HOTĂRÂRE nr. 577 din 25 septembrie 1997 (**republicată**)(*actualizată*)privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor****)(actualizată până la data de 26 martie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul republicat al hotărârii a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 24 iunie 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 26 martie 2007, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 580 din 22 iulie 1999; HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 18 octombrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 890 din 5 iulie 2006; HOTĂRÂREA nr. 279 din 21 martie 2007.**) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 211 din 25 martie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 31 martie 1999, dându-se textelor o noua numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 577 din 25 septembrie 1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 29 septembrie 1997.***) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005.****) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005, în tot cuprinsul hotărârii denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului".Conform pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 279 din 21 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007, în titlu şi în cuprinsul hotărârii, sintagma "pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate" se înlocuieşte cu sintagma "pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate".  +  Articolul 1 (1) Pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor, a satelor aparţinătoare oraşelor, precum şi a celor din zonele periurbane ale oraşelor şi municipiilor se realizează prin lucrările aferente cuprinse în programul prevăzut în Normele metodologice de aplicare a prezentei hotărâri, denumit în continuare Program.------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 279 din 21 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007, prin înlocuirea sintagmei "pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate" sintagma "pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate". (2) În sensul prezentei hotărâri, prin sintagma drumuri de interes local clasate se înţelege drumuri comunale şi judeţene.(2^1) În sensul prezentei hotărâri, prin sintagma spaţiu rural se înţelege sate, sate aparţinătoare oraşelor, precum şi zone periurbane aparţinătoare oraşelor şi municipiilor.------------Alin. (2^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 890 din 5 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 14 iulie 2006. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în funcţie de importanţa lor, se pot pietrui, reabilita şi/sau asfalta şi străzile principale din interiorul comunelor.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului coordonează realizarea programului aprobat potrivit art. 1 şi fundamentează, împreună cu consiliile judeţene, necesarul anual de fonduri de la bugetul de stat, în conformitate cu priorităţile prevăzute în program, care se nominalizeaza distinct în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.-------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului" cu denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului". (2) După intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului repartizează pe judeţe suma prevăzută pentru realizarea programului, pe care o comunică la consiliile judeţene, defalcată pe subprograme.-----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005. (3) După consultarea primarilor, a consiliilor locale şi cu avizul acestora, consiliile judeţene stabilesc şi transmit Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului listele cuprinzând obiectivele încadrate în prevederile programului şi în nivelurile valorice stabilite conform alin. (2).-------------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului" cu denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului". (4) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului analizează şi avizează listele primite de la consiliile judeţene, după care virează acestora lunar, prin ordin de plată, sumele necesare pentru realizarea lucrărilor, în limita plafoanelor stabilite conform alin. (2).-------------Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului" cu denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului". (5) Consiliile judeţene virează lunar consiliilor locale sumele primite pentru obiectivele nominalizate în listele avizate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.-------------Alin. (5) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului" cu denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului".  +  Articolul 3Consiliile judeţene, cu sprijinul prefecturilor, pe baza prevederilor programului aprobat potrivit art. 1 şi cu consultarea consiliilor locale implicate, vor asigura:- elaborarea şi aprobarea, în termen de 30 de zile, într-un concept unitar, a programului judeţean defalcat pe consilii locale;- identificarea şi a altor surse de finanţare, care să completeze sumele de la bugetul de stat;- fundamentarea necesarului anual de fonduri de la bugetul de stat;- asistenţa tehnica de specialitate pentru consiliile locale de către personalul de specialitate din cadrul consiliului judeţean.  +  Articolul 4 (1) Lucrările de pietruire, reabilitare şi/sau asfaltare se realizează pe bază de proiecte tehnice aprobate de consiliul local şi avizate de consiliul judeţean. Încredinţarea elaborării proiectelor tehnice şi a execuţiei lucrărilor se va face prin contract de achiziţie publică, atribuit în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice. (2) Podurile noi de pe tronsoanele de drumuri de interes local clasate se supun reglementărilor specifice investiţiilor şi se realizează corelat cu lucrările de pietruire, reabilitare şi/sau asfaltare. (3) Pentru asigurarea creşterii nivelului calitativ şi a durabilităţii lucrărilor de pietruire, proiectele tehnice pot prevedea soluţia de tratament de suprafaţă conform reglementărilor în vigoare. (4) Se va urmări implementarea şi extinderea aplicării, în cadrul unor programe-pilot de proiectare, execuţie şi urmărire a comportării în exploatare, a unor soluţii constructive, materiale şi/sau tehnologii noi, prin realizarea de prototipuri şi experimentări în situ. (5) Programele-pilot se vor derula, potrivit legii, prin Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» - S.A. şi se vor finanţa din veniturile proprii constituite la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în baza prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare. (6) În corelare cu condiţiile de relief, trafic, structura solului şi condiţiile climatice, autorităţile administraţiei publice locale au în vedere şi posibilitatea prevederii în documentaţiile tehnico-economice de noi materiale şi/sau tehnologii agrementate, care să asigure soluţii viabile atât din punct de vedere al costurilor, cât şi de calitate, în exploatare.-----------Alin. (6) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 279 din 21 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005.  +  Articolul 4^1În cadrul Programului au prioritate la finanţare lucrările de asfaltare a drumurilor comunale care asigură legătura satelor cu centrul de comună sau oraşe, drumuri europene, naţionale şi judeţene, staţii de cale ferată sau obiective productive importante, locaşuri de cult, case memoriale, rezervaţii naturale şi alte obiective turistice.-----------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005.  +  Articolul 5 (1) Alimentările cu apa ale satelor sunt obiective de investiţii şi se realizează în conformitate cu reglementările în domeniu. Consiliile judeţene şi consiliile locale vor cuprinde în programele proprii şi obiectivele aflate în pregătire şi execuţie. (2) În alegerea priorităţilor pentru lucrări noi se vor avea în vedere zonele cu disfuncţionalităţi mari în alimentarea cu apă potabilă, comunităţi sărace, comune cu potenţial economic.-----------Alin. (2) al art. 5 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005. (3) Studiile de fezabilitate se vor elabora cu soluţii care să asigure compatibilitatea cu reglementările de mediu din România, adoptate şi/sau armonizate cu cele ale Uniunii Europene în domeniu, luându-se în considerare perspectiva investiţiilor ce privesc canalizarea.-----------Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005.  +  Articolul 6Sursele de finanţare pentru derularea Programului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor se constituie, după caz, din:------------Partea introductivă a art. 6 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 279 din 21 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007, prin înlocuirea sintagmei "pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate" sintagma "pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate". a) sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; b) credite interne; c) credite externe, rambursabile sau nerambursabile; d) alocaţii din bugetul local şi din alte surse atrase, cum ar fi contribuţia populaţiei, sponsorizări şi altele asemenea.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005.-----------Art. 6^1 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005.  +  Articolul 6^2 (1) Costul total al lucrărilor prevăzute în Program va fi actualizat anual, în conformitate cu evoluţia indicilor de creştere a preţurilor, ca urmare a efectelor inflaţiei. (2) Costurile individuale estimate ale lucrărilor care fac obiectul programului vor fi modificate corespunzător valorilor rezultate în urma încheierii contractelor de achiziţie. (3) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la cererea justificată a consiliilor judeţene, poate opera modificări în listele ce cuprind lucrările care fac obiectul Programului şi ale valorii totale pe judeţe, în cazul apariţiei unor situaţii speciale - alunecări de teren, inundaţii, dezafectări, reîncadrări sau clasări ale drumurilor de interes local, modificarea lungimii tronsoanelor de drum, infestări ale pânzei freatice şi altele, cu condiţia ca valoarea totală a lucrărilor prevăzute în Program, actualizată anual în conformitate cu evoluţia indicilor de creştere a preţurilor ca urmare a efectelor inflaţiei, să rămână nemodificată.-----------Art. 6^2 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005.-----------Art. 7 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005.-----------Art. 8 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005.  +  Articolul 9În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia**).-------------------**) A se vedea şi Normele metodologice nr. 6.529/N.N. din 15 octombrie 1997 de aplicare a Programului privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apa a satelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 27 octombrie 1997.-----------Art. 10 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005.-----------Anexa a fost abrogată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005.----------------