ORDONANŢĂ nr. 89 din 29 august 2000 (*actualizată*)privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea inscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare(actualizată până la data de 1 februarie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 1 februarie 2003, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 298 din 15 mai 2002; ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. D pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) titlul VI - titlul VI "Regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice"; b) regulament - Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999; c) operator - persoana fizica sau juridică autorizata să efectueze înscrierea avizelor de garanţie în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare; d) agent - persoana fizica sau juridică imputernicita de operatori să efectueze direct înscrierea avizelor de garanţie în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare; e) arhiva - Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare; f) aviz de garanţie - după caz:--------Partea introductivă a lit. f) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 298 din 15 mai 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 28 mai 2002.1. avizul de constituire a garanţiei şi de înscriere a celorlalte acte juridice supuse prevederilor titlului VI din Legea nr. 99/1999în ceea ce priveşte ordinea de prioritate, publicitatea şi executarea, denumit în continuare aviz de garanţie iniţial;----------Pct. 1 al lit. f) a art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 298 din 15 mai 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 28 mai 2002.2. avizul modificator al avizului de garanţie iniţial, vizând descrierea bunului în garanţie, numele/denumirea debitorului, respectiv a creditorului, rectificarea oricărei erori materiale survenite şi alte modificări reglementate de lege;---------Pct. 2 al lit. f) a art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 298 din 15 mai 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 28 mai 2002.3. avizul de cesiune a creanţei garantate cu bunurile specificate în avizul de garanţie;-----------Pct. 3 al lit. f) a art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 298 din 15 mai 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 28 mai 2002.4. avizul de reducere a garanţiei la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garanţie iniţial sau de extindere a garanţiei asupra altor bunuri;----------Pct. 4 al lit. f) a art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 298 din 15 mai 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 28 mai 2002.5. avizul de prelungire a avizului de garanţie iniţial;6. avizul de stingere a avizului de garanţie iniţial datorită executării obligaţiei garantate ori renunţării creditorului la întreaga garanţie;7. avizul de nulitate datorită anulării sau constatării nulităţii contractului de garanţie;8. avizul de înscriere a intenţiei de constituire a unui aviz de garanţie;----------Pct. 9 al lit. f) a art. 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 298 din 15 mai 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 28 mai 2002.  +  Articolul 2 (1) Înregistrarea operaţiunilor privind garanţiile reale mobiliare şi publicitatea actelor juridice, prevăzute de titlul VI, se efectuează în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, care constituie un sistem de evidenta a priorităţii garanţiilor reale mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri. (2) Înscrierea avizelor de garanţie, prevăzută la titlul VI, în arhiva se efectuează de operatori şi de agenţii acestora, în condiţiile prevăzute în titlul VI, în regulament şi în prezenta ordonanţă.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Justiţiei se constituie în Autoritatea de Supraveghere a arhivei. (2) În calitatea sa, Autoritatea de Supraveghere exercita următoarele atribuţii: a) autorizează operatorii, în vederea înscrierii avizelor de garanţie în arhiva; b) supraveghează activitatea de înscriere a avizelor de garanţie de către operatori şi agenţii acestora; c) administrează şi întreţine sistemul computerizat de siguranţă al arhivei amplasat la sediul Ministerului Justiţiei. Acesta constituie unul dintre nodurile sistemului de administrare a informatiei arhivei, care este compus din două sau mai multe servere independente situate în locuri diferite şi conectate între ele. Autoritatea de Supraveghere poate