ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 29 iunie 2005 (*actualizată*)privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice(actualizată până la data de 12 martie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecţionarea şi dezvoltarea sistemului achiziţiilor publice în contextul angajamentelor asumate de România şi al recomandărilor Comisiei Europene,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, denumită în continuare Autoritate, ca instituţie publică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, prin reorganizarea Direcţiei de reglementare şi monitorizare a achiziţiilor publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi a Serviciului achiziţii lucrări publice al Direcţiei generale achiziţii în lucrări publice şi infrastructură rurală din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 111 din 27 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 3 mai 2006. (2) Autoritatea se organizează şi funcţionează sub coordonarea directă a primului-ministru. (3) Autoritatea are ca rol fundamental formularea la nivel de concepţie, promovarea şi implementarea politicii în domeniul achiziţiilor publice.  +  Articolul 2În realizarea funcţiilor sale Autoritatea are, în principal, următoarele atribuţii: a) asigurarea unui cadru legal coerent şi armonizat cu acquis-ul comunitar în domeniul achiziţiilor publice; b) îndeplinirea obligaţiilor corelative derivate din aplicarea prevederilor directivelor Uniunii Europene în materie de achiziţii publice; c) asigurarea unui canal de comunicare permanent cu structurile din cadrul Comisiei Europene, cu instituţiile publice corespondente din statele membre ale Uniunii Europene şi cu organisme de interes public naţional; d) asigurarea unui cadru corespunzător de aplicare conformă a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice;------------Litera d) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 111 din 27 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 3 mai 2006. e) dezvoltarea capacităţii de implementare la nivelul autorităţilor contractante.  +  Articolul 3Prin atribuţiile încredinţate şi prin structura sa Autoritatea îndeplineşte următoarele funcţii: a) de elaborare a strategiei în domeniul achiziţiilor publice, în conformitate cu cerinţele acquis-ului comunitar; b) de reglementare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică;------------Litera b) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 111 din 27 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 3 mai 2006. c) de monitorizare, analiză, evaluare şi supraveghere a modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;------------Litera c) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 111 din 27 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 3 mai 2006. d) de reprezentare a României în cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru şi al reţelelor de comunicare, organizate de Comisia Europeană; e) de consiliere metodologică a autorităţilor contractante în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu rol de suport în aplicarea corectă a legislaţiei în acest domeniu; f) de iniţiere, organizare şi susţinere, prin personalul propriu, a cursurilor de perfecţionare şi instruire a personalului autorităţilor şi instituţiilor publice care aplică dispoziţiile legale referitoare la achiziţiile publice.------------Litera f) a art. 3 a fost modificată de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.  +  Articolul 4Conducerea operativă şi coordonarea întregii activităţi a Autorităţii sunt asigurate de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, precum şi de un secretar general numit în condiţiile legii.  +  Articolul 5 (1) În exercitarea prerogativelor ce îi revin preşedintele Autorităţii emite ordine şi instrucţiuni. (2) Ordinele şi instrucţiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6 (1) Organizarea şi funcţionarea Autorităţii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Autoritatea îşi începe activitatea în luna octombrie 2005, nucleul acesteia fiind constituit din Direcţia de reglementare şi monitorizare a achiziţiilor publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi din Serviciul achiziţii lucrări publice al Direcţiei generale achiziţii în lucrări publice şi infrastructură rurală din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 7În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului prezintă spre aprobare propunerile de modificare a hotărârilor Guvernului privind organizarea şi funcţionarea acestora.  +  Articolul 8 (1) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi cuprind prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării şi structurile de personal preluate. (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat pe anul 2005 corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare.  +  Articolul 9 (1) Personalul Autorităţii poate fi constituit din funcţionari publici sau, după caz, din personal contractual. (2) Salarizarea personalului Autorităţii se face în conformitate cu prevederile legale aplicabile sectorului bugetar, referitoare la personalul din aparatul de lucru al Guvernului. (3) Salariile de bază ale personalului Autorităţii pot fi majorate pe baza unor criterii aprobate prin hotărâre a Guvernului.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 111 din 27 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 3 mai 2006.  +  Articolul 10Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Autorităţii se asigură din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat prin Cancelaria Primului-Ministru.  +  Articolul 11Pentru funcţionarea Autorităţii, Guvernul va transmite în administrarea acesteia un imobil din domeniul public sau privat al statului.