ORDIN nr. 77 din 15 august 2005 (*actualizat*)pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea bolilor animalelor(actualizat până la data de 31 octombrie 2005*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 30 august 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 31 octombrie 2005, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 107 din 26 octombrie 2005.Văzând Referatul de aprobare nr. 33.757 din 10 august 2005, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară privind notificarea bolilor animalelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 4Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Directivei Consiliului 1982/894/CE privind notificarea bolilor animalelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 378 din 31 decembrie 1982, p. 58.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. PreşedinteleAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Constantin LupescuBucureşti, 15 august 2005.Nr. 77.  +  AnexăNORMA 15/08/2005