efectua înscrieri de avize de garanţie în arhiva, în scopul aplicării prevederilor legale privind garanţiile reale, în cazuri de extrema urgenta, atunci când operatorii autorizaţi nu pot face faţa cererii de înscrieri şi când acest fapt conduce la o întârziere mai mare de 3 zile în efectuarea inscrierilor de către operatori;----------Lit. c) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003. d) controlează activitatea operatorilor şi a agenţilor acestora, precum şi funcţionarea arhivei, în vederea asigurării respectării dispoziţiilor legale în vigoare. În acest scop Autoritatea de Supraveghere va emite decizii pentru punerea în aplicare a prevederilor legale, care vor avea caracter obligatoriu pentru operatori şi agenţii acestora. La solicitarea Autorităţii de Supraveghere personalul oficiilor registrului comerţului va verifica respectarea dispoziţiilor legale de către operatori sau agenţii acestora;----------Lit. d) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003. e) examinează orice plângere primită referitoare la nerespectarea de către operatori, directorii de arhiva sau de agenţii împuterniciţi a dispoziţiilor legale şi dispune măsurile corespunzătoare pentru îndreptarea situaţiei; f) constata, prin organele sale specializate, săvârşirea contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă şi aplica sancţiunile corespunzătoare; g) supraveghează desfăşurarea activităţii operatorilor şi agenţilor acestora în conformitate cu regulile de concurenta loiala, sesizează Consiliul Concurentei, respectiv Oficiul Concurentei, cu privire la încălcarea acestora şi poate suspenda sau revoca dreptul de a efectua operaţiuni de înscriere în arhiva, atunci când exista probe suficiente cu privire la practicile respective. Măsurile luate îşi vor produce efectele până la soluţionarea definitivă a cauzei, potrivit dispoziţiilor Legii concurentei nr. 21/1996; după acest moment Autoritatea de Supraveghere va dispune măsuri în concordanta cu hotărârea Consiliului Concurentei, respectiv a instanţei judecătoreşti; h) suspenda sau revoca dreptul unui operator sau al unui agent de a efectua înscrieri în arhiva, în cazul în care constata ca aceştia au încălcat în mod repetat dispoziţiile legale şi deciziile sale, menţionate la lit. d); i) cooperează cu operatorii şi agenţii acestora, respectiv cu Corpul operatorilor, în scopul îmbunătăţirii calităţilor şi performantelor tehnice, a administrării şi funcţionarii arhivei, precum şi a relatiei dintre arhiva şi terminalele care o deservesc; j) asigura, în condiţiile art. 54 alin. (2) din titlul VI, accesul direct şi gratuit al publicului la citirea şi copierea informaţiilor înscrise în arhiva, fără a stabili alte reguli cu privire la accesul şi la obţinerea informaţiilor din arhiva. (3) Autoritatea de Supraveghere are competenţa de a solicita operatorului orice document sau informaţie, pe care acesta este obligat sa o furnizeze în termenele stabilite sub sancţiunea suspendării dreptului de a efectua înscrieri în arhiva, precum şi de a ridica toate documentele operatorului în cazul în care constata încălcări grave şi repetate ale legii.---------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 4În exercitarea atribuţiilor sale Autoritatea de Supraveghere adopta acte administrative numite decizii, care pot fi atacate de partea interesată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, nefiind obligatorie procedura prealabilă.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 298 din 15 mai 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 28 mai 2002.  +  Articolul 5Poate dobândi calitatea de operator orice persoană fizica sau juridică care îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.  +  Articolul 6Numai operatorii autorizaţi şi agenţii împuterniciţi ai acestora au dreptul să efectueze înscrieri în arhiva.  +  Articolul 7 (1) Persoanele juridice autorizate sa opereze în arhiva vor desemna unul sau mai mulţi directori de arhiva care vor exercita drepturile şi vor îndeplini obligaţiile încredinţate de persoana juridică în legătură cu activitatea arhivei. (2) Directorul/directorii de arhiva reprezintă persoana juridică în raporturile acesteia cu Autoritatea de Supraveghere şi cu terţii. (3) Raporturile dintre persoana juridică şi directorul/directorii săi de arhiva sunt supuse, prin asemănare, regulilor mandatului, dacă nu s-a precizat altfel în actele constitutive sau în convenţia părţilor. (4) Persoanele fizice autorizate sa opereze în arhiva, române sau străine, vor putea desemna o altă persoană în calitate de director de arhiva, în cazul în care aceasta atribuţie nu va fi îndeplinită de ele insesi. (5) Directorul de arhiva trebuie să aibă pe perioada îndeplinirii atribuţiilor sale domiciliul sau reşedinţa în România.  +  Articolul 8 (1) Actele juridice efectuate de directorul de arhiva, în limitele puterilor ce i-au fost conferite, sunt actele operatorului însuşi. (2) Faptele licite sau ilicite săvârşite de director obliga operatorul însuşi, dacă au fost îndeplinite cu prilejul exercitării atribuţiilor acestuia. (3) Faptele ilicite cauzatoare de prejudicii terţilor, săvârşite de directorul de arhiva în exercitarea atribuţiilor care i-au fost conferite, atrag răspunderea solidară a directorului şi a operatorului faţă de terţi.  +  Articolul 9Operatorul poate ratifica actele încheiate în numele şi pe seama sa de director în absenta sau cu depăşirea limitelor împuternicirii.  +  Articolul 10Nu poate fi director de arhiva persoana care, potrivit legii, este incapabila sau are antecedente penale ca urmare a săvârşirii de infracţiuni cu intenţie.---------Art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 298 din 15 mai 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 28 mai 2002.  +  Articolul 11 (1) Persoanele juridice străine vor putea, cu respectarea principiului specialitatii de folosinţa, sa înfiinţeze în România, în condiţiile legii, reprezentante sau alte sedii secundare, fără personalitate juridică, al căror obiect de activitate sa îl constituie efectuarea operaţiunilor prevăzute în titlul VI. (2) Persoanele juridice străine vor desemna un director de arhiva pentru reprezentantele acestora din România.  +  Articolul 12 (1) În termen de 30 de zile de la data autorizării primilor operatori, aceştia se vor constitui, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, într-o asociaţie profesională denumita Corpul operatorilor, care să le reprezinte interesele în raporturile cu Autoritatea de Supraveghere şi cu tertele persoane. (2) Toţi operatorii autorizaţi de Autoritatea de Supraveghere fac parte din Corpul operatorilor de la data autorizării. (3) Corpul operatorilor îşi va desfăşura activitatea potrivit următoarelor principii: a) operatorii vor contribui la acoperirea cheltuielilor comune. Nivelul contribuţiei va fi stabilit de Corpul operatorilor, astfel încât să poată asigura acoperirea cheltuielilor; b) orice venituri suplimentare ale Corpului operatorilor vor fi alocate pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru dezvoltarea arhivei; c) fiecare operator va avea un vot în adoptarea deciziilor Corpului operatorilor; d) Corpul operatorilor va desemna, prin majoritate simpla, comitetul sau director, precum şi preşedintele acestuia şi le va stabili atribuţiile; e) în sarcina Corpului operatorilor vor intra şi suportarea cheltuielilor prilejuite de constituirea şi susţinerea reţelei informatice a arhivei, administrarea şi operarea arhivei, precum şi îndeplinirea oricăror acte necesare pentru realizarea acestor atribuţii; f) adoptarea deciziilor se va realiza în prezenta majorităţii simple a membrilor Corpului operatorilor. (4) Statutul Corpului operatorilor, precum şi modificările acestuia nu vor putea aduce atingere principiilor enunţate mai sus. (5) Corpul operatorilor va putea adopta reguli interne pentru administrarea şi operarea arhivei, cu respectarea titlului VI, a regulamentului şi a prezentei ordonanţe. (6) Operatorii pot angaja discuţii cu privire la strategia de stabilire a nivelului contribuţiilor percepute de Corpul operatorilor pentru cheltuielile comune efectuate de acesta. (7) Încetarea valabilităţii autorizaţiei de operator, din orice motiv, atrage automat pierderea calităţii de membru al Corpului operatorilor. Din acelaşi moment încetează şi obligaţia operatorului de a suporta cota-parte din contribuţia sa la cheltuielile comune.  +  Articolul 13 (1) Persoanele care doresc să obţină autorizaţia de operator vor înainta Autorităţii de Supraveghere următoarele documente: a) persoana fizica:1. cerere prin care îşi manifesta intenţia de a deveni operator al arhivei, care va cuprinde atributele sale de identificare, precum: numele, codul numeric personal, domiciliul, numărul de înmatriculare la registrul comerţului, locul principalului punct de desfăşurare a activităţii etc.;2. certificatul de cazier judiciar emis de organele de poliţie;3. atributele de identificare şi certificatul de cazier judiciar ale directorului de arhiva desemnat, în cazul în care aceasta atribuţie nu va fi îndeplinită de însăşi persoana fizica solicitanta; b) persoana juridică:1. o cerere semnată de persoanele care au calitatea de a o reprezenta legal, potrivit actelor constitutive, prin care îşi manifesta intenţia de a deveni operator al arhivei, care va cuprinde atributele de identificare a directorilor de arhiva şi a persoanei juridice, precum: denumirea, sediul, naţionalitatea, firma, contul bancar, numărul de înmatriculare la registrul comerţului, codul fiscal etc.;2. o copie certificată de pe actul constitutiv de la registrul comerţului, registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, respectiv menţionarea actului administrativ care a autorizat constituirea şi funcţionarea pe teritoriul României, în cazul reprezentantelor persoanelor juridice străine;3. certificatul de cazier judiciar pentru directorul de arhiva şi pentru orice altă persoană fizica imputernicita sa reprezinte persoana juridică în mod legal.  +  Articolul 14Persoanele fizice sau cele juridice vor ataşa la cererea de autorizare aprobarea organului competent pentru desfăşurarea unei astfel de activităţi, dacă pentru exercitarea unei activităţi de asemenea natura exista obligaţia obţinerii unei astfel de aprobări.  +  Articolul 15 (1) În termen de 45 de zile de la data depunerii documentaţiei complete pentru obţinerea autorizaţiei de operator, Autoritatea de Supraveghere va soluţiona cererea de acordare a autorizaţiei. În cadrul acestui termen Autoritatea de Supraveghere va solicita Corpului operatorilor să se pronunţe, motivat, asupra capacităţii solicitantului de a opera în arhiva, printr-un aviz consultativ.---------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003. (2) Autorizarea se face prin ordin al ministrului justiţiei şi se acordă pe o durată de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii periodice. (3) În vederea soluţionării cererii de autorizare, Autoritatea de Supraveghere va verifica condiţiile stabilite de lege, precum şi gradul de satisfacere a următoarelor criterii: a) gradul de răspândire în teritoriu a solicitantului şi existenta unor resurse financiare suficiente pentru exercitarea atributiei de operator; b) numărul de birouri teritoriale care vor primi avize de garanţie, în vederea înscrierii în arhiva; c) existenta unei garanţii pentru răspunderea profesională, superioară nivelului minim stabilit la art. 20 alin. (1); d) oferirea serviciilor de înscriere pentru publicul larg; e) capacitatea de a crea facilităţi pentru accesul liber al publicului la informaţiile cuprinse în arhiva; f) capacitatea de a asigura accesul la arhiva prin tehnologii noi. (4) Prin instrucţiuni Autoritatea de Supraveghere va stabili punctajul corespunzător fiecărui criteriu şi va putea, în funcţie de condiţiile existente pe piaţa serviciilor operatorilor, sa completeze sau sa reducă numărul criteriilor prevăzute la alin. (3).---------Alin. (4) al art. 15 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003. (5) Criteriile de autorizare stabilite de Autoritatea de Supraveghere trebuie îndeplinite de solicitanţi şi de agenţii acestora la momentul solicitării autorizaţiei de operator, pe toată durata funcţionarii şi pentru orice birou teritorial înfiinţat ulterior momentului autorizării.---------Alin. (5) al art. 15 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003. (6) Agenţii împuterniciţi după autorizarea operatorului trebuie să îndeplinească criteriile aprobate prin instrucţiunile de autorizare în vigoare la momentul împuternicirii acestora.----------Alin. (6) al art. 15 a fost introdus de pct. 4 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 16 (1) Operatorii sunt abilitaţi sa imputerniceasca agenţi, care vor acţiona în numele şi pe seama acestora, sa înregistreze direct în arhiva avizele de garanţie. (2) Operatorul este răspunzător solidar pentru toate prejudiciile cauzate de agentul acestuia în exercitarea atribuţiilor încredinţate. (3) Agentul împuternicit este obligat sa menţioneze pe toate documentele emise de el calitatea de agent împuternicit, precum şi numele/denumirea operatorului care l-a împuternicit. (4) Raporturile dintre operatori şi agenţii acestora se stabilesc pe baze contractuale.  +  Articolul 17 (1) În termen de 24 de ore de la împuternicirea unui agent, operatorul va comunică Autorităţii de Supraveghere atributele de identificare a agentului, orice documente referitoare la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agentului împuternicit, precum şi certificatul de cazier judiciar al persoanelor autorizate sa reprezinte agentul persoana juridică ori al agentului persoana fizica.----------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003.(1^1) Autoritatea de Supraveghere va solicita Corpului operatorilor să se pronunţe, motivat, asupra capacităţii agentului de a opera în arhiva, printr-un aviz consultativ. Agentul împuternicit va putea să efectueze înscrieri în arhiva numai după comunicarea acordului Autorităţii de Supraveghere.--------Alin. (1^1) al art. 17 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003. (2) Operatorul va comunică Autorităţii de Supraveghere, de îndată ce ia cunoştinţa, orice modificări ale elementelor prevăzute la alin. (1), sub sancţiunea reparării prejudiciilor cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii şi a revocării autorizaţiei de funcţionare.--------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003. (3) Orice corespondenta a Autorităţii de Supraveghere cu agenţii împuterniciţi se va face la adresa acestora, astfel cum figurează în registrele Autorităţii de Supraveghere, sub sancţiunea nulităţii absolute. (4) În termen de 15 zile de la încetarea activităţii agentului împuternicit, operatorul este obligat sa transmită Autorităţii de Supraveghere un raport detaliat al activităţii agentului, sub sancţiunea revocării autorizaţiei de funcţionare.---------Alin. (4) al art. 17 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 18 (1) Decizia Autorităţii de Supraveghere de revocare a autorizaţiei de funcţionare va fi publicată pe pagina web a arhivei şi într-un ziar de larga circulaţie şi va produce efecte începând cu data publicării pe pagina web a arhivei.---------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003. (2) Decizia Autorităţii de Supraveghere de suspendare a dreptului operatorului de a efectua înscrieri în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare produce efecte de la momentul publicării acestei decizii pe pagina de web a arhivei.---------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 298 din 15 mai 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 28 mai 2002.----------Alin. (3) al art. 18 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 19 (1) Operatorii sunt obligaţi sa garanteze profesional împotriva eventualelor prejudicii rezultând din înscrierea necorespunzătoare a avizelor de garanţie. (2) Garantarea profesională se realizează prin subscrierea unei poliţe de asigurare la o societate de asigurare sau prin obţinerea unei scrisori de garanţie din partea unei instituţii financiar-bancare de specialitate. (3) În cazul în care operatorul însuşi este o societate de asigurare sau o instituţie financiar-bancară, poliţa de asigurare, respectiv scrisoarea de garanţie, trebuie să fie emisă de o alta societate de asigurare sau, după caz, instituţie financiar-bancară, la care operatorul nu deţine: a) calitatea de membru în consiliul de administraţie, comitetul de direcţie sau comisia de cenzori; b) calitatea de acţionar având cel puţin o poziţie de control în structura acţionariatului entităţii respective, potrivit Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, cu modificările ulterioare. (4) Dispoziţiile alin. (3) se aplică, în mod corespunzător, în cazul în care operatorul, persoana fizica, soţul sau rudele până la gradul al patrulea inclusiv deţin una dintre calităţile prevăzute la lit. a) sau b). (5) Durata contractului de asigurare, respectiv a scrisorii de garanţie, trebuie să acopere cel puţin perioada în care operatorului îi poate fi angajata răspunderea civilă.  +  Articolul 20 (1) Indemnizaţia de asigurare, respectiv scrisoarea de garanţie, va reprezenta cel puţin echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro pentru fiecare transa de 50 de operaţiuni de înscriere, efectuate de operatori şi agenţii acestora. (2) Dacă operatorul doreşte să efectueze înscrieri peste numărul de înscrieri pentru care exista garanţie, acesta trebuie să îşi constituie o garanţie suplimentară corespunzătoare înainte de a proceda la efectuarea de noi înscrieri. (3) După efectuarea ultimei înscrieri acoperite de garanţie accesul operatorului se va bloca dacă nu se va face dovada constituirii garanţiei suplimentare. Accesul se va debloca de îndată ce operatorul va înştiinţa Autoritatea de Supraveghere despre constituirea garanţiei suplimentare, făcând dovada corespunzătoare în acest sens.