HOTĂRÂRE nr. 791 din 8 iulie 2009 (*actualizată*)privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional(actualizată până la data de 3 noiembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Având în vedere prevederile cap. 6 "Aeroporturi internaţionale, facilităţi şi servicii pentru trafic" din anexa nr. 9 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 194/1965, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 14 din 24 aprilie 1965,ţinând cont de prevederile acquis-ului Schengen, ale Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen),luând în considerare conţinutul Catalogului Schengen - Controlul frontierelor externe, extrădarea şi readmisia: Cele mai bune practici şi recomandări,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 27 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prin prezenta hotărâre se stabilesc condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional. (2) Certificarea unui aeroport civil de pe teritoriul României ca fiind aeroport internaţional sau deschis traficului aerian internaţional se face prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, pe baza constatărilor şi recomandărilor cuprinse în raportul întocmit de o comisie de evaluare, înfiinţată conform prevederilor prezentei hotărâri. (3) Documentele de certificare ca aeroport internaţional, respectiv ca aeroport deschis traficului aerian internaţional se eliberează pe perioadă nedeterminată. (4) Forma şi conţinutul documentelor de certificare prevăzute la alin. (3), precum şi procedurile specifice de acordare, respingere sau revocare a certificării se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.  +  Articolul 2 (1) Zborurile internaţionale pot fi efectuate de pe/pe aeroporturile certificate în condiţiile prezentei hotărâri. (2) Poate solicita certificarea ca aeroport deschis traficului numai administratorul unui aeroport, dacă traficul aerian al acestuia nu depăşeşte 350.000 de pasageri îmbarcaţi/an în anul anterior celui în care se solicită certificarea şi dacă traficul aerian prognozat pe următorii 2 ani care urmează celui în care se solicită certificarea nu depăşeşte 350.000 de pasageri îmbarcaţi/an.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 805 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 3 noiembrie 2016.  +  Articolul 3. (1) Condiţiile care trebuie îndeplinite de un aeroport civil pentru a fi certificat ca aeroport internaţional sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Condiţiile care trebuie îndeplinite de un aeroport civil pentru a fi certificat ca aeroport deschis traficului aerian internaţional sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 4 (1) De la data ridicării controalelor la frontierele aeriene interne, ca urmare a aplicării prevederilor Deciziei Consiliului Uniunii Europene de aplicare integrală a acquis-ului Schengen pe teritoriul României, pe/de pe aeroporturile care nu solicită sau nu primesc certificarea stabilită prin prezenta hotărâre nu se mai pot efectua zboruri care au ca origine sau destinaţie aeroporturi situate pe teritoriul statelor care nu sunt părţi la Acordul dintre guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, al Republicii Federale Germania şi al Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnat la Schengen la 14 iunie 1985, şi la Convenţia, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune. (2) De la aceeaşi dată, zborurile efectuate între aeroporturi din România şi aeroporturi de pe teritoriul unui stat care este parte la acordul şi convenţia prevăzute la alin. (1) vor fi considerate zboruri interne.  +  Articolul 5 (1) Comisia de evaluare prevăzută la art. 1 alin. (2) este formată din câte 3 reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor, câte 2 reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne şi câte un reprezentant al Autorităţii Naţionale Fitosanitare, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Sănătăţii.----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 805 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 3 noiembrie 2016. (2) Comisia de evaluare se numeşte prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, pe baza propunerilor instituţiilor implicate, pentru fiecare cerere de evaluare în vederea certificării.  +  Articolul 6 (1) Evaluarea unui aeroport civil în scopul constatării îndeplinirii condiţiilor de certificare ca aeroport internaţional sau ca aeroport deschis traficului aerian internaţional se face la cererea aeroportului în cauză, înregistrată la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. (2) Formularul de cerere, precum şi documentaţia care trebuie anexată la aceasta se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.(2^1) Întreaga documentaţie necesară desfăşurării activităţii de certificare se pune la dispoziţia membrilor comisiei de evaluare, în vederea derulării activităţii pentru care a fost numită, de către solicitant, prin intermediul Ministerului Transporturilor.----------Alin. (2^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 805 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 3 noiembrie 2016. (3) În termen de 60 de zile de la numirea sa potrivit prevederilor art. 5 alin. (2), comisia de evaluare întocmeşte raportul privind îndeplinirea condiţiilor de certificare a aeroportului, dar nu mai târziu de 6 luni de la data înregistrării cererii, şi îl supune aprobării ministrului transporturilor şi infrastructurii. (4) Fiecare membru al comisiei de evaluare verifică în ce măsură cerinţele specifice instituţiei din care face parte, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, sunt îndeplinite la data certificării, în condiţiile legii.----------Alin. (4) al art. 6 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 805 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 3 noiembrie 2016.  +  Articolul 7 (1) Orice aeroport certificat potrivit prevederilor art. 1 este supus controlului şi inspecţiilor din partea instituţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), conform atribuţiilor şi competenţelor legale ce le revin. (2) Administratorul aeroportului certificat potrivit prevederilor art. 1 are obligaţia: a) de a întocmi şi de a înainta instituţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), în termen de 30 de zile de la sfârşitul fiecărui an calendaristic, un raport de autoevaluare privind modul de respectare a condiţiilor care au stat la baza certificării, precum şi de ducere la îndeplinire a recomandărilor comisiei de evaluare;----------Lit. a) a alin. (2) al art. 7 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 805 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 3 noiembrie 2016. b) de a informa instituţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) asupra oricăror modificări survenite în condiţiile care au stat la baza certificării, în termen de cel mult 15 zile de la producerea acestora.  +  Articolul 8Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va dispune reevaluarea unui aeroport civil certificat ca aeroport internaţional sau deschis traficului aerian internaţional, în următoarele situaţii: a) ca urmare a efectuării de lucrări de reparaţii, dezvoltare, modernizare, care schimbă condiţiile care au stat la baza certificării iniţiale; b) ca urmare a constatării unor modificări ale condiţiilor care au stat la baza certificării iniţiale; c) ca urmare a activităţilor prevăzute la art. 7 alin. (1) sau primirii unor sesizări de constatare a existenţei unor deficienţe la nivelul aeroportului, care influenţează negativ activităţile de transport aerian internaţional sau care determină nerespectarea standardelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, după caz;----------Lit. c) a art. 8 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 805 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 3 noiembrie 2016. d) la constatarea unei modificări substanţiale a volumului de trafic derulat pe aeroport, inclusiv în cazul aeroporturilor certificate ca deschise traficului aerian internaţional, a depăşirii pragului prevăzut la art. 2 alin. (2).----------Lit. d) a art. 8 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 805 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 3 noiembrie 2016. e) în cazul în care prin raportul de certificare s-a stabilit că sunt necesare măsuri suplimentare pentru asigurarea conformităţii, iar acestea nu au fost îndeplinite în termenul stabilit prin raportul întocmit de comisia de evaluare sau reevaluare, după caz.----------Lit. e) a art. 8 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 805 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 3 noiembrie 2016.  +  Articolul 9 (1) Reevaluarea prevăzută la art. 8 se efectuează de către o comisie de reevaluare având structura prevăzută la art. 5 alin. (1). (2) Comisia de reevaluare se numeşte prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, pe baza propunerilor instituţiilor implicate. (3) Prevederile art. 6 alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi comisiei de reevaluare.----------Alin. (3) al art. 9 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 805 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 3 noiembrie 2016.  +  Articolul 10 (1) Comisia de reevaluare numită potrivit prevederilor art. 9 elaborează în termen de cel mult 60 de zile de la numire un raport pe care îl supune aprobării ministrului transporturilor şi infrastructurii, care va conţine şi un plan de măsuri corective cu termene pentru eliminarea eventualelor neconformităţi constatate.(1^1) Monitorizarea aplicării planului de măsuri prevăzut la alin. (1) se realizează de către instituţiile prevăzute la art. 5 alin. (1), în părţile care le revin, pe baza informărilor periodice transmise de administratorul aeroportului la termenele stabilite prin planul de măsuri.----------Alin. (1^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 805 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 3 noiembrie 2016. (2) În cazul în care aeroportul nu reuşeşte să elimine neconformităţile constatate şi consemnate în raport la termenele stabilite prin planul de măsuri corective, documentul de certificare emis potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) poate fi revocat prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea instituţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1).----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 805 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 3 noiembrie 2016.  +  Articolul 11 (1) Pentru activitatea desfăşurată, membrii comisiei de evaluare prevăzute la art. 5, precum şi membrii comisiei de reevaluare prevăzute la art. 9 beneficiază de o indemnizaţie lunară în cuantum de 50% din venitul lunar brut al directorului general al aeroportului evaluat, respectiv reevaluat, plătită de aeroportul în cauză, pe perioada de evaluare/reevaluare. (2) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor ce revin membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) poate atrage răspunderea juridică aferentă, potrivit legii.----------Alin. (2) al art. 11 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 805 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 3 noiembrie 2016.  +  Articolul 12Prezenta hotărâre creează cadrul juridic necesar aplicării directe a prevederilor art. 9 şi a anexei III şi anexei VI pct. 2 din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), referitoare la organizarea infrastructurii aeroportuare.  +  Articolul 13Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  EMIL BOC

