ORDIN nr. 3.845 din 6 mai 2009privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare și a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009  În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării,în temeiul art. 77 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației, cercetării și inovării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă modelul pentru Registrul de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Metodologia de înregistrare a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Direcția Infrastructuri de Cercetare, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, precum și persoanele juridice executante vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. (la 07-04-2021, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 6.199 din 16 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 07 ianuarie 2021 )  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 7.209/2002 privind aprobarea modelului pentru Registrul special de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare și a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2002.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației,
  cercetării și inovării,
  Ecaterina Andronescu
  București, 6 mai 2009.Nr. 3.845.  +  Anexa nr. 1
  REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
  a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare
  Anul ........... Denumirea persoanei juridice executante: ....................................Cod fiscal ............................Director general.............................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila unității)Pag. .........../.............................Director economic.............................................................(numele, prenumele, semnătura)
  FIȘA DE EVIDENȚĂ
  a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare
  Nr. ...........
  A. Date generale
  Denumirea proiectului......................Categoria de proiect................
  Contract de finanțarenr. ...../........Dată începere.................Plan/Program/Competiție..........
  Dată finalizare.................
  Valoarea totală a proiectului (include și alte surse)................... leiValoarea contractului de finanțare (buget de stat)................ lei
  Rezultatul cercetării aparține1. ..................^1 2. ..................Conform art. ........ din contractul de parteneriat nr. .................
  B. Date specifice
  1. Denumirea rezultatului
  2. Categoria rezultatului (conform art. 74 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare)Rezultat finalRezultate intermediare^2Caracteristici ale rezultatului final
  2.1. Documentații, studii, lucrări[ ][ ]..................^3.....................^4
  2.2. Planuri, scheme[ ][ ]
  2.3. Tehnologii[ ][ ]
  2.4. Procedee, metode[ ][ ]
  2.5. Produse informatice[ ][ ]
  2.6. Rețete, formule[ ][ ]
  2.7. Obiecte fizice/Produse[ ][ ]
  2.8. Brevet invenție/altele asemenea[ ][ ]
  2.9. Colecții și baze de date[ ][ ]
  2.10. Creații biologice noi în domeniul producției vegetale și producției animale[ ][ ]
  3. Nivel de maturitate tehnologică (TRL)TRL 1 - Principii de bază observate[ ]
  TRL 2 - Formularea conceptului tehnologic[ ]
  TRL 3 - Demonstrarea conceptului privind funcționalitățile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau experimental[ ]
  TRL 4 - Validarea componentelor și/sau a ansamblului în condiții de laborator[ ]
  TRL 5 - Validarea componentelor și/sau a ansamblului în condiții relevante de funcționare (mediul industrial)[ ]
  TRL 6 - Demonstrarea funcționalității modelului în condiții relevante de funcționare (mediul industrial)[ ]
  TRL 7 - Demonstrarea funcționalității prototipului în condiții relevante de funcționare[ ]
  TRL 8 - Sisteme finalizate și calificate[ ]
  TRL 9 - Sisteme a căror funcționalitate a fost demonstrată în mediul operațional[ ]
  4. Domeniul de cercetare4.1. Tehnologiile societății informaționale[ ]
  4.2. Energie[ ]
  4.3. Mediu[ ]
  4.4. Sănătate[ ]
  4.5. Agricultură, securitatea și siguranța alimentară[ ]
  4.6. Biotehnologii[ ]
  4.7. Materiale, procese și produse inovative[ ]
  4.8. Spații și securitate[ ]
  4.9. Cercetări socioeconomice și umaniste[ ]
  4.10. Altele.............................^5
  5. Domenii de aplicabilitate^6[ ][ ]; [ ][ ];[ ][ ]
  6. Caracterul inovativ6.1. Produs nou[ ]..........................................^7
  6.2. Produs modernizat[ ]
  6.3. Tehnologie nouă[ ]
  6.4. Tehnologie modernizată[ ]
  6.5. Serviciu nou[ ]
  6.6. Serviciu modernizat[ ]
  6.7. Altele .................[ ]
  7. Denumirea rezultatului cercetării valorificat^8
  Nr. crt.Valoarea de la care începe negocierea (VPN)^9 Proces-verbal nr./data^10 Mod de valorificare^11 Actul prin care s-a realizat valorificarea^12 Valoarea finală (negociată)Beneficiar^13 Impact^14 Persoane autorizate^15
  012345678
  1.
  2.
  C. Informații privind proprietatea intelectuală
  Documentație tehnico-economică[ ]
  Cerere înregistrare brevet de invenție[ ]nr. …. data …….......…….
  Brevet de invenție înregistrat (național, european, internațional)[ ]nr. …. data …….......…….
  Cerere înregistrare modele și desene industriale protejate[ ]nr. …. data …….......…….
  Modele și desene industriale protejate înregistrate (național, european, internațional)[ ]nr. …. data …….......…….
  Cerere înregistrare marcă înregistrată[ ]nr. …. data …….......…….
  Mărci înregistrate (național, european, internațional)[ ]nr. …. data …….......…….
  Cerere înregistrare copyright[ ]nr. …. data …….......…….
  Înregistrare copyright (național, european, internațional)[ ]nr. …. data …….......…….
  Cerere înregistrare: rețete, indicații geografice, specii vegetale și animale etc.[ ]nr. …. data …….......…….
  Înregistrare: rețete, indicații geografice, specii vegetale și animale etc. (național, european, internațional)[ ]nr. …. data …….......…….
  D. Informații privind documentațiile, colecțiile și bazele de date de interes național
  1. Denumire………………………………………………
  2. Categorie2.1. Documentație[ ]……………………………^16
  2.2. Colecție[ ]
  2.3. Bază de date[ ]
  3. Arhivare3.1. Fondul Arhivistic Național [ ]
  3.2. Patrimoniul cultural mobil[ ]
  4. Alte informații………………………………………………
  ^1 Se completează denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obținerea rezultatului.^2 Se trec acele rezultate ale cercetării din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate și valorificate independent de includerea în rezultatul final.^3 Se prezintă structura, datele tehnice, parametrii de funcționare specifici rezultatului final.^4 Se inserează poza rezultatului/produsului final.^5 Conform Strategiei naționale de cercetare, inovare și specializare inteligentă.^6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre.^7 Justificare (Se explică, în maximum 100 de caractere, în ce constă noutatea.).^8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, după caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar(e).^9 Conform procedurii proprii, elaborată în baza Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.242/2020 privind Procedura-cadru privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare în vederea valorificării acestora.^10 Se vor trece numărul și data la care a fost încheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare, în vederea valorificării acestora.^11 Vânzare produs/tehnologie; furnizare servicii; închiriere; concesionare; preluare în producția proprie; transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate intelectuală, în conformitate cu Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 6.125/2020 pentru aprobarea Ghidului de proprietate intelectuală.^12 Se vor trece numărul și data semnării actului (de exemplu, contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetării.^13 Se completează denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetării (date de contact operator economic, adresă, oraș, județ, telefon, fax, e-mail, website).^14 Se vor completa efectele economice, sociale și de mediu obținute de beneficiar, asociate aplicării rezultatelor cercetării, anual, pe o perioadă de 5 ani.^15 Numele și semnătura directorului de proiect și ale managerului de inovare/directorului entității de ITT responsabil cu verificarea datelor.^16 Se va face o scurtă prezentare. (la 07-04-2021, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 6.199 din 16 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 07 ianuarie 2021 )
   +  Anexa nr. 2METODOLOGIEde înregistrare a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare