NORME METODOLOGICE din 4 iulie 2007 (*actualizate*)de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrarii în munca a elevilor şi studenţilor(actualizate până la data de 30 aprilie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 17 iulie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 30 aprilie 2009, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009.  +  Articolul 1În sensul prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrarii în munca a elevilor şi studenţilor, denumita în continuare lege, prin angajator se înţelege persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, în România ori sucursala, filiala, agenţia, reprezentanţa din România a unei persoane juridice straine cu sediul în strainatate, autorizata potrivit legii, care încadreaza forţa de muncă în condiţiile legii.  +  Articolul 2 (1) Beneficiază de stimulentul financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege angajatorii care, pe perioada vacanţelor stabilită potrivit legii, încadrează în muncă elevi şi studenţi în baza: a) unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial; b) unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei. (2) Stimulentul financiar lunar prevăzut la art. 1 reprezintă o sumă egală cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, prevăzut de Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare în luna pentru care se acordă acest stimulent financiar. (3) În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.  +  Articolul 3 (1) Stimulentul financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege se acordă angajatorilor care încadreaza în munca elevi şi studenţi pe perioada de vacanţa în condiţiile art. 2, de la data începerii perioadei de vacanţa, stabilita potrivit legii, dacă încadrarea s-a facut la acea data sau, după caz, de la data încadrarii în munca a elevilor/studenţilor în situaţia în care încadrarea în munca a acestor categorii de persoane este ulterioară datei începerii perioadei de vacanţa stabilite potrivit legii şi pâna la data ultimei zile, inclusiv, din perioada de vacanţa în care au fost încadraţi în munca elevii şi studenţii respectivi, dar nu pentru mai mult de 60 de zile lucratoare în anul calendaristic respectiv. (2) Nu beneficiaza de stimulentul financiar prevăzut la art. 1 din lege: a) angajatorii care încadreaza în munca elevi şi studenţi anterior datei de începere a vacanţei stabilite potrivit legii, pentru elevii şi studenţii respectivi; b) angajatorii care au beneficiat, pentru elevii şi studenţii respectivi, de stimulentul financiar prevăzut la art. 1 din lege pentru o perioadă de 60 de zile lucratoare în cursul anului calendaristic.  +  Articolul 4 (1) În vederea acordarii stimulentului financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege, angajatorii încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data angajarii elevilor şi studenţilor aflaţi în perioada vacanţelor, o convenţie al carei model este prevăzut în anexa nr. 1. (2) În vederea încheierii convenţiei prevăzute la alin. (1) angajatorii depun la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti, o cerere însoţita de urmatoarele documente: a) tabel nominal cuprinzând elevii şi studenţii încadraţi în munca pe perioada vacanţelor, întocmit potrivit anexei la convenţia al carei model este prevăzut în anexa nr. 1; b) adeverinţa eliberata de instituţia de învaţamânt prin care se atesta ca persoana are statut de elev sau, după caz, de student şi urmeaza cursurile într-o instituţie de învaţamânt de stat sau particular, înfiinţată potrivit legii, cuprinzând şi precizarea expresa a perioadei de vacanţa; c) actul de identitate al elevului sau studentului, în copie; d) copia contractului de muncă prevăzut la art. 2, încheiat cu respectarea condiţiilor de vârsta şi a regimului legal al muncii tinerilor, înregistrat, după caz, la inspectoratul teritorial de muncă, conform prevederilor legale; e) declaraţie pe propria raspundere a angajatorului, din care să rezulte ca angajatorul nu se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2).  +  Articolul 5 (1) Stimulentul financiar prevăzut la art. 1 din lege se acordă angajatorilor, lunar, proporţional cu timpul efectiv lucrat de către elevii şi studenţii în cauza pe perioada de vacanţa din luna respectiva, fără a depaşi numărul de ore corespunzătoare programului normal de lucru. (2) Stimulentul financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege nu se acordă pentru perioada concediului de odihnă cuvenit. (3) În perioada în care raporturile de muncă ale elevilor şi studenţilor încadraţi în munca pentru care a fost încheiata convenţia prevăzută la art. 4 sunt suspendate potrivit legii, stimulentul financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege nu se acordă. (4) Perioada de suspendare a raporturilor de muncă prevăzută la alin. (3) nu face parte din perioada maxima de acordare a stimulentului financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege.  +  Articolul 6 (1) Pentru a beneficia de suma cuvenita potrivit art. 1 din lege, aferenta unei luni, angajatorii au obligaţia de a depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti, pâna la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominala a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurarilor pentru şomaj aferente lunii respective, urmatoarele documente: a) declaraţia lunara privind evidenţa nominala a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurarilor pentru şomaj aferenta lunii respective, în original şi în copie; b) tabel nominal întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2; c) pontaj şi statul de plată, în copie. (2) Angajatorii care nu depun documentele prevăzute la alin. (1) în termen sau le completeaza altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate nu beneficiaza de stimulentul prevăzut la art. 1 din lege, cuvenit pentru luna respectiva.