  Contrasemnează:

  ──────────────

  Ministrul transporturilor

  şi infrastructurii,

  Radu Mircea Berceanu

  Viceprim-ministru,

  ministrul administraţiei

  şi internelor,

  Dan Nica

  Ministrul sănătăţii,

  Ion Bazac

  Ministrul agriculturii,

  pădurilor şi dezvoltării rurale,

  Ilie Sârbu

  Şeful Departamentului

  pentru Afaceri Europene,

  Vasile Puşcaş

  Ministrul finanţelor publice,

  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 8 iulie 2009.Nr. 791.  +  Anexa 1CONDIŢII NECESAREpentru certificarea unui aeroport civil ca aeroport internaţionalA. Condiţii verificate de Ministerul Transporturilor:1. Administratorul aeroportului deţine un certificat de autorizare valabil, emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în conformitate cu reglementările specifice.2. Administratorul aeroportului asigură, direct sau prin alţi agenţi aeronautici civili autorizaţi, serviciile de handling la sol prevăzute în anexa la Reglementarea aeronautică civilă română privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi RACR-APSH, ediţia în vigoare, la o capacitate suficientă pentru traficul derulat pe aeroport.3. Administratorul aeroportului stabileşte o procedură de colaborare cu utilizatorii*1) aeroportului sau cu reprezentanţi ai acestora, în scopul asigurării unui nivel satisfăcător al facilităţilor şi serviciilor necesare pentru o procesare rapidă a pasagerilor, echipajelor aeronavelor, bagajelor, mărfii şi poştei. În situaţia în care aceste proceduri presupun participarea unor instituţii ale statului care îşi desfăşoară activitatea pe aeroport, ele vor trebui să fie avizate de instituţiile în cauză. De asemenea, aceste facilităţi şi servicii vor fi proiectate astfel încât să se asigure o organizare optimă a fluxurilor. Notă

