specialitate, inginer *);      gradul II S 554 800 585 844  4. Inspector de specialitate, inginer *);      gradul III S 544 766 574 809  5. Inspector, inginer *); debutant S 540 - 563 -  6. Subinginer I SSD 554 913 585 964  7. Subinginer II SSD 544 735 574 776  8. Subinginer III SSD 542 687 569 725  9. Subinginer debutant SSD 540 - 563 -                       b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 10. Tehnician, observator condiţii      mediu; IA **) M 549 785 580 829 11. Tehnician, observator condiţii      mediu; I **) M 544 670 574 707 12. Tehnician, observator condiţii      mediu; II **) M 542 607 569 641 13. Tehnician, observator condiţii      mediu; debutant **) M 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii. Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, şi funcţiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.**) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii.----------** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/10b------------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------AVIAŢIA SPORTIVĂAEROCLUBUL ROMÂNIEISalarii de bază pentru funcţiile de specialitate1. Personal navigant şi tehnic navigaint profesionistFuncţii de execuţie*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Personal navigant şi tehnic      navigant profesionist           clasa I 564 1.303 596 1.375           clasa a II-a 554 936 585 988           clasa a III-a 544 817 574 862           clasa a IV-a 542 766 569 809           clasa a V-a 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.----------2. Personal tehnic aeronautic*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale  1. Inginer de aviaţie S           clasa I 575 1.303 607 1.375           clasa a II-a 565 931 597 983           clasa a III-a 554 817 585 862           clasa a IV-a 544 766 574 809           debutant 540 - 563 -  2. Tehnician de aviaţie M           clasa I 565 785 597 829           clasa a II-a 554 717 585 757           clasa a III-a 544 656 574 693           clasa a IV-a 542 607 569 641           debutant 540 - 563 -  3. Mecanic de aviaţie Şcoala tehnică           clasa I de aviaţie sau 570 832 602 878           clasa a II-a echivalentă 565 717 597 757           clasa a III-a 554 637 585 673           clasa a IV-a 542 607 569 641           debutant 540 - 563 -  4. Mecanic pentru întreţinerea      aparatelor de lansare la zbor M;      (turn de paraşutism, automosor, Şcoală      plior paraşute, deltaplanism, etc) profesională           clasa I 565 785 597 829           clasa a I-a 554 687 585 725           clasa a III-a 544 637 574 673           clasa a IV-a 542 607 569 641           debutant 540 - 563 -  5. Maistru de aviaţie Şcoală de           clasa I maiştri 554 849 585 896           clasa a II-a aviaţie 544 785 574 829           clasa a III-a 540 670 563 707──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Personal operativ aeronauticFuncţii de execuţie*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  1. Meteorolog aeronautic specialist S          gradul I 575 1.303 607 1.375          gradul II 564 931 596 983          gradul III 554 817 585 862          gradul IV 544 766 574 809          debutant 540 - 563 -                    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale  2. Meteorolog aeronautic M+curs            I de calificare 544 703 574 742            II 542 637 569 673            debutant 540 - 563 -  3. Controlor trafic dirijare M+curs            I de calificare 544 785 574 829            II 542 703 569 742            III 540 637 563 673  4. Dispecer operaţiuni zbor M+curs                                                de calificare            I 554 717 602 878            II 544 656 597 757            III 542 607 585 673            debutant 540 - 569 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------Nr. crt. 4 de la lit. b) a pct. 3 din anexa IV/10b a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 177 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008.NOTĂ:1. Criteriile de încadrare şi de avansare în clase a personalului navigant, tehnic navigant şi tehnic aeronautic şi, respectiv în grade şi trepte profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.2. În cazul pierderii licenţei de zbor pentru calificarea deţinută, din cauze medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi menţine încadrarea în clasa deţinută, ca instructor la sol.** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/11b------------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------ASISTENŢĂ SOCIALĂUNITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ       A. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate                                                                                   -lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei- Salariul de bazacrt. studiilor ────────────────────── ──────────────────                                                             aprilie octombrie                                                       ────────────────────── ──────────────────                                                         minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Asistent social, psiholog,   psihopedagog, logoped,   kinetoterapeut, sociolog, educator   specializat; principal S 700 1.066 735 1.1202 Asistent social, psiholog,   psihopedagog, logoped, kinetoterapeut,   sociolog, educator specializat S 650 975 683 1.0243 Asistent social, psiholog,   psihopedagog, logoped, kinetoterapeut,   sociolog, educator specializat; debutant S 630 - 662 -4 Medic primar S 1.300 1.761 1.365 1.8505 Medic specialist S 1.200 1.513 1.260 1.5896 Medic S 780 1.274 819 1.3387 Medic stagiar S 750 - 788 -8 Fiziokinetoterapeut, bioinginer   medical; principal S 750 1.315 788 1.3819 Fiziokinetoterapeut, bioinginer   medical; specialist S 720 1.039 756 1.09110 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 670 867 704 91111 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;   debutant S 630 - 662 -12 Profesor C.F.M principal S 700 1.066 735 1.12013 Profesor C.F.M, S 650 975 683 1.02414 Profesor C.F.M debutant S 630 - 662 -15 Asistent social, asistent medical***),   educator