NORME METODOLOGICE din 16 decembrie 2005 de aplicare a Legii calului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2006     +  Capitolul I Înregistrarea produșilor  +  Articolul 1(1) Crescătorii de cabaline, deținători de iepe de reproducție, au obligația să solicite înregistrarea produșilor la centrele regionale în registre speciale de metiși.(2) Pentru produșii cu origine bilateral cunoscută, dar ai căror părinți nu fac parte din aceeași rasă, înregistrarea se va face la centrele regionale în registre speciale.(3) Relația proprietarilor de cabaline cu Autoritatea se realizează prin centre, în baza unei solicitări de înscriere în evidențele Autorității, conform cererii de înscriere prezentate în anexa nr. 1A.(4) Crescătorii de cabaline înregistrați la Autoritate au posibilitatea să solicite centrelor consultanță de specialitate.(5) Pentru a beneficia de înscrierea produșilor deținuți în evidențele zootehnice, proprietarii iepelor de reproducție vor parcurge următoarele etape:a) în maximum 30 de zile de la montă vor depune la centrul regional de care aparțin adeverința de montă prevăzută în anexa nr. 1B, eliberată de medicul veterinar concesionar sau de asociația de crescători de cabaline pe rase, dacă deținătorul este înscris în asociație;b) în maximum 30 de zile de la fătare vor depune la centrul regional de care aparțin adeverința de fătare prevăzută în anexa nr. 1B, eliberată de medicul veterinar concesionar sau de asociațiile de crescători de cabaline pe rase;-----------Litera c) a alin. (5) al art. 1 a fost abrogată de pct. 9 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006.d) în cazuri litigioase sau când organizații internaționale de profil o cer se va executa testul de paternitate.  +  Capitolul II Autorizarea  +  Articolul 2(1) În vederea avizării hergheliile, asociațiile de crescători de cabaline pe rase, punctele sau centrele de recoltare și însămânțare artificială vor depune la Autoritate un dosar care va cuprinde:a) cererea de autorizare;b) fișa de prezentare a activității (memoriu justificativ) și dotările;c) copie de pe actul constitutiv și/sau statut;d) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerțului și anexa acestuia;e) tabel nominal cu cabalinele deținute pe categorii;f) cerere pentru rezervarea de denumire a crescătoriei.(2) În baza acestei solicitări un reprezentant al Autorității se va deplasa la unitatea deponentă, în maximum 30 de zile, și va întocmi fișa de evaluare prevăzută în anexa nr. 1D.(3) Rezultatul evaluării se va comunică pe loc, urmând a se stabili un termen, nu mai mare de 30 de zile, pentru remedierea eventualelor deficiențe, iar dacă unitatea corespunde, se va elibera autorizația de funcționare în maximum 10 zile.(4) Hergheliile de stat sau private, asociațiile de crescători de cabaline pe rase existente vor depune dosare pentru autorizare în maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.(5) Toate unitățile pentru care se eliberează autorizație de funcționare vor fi înscrise într-un registru special instituit la nivelul Autorității.(6) Retragerea autorizației de funcționare se face când se constată:a) lipsa, incorectitudinea sau necompletarea la zi a evidențelor zootehnice;b) transmiterea cu întârziere sau netransmiterea situațiilor lunare către centrele zonale;c) constatarea unor abateri grave de la Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor;d) utilizarea substanțelor interzise.(7) Retragerea autorizației se materializează prin pierderea dreptului de utilizare a însemnelor crescătoriei (dangale) și prin pierderea dreptului de organizare a lucrărilor de clasare-calificare.  +  Capitolul III Comisia Națională de Clasare și Evaluare a Cabalinelor  +  Articolul 3Pentru aprecierea cabalinelor de rasă, inclusiv cele cu origine 50% necunoscută, se constituie Comisia Națională de Clasare și Evaluare a Cabalinelor. Comisia se va convoca de Autoritate la solicitarea scrisă a hergheliilor și a asociațiilor de crescători de cabaline pe rase, de două ori pe an sau ori de câte ori este nevoie, și va fi constituită din:a) 2 reprezentanți ai Autorității;b) un reprezentant al asociațiilor rasei căreia îi aparțin cabalinele clasate;c) un reprezentant al Unității pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie;d) un reprezentant al medicului veterinar concesionar.  +  Articolul 4Clasarea se face în prezența proprietarului sau a unui delegat al acestuia. Comisia Națională de Clasare și Evaluare a Cabalinelor, ținând cont de criteriile stabilite prin norme aprobate pentru calificarea cabalinelor, va stabili clasa fiecărui exemplar și va face propuneri pentru introducerea celor mai bune exemplare din fiecare rasă în categoria Herghelia Națională.  +  Articolul 5(1) Documentele elaborate în momentul clasării sunt:a) tabele de clasare pe categorii;b) proces-verbal de clasare;c) proces-verbal de calificare;d) proces-verbal cuprinzând propuneri pentru Herghelia Națională.(2) Documentele se vor întocmi în trei exemplare, care se depun pentru avizare, înregistrare și monitorizare la Autoritate, urmând a se returna un exemplar asociațiilor de crescători de cabaline pe rase și un exemplar hergheliei solicitante.  +  Capitolul IV Clasarea-calificarea  +  Articolul 6Clasarea-calificarea se face o dată, de două ori pe an sau ori de câte ori este nevoie, asigurându-se examinarea și evaluarea fiecărui exemplar înscris la clasare, stabilindu-se clasa de bonitare.  +  Articolul 7În directă legătură cu potențialul și utilitatea raselor de cabaline crescute în România, Autoritatea va elabora criteriile de bonitare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8Etapele ce se vor parcurge obligatoriu sunt:a) examinarea clinică și aprecierea exteriorului;b) aprecierea mersurilor;c) susținerea probelor de calificare specifice;d) aprecierea stării de sănătate la 24 de ore de la susținerea probelor de calificare.  +  Articolul 9În funcție de opțiunea deținătorilor, exemplarele cele mai valoroase pot obține atestatul de utilizare la reproducție chiar dacă nu se regăsesc între cele propuse pentru patrimoniul genetic național (Herghelia Națională) și vor fi înscrise într-un registru special.  +  Articolul 10Cabalinele importate, care în țara de origine sunt considerate de reproducție, își vor menține această încadrare, dar pentru a fi introduse în categoria Herghelia Națională vor fi supuse examinării Comisiei Naționale de Clasare și Evaluare a Cabalinelor, analizându-se oportunitatea utilizării lor la reproducție.  +  Capitolul V Promovarea și menținerea cabalinelor în categoria Herghelia Națională  +  Articolul 11(1) Pentru asigurarea patrimoniului genetic național, cele mai bune exemplare cabaline din fiecare rasă care au susținut probe de calificare vor fi promovate în categoria Herghelia Națională, urmând a fi cumpărate și/sau subvenționate de stat.(2) Cabalinele care au depășit vârsta de 4 ani fără a susține probe de calificare, dar care desfășoară sau au desfășurat o activitate competițională specifică, cu potențial de ameliorare corespunzător, pot fi promovate în categoria Herghelia Națională prin cuantificarea rezultatelor obținute.(3) Deținătorul va depune la Autoritate o documentație care să cuprindă:a) cererea de evaluare;b) rezultatele obținute în competiții, validate de instituția responsabilă cu domeniul de activitate;c) prezentarea descendenților, dacă este cazul.(4) Autoritatea va programa, la prima întrunire a Comisiei Naționale de Clasare și Evaluare a Cabalinelor, evaluarea exemplarului propus.(5) Statul poate cumpăra anual de la crescătorii de cabaline de rasă un număr de produși, pentru completarea efectivului stabilit ca patrimoniu genetic al Hergheliei Naționale.(6) Armăsarii admiși la categoria Herghelia Națională vor efectua în mod obligatoriu testul de fenotipizare.(7) Cabalinele cumpărate vor fi proprietate publică a statului și vor primi o alocație zilnică de întreținere stabilită prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice, la propunerea Autorității.(8) Cabalinele propuse și aprobate pentru categoria Herghelia Națională, ai căror proprietari nu doresc vânzarea către stat, pot beneficia de alocație zilnică de întreținere, aceeași ca și pentru cabalinele proprietate publică a statului.(9) În situații deosebite, cum ar fi: moartea, dispariția, Autoritatea va organiza completarea patrimoniului.(10) Menținerea cabalinelor în categoria Herghelia Națională este condiționată de utilizarea la reproducție astfel:a) iepele să producă minimum un mânz la 2 ani;b) armăsarii să efectueze un număr minim de monte pe an stabilite de Autoritate.(11) Pentru monta la armăsarii care primesc alocație zilnică de întreținere de la bugetul de stat, dar nu sunt în proprietatea publică a statului, se va stabili de către Autoritate un preț limită perceput deținătorilor de iepe de către proprietarul armăsarului, în funcție de valoarea armăsarului și de solicitările pentru montă.  +  Articolul 12Anexele nr. 1A, 1B, 1C și 1D fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1ACERERE    Subsemnatul .........................., domiciliat în ....................,  legitimat cu B.I./C.I. seria ..... nr. ............., proprietar/reprezentant  al ................., deținător a ........... cabaline din rasa ............,  vă rog a aproba luarea în evidență a hergheliei/asociației ..................  