ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005 (*actualizată*)privind administrarea pădurilor din România(actualizată până la data de 30 martie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 20 octombrie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 30 martie 2008, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 38 din 1 martie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 25 aprilie 2007; LEGEA nr. 46 din 19 martie 2008.Prin aplicarea prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările ulterioare, suprafaţa de pădure retrocedată individual persoanelor fizice, pentru care nu există obligativitatea administrării prin legislaţia în vigoare, va fi de circa 1,5 milioane hectare, aspect ce face greu de realizat controlul aplicării şi respectării regimului silvic. Aceasta reprezintă o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, condiţie ce impune adoptarea imediată a unui act normativ care să o reglementeze.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.------------Art. 1 a fost abrogat de litera i) a art. 139, Titlul VII din LEGEA nr. 46 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 27 martie 2008.------------Art. 2 a fost abrogat de litera i) a art. 139, Titlul VII din LEGEA nr. 46 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 27 martie 2008.------------Art. 3 a fost abrogat de litera i) a art. 139, Titlul VII din LEGEA nr. 46 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 27 martie 2008.------------Art. 4 a fost abrogat de litera i) a art. 139, Titlul VII din LEGEA nr. 46 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 27 martie 2008.------------Art. 5 a fost abrogat de litera i) a art. 139, Titlul VII din LEGEA nr. 46 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 27 martie 2008.------------Art. 6 a fost abrogat de litera i) a art. 139, Titlul VII din LEGEA nr. 46 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 27 martie 2008.------------Art. 7 a fost abrogat de litera i) a art. 139, Titlul VII din LEGEA nr. 46 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 27 martie 2008.------------Art. 8 a fost abrogat de litera i) a art. 139, Titlul VII din LEGEA nr. 46 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 27 martie 2008.------------Art. 9 a fost abrogat de litera i) a art. 139, Titlul VII din LEGEA nr. 46 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 27 martie 2008.  +  Articolul 10Atribuţiile ocoalelor silvice prevăzute la art. 4 privitoare la administrarea silvică, obligaţiile ce revin deţinătorilor în vederea respectării regimului silvic şi regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.------------Art. 11 a fost abrogat de litera i) a art. 139, Titlul VII din LEGEA nr. 46 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 27 martie 2008.------------Art. 12 a fost abrogat de litera i) a art. 139, Titlul VII din LEGEA nr. 46 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 27 martie 2008.------------Art. 13 a fost abrogat de litera i) a art. 139, Titlul VII din LEGEA nr. 46 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 27 martie 2008.------------Art. 14 a fost abrogat de litera i) a art. 139, Titlul VII din LEGEA nr. 46 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 27 martie 2008.------------Art. 15 a fost abrogat de litera i) a art. 139, Titlul VII din LEGEA nr. 46 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 27 martie 2008.------------Art. 16 a fost abrogat de litera i) a art. 139, Titlul VII din LEGEA nr. 46 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 27 martie 2008.  +  Articolul 17Articolul 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: (1) Ocoalele silvice şi actualii deţinători răspund de paza şi protecţia vegetaţiei forestiere de pe terenurile solicitate de foştii proprietari şi după punerea în posesie, până la formarea structurilor proprii de pază sau de administrare ori până la încheierea unor contracte de administrare şi pază cu un ocol silvic, dar nu mai târziu de 180 de zile de la data punerii în posesie.----------Alin. (1) al art. 35 [din Legea nr. 1/2000] a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 38 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 6 martie 2006. (2) Contravaloarea cheltuielilor aferente acestor servicii, pentru intervalul de timp prevăzut la alin. (1), se suportă din bugetul de stat."------------Art. 18 a fost abrogat de litera i) a art. 139, Titlul VII din LEGEA nr. 46 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 27 martie 2008.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Nicolae Flaviu Lazin,secretar de statMinistrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 5 octombrie 2005.Nr. 139.-----------