puericultor, educator   specializat; principal S.S.D. 700 1.026 735 1.07816 Asistent social, asistent   medical***), educator puericultor,   educator specializat S.S.D. 650 918 683 96417 Asistent social, asistent medical***),   educator puericultor,   educator specializat; debutant S.S.D. 600 - 630 -18 Profesor C.F.M. principal S.S.D. 700 1.012 683 1.06319 Profesor C.F.M. S.S.D. 600 894 630 93920 Profesor C.F.M. debutant S.S.D. 570 - 599 -21 Asistent social, asistent medical,   educator puericultor, educator   specializat, pedagog de recuperare;   principal PL 630 1.012 662 1.06322 Asistent social, asistent medical,   educator puericultor,   educator specializat, pedagog de   recuperare PL 600 904 630 95023 Asistent social, asistent medical,   educator puericultor,   educator specializat, pedagog de   recuperare; debutant PL 570 - 599 -24 Asistent social, asistent medical*),   educator puericultor; principal M 630 940 683 98725 Asistent social, asistent medical*),   educator puericultor M 600 794 630 83426 Asistent social, asistent medical*),   educator puericultor; debutant M 550 - 578 -27 Sora medicală principală**) M 600 845 630 88828 Sora medicală**) M 570 706 599 74229 Sora medicală debutantă**) M 540 - 557 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) Se aplică şi funcţiilor de educator specializat, lucrător social instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, masor.**) Se aplică şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenţă, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M.***) Se aplică următoarelor funcţii: asistent medical specialist; tehnician superior de radiologie radioterapie şi radiodiagnostic; asistent medical specializat; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medico-social.----------         B. Salarii de bază pentru funcţii auxiliare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei- Salariul de bazacrt. studiilor ────────────────────── ──────────────────                                                             aprilie octombrie                                                       ────────────────────── ──────────────────                                                         minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Infirmiera, agent D.D.D. G 564 590 593 6202 Infirmiera, agent D.D.D.; debutant G 545 - 565 -3 Brancardier, băieş, nămolar,  spălătoreasă, îngrijitoare G 540 561 557 590──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ1. Personalul medico-sanitar din Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă se salarizează potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar şi personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unităţile clinice, institutele şi centrele medicale, preluând după caz şi alte funcţii din domeniul uinităţilor sanitare, altele decât cele clinice.2. Personalul din sistemul serviciilor sociale care lucrează în mod direct cu persoanele fără adăpost, (persoanele care trăiesc în stradă, precum şi cele găzduite în adăposturi de noapte şi centre de găzduire temporară) beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază. Mărimea concretă a sporului şi condiţiile de acordare se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor.3. Angajarea şi promovarea personalului încadrat pe funcţii de specialitate în unităţi de asistenţă socială şi în unităţi de asistenţă medico-socială, se face potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.4. Funcţiile din prezenta anexă pot fi completate şi cu alte funcţii medico-sanitare prevăzute în unităţi sanitare publice neclinice.  +  Anexa V/1b------------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------    FUNCŢII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITĂŢI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALĂ,   PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE,     INVESTIŢII DIN ACTIVITĂŢILE CUPRINSE ÎN ANEXELE IV/1 - IV/11 ŞI                  DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT    I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate                                                                              -lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza Salariul de bazacrt. studiilor ────────────────────── ──────────────────                                                             aprilie octombrie                                                       ────────────────────── ──────────────────                                                            minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Consilier, expert, inspector de specialitate,     auditor; gradul I, inginer, economist;     specialist IA S 800 1.372 840 1.441 2 Referent de specialitate, inspector de     specialitate, auditor; gradul II, economist,     referent, inginer; gradul I S 780 1.097 819 1.152 3 Referent de specialitate, inspector de     specialitate; gradul III, economist,     referent, inginer; gradul II S 700 1.021 735 1.073 4 Referent de specialitate, inspector de     specialitate; gradul IV, economist,     referent, inginer; gradul III S 680 944 714 992 5 Referent, inspector, inginer, economist;     debutant S 650 - 683 - 6 Referent, subinginer, conductor arhitect,     arhivist, tehnician-economist; I SSD 780 1.034 819 1.086 7 Referent, subinginer, conductor arhitect,     arhivist 5 tehnician-economist; II SSD 750 955 788 1.003 8 Referent, subinginer, conductor arhitect,     arhivist, tehnician-economist; III SSD 670 851 704 894 9 Referent, subinginer, conductor arhitect,     arhivist, tehnician-economist; debutant SSD 640 - 672 -      b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios10 Consilier juridic gradul IA S 800 1.372 840 1.44111 Consilier juridic gradul I S 780 1.097 819 1.15212 Consilier juridic gradul II S 700 1.021 735 1.07313 Consilier juridic gradul III S 680 944 714 99214 Consilier juridic debutant S 650 - 683 -     c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale15 Tehnician, merceolog, contabil referent; IA M 730 847 767 89016 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 700 787 735 82717 Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 680 709 714 74518 Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 