HOTĂRÂRE nr. 577 din 25 septembrie 1997 (**republicată**)(*actualizată*)pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice(actualizată până la data de 27 iulie 1999*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul republicat al hotărârii a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 24 iunie 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 27 iulie 1999, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 580 din 22 iulie 1999.**) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 211 din 25 martie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 31 martie 1999, dându-se textelor o noua numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 577 din 25 septembrie 1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 29 septembrie 1997.  +  Articolul 1Se aprobă Programul privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apa a satelor, cuprins în anexa.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului coordonează realizarea programului aprobat potrivit art. 1 şi fundamentează, împreună cu consiliile judeţene, necesarul anual de fonduri de la bugetul de stat, în conformitate cu priorităţile prevăzute în program, care se nominalizeaza distinct în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. (2) După intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului repartizează pe judeţe suma prevăzută pentru realizarea programului, pe care o comunică consiliilor judeţene, defalcată pe cele doua subprograme - pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apa a satelor. (3) După consultarea primarilor, a consiliilor locale şi cu avizul acestora, consiliile judeţene stabilesc şi transmit Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului listele cuprinzând obiectivele încadrate în prevederile programului şi în nivelurile valorice stabilite conform alin. (2). (4) Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului analizează şi avizează listele primite de la consiliile judeţene, după care virează acestora lunar, prin ordin de plată, sumele necesare pentru realizarea lucrărilor, în limita plafoanelor stabilite conform alin. (2). (5) Consiliile judeţene virează lunar consiliilor locale sumele primite pentru obiectivele nominalizate în listele avizate de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 3Consiliile judeţene, cu sprijinul prefecturilor, pe baza prevederilor programului aprobat potrivit art. 1 şi cu consultarea consiliilor locale implicate, vor asigura:- elaborarea şi aprobarea, în termen de 30 de zile, într-un concept unitar, a programului judeţean defalcat pe consilii locale;- identificarea şi a altor surse de finanţare, care să completeze sumele de la bugetul de stat;- fundamentarea necesarului anual de fonduri de la bugetul de stat;- asistenţa tehnica de specialitate pentru consiliile locale de către personalul de specialitate din cadrul consiliului judeţean.  +  Articolul 4 (1) Lucrările de pietruire reprezintă viabilizari ale unor trasee de drumuri comunale de pământ clasate şi se realizează pe bază de proiecte tehnice aprobate de consiliul local şi avizate de consiliul judeţean, după caz. Încredinţarea elaborării proiectelor tehnice şi a execuţiei lucrărilor se va face prin licitaţie organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 12/1993 privind achiziţiile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Podurile noi de pe tronsoanele de drumuri comunale de pământ se supun reglementărilor specifice investiţiilor şi se realizează corelat cu lucrările de pietruire.  +  Articolul 5Alimentările cu apa ale satelor sunt obiective de investiţii şi se realizează în conformitate cu reglementările în domeniu. Consiliile judeţene şi consiliile locale vor cuprinde în programele proprii şi obiectivele aflate în pregătire şi execuţie.  +  Articolul 6Sursele de finanţare pentru pietruirea drumurilor comunale şi pentru alimentarea cu apa a satelor se constituie, după caz, din:- sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului;- alocaţii din bugetul local şi din alte surse atrase (contribuţia populaţiei, sponsorizări etc.).  +  Articolul 6^1 (1) Finanţarea de la bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului a lucrărilor prevăzute în program va continua până la realizarea stadiilor fizice stabilite în anexa. (2) Costul total al lucrărilor, prevăzut în anexa, va fi actualizat anual în conformitate cu evoluţia indicilor de creştere a preţurilor ca urmare a efectelor inflaţiei. (3) Costurile individuale estimate ale lucrărilor care fac obiectul programului vor putea fi modificate corespunzător valorilor rezultate în urma finalizarii licitaţiilor de execuţie. (4) Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, la cererea justificată a consiliilor judeţene, poate opera modificări în listele cuprinzând lucrările care fac obiectul programului şi asupra valorilor totale pe judeţe, în cazul apariţiei unor situaţii speciale - alunecări de teren, inundaţii, dezafectari sau reclasari de drumuri comunale aprobate prin program, infestari ale panzei freatice şi altele -, cu condiţia ca valoarea totală a lucrărilor prevăzută în anexa, actualizată anual în conformitate cu evoluţia indicilor de creştere a preţurilor ca urmare a efectelor inflaţiei, sa rămână nemodificata.-------------Art. 6^1 a fost introdus de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 580 din 22 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 27 iulie 1999.  +  Articolul 7Telefonizarea satelor şi conectarea la reţeaua telefonica naţionala se realizează de către Societatea Naţionala de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A., conform reglementărilor legale în vigoare şi în concordanta cu obligaţiile stabilite în licenţa de operare acordată de către Agenţia Naţionala pentru Comunicaţii şi Informatica.  +  Articolul 8Conectarea la reţeaua de electrificare a aşezărilor umane de pe teritoriul României se realizează de către Ministerul Industriei şi Comerţului, prin Compania Naţionala de Electricitate - S.A., în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 243/1990 privind acţiunea de electrificare a tuturor localităţilor tarii. Iluminatul intravilan se realizează conform reglementărilor în vigoare, pe bază de convenţii încheiate între consiliile locale şi Compania Naţionala de Electricitate - S.A., în limita fondurilor disponibile la nivelul fiecărei comune.  +  Articolul 9În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia**).-------------------**) A se vedea şi Normele metodologice nr. 6.529/N.N. din 15 octombrie 1997 de aplicare a Programului privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apa a satelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 27 octombrie 1997.  +  Articolul 10Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  AnexăPROGRAMprivind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apa a satelor- Sem. II 1997 - Sem. I 1999 -----------------------------------------------------   | | PIETRUIREA DRUMURILOR COMUNALE |   | |-----------------------------------------|   | |Lungi-| | Cost (mld. lei) |   | |mea | Pro- |---------------------------|   |Jude- |drumu-| gra- | | din care: |Nr.|tul |rilor | mul | |--------------------|crt| |comu- | de |Total | | | |   | |nale | pie- | | | | |   | | de | tru- | | 1997 | 1998 | 1999 |   | |pământ| ire | | | | |   | | (km) | (km) | | | | |   | | | | | | | |   | | | | | | | |   | | | | | | | |---|------|------|------|------|------|------|------| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |---|------|------|------|------|------|------|------| 1.|Alba |442,22|132,70| 34,20| 5,79| 13,26| 15,15| 2.|Arad |182,94| 54,00| 16,93| 3,10| 6,74| 7,09| 3.|Argeş |249,62| 74,95| 23,06| 3,91| 8,64| 10,51| 4.|Bacău |251,82| 75,54| 25,58| 3,24| 8,97| 13,37| 5.|Bihor |193,58| 58,15| 16,29| 2,64| 6,48| 7,17| 6.