----------Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003. (4) Autoritatea de Supraveghere va revoca autorizaţia dacă în termen de 3 luni de la data blocarii accesului operatorului la arhiva acesta nu va face dovada corespunzătoare ca a constituit garanţia suplimentară. (5) Operatorii au obligaţia de a tine evidenta inscrierilor acoperite de garanţie şi de a constitui din timp o garanţie suplimentară de răspundere profesională.---------Alin. (5) al art. 20 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 21 (1) Prejudiciile cauzate prin activitatea de înscriere desfăşurata de operator potrivit titlului VI şi regulamentului, inclusiv cele care angajează, în condiţiile legii, răspunderea civilă rezultând din săvârşirea unei fapte penale sau a unei contravenţii, vor fi acoperite cu indemnizaţia de asigurare sau cu scrisoarea de garanţie. (2) În cazul neacoperirii întregului prejudiciu vor fi aplicabile regulile dreptului comun referitoare la răspunderea civilă. (3) Răspunderea operatorilor vizând exercitarea atribuţiilor care privesc înscrierile avizelor de garanţie în arhiva, în modul prevăzut în titlul VI, în regulament şi în prezenta ordonanţă, se apreciază în abstracto, în condiţiile stabilite de art. 1.080 alin. (1) din Codul civil.  +  Articolul 22*)Termenul de prescripţie extinctiva pentru introducerea acţiunii în răspundere civilă împotriva operatorului şi/sau agentului acestuia, pentru recuperarea pagubelor produse prin înscrierea necorespunzătoare culpabilă a avizelor de garanţie în raport cu formularele de avize de garanţie predate de solicitantul înscrierii, este de un an şi începe să curgă de la data la care persoana interesată a cunoscut prejudiciul, dar cel mai târziu de la împlinirea a doua luni de la data efectuării înscrierii avizului de garanţie în arhiva.---------Art. 22 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003, dispoziţiile pct. 11 al art. I din prezenta ordonanţă sunt aplicabile şi termenelor de prescripţie neimplinite la data intrării în vigoare, caz în care termenul de prescripţie prevăzut în prezenta ordonanţă începe să curgă de la data intrării în vigoare a acesteia.Termenul de prescripţie prevăzut la art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 rămâne în continuare aplicabil dacă acesta se împlineşte înaintea termenului stabilit prin prezenta ordonanţă.  +  Articolul 23 (1) Pentru obţinerea autorizaţiei şi pentru fiecare reautorizare operatorii vor plati o taxa în cuantum de 2.000.000 lei. (2) De asemenea, operatorii vor plati o taxa în cuantum de 500.000 lei pentru fiecare agent împuternicit să efectueze înscrieri în arhiva.  +  Articolul 24 (1) Beneficiarii serviciilor de înscriere a avizelor de garanţie în arhiva vor plati o taxa de 300.000 lei pentru fiecare aviz de garanţie iniţial. (2) Pentru celelalte avize de garanţie se vor plati următoarele taxe: a) 200.000 lei pentru avizul modificator al avizului de garanţie iniţial;---------Lit. a) a alin. (2) al art. 24 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 298 din 15 mai 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 28 mai 2002. b) 100.000 lei pentru avizul de nulitate al avizului de garanţie iniţial; c) 100.000 lei pentru avizul de stingere a avizului de garanţie iniţial; d) 200.000 lei pentru avizul de cesiune a creanţei garantate cu bunurile specificate în avizul de garanţie;---------Lit. d) a alin. (2) al art. 24 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 298 din 15 mai 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 28 mai 2002. e) 200.000 lei pentru avizul de reducere a garanţiei la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garanţie iniţial sau de extindere a garanţiei asupra altor bunuri;----------Lit. e) a alin. (2) al art. 24 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 298 din 15 mai 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 28 mai 2002. f) 200.000 lei pentru avizul de prelungire a avizului de garanţie iniţial.  +  Articolul 25 (1) Sumele realizate din taxele stabilite la art. 23 şi 24 se constituie şi se utilizează ca venituri extrabugetare la dispoziţia Ministerului Justiţiei, în completarea alocaţiilor de la bugetul de stat. (2) Modul de utilizare a sumelor constituite conform alin. (1), precum şi detalierea cheltuielilor se vor stabili prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Disponibilităţile rămase la finele anului se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceeaşi destinaţie. (4) Evidenta contabila a sumelor prevăzute la alin. (1), precum şi verificarea respectării destinaţiei acestora revin compartimentelor financiar-contabile din cadrul tribunalelor şi din cadrul Ministerului Justiţiei. (5) Cuantumul taxelor stabilite la art. 23 şi 24 va fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata oficială a indicelui de inflaţie.  +  Articolul 26Modul de încasare şi de plată a sumelor prevăzute la art. 23 şi 24 se stabilesc prin instrucţiuni aprobate prin ordin comun al ministrului justiţiei şi ministrului finanţelor.  +  Articolul 26^1În cazul neîndeplinirii de către operatori a obligaţiilor stabilite în sarcina lor cu privire la încasarea şi plata taxelor de înscriere în arhiva, la expirarea termenelor stabilite pentru îndeplinirea acestor obligaţii, Autoritatea de Supraveghere va putea bloca operatorului accesul la arhiva, după înştiinţarea acestuia, fără vreo alta formalitate.--------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 27 (1) Nivelul tarifelor percepute de operatori pentru prestarea operaţiunilor de înscriere a avizelor de garanţie, pentru accesul la baza de date şi pentru celelalte servicii accesorii se stabileşte în mod liber, cu respectarea prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996. (2) Operatorii pot percepe tarife cu niveluri diferite pentru zone geografice diferite sau pentru serviciile prestate în regim de urgenta, pentru înscrierile prin Internet sau on-line, potrivit propriilor strategii comerciale, cu respectarea dispoziţiilor legale. (3) Sunt interzise operatorilor, agenţilor împuterniciţi şi Corpului operatorilor publicarea de tabele comparative privind nivelul tarifelor şi adoptarea oricăror măsuri al căror scop este sa limiteze reclama privind nivelul tarifelor încasate de operatori şi agenţii împuterniciţi pentru serviciile de înregistrare sau pentru împuternicirea de către operatori a unor noi agenţi. (4) În vederea asigurării unui cadru concurenţial pe piaţa, ministrul justiţiei va putea stabili, prin ordin, un nivel minim al tarifelor percepute de operatorii de arhiva pentru înscrierile efectuate.----------Alin. (4) al art. 27 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 28 (1) Operatorii şi agenţii acestora sunt supuşi prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996 în ceea ce priveşte stabilirea tarifelor percepute pentru serviciile prestate, precum şi a actelor sau faptelor care au sau pot avea ca efect restrângerea concurentei pe piaţa serviciilor respective. (2) Operatorii şi agenţii acestora sunt, de asemenea, supuşi prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 28^1 (1) Operatorii şi agenţii autorizaţi pot presta contra cost servicii de căutare a informaţiilor cuprinse în arhiva, în funcţie de criteriile şi termenii indicaţi de solicitant. (2) Operatorul sau agentul autorizat va întocmi un proces-verbal semnat de reprezentantul operatorului sau al agentului şi de solicitant, în care vor fi consemnate rezultatele cautarii, precum şi criteriile şi termenii propuşi de solicitant şi cei utilizaţi de operator din proprie iniţiativă, dacă este cazul, în funcţie de care s-a realizat căutarea. (3) În situaţia prevăzută de art. 67 din titlul VI al Legii nr. 99/1999privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, pe baza numărului de identificare a avizului de garanţie, la solicitarea părţii interesate operatorii vor certifica existenta înscrierii în arhiva.---------Art. 28^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 28^2 (1) Creditorul garantat sau reprezentantul sau, împuternicit prin procura autentică, poate solicita înscrierea în arhiva a oricărui tip de aviz de garanţie. (2) Debitorul sau reprezentantul sau, împuternicit prin procura autentică, poate solicita doar înscrierea în arhiva a avizului de garanţie iniţial şi a avizului de extindere a garanţiei asupra altor bunuri. (3) Avizul de cesiune a creanţei garantate cu bunurile înscrise în arhiva ori avizul modificator prin care se înlocuieşte creditorul menţionat în avizul de garanţie iniţial cu un alt creditor poate fi introdus în arhiva, după caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau actualului creditor ori a reprezentantului acestora, împuternicit prin procura autentică. (4) Operatorul va ataşa o copie a procurii menţionate la alin. (1)-(3) la formularul de aviz de garanţie completat de solicitant.