620 650 651 68319 Tehnician, merceolog, contabil, referent;     debutant M 610 - 641 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire superioarăSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate                                                                                       -lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza Salariul de bazacrt. studiilor ────────────────────── ──────────────────                                                             aprilie octombrie                                                       ────────────────────── ──────────────────                                                            minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert-consultant IA S 800 1.359 840 1.427 2 Expert-consultant I S 750 1.185 784 1.245 3 Expert-consultant II S 680 1.065 714 1.119──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────III. Unităţi de perfecţionare a personalului cupregătire medie şi centre de calificare şi recalificareSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate                                                                                       -lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza Salariul de bazacrt. studiilor ────────────────────── ──────────────────                                                             aprilie octombrie                                                       ────────────────────── ──────────────────                                                            minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert gradul I S 800 1.185 840 1.245 2 Expert gradul II S 750 1.011 788 1.062 3 Expert gradul III S 680 935 714 982 4 Expert debutant S 650 - 683 -      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 5 Instructor I M 700 902 735 948 6 Instructor II M 680 771 714 810 7 Instructor III M 620 706 651 742 8 Instructor debutant M 610 - 641 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTASalariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică şi funcţiilor de specialitate din şcoala populară de artă.IV. ProiectareSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate                                                                                   -lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza Salariul de bazacrt. studiilor ────────────────────── ──────────────────                                                             aprilie octombrie                                                       ────────────────────── ──────────────────                                                            minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Proiectant gradul I S 756 1.314 794 1.380 2. Proiectant gradul II S 743 1.149 781 1.207 3. Proiectant gradul III S 730 996 767 1.046 4. Proiectant gradul IV S 717 913 753 959 5. Proiectant debutant S 680 - 714 - 6. Subinginer cartograf I S.S.D. 701 974 737 1.023 7. Subinginer cartograf II S.S.D. 688 891 723 936 8. Subinginer cartograf III S.S.D. 675 779 709 818 9. Subinginer cartograf debutant S.S.D. 663 - 697 -       b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale10. Tehnician proiectant I M 680 887 714 93211. Tehnician proiectant II*) M 676 758 710 79612. Tehnician proiectant III*) M 670 694 704 72913. Tehnician proiectant debutant*) M 650 - 683 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------    *) Salariul de bază prevăzut pentru această funcţie se utilizează şi la      funcţia de desenator tehnic cartograf----------V. Unităţi de informaticăSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate                                                                                  -lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza Salariul de bazacrt. studiilor ────────────────────── ──────────────────                                                             aprilie octombrie                                                       ────────────────────── ──────────────────                                                            minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Analist, programator, inginer de sistem; IA S 800 1.372 840 1.441 2 Analist programator, inginer de sistem; I S 780 1.301 819 1.367 3 Analist, programator, inginer de sistem; II S 750 1.165 788 1.224 4 Analist, programator, inginer de sistem; III S 700 1.012 735 1.063 5 Analist, programator, inginer de sistem; IV S 680 927 714 974 6 Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 650 - 683 - 7 Informatician, conductor tehnic; I SSD 780 1.034 819 1.086 8 Informatician, conductor tehnic; II SSD 750 947 788 995 9 Informatician, conductor tehnic; III SSD 670 827 704 86910 Informatician, conductor tehnic; debutant SSD 640 - 672 -      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale11 Analist (programator) ajutor IA M 730 941 767 98912 Analist (programator) ajutor I M 700 871 735 91513 Analist (programator) ajutor II M 680 787 714 82714 Analist (programator) ajutor III M 660 722 693 75915 Analist (programator) debutant M 610 - 641 -16 Operator, controlor date; I M 692 871 727 91517 Operator, controlor date; II M 677 787 711 82718 Operator, controlor date; III M 667 722 701 75919 Operator, controlor date; IV M 630 656 662 68920 Operator, controlor date; debutant M 610 - 641 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────VI. Administraţia publică localăServicii publice de salvamont din subordinea consiliilor judeţene şi localeSalarii de bază pentru funcţiile specifice din serviciile publice de salvamont                                                                               -lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza Salariul de bazacrt. studiilor ────────────────────── ──────────────────                                                             aprilie octombrie                                                       ────────────────────── ──────────────────                                                            minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Salvator montan gradul I 715 1.274 751 1.338 2 Salvator montan gradul II 702 956 738 1.004 3 Salvator montan gradul III 680 791 714 831──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc    prin ordin comun al ministrului transporturilor şi al ministrului    internelor şi reformei administrative.----------NOTA1. Pentru activitatea desfăşurată în condiţii de încordare psihică foarte ridicată, personalul încadrat pe funcţia de salvator montan beneficiază de un spor de până la 25% din salariul de bază.2. Categoriile de personal, condiţiile de acordare şi mărimea concretă a sporului pentru încordare psihică, în limita prevăzută la pct. 1, se stabilesc de către ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa V/2b------------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETARSalarii de bază pentru personalul din activitatea desecretariat-administrativ, gospodărire,întreţinere-reparaţii şi de deservire*1)Funcţii de execuţie pe trepte profesionale                                                                                       -lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza Salariul de bazacrt. studiilor ────────────────────── ──────────────────                                                             aprilie octombrie                                                       ────────────────────── ──────────────────                                                            minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Stenodactilograf IA*) M 657 851 690 894 2 Stenodactilograf I M 637 754 669 792 3 Stenodactilograf II M 620 690 651 725 4 Stenodactilograf debutant M 581 - 611 - 5 Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 637 833 669 875 6 Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 620 738 651 775 7 Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 610 673 641 707 8 Secretar-dactilograt dactilograf; debutant M; G 581 - 611 - 9 Secretar, secretar-dactilograf; I**) M; G 620 708 651 74410 Secretar, secretar-dactilograf; II**) M; G 610 646 641 67911 Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M; G 581 - 611 -12 Administrator I M 637 893 669 94113 Administrator II M 620 817 651 85814 Administrator III M 610 738 641 77515 Şef depozit I M 620 809 651 85016 Şef depozit II M 610 738 641 77517 Casier, magaziner; I M 620 789 651 82918 Casier, magaziner; II M;G 610 708 641 74419 Casier, magaziner; debutant M; G 581 - 611 -20 Funcţionar, arhivar; I M 637 771 669 81021 Funcţionar, arhivar; II M 620 708 651 74422 Funcţionar, arhivar; III M 610 646 641 67923 Funcţionar, arhivar; debutant M 581 - 611 -24 Şef formaţie pază, pompieri 599 708 629 74425 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard,    bufetier, manipulant bunuri, curier; I 610 642 641 67526 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard,    bufetier, manipulant bunuri, curier; II 599 625 629 65727 Maistru I 620 871 651 91528 Maistru II 610 809 641 85029 Şofer ***) 620 888 651 93330 Muncitor calificat I 660 851 693 89431 Muncitor calificat II 650 809 683 85032 Muncitor calificat III 630 754 662 79233 Muncitor calificat IV 610 708 641 74434 Muncitor calificat V 580 654 609 68735 Muncitor calificat VI 560 642 588 67536 Muncitor necalificat 540 625 557 657──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------    *1) Se utilizează în administraţia publică şi în unităţile subordonate    acesteia, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat.    *) Se utilizează în ministere şi celelalte instituţii centrale ale    administraţiei publice.    **) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unităţile    bugetare.    ***) Se utilizează în Parlament, în ministere, în celelalte instituţii   centrale ale administraţiei publice, în instituţia prefectului, servicii   deconcentrate, administraţia publică locală şi în unităţile bugetare.----------NOTĂ:1. În unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice încadrarea şoferilor se face ţinându-se seama de importanţa activităţii şi de autovehiculul pe care îl deservesc.2. Şoferii din administraţia publică centrală beneficiază de majorarea salariului de bază cu 20%.----------Nota din anexa V/2b a fost modificată de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 177 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008.** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa VI/1b------------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE COMUNE┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ │ │Indemnizaţia de ││ │ │ conducere în ││Nr. │ │ procente din ││crt.│ Functia │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Director general, inspector de stat şef │ 55 ││ 2 │Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct │ 50 ││ 3 │Director, inspector şef │ 50 ││ 4 │Director adjunct, inspector şef adjunct │ 40 ││ 5 │Contabil şef │ 40 ││ 6 │Inginer şef │ 40 ││ 7 │Şef serviciu, şef secţie, şef serviciu contencios │ 30 ││ 8 │Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu │ 25 ││ 9 │Şef formaţie muncitori │ 15 │└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘  +  Anexa VI/2b------------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE SPECIFICE┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ │ │Indemnizaţia de ││ │ │ conducere în ││Nr. │ │ procente din ││crt.│ Funcţia │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │A. Serviciile Parlamentului, Administraţiei │ ││ │Prezidenţiale, Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi │ ││ │ Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de │ ││ │Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului│ ││ │ Legislativ, Consiliului Concurenţei, Avocatului │ ││ │ Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a │ ││ │ Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, │ ││ │ Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional │ ││ │ al Audiovizualului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Şef departament, director general │ 55 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director, şef sector, şef compartiment │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Director adjunct, şef sector adjunct, şef compartiment │ 40 ││ │ adjunct │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Şef serviciu, şef secţie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 5 │Şef birou, şef oficiu, şef atelier │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ B. Ministere, alte organe de specialitate, precum şi │ ││ │ unităţile teritoriale de specialitate din subordinea │ ││ │ acestora │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ a) aparatul propriu │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 1. Ministerul Economiei şi Finanţelor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.1. Garda Financiară - aparatul central │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Comisar general adjunct │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Comisar şef divizie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 2. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Funcţia*) │ procente din ││ │ │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │minim maxim│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Inspector general │ 45 55 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Inspector principal de specialitate │ 45 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │*) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997│ │privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi ││ │ completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││ │ │ conducere în ││Nr. │ │ procente din ││crt.│ Funcţia │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ b) servicii publice deconcentrate │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 1. Ministerul Economiei şi Finanţelor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.1. Garda Financiară - aparatul teritorial │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Comisar şef secţie │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Comisar şef secţie adjunct │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Comisar şef secţie divizie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.2. Direcţii generale ale finanţelor publice │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ - Administraţia finanţelor publice a municipiului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Director administraţie financiară │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director adjunct administraţie financiară │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ - Administraţia finanţelor publice a oraşului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Şef administraţie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ - Administraţia finanţelor publice a comunei │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Şef administraţie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Funcţia │ procente din ││ │ │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │minim maxim│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 2. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului │ ││ │ 2.1. Inspectoratul şcolar*) │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Inspector şcolar general │ 45 55 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Inspector şcolar general adjunct │ 35 45 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Inspector şcolar de specialitate │ 30 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Inspector şcolar │ 25 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │*) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997│ │privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi ││ │ completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Funcţia │ procente din ││ │ │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ c) aparatul propriu al administraţiei publice locale şi│ ││ │ serviciile publice din subordinea acesteia │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │1. Prefecturi, consilii judeţene, Primăria Municipiului ││ │Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti ││ │ şi sectoarele municipiului Bucureşti, consilii locale │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │1.1. La nivel de judeţ, la municipiul Bucureşti şi la ││ │sectoarele municipiului Bucureşti, la municipiile de ││ │categoria I │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ 1 │Şef departament*), arhitect şef**) │ 55 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Arhitect - şef adjunct***) │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Şef filială, şef corp control comercial I │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Şef corp control comercial II │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │1.2. La nivel de municipii, altele decat cele de ││ │ categoria I şi la oraş │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ 1 │Şef corp control comercial I, arhitect - şef****) │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Şef corp control comercial II │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │1.3. La nivel de comună │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ 1 │Şef percepţie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Şef birou │ 15 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │1.4. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi ││ │responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din ││ │salariul de bază │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ 1 │Persoană cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi│ 15 ││ │amenajării teritoriului şi al autorizării executării │ ││ │lucrărilor de construcţii*****) │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │*) Se utilizează numai la Consiliul General al Municipiului Bucureşti. ││ │**) Se utilizează la nivel de judeţ, la Primăria Municipiului Bucureşti, ││ │la sectoarele Municipiului Bucureşti, şi la municipiile de toate ││ │categoriile. ││ │***) Se utilizează numai la Primăria Municipiului Bucureşti ││ │****) Se utilizează la oraşe. ││ │*****) Se utilizează la comune. │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ │ d) din unităţi subordonate ministerelor şi altor organe│ ││ │ de specialitate │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││ │ │ conducere în ││Nr. │ Funcţia │ procente din ││crt.