HOTĂRÂRE nr. 458 din 15 aprilie 2009pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 368/1998 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Expertize Criminalistice - I.N.E.C.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 aprilie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 368/1998 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Expertize Criminalistice - I.N.E.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 3 iulie 1998, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Institutul are sediul în municipiul Bucureşti, bd. Regina Elisabeta nr. 53, sectorul 5."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Institutul are ca obiect de activitate efectuarea expertizelor criminalistice. (2) Expertiza criminalistică reprezintă actul procesual prin care se efectuează o cercetare ştiinţifică a probelor materiale destinată identificării persoanelor, obiectelor, substanţelor, fenomenelor sau evenimentelor, stabilirii anumitor proprietăţi, modificări de formă, aspect, conţinut ori structură, precum şi a mecanismului producerii acestora."3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - În subordinea institutului funcţionează: a) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti; b) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj; c) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi; d) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Timişoara; e) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Braşov; f) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Craiova."4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Structura organizatorică a institutului şi a laboratoarelor interjudeţene se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a institutului, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti. (2) Regulamentul prevăzut la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi pe pagina de internet a institutului."5. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Pe lângă director, funcţionează ca organ consultativ Consiliul institutului, format din directorul adjunct şi personalul cu funcţii de conducere."6. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Directorul şi directorul adjunct ai institutului sunt numiţi prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti dintre experţii cu grad profesional maxim şi cu studii juridice."7. La articolul 10, literele a), c) şi e) vor avea următorul cuprins:"a) efectuează, în toate cazurile, noua expertiză criminalistică; în cazurile de o complexitate mai mare sau pentru care laboratoarele interjudeţene nu au condiţii tehnice ori resurse umane efectuează şi prima expertiză;........................................................................ c) desfăşoară activităţi de documentare şi de cercetare ştiinţifică operaţională;........................................................................ e) sprijină învăţământul universitar şi postuniversitar cu material documentar şi cu alte mijloace necesare procesului de învăţământ, organizează cursuri de specializare, de pregătire şi perfecţionare profesională, în domeniul criminalisticii;".8. La articolul 11, litera b) va avea următorul cuprins:"b) asigură condiţii corespunzătoare pentru pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului propriu;".9. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Salarizarea şi alte drepturi ale personalului institutului şi al laboratoarelor interjudeţene se stabilesc în condiţiile legii."10. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Numărul maxim de posturi pentru institut este de 71, care se încadrează în numărul maxim de posturi stabilit pentru Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti."  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se înfiinţează Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Braşov, fără personalitate juridică.  +  Articolul IIILa data de 1 ianuarie 2010 se înfiinţează Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Craiova, fără personalitate juridică.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────p. Ministrul justiţieişi libertăţilor cetăţeneşti,Alina Mihaela Bica,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 15 aprilie 2009.Nr. 458.___________