HOTĂRÂRE nr. 577 din 25 septembrie 1997 (*actualizată*)pentru aprobarea programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice(actualizată până la data de 31 martie 1999*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 29 septembrie 1997. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 31 martie 1999, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 211 din 25 martie 1999.Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă programul privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apa a satelor, cuprins în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului coordonează realizarea programului aprobat potrivit art. 1 şi fundamentează, împreună cu consiliile judeţene, necesarul anual de fonduri de la bugetul de stat, în conformitate cu priorităţile prevăzute în program, care se nominalizeaza distinct în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. (2) După intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului repartizează pe judeţe suma prevăzută pentru realizarea programului, pe care o comunică consiliilor judeţene, defalcată pe cele doua subprograme - pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apa a satelor. (3) După consultarea primarilor, a consiliilor locale şi cu avizul acestora, consiliile judeţene stabilesc şi transmit Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului listele cuprinzând obiectivele încadrate în prevederile programului şi în nivelurile valorice stabilite conform alin. (2). (4) Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului analizează şi avizează listele primite de la consiliile judeţene, după care virează acestora lunar, prin ordin de plată, sumele necesare pentru realizarea lucrărilor, în limita plafoanelor stabilite conform alin. (2). (5) Consiliile judeţene virează lunar consiliilor locale sumele primite pentru obiectivele nominalizate în listele avizate de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 211 din 25 martie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 31 martie 1999.  +  Articolul 3Consiliile judeţene, cu sprijinul prefecturilor, pe baza prevederilor programului aprobat potrivit art. 1 şi cu consultarea consiliilor locale implicate, vor asigura:- elaborarea şi aprobarea, în termen de 30 de zile, într-un concept unitar, a programului judeţean defalcat pe consilii locale;- identificarea şi a altor surse de finanţare, care să completeze sumele de la bugetul de stat;- fundamentarea necesarului anual de fonduri de la bugetul de stat;- asistenţa tehnica de specialitate pentru consiliile locale, de către personalul de specialitate din cadrul consiliului judeţean.  +  Articolul 4 (1) Lucrările de pietruire reprezintă viabilizari ale unor trasee de drumuri comunale de pământ clasate şi se realizează pe bază de proiecte tehnice aprobate de consiliul local şi avizate de consiliul judeţean, după caz. Încredinţarea elaborării proiectelor tehnice şi a execuţiei lucrărilor se va face prin licitaţie organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 12/1993privind achiziţiile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 211 din 25 martie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 31 martie 1999. (2) Podurile noi de pe tronsoanele de drumuri comunale de pământ se supun reglementărilor specifice investiţiilor şi se realizează corelat cu lucrările de pietruire.  +  Articolul 5Alimentările cu apa ale satelor sunt obiective de investiţii şi se realizează în conformitate cu reglementările în domeniu. Consiliile judeţene şi consiliile locale vor cuprinde în programele proprii şi obiectivele aflate în pregătire şi execuţie.  +  Articolul 6Sursele de finanţare pentru pietruirea drumurilor comunale şi pentru alimentarea cu apa a satelor se constituie, după caz, din:- sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului;- alocaţii din bugetul local şi alte surse atrase (contribuţia populaţiei, sponsorizări etc.).------------Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 211 din 25 martie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 31 martie 1999.  +  Articolul 7Telefonizarea satelor şi conectarea la reţeaua telefonica naţionala se realizează de către Societatea Naţionala de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A., conform reglementărilor legale în vigoare şi în concordanta cu obligaţiile stabilite în licenţa de operare acordată de către Agenţia Naţionala pentru Comunicaţii şi Informatica.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 211 din 25 martie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 31 martie 1999.  +  Articolul 8Conectarea la reţeaua de electrificare a aşezărilor umane de pe teritoriul României se realizează de către Ministerul Industriei şi Comerţului, prin Compania Naţionala de Electricitate - S.A., în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 243/1990privind acţiunea de electrificare a tuturor localităţilor tarii. Iluminatul intravilan se realizează conform reglementărilor în vigoare, pe bază de convenţii încheiate între consiliile locale şi Compania Naţionala de Electricitate - S.A., în limita fondurilor disponibile la nivelul fiecărei comune.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 211 din 25 martie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 31 martie 1999.------------Art. 9 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 211 din 25 martie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 31 martie 1999.  +  Articolul 10În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia.  +  Articolul 11Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae NoicaMinistru delegatpe lângă primul-ministrupentru coordonareaSecretariatului Generalal Guvernului şi a Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Remus OprisMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea CiumaraMinistru de stat,ministrul industriei şi comerţului,Calin Popescu-TăriceanuMinistrul comunicaţiilor,Sorin Pantis  +  Anexa 1PROGRAMprivind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apa a satelor * Sem. II 1997 - Sem. I 1999 *  +  Anexa 2PROGRAM privind conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice-------