  ──────────

  *1) Utilizator al aeroportului înseamnă orice persoană fizică sau juridică responsabilă pentru transportul pasagerilor, al poştei şi/sau al mărfurilor, pe calea aerului, de la sau către aeroportul în cauză.

  ──────────
  4. Administratorul aeroportului a stabilit o procedură de consultare cu utilizatorii aeroportului sau cu reprezentanţi ai acestora, cu reprezentanţii autorităţilor de stat şi ai agenţilor aeronautici civili care îşi desfăşoară activitatea pe aeroport, aplicabilă în cazul planificării de noi terminale sau al modificării substanţiale a celor existente sau când sunt necesare modificări ale facilităţilor ca urmare a aplicării de noi proceduri.5. Aeroportul este împrejmuit cu gard perimetral, suficient de înalt încât să constituie un obstacol evident pentru persoane şi care să beneficieze de sisteme suplimentare de supraveghere video pentru zi şi noapte, eventual senzori şi alte sisteme de avertizare. De asemenea, paza perimetrală se efectuează şi prin observare directă, cu patrule mobile sau posturi fixe.6. În perimetrul aeroportului există spaţii de parcare auto de scurtă şi lungă durată.7. Facilităţile de check-in sunt amplasate cât mai aproape posibil de punctele de sosire la terminal.8. Sunt asigurate facilităţile pentru utilizarea cărţilor de credit ca mijloc de plată a serviciilor prestate pe aeroport, inclusiv pentru achitarea tarifelor.9. Există şi sunt funcţionale, pe toată durata programului de funcţionare a aeroportului, atât pe fluxul de plecări, cât şi pe cel de sosiri, servicii de schimb valutar, cu respectarea prevederilor legale specifice acestei activităţi.10. Sunt amenajate încăperi dotate corespunzător pentru mamă şi copil şi spaţii speciale pentru infanţi şi însoţitorii acestora.11. Fluxurile de pasageri sunt semnalizate corespunzător, utilizându-se semnele internaţionale prevăzute în documentele Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale - Doc. 9636 şi Doc. 9430.12. Informarea pasagerilor şi a publicului cu privire la aterizarea şi decolarea aeronavelor, anularea curselor, modificările de ultim moment ale orarului iniţial, precum şi schimbarea porţilor de îmbarcare se face prin intermediul panourilor sau al monitoarelor de informare, completate de un sistem de informare audio.13. Se asigură informarea vizuală a pasagerilor asupra bunurilor interzise la bordul aeronavelor, precum şi asupra măsurilor prevăzute de lege în acest sens. Informaţiile sunt afişate în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională.14. Pentru controlul de securitate, autorităţile cu atribuţii în acest sens utilizează echipamente specializate.15. Sunt amenajate încăperi sau spaţii speciale pentru cazurile în care măsurile de securitate impun controlul corporal al pasagerilor. Pasagerii sunt informaţi asupra scopului procedurii.16. Existenţa procedurilor de intervenţie în cazul pasagerilor turbulenţi.17. Este asigurat transportul între terminale sau între parcările auto şi terminale, dacă acestea sunt amplasate la mare distanţă.18. Administraţia aeroportului stabileşte proceduri specifice care să asigure sosirea bagajelor în timp util în zona de ridicare a bagajelor şi proceduri de remediere urgentă în caz de incidente.19. Zona de ridicare a bagajelor este amenajată şi dotată corespunzător, în concordanţă cu volumul de trafic.20. Sunt asigurate mijloace de transport al bagajelor din zona de ridicare până la puncte cât mai apropiate de zonele în care pot fi accesate alte mijloace de transport.21. Sunt amenajate facilităţile necesare pentru depozitarea temporară a bagajelor, în scopul ridicării ulterioare.22. Sunt amenajate spaţii corespunzătoare, securizate, în care bagajele neridicate, neidentificate sau deteriorate sunt păstrate până la livrare, revendicare ori distrugere, conform legislaţiei specifice. Personalul companiilor aeriene are acces la bagaje pe toată durata programului de funcţionare a aeroportului.23. Este amenajat un spaţiu corespunzător pentru revendicarea bagajelor pierdute.24. Sunt amenajate, atât pe fluxurile de sosiri, cât şi pe cele de plecări, puncte de informare a pasagerilor.B. Condiţii verificate de Ministerul Afacerilor Interne:1. În cadrul aeroportului a fost deschis şi funcţionează punct de trecere a frontierei.2. Controlul trecerii frontierei de stat este asigurat pe toată durata programului de funcţionare a aeroportului de structurile Poliţiei de Frontieră.3. Asigurarea, amenajarea spaţiilor şi dotarea corespunzătoare a acestora se fac de către administraţia aeroportului, iar echipamentele tehnice specifice activităţii proprii se asigură de către Poliţia de Frontieră.4. Fluxurile de sosiri şi plecări, interne şi internaţionale, sunt separate fizic, permanent, în întreaga zonă cuprinsă între cabinele de control trecere frontieră şi aeronavă. Amenajarea separării va fi făcută astfel încât să se elimine posibilitatea ca persoanele, bunurile sau documentele să treacă de la un flux la altul.5. Pe platforma de parcare a aeronavelor, separarea fluxurilor se efectuează prin asigurarea transportului pasagerilor cu mijloace auto amenajate corespunzător. Se va asigura o distanţă de cel puţin 200 m între aeronavele care efectuează zboruri internaţionale şi aeronavele care efectuează zboruri interne sau aplicarea de proceduri specifice, care să asigure prezenţa obligatorie a personalului Poliţiei de Frontieră la procedurile legate de transferul persoanelor la/de la aeronavă, în cazul în care distanţa minimă menţionată nu poate fi asigurată.6. Este organizat un flux separat fizic şi permanent de celelalte fluxuri, în care pasagerii aflaţi în tranzit direct pe aceeaşi aeronavă sau care se transferă pe alte zboruri să poată rămâne temporar, fără parcurgerea formalităţilor de control la trecerea frontierei, cu excepţia măsurilor de securitate, a celor antidrog sau circumstanţelor speciale, ori de vamă, atunci când este cazul.7. Se asigură informarea vizuală a pasagerilor asupra condiţiilor de călătorie, consecinţelor traficului de substanţe narcotice, asupra bunurilor supuse declarării scrise (bunuri culturale, sume de bani în numerar, substanţe stupefiante sau psihotrope), a celor prohibite sau supuse autorizării speciale la introducerea/scoaterea în/din ţară, precum şi asupra măsurilor prevăzute de lege în acest sens. Informaţiile sunt afişate în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională, iar amplasarea acestora este stabilită de comun acord cu autorităţile competente.8. Facilităţile pentru controlul trecerii frontierei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) presemnalizarea zonei de efectuare a controlului la trecerea frontierei, inclusiv a liniilor alocate în funcţie de cetăţenie: EU/EEA/CH şi ALL PASSPORTS (obligatoriu), VISA NOT REQUIRED (dacă se consideră necesar) sau categorie (CD, Crew, PRM - dacă se consideră necesar); presemnalizarea se realizează cu aproximativ 15-25 metri*2) înainte de cabinele de controlul de frontieră în linia I, prin indicatoare sau prin marcaje pe podea; Notă