----------Art. 28^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 28^3 (1) Formularul de aviz de garanţie va fi prezentat operatorului sau agentului acestuia, la sediul biroului de înscriere în arhiva, de către persoana interesată, potrivit legii, sau de către reprezentantul sau împuternicit prin procura autentică ori va fi transmis, în condiţiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere, sub forma unui înscris în format electronic căruia i s-a incorporat, ataşat sau asociat o semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil. (2) Formularul de aviz de garanţie pe suport hârtie va fi completat în dublu exemplar şi semnat de către solicitant. Solicitantul va certifica prin semnătura orice modificare a datelor din formularul de aviz de garanţie. (3) Un exemplar al formularului sau, după caz, o copie martor tiparita a formularului transmis în format electronic, vizat de operator sau de agent, pe care se vor menţiona numărul şi data înregistrării formularului, precum şi numărul de identificare a înregistrării, va fi înapoiat solicitantului după efectuarea înscrierii în arhiva.---------Art. 28^3 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 29 (1) Situaţia financiară a corpului operatorilor privind cheltuielile efectuate în legătură cu operarea bazei de date, administrarea, întreţinerea şi dezvoltarea sistemului Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare va fi verificata financiar-contabil de persoane care au calitatea de auditor financiar, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999privind activitatea de audit financiar, aprobată şi modificată prin Legea nr. 133/2002.----------Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 298 din 15 mai 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 28 mai 2002. (2) Autoritatea de Supraveghere va hotărî dacă fondurile prevăzute pentru funcţionarea bazei de date sunt suficiente şi are dreptul sa dispună măsurile corespunzătoare pentru lărgirea concurentei.---------Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 30Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 1.000.000 lei şi 2.000.000 lei fapta Corpului operatorilor, a operatorilor, respectiv a agenţilor autorizaţi, de a nu furniza în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării informaţiile cerute de Autoritatea de Supraveghere sau rapoartele prevăzute în regulament.  +  Articolul 31 (1) Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, următoarele fapte: a) falsificarea datelor din arhiva; b) înscrierea avizelor de garanţie de către o parte neinteresata; c) falsificarea informaţiilor extrase din arhiva, în vederea influentarii oricărei decizii cu privire la un drept de garanţie; d) distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a programelor de computer sau a echipamentelor arhivei. (2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000.000 lei şi 10.000.000 lei.  +  Articolul 32Nerespectarea dispoziţiilor art. 16 alin. (3) din prezenta ordonanţă, a art. 35 şi a art. 46 alin. (1) din regulament constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment sau cu amendă cuprinsă între 1.000.000 lei şi 2.000.000 lei.  +  Articolul 33 (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 30, 31 şi 32 şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de către organele de specialitate ale Autorităţii de Supraveghere. (2) Cuantumul amenzilor stabilite la art. 30, 31 şi 32 va fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata oficială a indicelui de inflaţie. (3) Prevederile art. 30, 31 şi 32 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor.---------Alin. (3) al art. 33 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 298 din 15 mai 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 28 mai 2002.  +  Articolul 34La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga art. 45, 46, 47, 48, 51 şi 52 din titlul VI "Regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice", art. 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 38, 48, 49, 50, 90, 91, 92 şi 93 din Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 35Până la funcţionarea efectivă a arhivei operaţiunile de publicitate se efectuează în vechile registre de gajuri existente la judecătorii.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu StoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----