|Bis- | | | | | | |   |trita-| | | | | | |   |Năsăud|122,63| 36,75| 10,26| 1,68| 4,10| 4,48| 7.|Boto- | | | | | | |   |sani |210,98| 63,30| 23,32| 4,19| 8,81| 10,32| 8.|Braşov| 69,24| 20,75| 7,86| 1,34| 3,04| 3,48| 9.|Brăila|107,31| 32,20| 11,33| 1,69| 4,00| 5,64|10.|Buzău |479,60|143,85| 49,15| 7,10| 17,93| 24,12|11.|Caras-| | | | | | |   |Seve- | | | | | | |   |rin | 72,40| 21,70| 6,91| 1,15| 2,82| 2,94|12.|Cala- | | | | | | |   |raşi | 74,60| 22,40| 12,91| 1,96| 5,12| 5,83|13.|Cluj |433,12|129,40| 41,50| 6,13| 17,99| 17,38|14.|Con- | | | | | | |   |stanta|414,20|124,26| 51,98| 7,86| 20,49| 23,63|15.|Covas-| | | | | | |   |na | 1,50| 1,50| 0,58| 0,08| 0,23| 0,27|16.|Dambo-| | | | | | |   | vita |176,66| 53,00| 17,33| 2,83| 7,49| 7,01|17.|Dolj |264,70| 78,40| 21,15| 3,38| 8,24| 9,53|18.|Galaţi|117,78| 35,35| 10,63| 1,73| 4,21| 4,69|19.|Giur- | | | | | | |   |giu | 46,07| 13,85| 4,17| 0,71| 1,67| 1,79|20.|Gorj | 42,61| 12,75| 3,78| 0,66| 1,49| 1,63|21.|Har- | | | | | | |   |ghita | 21,25| 6,35| 1,94| 0,38| 0,77| 0,79|22.|Hune- | | | | | | |   |doara |101,14| 30,35| 11,49| 1,95| 4,75| 4,79|23.|Ialo- | | | | | | |   |mită |104,62| 29,90| 21,99| 4,23| 9,06| 8,70|24.|Iaşi |498,84|150,00| 53,22| 11,86| 20,41| 20,95|25.|Ilfov | 20,20| 6,10| 1,70| 0,28| 0,66| 0,76|26.|Mara- | | | | | | |   |mureş | 95,14| 28,50| 5,46| 0,93| 2,11| 2,42|27.|Mehe- | | | | | | |   |dinţi | 99,88| 29,88| 15,95| 1,88| 6,26| 7,81|28.|Mureş | 69,56| 20,60| 6,59| 1,12| 2,48| 2,99|29.|Neamţ | 45,65| 13,70| 5,43| 0,71| 1,83| 2,89|30.|Olt |108,22| 32,46| 9,00| 1,46| 3,52| 4,02|31.|Praho-| | | | | | |   |va |143,41| 41,85| 9,21| 1,98| 2,97| 4,26|32.|Satu | | | | | | |   |Mare |282,19| 84,65| 26,87| 3,89| 9,67| 13,31|33.|Sălaj |129,25| 38,70| 12,44| 1,63| 4,81| 6,00|34.|Sibiu |114,47| 40,57| 12,18| 2,02| 4,82| 5,34|35.|Sucea-| | | | | | |   |va | 18,96| 5,78| 1,64| 0,26| 0,68| 0,70|36.|Teleor| | | | | | |   |-man | 97,18| 29,10| 11,6 | 1,59| 4,41| 5,61|37.|Timiş |639,50|191,90| 78,27| 12,03| 32,98| 33,26|38.|Tulcea|164,00| 49,20| 38,11| 7,29| 12,06| 18,76|39.|Vaslui|384,10|115,20| 46,00| 7,02| 19,16| 19,82|40.|Valcea|207,71| 60,99| 12,07| 2,69| 3,73| 5,65|41.|Vran- | | | | | | |   |cea |363,70|109,10| 25,82| 3,68| 9,66| 12,48|---|------|------|------|------|------|------|------|   |TOTAL |7.662,|2.299,|795,91|130,05|308,52|357,34|   |JUDEŢE| 55 | 68 | | | | |---|------|------|------|------|------|------|------|   | % | | | | | | |   | din | 30,00| | | | | |   | lu- | | | | | | |   |crari | | | | | | |---|------|------|------|------|------|------|------|   |Durata| | | | | | |   |reali-| | | | | | |   |zării |2 ani | | | | | |-----------------------------------------------------    CONTINUARE TABEL--------------------------------------------------------------------------------   | | ALIMENTAREA CU APA A SATELOR | COSTUL TOTAL (mld.lei)   | |-----------------------------------------|pietruirea drumurilor comu-   | |Numa- | | Cost (mld. lei) |nale + alimentarea cu apa   | |rul de| Pro- |---------------------------| a satelor   |Jude- |sate | gra- | | din care: |---------------------------Nr.|tul |fără | mul | |--------------------| | din care:crt| |insta-| de |Total | | | |TOTAL |--------------------   | |latii |ali- | | | | | | | |   | |cen- |menta-| | 1997 | 1998 | 1999 | | 1997 | 1998 | 1999   | |trali-|re cu | | | | | | | |   | |zate |apa în| | | | | | | |   | | de |sis- | | | | | | | |   | |ali- |tem | | | | | | | |   | |menta-|cen- | | | | | | | |   | |re cu |tra- | | | | | | | |   | |apa |lizat | | | | | | | |   | | |(nr. | | | | | | | |   | | |sate) | | | | | | | |---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------ 0 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------ 1.|Alba | 561 | 180 | 60,74| 2,12| 23,08| 35,54| 94,94| 7,91| 36,34| 50,69 2.|Arad | 226 | 68 | 35,67| 1,99| 14,19| 19,49| 52,60| 5,09| 20,93| 26,58 3.|Argeş | 476 | 150 |149,69| 2,36| 54,41| 92,92|172,75| 6,27| 63,05|103,43 4.