ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 25 noiembrie 2008 (*actualizată*)privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică(actualizată până la data de 28 iulie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------Având în vedere faptul că România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are dreptul, prin instituţiile sale, să acorde asistenţă prin proiecte de înfrăţire instituţională, precum şi faptul că acest drept nu se poate concretiza în contracte de înfrăţire instituţională din lipsa cadrului legal, apare necesitatea reglementării, în regim de urgenţă, a tuturor aspectelor juridice necesare implementării unor astfel de proiecte,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează pe lângă Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate Administrativă de înfrăţire Instituţională şi de Asistenţă Tehnică, o activitate finanţată integral din venituri proprii, constând în derularea şi gestionarea proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană în care România va avea rol de donator de asistenţă tehnică.---------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA nr. 5 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014, prin modificarea unei sintagme. (2) În toate contractele de înfrăţire instituţională şi de asistenţă tehnică pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică, Ministerul Fondurilor Europene este responsabil de managementul administrativ şi financiar al acestora şi le va semna în această calitate.---------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014.-----------Art. 1 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri: a) proiecte de înfrăţire instituţională reprezintă proiecte finanţate de Comisia Europeană prin programe de asistenţă financiară nerambursabilă, pentru furnizarea de asistentă tehnică beneficiarilor de proiecte din alte state. Asistenţa tehnică poate fi furnizată de instituţii ale administraţiei publice din România sau de alte instituţii din România acreditate de Comisia Europeană;a^1) proiecte de asistenţă tehnică reprezintă proiecte finanţate de Comisia Europeană prin programe de asistenţă financiară nerambursabilă, pentru furnizarea de asistenţă tehnică beneficiarilor de proiecte din alte state. Asistenţa tehnică poate fi furnizată de instituţii ale administraţiei publice din România, fie singure, fie în parteneriat cu instituţii private naţionale şi internaţionale.---------Lit. a^1) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014. b) beneficiar de asistenţă tehnică reprezintă instituţia din cadrul unui stat beneficiar de sprijin din partea Comisiei Europene în cadrul unor programe de asistenţă financiară nerambursabilă - Instrumentul de asistenţă pentru preaderare, programele CARDS, MEDA, TACIS, Facilitatea de tranziţie, care implementează un proiect de înfrăţire instituţională; c) Autoritatea Administrativă de Înfrăţire Instituţională şi de Asistenţă Tehnică, denumită în continuare AAIIAT, este Ministerul Fondurilor Europene, responsabilă cu managementul administrativ şi financiar al proiectelor de înfrăţire instituţională şi de asistenţă tehnică, în care România va avea rol de donator de asistenţă tehnică;---------Lit. c) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014. d) instituţii furnizoare de asistenţă tehnică sunt instituţiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, care furnizează asistenţă tehnică în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională; e) instituţii din România acreditate de Comisia Europeană reprezintă instituţiile acreditate de Comisia Europeană, în baza unor criterii de calificare cumulative stabilite de aceasta, care vor implementa proiecte de înfrăţire instituţională în aceleaşi condiţii ca instituţiile donatoare de asistenţă tehnică;-----------Litera e) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009. f) contract de înfrăţire instituţională reprezintă contractul încheiat între beneficiarul de asistenţă şi instituţia furnizoare de asistenţă, în vederea stabilirii drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în implementarea proiectului;f^1) contract de asistenţă tehnică - contractul de prestări de servicii de asistenţă tehnică încheiat între beneficiarul de asistenţă şi instituţia furnizoare de asistenţă, în vederea stabilirii drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în implementarea proiectului.---------Lit. f^1) a art. 2 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014. g) consilier rezident de înfrăţire instituţională reprezintă funcţionarul public, funcţionarul public cu statut special, judecătorul, procurorul sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, consilierul pentru afaceri europene, personalul contractual, precum şi alte categorii de salariaţi din administraţia publică, aşa cum sunt definiţi de lege, care pot fi implicaţi în proiecte de înfrăţire instituţională din cadrul instituţiilor furnizoare de asistenţă tehnică care, în baza unui mandat, lucrează permanent în instituţia beneficiară de asistenţă pentru o perioada de cel puţin un an în cadrul unui contract de înfrăţire instituţională; h) coordonator de proiect reprezintă persoana desemnată în acest sens din cadrul instituţiei furnizoare de asistenţă tehnică, care are rolul de a coordona implementarea proiectului de înfrăţire instituţională sau asistenţă tehnică;---------Lit. h) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014. i) alocaţie zilnică, denumită în continuare per diem, reprezintă o sumă de bani care este dată consilierilor rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorilor de proiect şi experţilor cooptaţi, în baza contractului de înfrăţire instituţională, în vederea acoperirii cheltuielilor zilnice pe timpul delegării, în scopul asigurării cazării, transportului local, precum şi pentru hrană şi alte cheltuieli efectuate în legătură cu activitatea desfăşurată în cadrul proiectului;-----------Litera i) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010.i^1) tarif zilnic per expert - reprezintă o sumă ofertată per expert cu luarea în considerare a numărului de zile prestate pe proiect în cadrul contractului de asistenţă tehnică. Suma acoperă cheltuielile expertului de cazare, de transport internaţional şi local, pentru hrană şi alte cheltuieli efectuate în legătură cu activitatea desfăşurată în cadrul proiectului, costul de administrare, indemnizaţia expertului ce include obligaţiile fiscale ale angajatului şi ale angajatorului.---------Lit. i^1) a art. 2 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014. j) expert reprezintă funcţionarul public, funcţionarul public cu statut special, judecătorul, procurorul sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, personalul de probaţiune, consilierul pentru afaceri europene, personalul contractual, precum şi alte categorii de salariaţi din administraţia publică aşa cum sunt definiţi prin lege sau de personal din cadrul instituţiilor acreditate potrivit art. 2^1, care pot fi implicaţi în proiecte de înfrăţire instituţională şi proiecte de asistenţă tehnică din cadrul instituţiilor furnizoare de asistenţă tehnică care, în baza unui mandat, îndeplinesc misiuni cu caracter temporar în cadrul unui contract de înfrăţire instituţională, precum şi în cadrul unui contract de asistenţă tehnică.---------Lit. j) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014. k) Punct naţional de contact, denumit în continuare PNC, este Ministerul Fondurilor Europene, responsabil cu promovarea, dezvoltarea şi coordonarea proiectelor de înfrăţire instituţională.-----------Litera k) a art. 2 a fost modificată de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 2^1Proiectele de înfrăţire instituţională vor fi implementate în calitate de donatori de asistenţă tehnică în ţările beneficiare de instituţiile publice din România, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d), precum şi de alte instituţii acreditate de Comisia Europeană, în baza unor criterii de calificare cumulative stabilite de aceasta.-----------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009.  +  Articolul 4Promovarea, dezvoltarea şi coordonarea activităţilor de înfrăţire instituţională sunt realizate de către Ministerul Fondurilor Europene, prin exercitarea funcţiei sale de punct naţional de contact.-----------Art. 4 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 6 (1) Pentru înfiinţarea activităţii prevăzute la art. 1 se va aloca o sumă în lei echivalentă cu 10.000, euro sub formă de împrumut de la bugetul de stat, în condiţiile art. 69 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, din bugetul Ministerului Fondurilor Europene.-----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Finanţarea ulterioară a activităţii prevăzute la art. 1 se va realiza din veniturile proprii. (3) Veniturile proprii aferente activităţii prevăzute la art. 1 se constituie din sumele încasate reprezentând valoarea totală a contractelor aflate în implementare pentru proiectele de înfrăţire instituţională pentru care România are rol de donator de asistenţă tehnică.  +  Articolul 7 (1) Ministerul Fondurilor Europene gestionează proiectele de înfrăţire instituţională şi de asistenţă tehnică pentru toţi ordonatorii principali de credite. (2) Ministerul Fondurilor Europene va deschide conturi bancare în lei şi în euro, prin care se vor derula toate operaţiunile financiare aferente participării la proiectele de înfrăţire instituţională şi asistenţă tehnică. (3) Ministerul Fondurilor Europene va încasa fondurile de la statul beneficiar al asistenţei tehnice şi va efectua plăţile necesare consilierilor rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorilor de proiect şi experţilor cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională şi de asistenţă tehnică în moneda euro.---------Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014.  +  Articolul 9Abrogat.-----------Art. 9 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010.  +  Articolul 10 (1) În vederea prezentării ofertelor de înfrăţire din delegaţii vor face parte coordonatorul de proiect, consilierul rezident de înfrăţire instituţională, alţi experţi propuşi în cadrul ofertei, iar în vederea prezentării ofertelor de asistenţă tehnică din delegaţii vor face parte coordonatorul de proiect, precum şi experţii propuşi în ofertă. (2) Reprezentanţii Ministerului Fondurilor Europene vor putea participa la toate reuniunile de prezentare a ofertelor, precum şi la reuniunile organizate în etapa de implementare a proiectelor de înfrăţire instituţională şi de asistenţă tehnică.---------Art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014.  +  Articolul 12 (1) În termen de maximum 5 zile de la revenirea în ţară, experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională şi al celor de asistenţă tehnică vor prezenta conducerii Ministerului Fondurilor Europene un raport de misiune aprobat la nivelul instituţiei donatoare. (2) În vederea evaluării anuale a performantelor profesionale prevăzute de legislaţia specifică funcţiei publice, experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică prezintă conducerii instituţiei donatoare de asistenţă tehnică, la sfârşitul anului, un raport anual al activităţilor desfăşurate în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică. Activitatea prestată şi rezultatele evaluării vor fi luate în considerare la evaluarea performanţelor anuale.---------Art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014.  +  Articolul 13 (1) Pe perioada desfăşurării misiunilor, consilierii rezidenţi, coordonatorii de proiect şi experţii din cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională, precum şi coordonatorii de proiect şi experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică îşi păstrează funcţia publică şi drepturile salariale aferente, potrivit legii. (2) Perioada în care consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională şi al proiectelor de asistenţă tehnică îşi desfăşoară activitatea constituie vechime în muncă/vechime în specialitatea funcţiei/vechime în gradul profesional, care va fi înregistrată în mod corespunzător, potrivit legislaţiei în vigoare.---------Art. 13 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014.  +  Articolul 14Toate operaţiunile desfăşurate se vor realiza în conformitate cu legislaţia română în vigoare, cu Manualul de înfrăţire instituţională, Ghidurile practice pentru contractele cu finanţare nerambursabilă - acţiuni externe ale comunităţii europene, elaborate de Comisia Europeană, care stau la baza semnării şi implementării contractului de înfrăţire instituţională şi a contractelor de asistenţă tehnică şi sunt publicate pe site-ul oficial al Comisiei Europene, şi cu legislaţia statului beneficiar, după caz.---------Art. 14 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014.  +  Articolul 15În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor elabora norme de aplicare, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:p. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statMinistrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Mariana CâmpeanuBucureşti, 25 noiembrie 2008.Nr. 196.----------