(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), stimulentul prevăzut la art. 1 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (1) sunt corectate şi depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective.------------Alin. (2^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. (3) Perioada pentru care nu se acordă stimulentul financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege, din motivele prevăzute la alin. (2), face parte din perioada de acordare a stimulentului financiar prevăzută la art. 3 alin. (1) şi în condiţiile convenţiei încheiate potrivit prevederilor art. 4.  +  Articolul 7 (1) Suma reprezentând stimulentul financiar cuvenita conform art. 1 din lege se deduce de către angajator din contribuţia de asigurări pentru şomaj datorata de angajator, pe care acesta este obligat, conform legii, sa o vireze lunar în contul bugetului asigurarilor pentru şomaj. (2) În cazul în care suma cuvenită reprezentând stimulentul financiar este mai mare, diferenţa se plăteşte prin intermediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective.------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.  +  Articolul 8Stabilirea şi încetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia, potrivit legii, de stimulentul financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege se fac în baza deciziei emise de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 9Dreptul de control cu privire la acordarea în condiţiile legii a stimulentului financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege se exercită de către organele de control din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care constata îndeplinirea condiţiilor legale pentru acordarea stimulentului financiar, stabilesc eventualele debite şi aplica, după caz, sancţiunile prevăzute de lege.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1───────la normele metodologice───────────────────────CONVENŢIENr. ...../............Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului .............../Municipiului Bucureşti, reprezentată prin dna/dl ..........., având funcţia de ........., denumită în continuare agenţia, şi persoana juridică (fizică) .........., cu sediul/adresa în ........, judeţul ........, telefon ..........., cod fiscal (CUI) ......, cont IBAN .........., deschis la Banca ..........., reprezentată prin dna/dl .........., având funcţia de .........., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:1. Angajatorul încadrează în muncă, în condiţiile Legii nr. 72/2007privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 72/2007, un număr de: a) ........... persoane având statut de elev, în perioada de vacanţă cuprinsă între data de ........ şi data de ...........; b) ........... persoane având statut de student, în perioada de vacanţă cuprinsă între data de ....... şi data de ........... .Tabelul nominal cu elevii şi/sau studenţii încadraţi în muncă este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.2. Angajatorul se obligă: a) să deducă, în condiţiile legii, din suma reprezentând contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj, suma cuvenită potrivit art. 1 din Legea nr. 72/2007; b) să depună, pentru verificarea şi acordarea sumei cuvenite potrivit art. 1 din Legea nr. 72/2007, odată cu declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă lunii respective, şi tabelul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007, cu modificările şi completările ulterioare, însoţit de copii de pe pontaj şi statul de plată; c) să depună declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea acestei declaraţii; d) să comunice agenţiei orice modificare a condiţiilor care au condus la încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea stimulentului financiar lunar prevăzut de lege; e) să respecte prevederile Legii nr. 72/2007, precum şi prevederile din cuprinsul normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007, cu modificările şi completările ulterioare; f) să comunice agenţiei orice modificare a datelor sale de identificare şi a contului deţinut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei şi al datelor de contact.3. Agenţia se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit Legii nr. 72/2007, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din suma reprezentând contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj.În situaţia în care sumele cuvenite potrivit Legii nr. 72/2007sunt mai mari, diferenţa se plăteşte de agenţie conform prevederilor art. 7 alin. (2) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007, cu modificările şi completările ulterioare.4. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra: a) îndeplinirii condiţiilor legale pentru încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea stimulentului financiar lunar prevăzut de Legea nr. 72/2007; b) respectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie.5. În situaţia constatării nerespectării condiţiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenţii şi pentru acordarea stimulentului financiar lunar prevăzut de Legea nr. 72/2007, precum şi a nerespectării de către angajator a obligaţiilor sale, agenţia va aplica sancţiunile prevăzute de lege şi va recupera debitele conform legii.Agenţia AngajatorulDirector executiv, Director general sau altă.................. persoană autorizată,.................  +  Anexă------la convenţie------------Date de identificare a angajatoruluiAngajatorul (denumirea/numele) .......................Codul de identificare fiscală ........................Cod CAEN .............................................Judeţul ..............................................Sediul/Adresa ........................................Contul IBAN/Banca ....................................Telefon/Fax ..........................................E-mail/Pagină de internet ............................TABEL NOMINALcu elevii şi/sau studenţii încadraţi în muncă în condiţiileLegii nr. 72/2007privind stimularea încadrării în muncă aelevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioareConvenţia nr. ....../..........Perioada de vacanţă este cuprinsă între data de ..... şi data de ......┌──┬──────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬──────┬─────────────┬──────┐│N │Numele│Codul │Catego- │Data │Numărul │Tipul │Ocupa-│Numărul │Semnă-││r │ şi │numeric│ria de │anga-│şi data │con- │ţia, │de zile │tura ││ │prenu-│perso- │persoa- │jării│inche- │trac- │cod │lucrătoare │anga- ││c │mele │nal │ne (elev/│ │ierii │tului │COR │pentru care │jatu- ││r │ │ │student) │ │contrac-│ de │ │s-a mai │lui ││t │ │ │ │ │tului │muncă*)│ │acordat în │ ││ │ │ │ │ │de │ │ │cursul anului│ ││ │ │ │ │ │muncă │ │ │stimulentul │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │financiar**) │ │├──┼──────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼──────┤│0 │1 │ 2 │ 3 │ 4│ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├──┼──────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼──────┤├──┼──────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼──────┤├──┼──────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼──────┤├──┼──────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼──────┤├──┼──────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼──────┤└──┴──────┴───────┴─────────┴─────┴────────┴───────┴──────┴─────────────┴──────┘AngajatorDirector general sau altă persoană autorizata,.............................................-------------*) Coloana 6 se completează în acelaşi mod în care se completează rubrica "Tip contract" din cuprinsul "Declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj", prevăzută în cap. 1 din anexa nr. 1 la Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004, cu modificările şi completările ulterioare.**) Coloana 8 se completează cu numărul de zile lucrătoare pentru care angajatorul a mai beneficiat în cursul anului calendaristic, pentru elevul/studentul respectiv, de stimulentul financiar, în condiţiile legii.------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 7 din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009, conform pct. 4 al art. III din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2───────la normele metodologice───────────────────────TABEL NOMINALcu elevii şi/sau studenţii încadraţi în munca în condiţiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrarii în munca a elevilor şi studenţilor, pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurarilor pentru şomajluna .......... anul ..............Convenţia nr. ....................../ ...................Date de identificare a angajatorului:Angajatorul (denumirea/numele) ..........................Codul de identificare fiscala ...........................Cod CAEN ................................................Sediul/Adresa ...........................................Contul/Banca ............................................Telefon/Fax .............................................E-mail/Pagini internet ..................................───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────N Numele Codul Catego- Tipul Numărul Suma Numărul Obs.r şi numeric ria de contrac orelor cuvenita de zile *****)   prenu- personal persoa- tului efectiv pentru lucratoarec mele ne de lucrate**) timpul din luna,r (elev/ munca*) efectiv pentrut lucrat care se                                                ***) acorda,                                                           în condi-                                                           tiile legii                                                           stimulentul                                                           financiar                                                           ****)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5 6 7 8──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL suma cuvenita în condiţiile Legii nr. 72/2007;───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────AngajatorDirector general saualtă persoană autorizata,........................___________*) Coloana 4 se completeaza în acelaşi mod în care se completeaza rubrica "Tip contract" din cuprinsul "Declaraţiei privind evidenţa nominala a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurarilor pentru şomaj", aşa cum se prevede în cap. 1 din anexa nr. 1 la Procedura privind declararea lunara de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurarilor pentru şomaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritaţii sociale şi familiei nr. 405/2004, cu modificările şi completările ulterioare.**) Coloana 5 se completeaza cu numărul orelor efectiv lucrate în perioada de vacanţa din luna respectiva.***) Coloana 6 se completeaza cu suma cuvenita lunar angajatorului, în condiţiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrarii în munca a elevilor şi studenţilor, pentru elevul/studentul respectiv.****) Coloana 7 se completeaza cu numărul de zile lucratoare din luna, pentru care se acordă, în condiţiile legii, stimulentul financiar.*****) Coloana 8 se completeaza, după caz, cu data şi motivul încetarii/suspendarii/reluării după suspendare a raporturilor de muncă, respectiv cu perioada de concediu de odihnă.__________