│ │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 1. Ministerul Culturii şi Cultelor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.1. Funcţiile de conducere din activitatea redacţională│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Redactor - Şef │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Redactor - şef adjunct │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Şef redacţie, secretar general de redacţie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini sau │ ││ │activităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte│ ││ │din salariul de bază │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Artiştii lirici opera, artiştii lirici, coriştii operă, │ 10 ││ │ coriştii, balerinii, artiştii instrumentişti, │ ││ │instrumentiştii, dansatorii, care desfăşoara activitate │ ││ │solistică. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Artiştii instrumentişti şi instrumentiştii care │ 10 ││ │desfăşoară activitate de şef de partidă. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist │ 15 ││ │instrumentist, dirijor cor academic │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 2. Agenţia Naţională pentru Sport │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │2.1. Funcţii de conducere din federaţii sportive │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Preşedinte federaţie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Secretar general federaţie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │2.2. Funcţii de conducere din alte unităţi sportive │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │2.2.1. Cluburi │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Preşedinte club │ 20 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Vicepreşedinte club │ 10 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │2.2.2. Complex sportiv │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Şef complex sportiv │ 10 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││ │ │ conducere în ││Nr. │ Funcţia │ procente din ││crt.│ │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 3. Ministerul Transporturilor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.1. Unităţi navale şi căpitănii de porturi │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ Funcţiile de conducere din unităţile navale şi │ ││ │ căpităniile de porturi │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Căpitan şef port │ 20 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Şef grup scafandri │ 10 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.2. Pentru activitatea de imersiune, desfaşurată │ ││ │potrivit prevederilor art. 8 lit. f) din Hotărârea │ ││ │Guvernului nr. 281/1993, cu modificările şi completările│ ││ │ ulterioare, se acordă o indemnizaţie de 9 lei/ora de │ ││ │scufundare, începând cu data 01.04.2008 şi respectiv, │ ││ │de 10 lei/ora de scufundare, începând cu data de │ ││ │01.10.2008. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3. Aviatie sportiva │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3.1. Funcţiile de conducere specifice activităţii │ ││ │ de zbor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Comandant detaşament zbor │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Comandant aeroclub teritorial │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Comandant adjunct aeroclub teritorial │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Şef sector zbor aeroclub teritorial │ 15 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3.2. Funcţiile de conducere specifice activităţii │ ││ │ tehnic aeronautice │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Şef grupa lucrări - reparaţii (LR) │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Şef sector tehnic │ 15 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3.3. Funcţiile de conducere specifice activităţii │ ││ │operativ-aeronautice │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Director zbor │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director tehnic │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Şef serviciu informare zbor - meteo - navigaţie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3.4. Indemnizaţia de zbor pentru personalul navigant │ ││ │şi tehnic navigant profesionist, precum şi indemnizaţia │ ││ │de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din │ ││ │ Aeroclubul Romaniei │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ Activitatea pentru care se acordă: │ Indemnizaţia ││ │ │ -limita maximă-│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Misiuni prevăzute în Codul aerian │-65 lei/ora/zbor││ │ │ începând cu ││ │ │ 01.04.2008 ││ │ │-69 lei/ora/zbor││ │ │ începând cu ││ │ │ 01.10.2008 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Misiuni prevazute în Codul aerian │-51 lei /start ││ │ │sau tur de pista││ │ │ -începând cu ││ │ │ 01.04.2008 ││ │ │-54 lei /start ││ │ │sau tur de pista││ │ │ -începând cu ││ │ │ 01.10.2008 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Salturi cu paraşuta │126 lei /salt ││ │ │ -începând cu ││ │ │ 01.04.2008 ││ │ │133 lei /salt ││ │ │ -începând cu ││ │ │ 01.10.2008 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizări │8 lei/lansare ││ │ │ sau aterizare ││ │ │ -începând cu ││ │ │ 01.04.2008 ││ │ │9 lei/lansare ││ │ │ sau aterizare ││ │ │ -începând cu ││ │ │ 01.10.2008 │└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘NOTA:1. Indemnizaţia de zbor la bază pentru zboruri de acrobaţie şi înalta acrobaţie aeriană va fi echivalată, astfel:1 oră zbor acrobatie = 2 ore zbor normal1 oră zbor înalta acrobaţie = 4 ore zbor normalZborul în formaţie este echivalent cu zborul de înalta acrobaţie.2. Indemnizaţia de zbor la bază, acordată personalului navigant şi tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de bază şi constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.3. Criteriile pentru acordarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni, în limitele maxime prevăzute, precum şi majorarea cu până la 60% a indemnizaţiei pentru zborurile ce se execută în condiţii deosebite se stabilesc prin decizia directorului general al Aeroclubului României. Valoarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni va fi stabilită prin criterii, astfel încât să nu depăşească alocaţia bugetară pe anul în curs.┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ │ │Indemnizaţia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Funcţia │ procente din ││ │ │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 4. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │4.1. Funcţii de conducere din activitatea specifică │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Şef oficiu*), inspector şef*) │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Şef staţie, şef fermă, şef centru, şef circumscripţie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │*) Se utilizează la oficiile sau inspectoratele cu │ ││ │personalitate juridică, după caz. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │4.2. Indemnizaţii pentru indeplinirea unor sarcini, │ ││ │activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei │ ││ │de bază, care fac parte din salariul de bază │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │- Medicii veterinari încadraţi în activităţile prevăzute│10% din salariul││ │în Anexa nr. IV/7b la prezenta ordonanţă, autorizaţi │ de bază al ││ │să exercite atribuţii de inspector al poliţiei sanitar- │ funcţiei de ││ │veterinare. │ execuţie ││ │ │ îndeplinite │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │Mărimea concretă a sporului se stabileşte de organul │ ││ │care îl autorizează. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Funcţia │ procente din ││ │ │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 5. Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │5.1. Funcţii de conducere din activitatea specifică │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Inspector şef*) │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │*) Se utilizează la agenţiile de supraveghere a │ ││ │ protecţiei mediului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 6. Academia Română │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │6.1. Funcţii de conducere specifice din activitatea de │ ││ │cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi │ ││ │ proiectare. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Director institut │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director adjunct ştiinţific, director adjunct institut │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Secretar ştiinţific, director centru │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 7. Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │7.1. Funcţii de conducere specifice în unităţile de │ ││ │perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi │ ││ │centre de calificare şi recalificare │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Director centru de perfecţionare │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director adjunct centru de perfecţionare │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Director centru de calificare şi recalificare │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Şef centru de calificare │ 15 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Funcţia │ procente din ││ │ │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ C. Autoritatea vamală │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Şef birou vamal │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Şef adjunct birou vamal │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Şef tură, şef sector │ 20 │└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘  +  Anexa VII/1b------------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESEIndemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, alese în funcţie potrivit prevederilor Constituţiei României────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Indemnizaţia - lei -crt. ────────────────────────────                                                          aprilie octombrie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          Preşedinţia României  1. Preşedintele României 9.056 9.555                         Parlamentul României  2. Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei     Deputaţilor 8.357 8.817  3. Vicepreşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor 7.698 8.122  4. Secretarii şi Chestorii Senatului şi ai     Camerei Deputaţilor 7.244 7.643  5. Preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului     şi Camerei Deputaţilor 7.244 7.643  6. Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului     şi Camerei Deputaţilor 7.244 7.643  7. Vicepreşedinţii comisiilor permanente ale Senatului     şi Camerei Deputaţilor 6.794 7.168  8. Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi     Camerei Deputaţilor 6.710 7.080  9. Senatori, deputaţi 6.629 6.994────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────** *Indemnizaţiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/1 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa VII/2b-------------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ NUMITEIndemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, numite în funcţii potrivit legii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Indemnizaţia - lei -crt. ────────────────────────────                                                         aprilie octombrie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          Guvernul României  1. Prim-ministru 8.357 8.817  1^1. Viceprim-ministru - 8.400  2. Ministru de stat 7.698 8.122  3. Ministru 7.244 7.643  4. Ministru delegat 7.244 7.643  5. Secretar de stat membru al Guvernului 6.629 6.994  6. Secretar de stat 6.342 6.691  7. Subsecretar de stat 5.353 5.648                       Consiliul Legislativ  8. Preşedinte consiliu 7.244 7.643  9. Preşedinte de secţie 6.794 7.168                         Avocatul Poporului 10. Avocatul poporului 7.244 7.643                          Curtea de Conturi 11. Preşedinte 8.357 8.817 12 Vicepreşedinte 7.369 8.122 13. Preşedinte Autoritatea de audit - 8.122 13.