|Bacău | 465 | 136 |265,72| 0,79| 93,68|171,25|291,30| 4,03|102,65|184,62 5.|Bihor | 327 | 100 |244,49| 4,00| 89,49|151,00|260,78| 6,64| 95,97|158,17 6.|Bis- | | | | | | | | | |   |trita-| | | | | | | | | |   |Năsăud| 202 | 59 |149,55| 3,69| 55,51| 90,35|159,81| 5,37| 59,61| 94,83 7.|Boto- | | | | | | | | | |   |sani | 280 | 84 |116,75| 4,99| 46,34| 65,42|140,07| 9,18| 55,15| 75,74 8.|Braşov| 127 | 35 | 81,56| 2,71| 28,70| 50,15| 89,42| 4,05| 31,74| 53,63 9.|Brăila| 83 | 28 | 18,81| 1,20| 7,62| 9,99| 30,14| 2,89| 11,62| 15,6310.|Buzău | 358 | 113 | 58,04| 1,23| 21,36| 35,45|107,19| 8,33| 39,29| 59,5711.|Caras-| | | | | | | | | |   |Seve- | | | | | | | | | |   |rin | 266 | 79 |196,71| 14,43| 82,91| 99,37|203,62| 15,58| 85,73|102,3112.|Cala- | | | | | | | | | |   |raşi | 128 | 39 | 9,01| 1,52| 4,46| 3,03| 21,92| 3,48| 9,58| 8,8613.|Cluj | 241 | 71 | 95,51| 2,73| 35,77| 57,01|137,01| 8,86| 53,76| 74,3914.|Con- | | | | | | | | | |   |stanta| 144 | 44 | 35,25| 5,63| 16,47| 11,15| 85,23| 13,49| 36,96| 34,7815.|Covas-| | | | | | | | | |   |na | 99 | 31 | 39,75| 1,14| 14,73| 23,88| 40,33| 1,22| 14,96| 24,1516.|Dambo-| | | | | | | | | |   | vita | 279 | 77 |115,75| 1,93| 42,17| 71,65|133,08| 4,76| 49,66| 78,6617.|Dolj | 364 | 109 |129,60| 0,47| 45,77| 83,36|150,75| 3,85| 54,01| 92,8918.|Galaţi| 138 | 40 | 66,50| 0,17| 23,43| 42,90| 77,13| 1,90| 27,64| 47,5919.|Giur- | | | | | | | | | |   |giu | 154 | 50 | 25,10| 0,21| 8,97| 15,92| 29,27| 0,92| 10,64| 17,7120.|Gorj | 353 | 107 | 60,49| 3,57| 24,23| 32,69| 64,27| 4,23| 25,72| 34,3221.|Har- | | | | | | | | | |   |ghita | 156 | 47 |133,15| 2,02| 48,33| 82,80|135,09| 2,40| 49,10| 83,5922.|Hune- | | | | | | | | | |   |doara | 391 | 91 | 77,60| 1,58| 28,51| 47,51| 89,09| 3,53| 33,26| 52,3023.|Ialo- | | | | | | | | | |   |mită | 101 | 33 | 22,46| 4,77| 12,43| 5,26| 44,45| 9,00| 21,49| 13,9624.|Iaşi | 400 | 120 |257,71| 7,87| 97,09|152,75|310,93| 19,73|117,50|173,7025.|Ilfov | 76 | 28 |124,31| 1,28| 44,60| 78,43|126,01| 1,56| 45,26| 79,1926.|Mara- | | | | | | | | | |   |mureş | 51 | 16 | 25,64| 8,97| 16,67| - | 31,10| 9,90| 18,78| 2,4227.|Mehe- | | | | | | | | | |   |dinţi | 279 | 107 | 92,76| 0,96| 33,29| 58,51|108,71| 2,84| 39,55| 66,3228.|Mureş | 417 | 114 |370,63| - |129,72|240,91|377,22| 1,12|132,20|243,9029.|Neamţ | 275 | 85 |147,38| 1,64| 54,60| 91,14|152,81| 2,35| 56,43| 94,0330.|Olt | 280 | 90 | 66,71| 3,52| 26,36| 36,83| 75,71| 4,98| 29,88| 40,8531.|Praho-| | | | | | | | | |   |va | 279 | 91 | 34,59| 6,03| 17,27| 11,29| 43,80| 8,01| 20,24| 15,5532.|Satu | | | | | | | | | |   |Mare | 196 | 51 | 46,80| 0,04| 18,85| 27,91| 73,67| 3,93| 28,52| 41,2233.|Sălaj | 143 | 40 |112,55| 2,43| 41,48| 68,64|124,99| 4,06| 46,29| 74,6434.|Sibiu | 153 | 42 |100,49| 3,34| 38,04| 59,11|112,67| 5,36| 42,86| 64,4535.|Sucea-| | | | | | | | | |   |va | 366 | 92 |175,46| 0,62| 62,00|112,84|117,10| 0,88| 62,68|113,5436.|Teleor| | | | | | | | | |   |-man | 220 | 67 | 68,43| 0,67| 22,48| 45,28| 80,04| 2,26| 26,89| 50,8937.|Timiş | 203 | 64 | 61,91| 9,99| 30,24| 21,68|140,18| 22,02| 63,22| 54,9438.|Tulcea| 85 | 26 | 20,38| 2,85| 10,71| 6,82| 58,49| 10,14| 22,77| 25,5839.|Vaslui| 381 | 122 |478,67| 0,91|167,07|310,69|524,67| 7,93|186,23|330,5140.|Valcea| 474 | 151 |115,80| 4,20| 44,13| 67,47|127,87| 6,89| 47,86| 73,1241.|Vran- | | | | | | | | | |   |cea | 210 | 60 | 30,43| 3,74| 10,40| 16,29| 56,25| 7,42| 20,06| 28,77---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------   |TOTAL |10.407| 3.137|4.516,|124,31|1.687,|2.704,|5.312,|254,36|1.996,|3.062,   |JUDEŢE| | | 55 | | 56 | 68 | 46 | | 08 | 02---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------   | % | | | | | | | | | |   | din | | 30,14| | | | | | | |   | lu- | | | | | | | | | |   |crari | | | | | | | | | |---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------   |Durata| | | | | | | | | |   |reali-| | | | | | | | | |   |zării | |2 ani | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------