  ──────────

  *2) Pentru terminalele existente, în situaţia în care această distanţă nu poate fi respectată, ea va fi stabilită de comun acord de administraţia aeroportului şi autorităţile cu atribuţii de control la frontieră.

  ──────────
  b) marcarea prin semne vizibile a liniei de discreţie ce semnalizează spaţiul de aşteptare pentru pasageri în faţa cabinelor de control; c) cabinele de control în linia I pentru fiecare flux de călători intrare/ieşire:- sunt într-un număr adaptat volumului de trafic;- sunt amplasate cu partea frontală spre pasageri şi într-o poziţie înălţată faţă de rândul de pasageri în aşteptare, pentru a permite vizualizarea de către poliţistul de frontieră, în acelaşi timp asigurându-se comunicarea directă în timpul controlului;- sunt dotate cu sisteme de închidere controlate de Poliţia de Frontieră şi este asigurată prevenirea observării neautorizate a ecranelor sistemelor computerizate;- sunt semnalizate conform anexei III la Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), în funcţie de structura traficului, pe cetăţenii EU/EEA/CH şi ALL PASSPORTS (obligatoriu), VISA NOT REQUIRED (dacă se consideră necesar) sau categorii de persoane (CD, Crew, PRM - dacă se consideră necesar);- indicatoarele de semnalizare a separării fluxurilor în funcţie de cetăţenie plasate deasupra cabinelor de linia I de control trebuie să respecte condiţiile de vizibilitate, iluminat adecvat şi flexibilitate, prin folosirea unor panouri electronice al căror afişaj să poată fi schimbat din cabinele de control, în vederea realocării fluxurilor în situaţia aglomerării; d) în faţa cabinelor de control în linia I sunt instalate oglinzi care să permită atât vizualizarea pasagerilor care se află la controlul în linia I, în special minori, cât şi a zonei dintre cabine, în scopul prevenirii eventualelor încercări de trecere neautorizate; e) asigurarea ermetizării zonei dintre şi de deasupra cabinelor de control, pentru prevenirea trecerii sau transmiterii de documente sau bunuri în mod neautorizat, prin instalarea de uşi acţionate din interiorul cabinelor de linia I şi securizarea zonei până la tavan; f) asigurarea unei linii de comunicaţie directă între cabinele din linia I şi biroul de linia a II-a de control; g) asigurarea de facilităţi de control automat al persoanelor, în cazul aeroporturilor cu trafic intens, pentru procesarea rapidă a pasagerilor, dacă se consideră necesar; h) facilităţile de linia a II-a de control:- în imediata apropiere a liniei I este asigurată o cameră de control amănunţit al documentelor pe fiecare flux, separată fizic de alte încăperi, având o suprafaţă suficientă pentru instalarea echipamentelor necesare şi având vizibilitate directă asupra fluxului de pasageri;- este asigurat un spaţiu suficient alocat intervievării persoanelor supuse verificărilor suplimentare;- este alocat un spaţiu securizat pentru colectarea datelor, verificarea şi procesarea lor în Sistemul de informaţii privind vizele, EURODAC, AFIS/IMAGETRACK;- există încăperi securizate pentru procedurile de reţinere, amenajate conform cerinţelor specifice, cu asigurarea supravegherii directe sau prin mijloace tehnice a persoanelor reţinute;- sunt alocate facilităţi de şedere temporară pentru persoanele cărora li s-a refuzat intrarea pe teritoriul României, supravegheate în permanenţă prin mijloace tehnice sau cu personal şi având acces la utilităţi;- sunt alocate spaţii pentru persoanele care solicită azil pe teritoriul României, separate în funcţie de sex, având acces la utilităţi şi condiţii de şedere decentă;- facilităţile de control în linia a II-a au acces direct la sistemul de supraveghere video al aeroportului, în funcţie de necesităţile operative. Sistemul acoperă inclusiv platforma de parcare a aeronavelor, fluxul de sosire pentru zborurile extra-Schengen, cabinele de control în linia I, zona de transfer. Structura Poliţiei de Frontieră de pe aeroport are acces la imaginile sistemului video în timp real şi înregistrate, pentru investigaţii operative. i) în scopul desfăşurării activităţilor operative specifice, structura locală a Poliţiei de Frontieră dispune cel puţin de:- dispecerat/camera operaţională;- spaţiu pentru păstrarea armamentului, muniţiei, echipamente de control, ştampile, vize;- cameră tehnică;- cameră pentru pregătirea personalului.C. Condiţii verificate de Ministerul Finanţelor Publice:1. În cadrul aeroportului a fost deschis şi funcţionează birou vamal.2. Controlul vamal este asigurat pe toată durata programului de funcţionare a aeroportului de autoritatea vamală.3. Asigurarea, amenajarea spaţiilor şi dotarea corespunzătoare a acestora se fac de către administraţia aeroportului, iar echipamentele tehnice specifice activităţii proprii se asigură de către autoritatea vamală.4. Culoarul de ieşire din zona benzilor de bagaje către zona publică trebuie să fie de minimum 15 m*3), astfel încât să se poată face selecţia pasagerilor în vederea controlului vamal, iar la capetele culoarului trebuie să existe câte un birou destinat autorităţii vamale, primul în sensul de mers către ieşire pentru "bunuri de declarat", iar ultimul pentru controlul călătorilor selectaţi pentru control. Ambele birouri trebuie să fie dotate cu geamuri către culoarul de ieşire. Zona va fi marcată corespunzător. Notă

  ──────────

  *3) Pentru terminalele existente, în situaţia în care această distanţă nu poate fi respectată, ea va fi stabilită de comun acord de administraţia aeroportului şi autorităţile cu atribuţii de control la frontieră.

