ORDONANŢĂ nr. 58 din 29 iulie 2004 (*actualizată*)privind înfiinţarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER(actualizată până la data de 25 aprilie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 6 august 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 25 aprilie 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 408 din 11 octombrie 2004; HOTĂRÂREA nr. 367 din 18 aprilie 2007.În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER prin reorganizarea Centrului de Perfecţionare şi Calificare a Personalului CFR Bucureşti şi a centrelor de calificare din structurile regionale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. (2) Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară CENAFER, denumit în continuare CENAFER, este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (3) CENAFER are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 343, sectorul 1. (4) Sediul CENAFER poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 2 (1) CENAFER este organismul naţional specializat al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, desemnat să asigure, în principal, formarea calificarea, perfecţionarea şi verificarea profesională periodică a personalului cu atribuţii în siguranţa circulaţiei în transportul feroviar, securitatea transporturilor şi calitatea serviciilor feroviare, precum şi participarea la comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare.-----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 408 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 19 octombrie 2004. (2) CENAFER poate desfăşura şi alte activităţi stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 3CENAFER se finanţează, în principal, din venituri proprii constituite din tarifele prevăzute pentru activităţi specifice şi din alte surse atrase.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 408 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 19 octombrie 2004.  +  Articolul 4Patrimoniul iniţial al CENAFER se constituie prin preluarea activului şi pasivului Centrului de Perfecţionare şi Calificare a Personalului CFR Bucureşti şi a centrelor de calificare din structurile regionale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., conform datelor din ultimul bilanţ contabil al acesteia, încheiat până la data preluării.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 408 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 19 octombrie 2004.  +  Articolul 5 (1) Conducerea CENAFER este asigurată de consiliul de conducere. Consiliul de conducere, denumit în continuare consiliu, este compus din 7-9 persoane. Preşedintele consiliului este directorul general al CENAFER. (2) Directorul general şi ceilalţi membri ai consiliului se numesc şi se revocă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. (3) Salariul directorului general, precum şi indemnizaţiile membrilor consiliului se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.  +  Articolul 6 (1) CENAFER întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, care se aprobă de consiliu şi se avizează de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (2) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii se reportează în anul următor.  +  Articolul 7Cheltuielile de investiţii necesare pregătirii personalului la nivelul cerinţelor europene, care să asigure integrarea sistemului de transport feroviar al României în sistemul de transport feroviar european, se finanţează din venituri proprii, din creditele externe sau interne, contractate în condiţiile legii, nerambursabile sau rambursabile din fondurile proprii şi din alte surse legal constituite.-----------Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 408 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 19 octombrie 2004.  +  Articolul 8Prestaţiile şi serviciile asigurate de către CENAFER se realizează pe bază de tarife aprobate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la propunerea consiliului.-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 408 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 19 octombrie 2004.  +  Articolul 9 (1) Personalul CENAFER are calitatea de instructor care asigură pregătirea teoretică şi practică. (2) Instructorii care asigură instruirea teoretică trebuie să fie absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior autorizate, cu studii de lungă sau scurtă durată, după caz, cu diplomă şi să aibă vechimea corespunzătoare în domeniul de referinţă. Instructorii care asigură instruirea practică trebuie să fie atestaţi în conformitate cu reglementările în vigoare. (3) Pentru desfăşurarea procesului de pregătire şi perfecţionare profesională, CENAFER poate folosi, în condiţiile legii, cadre didactice universitare, precum şi alţi specialişti români şi străini.-----------Art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 408 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 19 octombrie 2004.  +  Articolul 10Salarizarea personalului CENAFER se stabileşte potrivit reglementărilor privind salarizarea personalului din instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.  +  Articolul 11Atribuţiile CENAFER, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe. Prin aceeaşi hotărâre se va stabili şi regimul juridic al bunurilor care se preiau de la Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 12 (1) La încheierea cursurilor de pregătire pentru efectuarea activităţilor cu specific feroviar se va susţine un examen de absolvire, iar la terminarea cursurilor de perfecţionare profesională se va prezenta şi se va susţine o lucrare de absolvire.-----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 408 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 19 octombrie 2004. (2) Stagiile de practică se vor efectua în cadrul CENAFER şi/sau al agenţilor economici cu specific feroviar, potrivit contractelor încheiate de CENAFER cu aceştia.  +  Articolul 13 (1) Drepturile şi obligaţiile ce decurg din contractele individuale de muncă ale personalului preluat de la Centrul de Perfecţionare şi Calificare a Personalului CFR Bucureşti şi de la centrele de calificare din structurile regionale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." S.A., care se reorganizează, existente la data preluării personalului respectiv, se transferă la CENAFER. (2) Criteriile de selecţionare a personalului care urmează să fie preluat în condiţiile legii vor ţine seama, în mod prioritar, de competenţa şi de nivelul de calificare profesională, de vechimea în activitate şi de natura posturilor necesare realizării programelor de instruire specifice personalului feroviar.(2^1) Personalul nepreluat se disponibilizează în condiţiile legii.-----------Alin. (2^1) al art. 13 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 408 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 19 octombrie 2004. (3) Personalul CENAFER nu se încadrează în categoria funcţionarilor publici.  +  Articolul 14Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 412/2004*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 30 martie 2004, cu modificările ulterioare, se completează la litera D "Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care se finanţează din venituri proprii" cu o nouă poziţie, poziţia nr. 7, care va avea următorul cuprins:    "7. Centrul Naţional Venituri proprii Bucureşti"    de Calificare şi Instruire    Feroviară - CENAFER-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Hotărârea Guvernului nr. 412 din 23 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 276 din 30 martie 2004 a fost abrogată de art. 19 din Hotărârea nr. 367 din 18 aprilie 2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 274 din 25 aprilie 2007. În consecinţă, modificările aduse de art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. nr. 58 din 29 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 715 din 6 august 2004 asupra Hotărârii Guvernului nr. 412 din 23 martie 2004, devin caduce.  +  Articolul 15Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe orice dispoziţie contrară se abrogă.  +  Articolul 16Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Ileana Tureanu,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 29 iulie 2004.Nr. 58._______________