HOTĂRÂRE nr. 1.059 din 29 octombrie 1996(*actualizată*)privind trecerea unui teren, situat în municipiul Bucureşti, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe(actualizată până la data de 8 ianuarie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 8 ianuarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 1.003 din 2 august 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.142 din 23 decembrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorGuvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Terenul proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucureşti, şoseaua Bucureşti-Ploieşti numărul 2B, sectorul 1, trece în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, cu afectaţiune specială pentru desfăşurarea activităţilor Clubului Diplomatic Bucureşti. (2) Suprafeţele atribuite în folosinţa efectivă a Clubului Diplomatic Bucureşti se determină prin protocoale încheiate între Ministerul Afacerilor Externe şi Clubul Diplomatic. (3) La solicitarea Clubului Diplomatic Bucureşti, Ministerul Afacerilor Externe va pune la dispoziţia acestuia suprafeţe suplimentare din terenul prevăzut la alin. (1).--------Art. 1 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.142 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2014.  +  Articolul 1^1Ministerul Afacerilor Externe va utiliza o parcelă de 1,4 ha din terenul prevăzut la art. 1 pentru construirea sediului administrativ propriu.--------Art. 1^1 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.003 din 2 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 16 august 2006.  +  Articolul 2Ministerul Afacerilor Externe va utiliza terenul acordat în administrare, în condiţiile legii.-----------------*) Schiţa topografică este deţinută de Ministerul Afacerilor Externe.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Teodor Viorel Meleşcanup. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Nicolae Constantinescu,secretar de statSecretar de stat,şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Octav Cozmâncă-----------------