  ──────────
  5. Facilităţile pentru controlul vamal trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) amplasarea biroului/cabinei "Bunuri de declarat" este imediat după linia a II-a a poliţiei de frontieră, pe fiecare flux în parte (plecări/sosiri), iar a celui/celei pentru controlul călătorilor în celălalt capăt al culoarului de ieşire prevăzut la pct. C.4 necesar operaţiunii de selecţie a pasagerilor; b) asigurarea unei cabine de control corporal pe fiecare flux, a unui birou operativ de tură, a unui spaţiu de depozitare pentru bunurile reţinute şi a unui spaţiu pentru echipajul canin; c) asigurarea unei conexiuni securizate la internet care să permită conectarea cu bazele de date ale Direcţiei Generale a Vămilor şi ale altor instituţii abilitate.D. Condiţii verificate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor:1. Administratorul aeroportului face dovada existenţei permanente şi a funcţionării corespunzătoare a facilităţilor privind sănătatea publică, controlul veterinar şi fitosanitar.2. Administratorul aeroportului, în colaborare cu operatorii economici şi utilizatorii aeroportului, aplică toate măsurile de rigoare pentru a se asigura că procurarea, prepararea, manipularea, păstrarea şi servirea de produse alimentare şi apă, destinate a fi consumate atât pe aeroport, cât şi la bordul aeronavelor, se efectuează cu respectarea prevederilor legale privind igiena şi siguranţa alimentară.3. Administratorul aeroportului, în colaborare cu operatorii economici, utilizatorii aeroportului şi instituţiile abilitate ale statului, asigură un sistem eficient de eliminare şi neutralizare a excrementelor, reziduurilor, apelor uzate, deşeurilor, produselor alimentare neutilizate şi interzise pentru a fi consumate şi a altor substanţe care prezintă pericol pentru sănătatea persoanelor, animalelor sau pentru plante, în conformitate cu prevederile legale specifice.4. Sunt asigurate pe aeroport facilităţile proprii sau contractate necesare acordării de asistenţă medicală de prim ajutor şi pentru transferul rapid al cazurilor medicale grave.5. Este asigurată o încăpere special destinată, de preferat la distanţă de linia I de trecere a frontierei, pentru izolare şi interviul pasagerilor atunci când autorităţile/instituţiile de sănătate publică naţionale, regionale sau locale solicită acest lucru.6. Este asigurat de către aeroport accesul la servicii medicale de specialitate suficient de apropiate de aeroport, pentru a se realiza evaluarea rapidă, izolarea şi tratamentul pasagerilor aflaţi în situaţia prevăzută la pct. D.5.7. Personalul necesar efectuării controalelor veterinare este asigurat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor prin structurile teritoriale subordonate.8. Personalul necesar efectuării controalelor fitosanitare este asigurat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Naţională Fitosanitară.----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 805 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 3 noiembrie 2016, conform pct. 12 al art. I din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 2CONDIŢII NECESAREpentru certificarea unui aeroport civil caaeroport deschis traficului aerian internaţionalA. Condiţii verificate de Ministerul Transporturilor:1. Administratorul aeroportului deţine un certificat de autorizare valabil, emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în conformitate cu reglementările specifice.2. Administratorul aeroportului asigură, direct sau prin alţi agenţi aeronautici civili autorizaţi, serviciile de handling la sol prevăzute în anexa la Reglementarea aeronautică civilă română privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi RACR-APSH, ediţia în vigoare, la o capacitate suficientă pentru traficul derulat pe aeroport.3. Administratorul aeroportului stabileşte o procedură de consultare cu utilizatorii aeroportului sau cu reprezentanţi ai acestora, cu reprezentanţii autorităţilor de stat şi ai agenţilor aeronautici civili care îşi desfăşoară activitatea pe aeroport, aplicabilă în cazul planificării de noi terminale ori al modificării substanţiale a celor existente sau când sunt necesare modificări ale facilităţilor ca urmare a aplicării de noi proceduri.4. Aeroportul este împrejmuit cu gard perimetral, suficient de înalt încât să constituie un obstacol evident pentru persoane şi care eventual să beneficieze de sisteme suplimentare de supraveghere video pentru zi şi noapte, senzori şi alte sisteme de avertizare. De asemenea, paza perimetrală se efectuează şi prin observare directă, prin patrule mobile sau posturi fixe.5. În perimetrul aeroportului există spaţii de parcare auto de scurtă şi lungă durată.6. Facilităţile de check-in sunt amplasate cât mai aproape posibil de punctele de sosire la terminal.7. Sunt asigurate facilităţile pentru utilizarea cărţilor de credit ca mijloc de plată a serviciilor prestate pe aeroport, inclusiv pentru achitarea tarifelor.8. Sunt amenajate încăperi dotate corespunzător pentru mamă şi copil şi spaţii speciale pentru infanţi şi însoţitorii acestora.9. Fluxurile de pasageri sunt semnalizate corespunzător, utilizându-se semnele internaţionale prevăzute în documentele Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale - Doc. 9636 şi Doc. 9430.10. Informarea pasagerilor şi a publicului cu privire la aterizarea şi decolarea aeronavelor, anularea curselor, modificările de ultim moment ale orarului iniţial, precum şi schimbarea porţilor de îmbarcare se face prin intermediul panourilor sau al monitoarelor de informare, completate de un sistem de informare audio.11. Se asigură informarea vizuală a pasagerilor asupra bunurilor interzise la bordul aeronavelor, precum şi asupra măsurilor prevăzute de lege în acest sens. Informaţiile sunt afişate în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională.12. Pentru controlul de securitate, autorităţile cu atribuţii în acest sens utilizează echipamente specializate.13. Sunt amenajate încăperi sau spaţii speciale pentru cazurile în care măsurile de securitate impun controlul corporal al pasagerilor. Pasagerii sunt informaţi asupra scopului procedurii.14. Existenţa procedurilor de intervenţie în cazul pasagerilor turbulenţi.15. Administraţia aeroportului stabileşte proceduri specifice care să asigure sosirea bagajelor în timp util în zona de ridicare a bagajelor şi proceduri de remediere urgentă în caz de incidente.16. Zona de ridicare a bagajelor este amenajată şi dotată corespunzător, în concordanţă cu volumul de trafic.17. Sunt asigurate mijloace de transport al bagajelor din zona de ridicare până la puncte cât mai apropiate de zonele în care pot fi accesate alte mijloace de transport.18. Sunt amenajate facilităţile necesare pentru depozitarea temporară a bagajelor, în scopul ridicării ulterioare.19. Sunt amenajate spaţii corespunzătoare, securizate, în care bagajele neridicate, neidentificate sau deteriorate sunt păstrate până la livrare, revendicare ori distrugere, conform legislaţiei specifice. Personalul companiilor aeriene are acces la bagaje pe toată durata programului de funcţionare a aeroportului.20. Este amenajat un spaţiu corespunzător pentru revendicarea bagajelor pierdute.B. Condiţii verificate de Ministerul Afacerilor Interne:1. În cadrul aeroportului a fost deschis şi funcţionează punct de trecere a frontierei.2. Controlul trecerii frontierei de stat este asigurat pe toată durata programului de funcţionare a aeroportului de structura Poliţiei de Frontieră.3. Asigurarea, amenajarea spaţiilor şi dotarea corespunzătoare a acestora se fac de către administraţia aeroportului, iar echipamentele tehnice specifice activităţii proprii se asigură de către Poliţia de Frontieră.4. Fluxurile de sosiri şi plecări sunt separate fizic, iar cele interne şi internaţionale sunt separate fizic sau în timp. Separarea fizică se realizează în întreaga zonă cuprinsă între cabinele de control trecere frontieră şi aeronavă. Amenajarea separării va fi făcută astfel încât să se elimine posibilitatea ca persoanele, bunurile sau documentele să treacă de la un flux la altul. Pentru situaţia separării fluxului de plecare în timp, este necesară existenţa unei proceduri la nivelul aeroportului, care să asigure procesarea pasagerilor pe zborurile interne şi internaţionale fără a fi posibilă amestecarea lor.5. Pe platforma de parcare a aeronavelor, separarea fluxurilor se efectuează prin asigurarea prezenţei obligatorii a personalului Poliţiei de Frontieră la procedurile legate de transferul persoanelor la/de la aeronavă.6. Asigurarea informării vizuale a pasagerilor asupra condiţiilor de călătorie, consecinţelor traficului de substanţe narcotice, asupra bunurilor supuse declarării scrise (bunuri culturale, sume de bani în numerar, substanţe stupefiante sau psihotrope), a celor prohibite sau supuse autorizării speciale la introducerea/scoaterea în/din ţară, precum şi asupra măsurilor prevăzute de lege în acest sens. Informaţiile sunt afişate în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională, iar amplasarea acestora este stabilită de comun acord cu autorităţile competente.7. Facilităţile pentru controlul trecerii frontierei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) dacă este posibil, presemnalizarea, prin indicatoare sau prin marcaje pe podea, a zonei de efectuare a controlului la trecerea frontierei, inclusiv a liniilor alocate în funcţie de cetăţenie: EU/EEA/CH şi ALL PASSPORTS (obligatoriu), VISA NOT REQUIRED (dacă se consideră necesar) sau categorie (CD, Crew, PRM - dacă se consideră necesar); b) marcarea prin semne vizibile a liniei de discreţie ce semnalizează spaţiul de aşteptare pentru pasageri în faţa cabinelor de control; c) cabinele de control din linia I pentru fiecare flux de călători intrare/ieşire:- sunt într-un număr adaptat volumului de trafic;- sunt amplasate cu partea frontală spre pasageri şi într-o poziţie înălţată faţă de rândul de pasageri în aşteptare, pentru a permite vizualizarea de către poliţistul de frontieră, în acelaşi timp asigurându-se comunicarea directă în timpul controlului;- sunt dotate cu sisteme de închidere controlate de Poliţia de Frontieră şi este asigurată prevenirea observării neautorizate a ecranelor sistemelor computerizate;- sunt semnalizate conform anexei III la Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), în funcţie de structura traficului, pe cetăţenii EU/EEA/CH şi ALL PASSPORTS (obligatoriu), VISA NOT REQUIRED (dacă se consideră necesar) sau categorii de persoane (CD, Crew, PRM - dacă se consideră necesar);- indicatoarele de semnalizare a separării fluxurilor în funcţie de cetăţenie plasate deasupra cabinelor din linia I de control trebuie să respecte condiţiile de vizibilitate, iluminat adecvat şi flexibilitate, prin folosirea unor panouri electronice al căror afişaj să poată fi schimbat din cabinele de control, în vederea realocării fluxurilor în situaţia aglomerării; d) în faţa cabinelor de control din linia I sunt instalate oglinzi care să permită vizualizarea pasagerului care se află la controlul în linia I, în special minori, precum şi a zonei dintre cabine, în scopul prevenirii eventualelor încercări de trecere neautorizate; e) asigurarea ermetizării zonei dintre şi de deasupra cabinelor de control, pentru prevenirea trecerii sau transmiterii de documente sau bunuri în mod neautorizat, prin instalarea de uşi acţionate din interiorul cabinelor de linia I şi securizarea zonei până la tavan; f) asigurarea unei linii de comunicaţie directă între cabinele din linia I şi biroul din linia a II-a de control; g) facilităţile din linia a II-a de control:- în imediata apropiere a liniei I este asigurată o cameră de control amănunţit al documentelor pe fiecare flux, separată fizic de alte încăperi, având o suprafaţă suficientă pentru instalarea echipamentelor necesare şi având vizibilitate directă asupra fluxului de pasageri;- este asigurat un spaţiu suficient alocat intervievării persoanelor supuse verificărilor suplimentare;- este alocat un spaţiu securizat pentru colectarea datelor, verificarea şi procesarea lor în Sistemul de informaţii privind vizele;- există încăperi securizate pentru procedurile de reţinere, amenajate conform cerinţelor specifice, cu asigurarea supravegherii directe sau prin mijloace tehnice a persoanelor reţinute;- sunt alocate facilităţi de şedere temporară pentru persoanele cărora li s-a refuzat intrarea pe teritoriul României, supravegheate în permanenţă prin mijloace tehnice sau cu personal şi având acces la utilităţi;- sunt alocate spaţii pentru persoanele care solicită azil pe teritoriul României, separate în funcţie de sex, având acces la utilităţi şi condiţii de şedere decentă;- facilităţile de control în linia a II-a au acces direct la sistemul de supraveghere video al aeroportului, în funcţie de necesităţile operative. Sistemul acoperă inclusiv platforma de parcare a aeronavelor, fluxul de sosire pentru zborurile extra-Schengen, cabinele de control în linia I. Structura Poliţiei de Frontieră de pe aeroport are acces la imaginile sistemului video în timp real şi înregistrate, pentru investigaţii operative; h) în scopul desfăşurării activităţilor operative specifice, structura locală a Poliţiei de Frontieră dispune cel puţin de:- dispecerat/cameră operaţională;- spaţiu pentru păstrarea armamentului, muniţiei, echipamente de control, ştampile, vize;- cameră tehnică;- cameră pentru pregătirea personalului.C. Condiţii verificate de Ministerul Finanţelor Publice:1. Aeroportul se află în raza de competenţă teritorială a unui birou vamal care asigură controlul vamal la cerere.2. Controlul vamal este asigurat, la cerere, de lucrători vamali repartizaţi de la biroul vamal în a cărui rază de competenţă teritorială se află aeroportul, atunci când sunt operate curse internaţionale.3. Asigurarea, amenajarea spaţiilor şi dotarea corespunzătoare a acestora se fac de către administraţia aeroportului, iar echipamentele tehnice specifice activităţii proprii se asigură de către autoritatea vamală.4. Culoarul de ieşire din zona benzilor de bagaje către zona publică trebuie să fie de minimum 15 m*4), astfel încât să se poată face selecţia pasagerilor în vederea controlului vamal, iar la capetele culoarului trebuie să existe câte un birou destinat autorităţii vamale, primul în sensul de mers către ieşire pentru "bunuri de declarat", iar ultimul pentru controlul călătorilor selectaţi pentru control. Ambele birouri trebuie să fie dotate cu geamuri către culoarul de ieşire. Zona va fi marcată corespunzător. Notă

  ──────────

  *4) Pentru terminalele existente, în situaţia în care această distanţă nu poate fi respectată, ea va fi stabilită de comun acord de administraţia aeroportului şi autorităţile cu atribuţii de control la frontieră.

  ──────────
  5. Facilităţile pentru controlul vamal trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) amplasarea biroului/cabinei "Bunuri de declarat" este imediat după linia a II-a a poliţiei de frontieră, pe fiecare flux în parte (plecări/sosiri), iar a celui/celei pentru controlul călătorilor în celălalt capăt al culoarului de ieşire prevăzut la pct. C.4 necesar operaţiunii de selecţie a pasagerilor; b) asigurarea unei cabine de control corporal pe fiecare flux, a unui birou operativ de tură, a unui spaţiu de depozitare pentru bunurile reţinute şi a unui spaţiu pentru echipajul canin; c) asigurarea unei conexiuni securizate internet care să permită conectarea cu bazele de date ale Direcţiei Generale a Vămilor şi ale altor instituţii abilitate.D. Condiţii verificate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor:1. Administratorul aeroportului face dovada existenţei permanente şi a funcţionării corespunzătoare a facilităţilor privind sănătatea publică, controlul veterinar şi fitosanitar.2. Administratorul aeroportului, în colaborare cu operatorii economici şi utilizatorii aeroportului, aplică toate măsurile de rigoare pentru a se asigura că procurarea, prepararea, manipularea, păstrarea şi servirea de produse alimentare şi apă, destinate a fi consumate atât pe aeroport, cât şi la bordul aeronavelor, se efectuează cu respectarea prevederilor legale privind igiena şi siguranţa alimentară.3. Administratorul aeroportului, în colaborare cu operatorii economici, utilizatorii aeroportului şi instituţiile abilitate ale statului, asigură un sistem eficient de eliminare şi neutralizare a excrementelor, reziduurilor, apelor uzate, deşeurilor, produselor alimentare neutilizate şi interzise pentru a fi consumate şi a altor substanţe care prezintă pericol pentru sănătatea persoanelor, animalelor sau pentru plante, în conformitate cu prevederile legale specifice.4. Sunt asigurate pe aeroport facilităţile proprii sau contractate necesare acordării de asistenţă medicală de prim ajutor şi pentru transferul rapid al cazurilor medicale grave.5. Este asigurată o încăpere special destinată, de preferat la distanţă de linia I de trecere a frontierei, pentru izolare şi interviul pasagerilor atunci când autorităţile/instituţiile de sănătate publică naţionale, regionale sau locale solicită acest lucru.6. Este asigurat de către aeroport accesul la servicii medicale de specialitate suficient de apropiate de aeroport, pentru a se realiza evaluarea rapidă, izolarea şi tratamentul pasagerilor aflaţi în situaţia prevăzută la pct. D.5.7. Personalul necesar efectuării controalelor veterinare este asigurat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor prin structurile teritoriale subordonate.8. Personalul necesar efectuării controalelor fitosanitare este asigurat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Naţională Fitosanitară.----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 805 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 3 noiembrie 2016, conform pct. 12 al art. I din acelaşi act normativ.
  ------------