^1 Vicepreşedinte Autoritatea de audit - 7.643 14. Consilier conturi 6.629 6.994                  Secretariatul general al Guvernului 15. Secretar general al Guvernului 6.629 6.994 16. Secretar general adjunct al Guvernului 6.342 6.691 17. Consilier de stat 6.342 6.691                        Administraţia Prezidenţială 18. Consilier prezidenţial 7.244 7.643 19. Consilier de stat 6.342 6.691                         Parlamentul României 20. Secretar general la Camera Deputaţilor şi la      Senat 6.629 6.994 21. Secretar general adjunct la Camera Deputaţilor      şi la Senat 6.342 6.691                         Consiliul Concurenţei 22. Preşedinte 8.357 8.817 23. Vicepreşedinte 7.369 7.775 24. Consilier de concurenţă 6.794 7.168                  Consiliul Naţional al Audiovizualului 25. Preşedinte 7.244 7.643 26. Membri 6.342 6.691                     Cancelaria Primului - Ministru 27. Şeful Cancelariei Primului-Ministru 7.244 7.643 28. Consilier de stat la Cancelaria Primului-Ministru 6.342 6.691         Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor         Securităţii 29. Preşedinte 7.244 7.643 30. Vicepreşedinte 6.629 6.994 31. Secretar al Consiliului 6.629 6.994 32. Membri 6.342 6.691────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────** *Indemnizaţiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998.----------Nr. crt. 12 şi 13 din anexa VII/2b au fost modificate de pct. 1 şi 2 ale art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 199 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 5 decembrie 2008.Nr. crt. 13^1 din anexa VII/2b a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 199 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 5 decembrie 2008.----------Nr. crt. 1^1 din anexa VII/2b a fost introdus de art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008.  +  Anexa VII/3b-------------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE DIN CADRULORGANELOR AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALEIndemnizaţii pentru persoanele alese în funcţie potrivit prevederilor Constituţiei României┌───┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│Nr.│ Funcţia │ Indemnizaţia - lei - ││crt. ├────────────┬──────────┤│ │ │ aprilie │ octombrie│├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│ │ PRIMĂRII ŞI CONSILII │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│1. │Primar general al Capitalei │ 7.244 │ 7.643 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│2. │Viceprimar al Capitalei │ 6.047 │ 6.380 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│3. │Preşedinte al consiliului judeţean (categoria I) │ 6.267 │ 6.612 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│4. │Preşedinte al consiliului judeţean (categoria II)│ 6.235 │ 6.578 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│5. │Vicepreşedinte al consiliului judeţean │ │ ││ │(categoria I) │ 5.631 │ 5.941 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│6. │Vicepreşedinte al consiliului judeţean │ │ ││ │(categoria II) │ 5.561 │ 5.867 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│7. │Primar de municipiu (cu peste 320000 locuitori) │ 5.908 │ 6.233 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│8. │Primar de municipiu (categoria I) │ 5.406 │ 5.704 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│9. │Primar de municipiu (categoria II) │ 4.920 │ 5.191 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│10.│Primar de municipiu (categoria III) │ 4.542 │ 4.792 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│11.│Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 │ │ ││ │locuitori) │ 5.188 │ 5.474 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│12.│Viceprimar de municipiu (categoria I) │ 4.690 │ 4.948 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│13.│Viceprimar de municipiu (categoria II) │ 4.255 │ 4.490 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│14.│Viceprimar de municipiu (categoria III) │ 3.874 │ 4.088 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│15.│Primar de oraş (categoria I) │ 4.179 │ 4.409 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│16.│Primar de oraş (categoria II) │ 4.034 │ 4.256 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│17.│Primar de oraş (categoria III) │ 3.926 │ 4.142 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│18.│Viceprimar de oraş (categoria I) │ 3.460 │ 3.651 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│19.│Viceprimar de oraş (categoria II) │ 3.322 │ 3.505 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│20.│Viceprimar de oraş (categoria III) │ 3.253 │ 3.432 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│21.│Primar de comună (cu peste 15.000 locuitori) │ 3.139 │ 3.312 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│22.│Primar de comună (categoria I) │ 2.768 │ 2.921 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│23.│Primar de comună (categoria II) │ 2.630 │ 2.775 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│24.│Primar de comună (categoria III) │ 2.493 │ 2.631 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│25.│Viceprimar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) │ 2.561 │ 2.702 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│26.│Viceprimar de comună (categoria I) │ 2.354 │ 2.484 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│27.│Viceprimar de comună (categoria II) │ 2.284 │ 2.410 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│28.│Viceprimar de comună (categoria III) │ 2.215 │ 2.337 │└───┴─────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┘** *Indemnizaţiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 331/2005.  +  Anexa VIII b------------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------FUNCŢII ASIMILATE CU FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂIndemnizaţii pentru personalul din instituţii publice din subordinea Guvernului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Indemnizaţia - lei -crt. ────────────────────────────                                                         aprilie octombrie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Instituţii publice din subordinea Guvernului*)  1. Conducătorul instituţiei 4.613 4.867     (preşedinte, director general, şef oficiu, etc.)  2. Adjunctul conducătorului instituţiei 3.915 4.131     (vicepreşedinte, director general adjunct, etc.)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------    *) Instituţiile publice şi denumirile funcţiilor de conducere utilizatese stabilesc prin hotărâre a Guvernului.----------** *Indemnizaţiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998.-------