HOTĂRÂRE nr. 764 din 11 iulie 2007 (*actualizată*)pentru aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare strategică şi corelare şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestora(actualizată până la data de 11 noiembrie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 9 august 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 11 noiembrie 2008, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.383 din 4 noiembrie 2008.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă constituirea comitetelor regionale de evaluare strategică şi corelare, organisme fără personalitate juridică, câte unul în fiecare regiune de dezvoltare a României, aşa cum sunt acestea definite în Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Comitetul regional de evaluare strategică şi corelare reprezintă organismul consultativ în cadrul căruia sunt discutate şi analizate priorităţile de investiţii publice la nivel regional, cu finanţare din fonduri comunitare sau bugete locale, în vederea atingerii obiectivelor strategiei de dezvoltare a regiunii.-----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.383 din 4 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a comitetelor regionale de evaluare strategică şi corelare, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Autorităţile de management/autorităţile comune de management/autorităţile naţionale şi/sau, după caz, organismele intermediare pentru programele operaţionale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 457/2008privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, autorităţile de management pentru alte programe finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi orice instituţii care elaborează şi/sau gestionează programe cu finanţare din fonduri comunitare ori bugetele locale sau organizaţii reprezentate în comitetul regional de evaluare strategică şi corelare au obligaţia de a transmite acestuia informaţiile solicitate, necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor cu privire la activitatea de corelare la nivelul regiunii de dezvoltare, în conformitate cu instrucţiunile emise în acest sens de Ministerul Economiei şi Finanţelor.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.383 din 4 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo BorbelyMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruBucureşti, 11 iulie 2007.Nr. 764.  +  Anexa 2REGULAMENT 11/07/2007