în Autoritatea Hipică Națională.                      Data Semnătura                 ............... .................  +  Anexa nr. 1B ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │ADEVERINȚĂ DE MONTĂ ȘI │ ADEVERINȚĂ DE FĂTARE │ ADEVERINȚĂ DE MONTĂ │ │FĂTARE │ │ │ │ │ │ │ │Numele iepei ........... │Numele iepei ........... │Numele iepei .......... │ │Dangale ................ │Data nașterii .......... │Dangale ............... │ │Rasa ................... │Mama ................... │Rasa .................. │ │Culoare și │Tata ................... │Culoare și │ │semnalmente ............ │Sex .................... │semnalmente ........... │ │Vârsta ................. │Culoare și │Vârsta ................ │ │Proprietar ............. │semnalmente ............ │Proprietar ............ │ │ │Proprietar ............. │ │ │Armăsarul .............. │ │ │ │Dangale ................ │ │ │ │Rasa ................... │ │ │ │Data ultimei monte ..... │ │ │ │ │ │ │ │Numele mânzului ........ │Dangale ................ │Data montei/ │ │Data nașterii .......... │ │însămânțării I ........ │ │Culoare semnalmente .... │ │ II........ │ │Proprietar ............. │ │ III....... │ │ │ │ │ │ │ │ Semnătura │ │ Semnătura și parafa │Medic veterinar │ ........... │ │ medicului veterinar │concesionar Proprietar│Deținător Proprietar│ │ concesionar │ │armăsar iapă │ │ --------------- │ │ │ │ │ │ Operator însămânțător │ │ │ │ │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘Anexa 1C a fost abrogată de pct. 10 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006.  +  Anexa nr. 1D                                FIȘA DE EVALUARE ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐ │Nr. │ SPECIFICARE │ DA │ NU │ │crt.│ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │1. │Starea de întreținere și curățenie a cabalinelor │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │2. │Starea de întreținere și igienă a spațiilor în care sunt │ │ │ │ │cazate cabalinele, a spațiilor adiacente acestora și a │ │ │ │ │zonelor de acces │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │3. │Starea de întreținere și funcționare a sistemului de │ │ │ │ │canalizare (dacă există) pentru colectarea apelor │ │ │ │ │pluviale din fermă și existența platformei de gunoi │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │4. │Starea de sănătate a efectivului de cabaline │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │5. │Realizarea dezinfecției spațiilor de cazare și a │ │ │ │ │spațiilor adiacente │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │6. │Realizarea dezinsecției spațiilor de cazare și a │ │ │ │ │spațiilor adiacente │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │7. │Realizarea deratizării spațiilor de cazare și a │ │ │ │ │spațiilor adiacente │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │8. │Condițiile de depozitare a substanțelor chimice de orice │ │ │ │ │natură, precum și a produselor biologice și │ │ │ │ │medicamentoase │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │9. │Condiții de depozitare a furajelor │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │10. │Existența boxelor de fatare (dacă este cazul) │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │11. │Asigurarea spațiilor de izolare pentru cabaline bolnave │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │12. │Respectarea rațiilor de furajare la toate categoriile │ │ │ │ │de cabaline │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │13. │Existența filtrului sanitar-veterinar și a echipamentului│ │ │ │ │de protecție al personalului îngrijitor │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │14. │Existența padocurilor de mișcare pentru toate categoriile│ │ │ │ │de cabaline │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │15. │Autorizație și avize de funcționare │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │16. │Registru de montă și fătări la zi │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │17. │Registre genealogice pentru: iepe mamă, armăsari │ │ │ │ │pepinieri, armăsari montă publică │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │18. │Registru de tratamente la zi │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │19. │Registrul de mânji la zi │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │20. │Registru imunologic │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │21. │Registru de inventar al efectivelor de cabaline pe │ │ │ │ │categorii, rase și carnete de identitate, după caz │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │22. │Registru de îndrumare și control │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │ └────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘----