ORDONANŢĂ nr. 64 din 24 august 1999 (*actualizată*)pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti***)(actualizată până la data de 13 iunie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 26 august 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 13 iunie 2009, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 220 din 23 aprilie 2002; LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 22 octombrie 2008; LEGEA nr. 206 din 2 iunie 2009.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007, în tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2002, denumirea "Compania Naţională «Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni» - S.A.", precum şi denumirea "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" se înlocuiesc cu denumirea "Compania Naţională «Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti» - S.A.", respectiv denumirea "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti".***) Titlul ordonanţei a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007, prin înlocuirea denumirii "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" cu denumirea "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti".În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. H pct. 13 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă-Bucureşti, prevăzut în anexa nr. 1^1, denumit în continuare program strategic.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. (2) Compania Naţională «Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti» - S.A. este titularul programului strategic prevăzut la alin. (1).-------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007, prin înlocuirea denumirii "Compania Naţională «Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni» - S.A." cu denumirea "Compania Naţională «Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti» - S.A.".  +  Articolul 2Obiectivele incluse în programul strategic, prevăzute în anexa nr. 1^1, sunt de utilitate publică.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.  +  Articolul 3 (1) Terenurile cuprinse în perimetrul de dezvoltare al Aeroportului Internaţional Henri Coandă - Bucureşti, necesare pentru realizarea programului strategic, delimitate conform anexei nr. 2, se stabilesc prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobate potrivit reglementărilor legale.-------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007, prin înlocuirea denumirii "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" cu denumirea "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti". (2) Pe terenurile din perimetrul de dezvoltare al Aeroportului Internaţional Henri Coandă - Bucureşti nu se pot realiza investiţii, altele decât cele cuprinse în programul strategic.-------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007, prin înlocuirea denumirii "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" cu denumirea "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti".  +  Articolul 4Pentru terenurile aflate în perimetrul de dezvoltare al Aeroportului Internaţional Henri Coandă - Bucureşti nu se vor percepe taxe de scoatere a terenurilor din circuitul agricol.-------------Art. 4 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007, prin înlocuirea denumirii "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" cu denumirea "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti".  +  Articolul 5Finanţarea programului strategic se va asigura din venituri provenite din: a) surse proprii ale titularului; b) fonduri nerambursabile; c) credite bancare; d) forme legale de participare a capitalului privat; e) fonduri publice obţinute în condiţiile legii; f) alte surse legal constituite.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.-------------Art. 6 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 220 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 29 aprilie 2002.  +  Articolul 7Anexele nr. 1^1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian BăsescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul lucrărilorpublice şi amenajăriiteritoriului,Laszlo Borbely,secretar de statMinistrul agriculturii şialimentaţiei,Ioan Avram Muresan  +  Anexa 1^1PROGRAM STRATEGIC DE DEZVOLTAREa infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti pentru perioada 2007-2019Etapa I1 martie 2007-1 septembrie 2009-----------Termenul prevăzut la etapa I din anexa 1^1 a fost modificat conform alin. (1) al art. II din LEGEA nr. 206 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 10 iunie 2009.Aprobarea Planului urbanistic zonalEtapa a II-a1 martie 2007-31 decembrie 2010Desfăşurarea activităţilor premergătoare realizării Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:II.1. 1 martie 2007-31 martie 2010-----------Termenul prevăzut la pct. II.1 din etapa a II-a din anexa 1^1 a fost modificat conform alin. (2) al art. II din LEGEA nr. 206 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 10 iunie 2009.Elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate;II.2. 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2010Elaborarea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru studiile de fezabilitate aprobate;-----------Pct. II.2 al etapei a II-a din anexa 1^1 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 206 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 10 iunie 2009, care modifică anexa din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 24 octombrie 2008.II.3. 1 iulie 2009-31 decembrie 2010Achiziţionarea terenurilor necesare realizării obiectivului de investiţii aprobat şi scoaterea acestora din circuitul agricol, dacă este cazul; asigurarea surselor de finanţare necesare pentru realizarea obiectivului de investiţii;-----------Pct. II.3 al etapei a II-a din anexa 1^1 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 206 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 10 iunie 2009, care modifică anexa din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 24 octombrie 2008.II.4. 1 iulie 2010-31 decembrie 2010Obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare în vederea demarării lucrărilor.Etapa a III-a1 ianuarie 2011-31 decembrie 2019Realizarea lucrărilor din cadrul Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:III.1. 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2013Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, metrou şi pe calea ferată, în vederea asigurării accesului în zona de est a Aeroportului Internaţional Henri Coandă - Bucureşti;III.2. 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2019Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de pasageri prin realizarea unui nou terminal şi a sistemului de căi de rulare şi platforme necesar;III.3. 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2016Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de mărfuri şi poştă prin realizarea unei platforme multimodale cargo;Realizarea unui parc tehnologic high tech pentru dezvoltarea activităţilor conexe transportului aerian.NOTĂ: Termenele prevăzute în prezenta anexă sunt termene maximale, orice alte posibilităţi şi măsuri de accelerare a implementării Programului strategic de dezvoltare fiind acceptate, dacă acestea sunt de natură a conduce la realizarea lucrărilor incluse în prezentul program înainte de termenele prevăzute, în condiţiile legii.--------------Anexa 1^1 a fost înlocuită cu anexa la ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 24 octombrie 2008.  +  Anexa 2PLAN DE DEZVOLTARECompania Naţională «Aeroportul InternaţionalHenri Coandă - Bucureşti» - S.A., etapa 2018 - limiteperimetrale extindere---------------Titlul anexei 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.-----------